Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Privat   /  Cursuri

Cursuri

»  Dezmembrămintele dreptului de proprietate
Licență

Cursul opţional Dezmembrămintele dreptului de proprietate reprezintă un studiu profund al principalelor drepturi reale ca dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitaţie, dreptul servitute şi dreptul de superficie. Stundentul va fi orientata să găsească soluiţii la problemele practice, vor fi puse la dispoziţie nu doar materialul teoretic, legislaţia în vigoare privind alte drepturi reale. Necatind la faptul că, practica judiciară nu este atit de bogata ca in alte domenii, aceste institutii incep sa fie implimentate in practica.

Obiectivul acestui curs opţional îl constituie raporturile juridice patrimoniale în al cărui conţinut intră următoarele drepturi reale: dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitaţie, dreptul servitute şi dreptul de superficie.

Necesitatea studiului acestor drepturi reale este dictată de reformele ce au avut loc în ultimii ani, precum şi includerea în Noul Cod civil o normelor care reglementează aceste drepturi rele. Obiectivele de bază ale acestei discipline constau în însuşirea de către studenţi a:

- noţiunii şi esenţei dezmenbrămintelor dreptului de proprietate;

- caracterelor dreptului de uzufruct, drepturilor şi obligaţiilor nudului proprietar şi a uzufructuarului, modurilor de constituire şi de stingere a uzufructului;

- particularităţile dreptului de uz şi a dreptului de abitaţie;

- reglementării servituţilor, îndeosebi a servituţilor constituite prin fapta omului;

- raporturilor ce se referă la dreptul de superficie (constituire, exercitare, stingere).

Ciclul de studii:                      licenţă, anul II, semestrul 2
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              3

»  Drept civil. Drepturile reale principale
Licență

Disciplina Drept civil. Drepturile reale principale constituie un studiu al unei instituţii fundamentale ale dreptului civil dedicate tuturor drepturilor reale principale reglementate de Codul Civil, precum : dreptul de proprietate, dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitaţie, dreptul de servitute şi dreptul de superficie.

Disciplina  Drept civil. Drepturile reale principale este o disciplină obligatorie, care se studiază la toate facultăţile de drept. Până în anul 2002 disciplina Drept civil. Drepturile reale principale la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova era cuprinsă în cadrul disciplinei Drept civil. Partea generală şi se referea doar la principalul drept real - dreptul de proprietate. După cum este binecunoscut, la 6 iunie 2002 a fost adopt Noul Cod civil, care cuprinde  în conţinutul său o Carte dedicată drepturilor reale,  anume aşa şi intitulată. Anume apariţia Noului Cod civil a impus revizuirea întregii materii dedicate dreptului civil, dar şi în particular celei dedicate drepturilor reale principale. Iată de ce, la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova,  disciplina Drept civil. Drepturile reale principale este o disciplină obligatorie, fără de care este de neînchipuit însuşirea în profunzime a tuturor instituţiilor ce fac parte din principala disciplină a dreptului privat - Dreptul civil.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul II, semestrul 1
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              5

»  Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică
Licență

Disciplina Drept civil Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică este o disciplină obligatorie şi constituie o introducere în dreptul privat, structural fiind divizată în două mari compartimente: introducere în dreptul civil, mai numită şi partea generală şi subiectele raportului juridic civil - persoanele. În cadrul acestui curs se studiază izvoarele dreptului civil, obiectele raportului juridic civil, actul juridic civil, reprezentanţa şi procura, exercitarea şi apărarea drepturilor subiective civile, termenele în dreptul civil, inclusiv termenele de prescripţie extinctivă, drepturile personale nepatrimoniale, dar şi statutul juridic al persoanei fizice şi al persoanei juridice.  

Ciclul de studii:                      licenţă, anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              5

»  Drept civil. Partea Specială 1 şi 2 (Contracte translative de bunuri; Contracte de efectuare de lucrări şi prestare de servicii)
Licență

Scopul cursului: Dreptul civil, partea specială, ca parte integrantă a dreptului civil, are ca obiect de reglementare instrumentele juridice prin intermediul cărora se realizează, de regulă, circulaţia bunurilor, folosinţa şi conservarea lor ori crearea de valori.

 Organizarea temelor în cadrul cursului: Studierea acestei discipline va contribui la însuşirea de către studenţi a: conceptului şi semnificaţiei juridice a diferitor categorii ce ţin de contractele speciale, precum şi de rezultatele creaţiei intelectuale; corelaţiei dintre regimul juridic special al contractelor civile şi teoria generală a obligaţiilor civile; contractelor civile speciale ce au ca obiect transmiterea dreptului de proprietate, folosinţa şi conservarea bunurilor, crearea de valori ori prestarea de servicii; regimului juridic specific obiectelor proprietăţii intelectuale; răspunderii civile delictuale, ce formează mecanismul juridic de protecţie a drepturilor subiective absolute şi înlăturare a consecinţelor negative patrimoniale şi nepatrimoniale ale faptei ilicite; normelor ce reglementează transmisiunea patrimoniului pentru cauză de moarte.

 Ciclul de studii:                      licenţă, anul III, semestrele 1 şi 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor
Licență

Disciplina Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor constituie punctul de plecare pentru studiul Dreptului obligaţional. Structura tehnică a materiei ce face parte din această disciplină, este în mare parte dependentă de structura tehnică a reglementărilor din Codul civil. Cuprinsul reglementărilor din Codul civil, dar şi din legile speciale determină în mare parte şi scopul acestei disciplini, care constă în efectuarea unei cercetări a reglementărilor cuprinse în instituţiile teoriei generale a obligaţiilor, printre care evidenţiem: teoria generală a contractului civil, răspunderea civilă, executarea obligaţiilor, cesiunea de creanţă şi preluarea datoriei, mijloacele de garantare a executării obligaţiilor, stingerea obligaţiilor.

 Ciclul de studii:                      licenţă, anul II, semestrul 4
Tip de curs:                             obligatoriu
Nr. de credite ECTS:               6

»  Drept comunitar al mediului
Licență

Cursul îşi propune drept scop familiarizarea studenţilor cu noţiunile de bază din materia dreptului comunitar al mediului, principiile de care se ghidează această disciplină, formarea deprinderilor la studenţilor în ceea ce ţine de abilităţile de interpretare mai largă a cadrului legislativ şi normativ ecologic al Republicii Moldova, cunoaşterea condiţiilor şi prevederilor generale ale acquis-ului comunitar în domeniul mediului pentru reprezentarea intereselor beneficiarilor naţionali în spaţiul comunitar. Un rol esenţial îi revine compartimentului care vizează procesul de armonizare a cadrului legislativ naţional la cel comunitar, de asemenea studierea cursului va contribui la dezvoltarea abilităţilor practice de elaborare a politicilor de mediu în Republica Moldova.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul III, semestrul 4
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              4

»  Drept privat roman
Licență

Este o disciplină fundamentală şi de o importanţă deosebită pentru istoria dreptului. Are ca obiect de studiu dreptul privat al Romei Antice în evoluţia istorică a acestuia şi urmăreşte scopul de a pune la dispoziţia studenţilor concepţii juridice de bază în domeniul dreptului privat, avînd în vedere influenţa majoră exercitată de ştiinţa juridică romană asupra legislaţiei statelor din Europa occidentală. Această influenţă se datorează nivelului ridicat al tehnicii juridice, elaborate în condiţiile unei economii monetare relativ dezvoltate, bazată pe proprietatea privată şi stimularea circuitului mărfurilor. Devenind în epoca Evului Mediu un sistem de norme juridice lipsit de limite teritoriale şi uniform în sfera relaţiilor economice, dreptul privat roman este pilonul pe care s-a format sistemul de drept romano-germanic. Cunoaşterea aspectelor de bază ale acestui domeniu de studiu înlesneşte procesul de însuşire a materiei dreptului civil, dreptului familiei, dreptului antreprenoriatului şi altor discipline juridice.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Dreptul afacerilor
Licență

Dreptul afacerilor este o disciplină de studiu şi o subramură de drept privat care studiază ansamblul normelor juridice ce reglementează activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice şi juridice, statutul juridic al întreprinzătorilor precum şi normele ce reglementează relaţiile dintre întreprinzători şi autorităţile publice. Temele disciplinei consolidează cunoştinţele acumulate anterior, şi concomitent le aprofundează şi le dezvoltă prin studierea unor noi teme impuse de actele legislative care reglementează raporturile juridice de mare complexitate, referindu-se, în special, la statutul juridic al întreprinzătorilor persoane fizice şi juridice, regimul juridic al diverselor tipuri de activităţi de întreprinzător (afaceri) şi la alte fenomene juridice ce contribuie la dezvoltarea mediului de afaceri.

Scopul principal al disciplinei este de a ajuta studenţii să înţeleagă esenţa reglementărilor juridice care ordonează şi organizează circuitul comercial care este o componentă importantă a circuitului civil, şi să poată opera cu ele pentru a putea să-şi poată pune cunoştinţele la dispoziţia solicitanţilor de servicii juridice. Cunoaşterea de către un absolvent a practicii de aplicare a normelor juridice ce formează dreptul afacerilor este chezăşia succesului profesional şi o posbilitate sigură de a obţine o muncă onorabilă, iar juristul care nu are cunoştinţe în acest domeniu este un jurist neîmplinit.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul IV , semestrul 7
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Dreptul afacerilor (predat la Facultatea Ştiinţe Economice)
Licență

Dreptul afacerilor este o disciplină juridică care studiază noţiuni elementare privind statul şi dreptul, precum şi normele juridice ce reglementează activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice şi juridice, statutul juridic al întreprinzătorilor precum şi normele ce reglementează relaţiile dintre întreprinzători şi stat.

Destinată studenţilor Facultăţii de Ştiinţe economice, disciplina Dreptul afacerilor contribuie la formarea unui specialist în domeniul economiei prin acumularea de cunoştinţe în domeniul  dreptului şi formarea unor competenţe generale necesare oricărui specialist pentru a se descurca în multitudinea de acte normative şi raporturi sociale reglementate. Ea este elaborată în aşa fel încît începe cu teme selectate din cursul de teorie generală a dreptului, drept constituţional, drept administrativ, şi doar în a doua parte continuă cu teme specifice dreptului civil, dreptului procesual civil şi în special dreptului afacerilor citit la facultăţile de drept.

Acumularea de cunoştinţe în domeniul dreptului de către un absolvent al facultăţilor nejuridice contribuie la consolidarea statului bazat pe supremaţia legii şi îi va ajuta în procesul de afirmaţie pe piaţa muncii, fie că-şi va gestiona propria afacere fie că se va angaja în calitate de salariat.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite:                       5 

»  Dreptul concurenţei
Licență

Dreptul concurenţei reprezintă o disciplină juridică şi o subramură a dreptului privat care studiază ansamblul normelor juridice menite să asigure, în raporturile de piaţă interne şi internaţionale, existenţa şi exerciţiul normal al concurenţei dintre agenţii economici în lupta pentru cîştigarea, extinderea şi păstrarea clientelei.

Agenţii economici care posedă o putere economică de cele mai dese ori sunt tentaţi să abuzeze de aceasta în coraport cu concurenţii săi. Acest abuz se manifestă prin practicile anticoncurenţiale care deseori capătă forma acordurilor anticoncurenţiale, abuzului de poziţie dominantă şi acţiunilor sau inacţiunilor autorităţilor publice ce limitează concurenţa. De asemenea abuzul concurenţial se poate manifesta prin practicarea actelor de concurenţă neloială, dar şi prin concentrările economice care deseori duc la monopolizarea unor întregi sectoare ale economiei. Rolul intervenţionist al statului în economie este un alt aspect abordat în cadrul disciplinei date, în special în ceea ce priveşte regimul juridic al ajutoarelor de stat.

În condiţiile aspiraţiilor europene ale ţării noastre, cunoaşterea disciplinei Dreptul concurenţei este un factor esenţial la formarea unui jurist competent, indiferent de formaţiunea sa viitoare.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul IV, semestrul 8
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              2

»  Dreptul contractelor comerciale
Licență

Disciplina Dreptul contractelor comerciale este o instituţie a dreptului privat şi studiază ansamblul de norme juridice aplicabile raporturilor izvorâte din contractele civile  destinate să servească activităţii de întreprinzător. În această categorie se include: contractele de vânzare-cumpărare cu participarea întreprinzătorilor, de mandat profesionist, de agenţie, de comision, de întermediere comercială, de factoring, leasing etc.

Elementele definitorii ale contractelor comerciale sunt: calitatea specială a subiecţilor - cea de întreprinzător (cel puţin unul din contractanţi), scopul contractului - de a obţine profit şi fiind o activitate ce are caracteristicile unei profesiuni.

Studierea aprofundată vor ajuta absolvenţilor Facultăţii de Drept să cunoască particularităţile negocierii, încheierii, nulităţii, rezilierii acestor contracte şi să găsească mai uşor soluţii pentru eventualele litigii

Ciclul de studii:                      licenţă, anul IV, semestrul 7
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              4

»  Dreptul familiei
Licență

Prelegerile şi seminarele la disciplina dreptul familiei sunt petrecute cu studenţii anului II în scopul cunoaşterii de către aceştea a prevederilor Codului familiei privind reglementarea raporturilor juridice ce reies din căsătorie, rudenie, adopţie şi alte raporturi asimilate de lege cu cele de familie. Astfel în cadrul disciplinei nominalizate sunt aduse la cunoştinţă condiţiile şi procedura de încheiere, de desfacere şi de declarare a nulităţii căsătoriei, raporturile personale şi patrimoniale dintre soţi. O deosebită atenţie se atrage raporturilor juridice dintre părinţi şi copii, actului juridic de adopţie a copiilor orfani şi a celor lipsiţi de ocrotire părintească. Este vizată şi problema obligaţiei de întreţinere dintre membrii familiei, stabilirea cuantumului acesteia şi modalităţile de plată, raporturile de căsătorie şi familie cu element de extranietate, cât şi diferite forme juridice de ocrotire a copiilor lipsiţi de grija părintească.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul II, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Dreptul locativ şi relaţii de arendă
Licență

Cursul respectiv este unul specializat şi are ca scop familiarizarea studenţilor ultimului an de studii cu unele contracte civile de transmitere a bunurilor în posesie sau posesie şi folosinţă temporară care au o utilizare în practică foarte importantă şi des aplicată.

În cadrul disciplinei are loc un studiu aprofundat în domeniul dreptului locativ şi contractelor de locaţiune şi arendă sub aspectul comparativ al legislaţiei naţionale şi a unor ţări vecine, prin analiza evoluţiei, tendinţelor normelor de drept în raporturile respective.

Un aspect important este evidenţierea şi analiza problemelor şi contrazicerilor actelor normative, situaţiei în doctrină şi practica judiciară din Republica Moldova.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul IV, semestrul 8
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              4

»  Dreptul medical
Licență

Cursul Dreptul medical oferă celor interesaţi informaţii ample privind reglementarea raporturilor juridice dintre persoana fizică-pacient şi reprezentanţii sistemului de sănătate (unităţi medico-sanitare, medici, organizaţii de asigurări în sănătate), prin prisma legislaţiei actuale în domeniul ocrotirii sănătăţii. Compartimentele cele mai importante ale disciplinei le constituie instituţiile: Drepturile şi responsabilităţile pacientului; Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală; Drepturile reproductive; Aspecte juridice privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane; Statutul juridic al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA; Reglementarea juridică a relaţiilor sociale din domeniul sănătăţii mentale.

Dreptul medical este legat direct de activitatea specifică a multor oameni, reglementând aspectul juridic al relaţiilor care apar pe parcursul întregii vieţi a unei persoane umane ori de câte ori aceasta solicită, necesită sau i se acordă nemijlocit asistenţă medico-sanitară. Importanţa studierii disciplinei Dreptul medical rezidă în crearea unei culturi juridice înalte a celor interesaţi de curs, cît şi în faptul că există o „cerere" a cunoştinţelor juridice în domeniu pentru a fi aplicate adecvat în practica administrativă şi judiciară.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul II, semestrul 3
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              4

»  Dreptul proprietăţii intelectuale
Licență

Dreptul proprietăţii intelectuale este o disciplină juridică care reprezintă o subramură a dreptului privat şi care studiază ansamblul normelor juridice ce reglementează relaţiile sociale  privind crearea, publicarea şi valorificarea rezultatelor creaţiei intelectuale, precum şi a altor obiecte incluse convenţional în obiectul de studiu al acestei discipline.

Importanţa acestei discipline rezidă în faptul că viaţa spirituală şi activitatea creativ-inventativă ocupă un rol esenţial în existenţa umană, manifestându-se în rezultatele activităţii intelectuale a omului. Fără de aceste rezultate, astăzi, noi, membrii societăţii, nu am fi beneficiat de acele priorităţi pe care ni le-a oferit şi continuă să ni le ofere progresul tehnico-ştiinţific care caracterizează societatea contemporană.

Fiind o disciplină de studiu obligatorie în majoritatea facultăţilor de drept ale universităţilor ce se bucură de un renume în străinătate (România, Federaţia Rusă, Franţa, Marea Britanie), Dreptul proprietăţii intelectuale (sau Intellectual Property Law, Droit de la propriété intellectuelle, Pravo intellectualinoi sobstvennosti) a fost inclusă în planul de studiu al Facultăţii de drept a USM în anul 1994 şi continuă a fi o disciplină atractivă până în prezent.

Reprezentând o continuitate logică a disciplinelor studiate anterior, dreptul proprietăţii intelectuale se bazează pe cunoştinţele studenţilor acumulate la teoria generală a dreptului, dreptul constituţional, dreptul administrativ dar în cea mai mare măsură pe cunoştinţele cultivate de dreptul privat roman, dreptul civil şi dreptul afacerilor. Astfel, temele disciplinei pe de o parte consolidează cunoştinţele acumulate anterior, iar pe de altă parte le aprofundează şi le dezvoltă prin studierea unor noi teme impuse de actele legislative care reglementează raporturile juridice de mare complexitate.  

 Ciclul de studii:                      licenţă, anul IV, semestrul 8
Tip de curs:                             obligatoriu
Nr. de credite ECTS:               3

»  Dreptul protecţiei consumatorilor
Licență

Cursul are ca obiect studiul sistemului de protecţie a drepturilor fundamentale instituit prin Legea nr. 105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, şi anume privind protecţia vieţii, sănătăţii, securităţii şi eredităţii consumatorilor, protecţia intereselor economice ale acestuia, domeniul prestărilor/executării serviciilor/lucrărilor, informarea consumatorilor şi acţiunile din partea statului privind protecţia intereselor consumatorilor. Plecând de la jurisprudenţa naţională şi a Curţii europene a drepturilor omului, cursul tratează, în primul rând, sistemul judiciar de soluţionare a litigiilor de consum, insistând pe procedura prejudiciară de soluţionare a plângerilor introduse de persoane fizice - consumatorii. Apoi, cursul tratează pe larg conţinutul fiecăruia dintre drepturile garantate pentru consumator în cazul achiziţionării de produse/servicii necorespunzătoare: dreptul la remedierea gratuită a produsului/serviciului, dreptul la înlocuirea gratuită a produsului/serviciului, dreptul la restituirea contravalorii sau dreptul la reducerea preţului, dreptul la despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficienţelor constatate în cadrul termenului de garanţie sau termenului de valabilitate.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul III, semestrul 6
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              4 

»  Dreptul protecţiei sociale
Licență

Dreptul protecţiei sociale ca ramură distinctă în sistemul de drept s-a format relativ nu demult. În prezent, ramura respectivă a devenit o realitate şi  în condiţiile în care se realizează reforma sistemului de protecţie socială, ea a căpătat o însemnătate deosebită. Normele juridice ale Dreptului protecţiei sociale servesc ca un indicator al politicii sociale de stat menită să reacţioneze adecvat la toate riscurile sociale, apariţia cărora este condiţionată în ultimul timp şi de situaţia economică dificilă în care s-au pomenit o parte din membrii societăţii noastre.

Normele Dreptului protecţiei sociale sunt adresate tuturor persoanelor, acestea însoţind fiecare individ din momentul naşterii până la sfârşitul vieţii. Totodată, apariţia raporturilor juridice de protecţie socială este determinată de aşa evenimente cum ar fi: naşterea, incapacitatea de muncă, invaliditatea, bătrâneţea, decesul, şomajul etc. Anume prezenţa acestora acordă persoanei dreptul de a beneficia de prestaţiile băneşti, în natură, precum şi de serviciile sociale prevăzute de  legislaţia  în  vigoare. Mai mult decât atât, de unele drepturi din domeniul protecţiei sociale pot beneficia doar persoanele care au achitat contribuţii de asigurări sociale, iar de altele - toţi cei aflaţi în situaţie de nevoie. Reieşind din acest principiu, în cadrul Dreptului protecţiei sociale evidenţiem două instituţii de bază: asigurarea socială şi asistenţa socială. Asigurarea socială are ca scop susţinerea persoanelor ce nu realizează venituri dintr-o activitate proprie din cauza pierderii locului de muncă sau din cauza pierderii temporare sau definitive a capacităţii de muncă. Sistemul de asigurări sociale are la bază, de regulă, contribuţia financiară a persoanelor asigurate. Astfel, fiecare asigurat (salariat sau o altă persoană prevăzută de lege) varsă o contribuţie la o instituţie competentă, având dreptul în cazul survenirii unui risc social la o despăgubire. Spre deosebire de raporturile de asigurare socială, cele de asistenţă socială au o arie de cuprindere mult mai extinsă ce derivă din noţiunea de nevoie. Asistenţa socială funcţionează după un alt principiu decât asigurarea, bazându-se doar pe fonduri ale bugetului statului, ale bugetelor locale, ale organizaţiilor internaţionale sau donaţii ale voluntarilor. Ea nu presupune, de regulă, nici o contribuţie financiară anterioară din partea persoanei asistate.

Reieşind din cele expuse, s-ar putea susţine că, cunoaşterea normelor juridice de protecţie socială constituie o necesitate nu doar pentru jurişti ci şi pentru toţi ceilalţi membri ai societăţii. Aceste cunoştinţe ar permite fiecărei persoane care se află într-o situaţie de risc să beneficieze la timp de prestaţiile de protecţie socială, iar în caz de necesitate să se adreseze organelor competente în scopul apărării drepturilor prevăzute de lege. De asemenea, reglementările juridice din domeniul protecţiei sociale reprezintă importanţă şi pentru angajatori, aceştia contribuind lunar la crearea fondurilor Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul II, semestrul 4
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              3

»  Dreptul transporturilor şi asigurărilor
Licență

....

»  Litigii de muncă
Licență

Disciplina litigii de muncă are drept scop promovarea cunoştinţelor în domeniul reglementării juridice a acelor relaţii sociale care apar în cadrul unor divergenţe asupra respectării legislaţiei muncii. În cadrul disciplinei sunt studiate premizele şi temeiurile care duc la apariţia litigiilor de muncă, diferite clasificări a litigiilor de muncă şi rolul acestor clasificări în soluţionarea corectă şi operativă a litigiilor apărute, concomitent se studiază şi unele sancţiuni prevăzute de legislaţie pentru încălcările comise.

În cadrul lecţiilor se studiază competenţa organelor abilitate cu atribuţii de soluţionare a litigiilor individuale de muncă şi a conflictelor colective. O atenţie aparte este acordată posibilităţilor de evitare a încălcărilor, şi respectiv a apariţiei litigiilor în aşa aspecte practice a relaţiilor de muncă cum ar fi încheierea contractului individual de muncă, modificarea şi încetarea lui, salarizarea pentru munca depusă, precum şi corectitudinea aplicării sancţiunilor disciplinare, concomitent studiindu-se modalităţile de prevenire a încălcărilor care duc la apariţia divergenţilor dintre angajator şi salariat.

Printre scopurile disciplinei putem indica familiarizarea studenţilor cu încălcările mai frecvente ale legislaţiei muncii şi modul de prevenire a lor. Pentru atingerea scopurilor puse în faţa disciplinei sunt utilizate pe larg actele normative în vigoare, iar pe parcursul orelor sunt întocmite modele de cereri prealabile şi cereri de chemare în judecată.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul IV, semestrul 8  
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              2

»  Mijloacele de garantare a executării obligaţiilor
Licență

Cursul opţional Mijloacele de garantare a executării obligaţiilor constituie o analiză profundă a unei instituţii importante, care se rasfringe asupra garantarii executarii corespunzatoare din partea debitorului a obligatiei, in particular a garantării executării obligaţiei cu garanţii reale şi/sau personale. Stundentul va fi orientata să găsească soluiţii la problemele practice, vor fi puse la dispoziţie nu doar materialul teoretic, legislaţia în vigoare privind mijloacele de garantare a executării obligaţiei, dar şi practica judiciară existentă.

Structura tehnică a materiei ce face parte din această disciplină, este în mare parte dependentă de structura tehnică a reglementărilor din Codul civil. Cuprinsul reglementărilor din Codul civil, dar şi din legile speciale determină în mare parte şi scopul acestei disciplini, care constă în efectuarea unei cercetări ştinţifice a reglementărilor cuprinse în instituţiile părţii generale a dreptului civil, printre care evidenţiem: ce include în sine studiul următoarelor mijloace de garantare a executării obligaţiilor: clauza penală, arvuna, garanţia debitorului, retenţia, fidejusiunea, gajul, care conform legislaţiei Republicii Moldova,  include în sine şi ipoteca.      

Ciclul de studii:                      licenţă, anul II, semestrul 2
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              3

»  Procedura notarială şi dreptul succesoral
Licență

Studierea acestui modul va oferi tinerilor specialişti, viitorilor profesionişti, care vor activa în domeniul notarial posibilităţi să îndeplinească corespunzător actele notariale şi să întocmească corect documentele solicitate; celor ce activează în instanţe judecătoreşti - să întocmească hotărîrile judecătoreşti în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare, avînd închipuire despre practica notarială; iar celor ce activează în avocatură va permite cu siguranţă să asigure o asistenţă juridică calificată şi o apărare adecvată împotriva încălcărilor admise, fie în domeniul dreptului succesoral, fie în cadrul unei proceduri notariale. Şi celorlalţi specialişti în sfera juridică vor fi utile cunoştinţele ce pot fi obţinute în cadrul studiului modulului de faţă.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul IV, semestrul 8
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              4

»  Regimul juridic al bunurilor imobile
Licență

...

»  Armonizarea legislaţiei naţionale la standardele Uniunii Europene în domeniul societăţilor comerciale
Masterat

Disciplina Armonizarea legislaţiei naţionale la standardele Uniunii Europene în domeniul societăţilor comerciale studiază ansamblul normelor juridice care reglementează statutul societăţilor comerciale în forme de societăţi cu răspundere limitată, pe acţiuni, în nume colectiv şi în comandită în contextul armonizării legislaţiei naţionale la Directivele Uniunii Europene (UE). Fiind o continuitate logică a disciplinelor studiate la Facultatea de Drept la ciclul I (licenţă), această disciplina consolidează aprofundează şi dezvoltă cunoştinţele acumulate anterior în ceea ce priveşte reglementările juridice care ordonează şi organizează circuitul civil şi comercial. Se studiază Directivele UE privind societăţile comerciale, dar practica de aplicare a modului de constituire şi lichidare a societăţilor menţionate, practica ce se referă la excluderea asociaţilor, cesiunea părţilor sociale şi ale acţiunilor, nulitatea hotărârilor adunărilor generale, modificările de capital etc. Fiind de o importanţa majoră pentru economia Republicii Moldova instituţia societăţilor comerciale sunt mecanismele juridice principalele prin care se fac investiţii, respectiv cunoaşterea lor sunt necesare juriştilor profesionişti pentru a oferi asistenţă competentă oamenilor de afaceri, asociaţilor societăţilor comerciale, dar şi altor persoane interesate.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (90 credite), anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Asigurări obligatorii de asistenţă medicală în cadrul raporturilor de muncă
Masterat

Mutaţiile politice, tranziţia de la economia  supracentralizată la cea de piaţă, încercările şi ezitările in alegerea celei mai eficiente căi de creare şi consolidare a unor structuri compatibile cu obiectivele propuse, determină necesitatea elaborării unor noi  norme juridice, iar asigurarile sociale si cele medicale in cadrul raporturilor de munca reprezintă, în acest sens, un exemplu excelent de intervenţie a legiuitorului într-un domeniu al releţiilor sociale, care anterior  a prezentat doar un  interes tangential atât din partea statului cât si, implicit, din partea întregii societăţi.

Asigurările obligatorii de asistenţă medicală in cadrul raporturilor de munca sunt legate direct de activitatea specifică a celor mai multe persoane fizice, reglementînd unul din aspectele juridico-teoretice, dar totodata si foarte practice, al relaţiilor care apar pe parcursul întregii vieţi a unei persoane fizice ori de cîte ori aceasta se afla in raporturi juridice de muncă. Sub incidenţa asigurarilor în cauză cad toate persoanele fizice şi o gamă extinsă de persoane juridice, mai ales atunci cînd este vorba de raporturile de munca. Putem afirma deci cu siguranţă că asigurarile obligatorii de asistenţă medicală se aplică relativ permanent în numeroase şi diverse situaţii.

Doctrina de specialitate subliniază caracterul complex şi pasionant al asigurarilor obligatorii, in special a celor medicale, care priveşte viaţa cotidiană nu doar a populaţiei active, ci şi a celei mai puţin active, sau chiar inactive, a unui stat.

Ciclul de studii:                      masterat (90 credite), anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

»  Asigurările obligatorii în cadrul relaţiilor de muncă
Masterat

Mutaţiile politice, tranziţia de la economia  supracentralizată la cea de piaţă, încercările şi ezitările in alegerea celei mai eficiente căi de creare şi consolidare a unor structuri compatibile cu obiectivele propuse, determină necesitatea elaborării unor noi  norme juridice, iar asigurarile sociale si cele medicale in cadrul raporturilor de munca reprezintă, în acest sens, un exemplu excelent de intervenţie a legiuitorului într-un domeniu al releţiilor sociale, care anterior  a prezentat doar un  interes tangential atât din partea statului cât si, implicit, din partea întregii societăţi.

Asigurările obligatorii in cadrul raporturilor de munca sunt legate direct de activitatea specifică a celor mai multe persoane fizice. Sub incidenţa asigurarilor obligatorii, atât a celor sociale, cat si a celor medicale, cad toate persoanele fizice, mai ales atunci cînd este vorba de raporturile de munca.

În calitate de instrument al politicii sociale economice, asigurările sociale obligatorii, exercită o influenţă considerabilă asupra socializării economiei naţionale, contribuind, la orientarea socială a economiei, iar obiectivul său major îl constituie protecţia vieţii şi sănătăţii persoanei.

Pornind de la considerentele menţionate, prezentul curriculum, fiind axat pe trei niveluri comportamentale: cunoaştere, aplicare şi integrare. De asemenea scopul a fost să conţină cât mai multă informaţie, necesară masteranzilor in scopul de a obţine cunoştinţe practice profunde in domeniul asigurarilor sociale.

Ciclul de studii:                      masterat (90 credite), anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

»  Şomajul şi migraţia forţei de muncă
Masterat

Dreptul muncii reprezintă, cu certitudine, una din cele mai dinamice şi vii ramuri a dreptului, care interesează o sferă extinsă de persoane. Mutaţiile politice, tranziţia de la economia  supracentralizată la cea de piaţă, încercările şi ezitările in alegerea celei mai eficiente căi de creare şi consolidare a unor structuri compatibile cu obiectivele propuse, determină necesitatea elaborării unor noi  norme juridice.

Dreptul muncii este legat direct de activitatea multor oameni, le reglementează  formarea profesională, încadrarea in muncă, salariile, concediile, modificarea şi încetarea raporturilor juridice de muncă. Sub incidenţa lui intră cei care se pregătesc pentru a dobândi o profesie sau meserie, salariaţii, persoanele care caută un loc de muncă (şomerii). El se aplică  fără încetare în numeroase şi diverse situaţii.

Savanţii subliniază caracterul complex şi pasionant al acestei ramuri de drept care priveşte viaţa cotidiană a majorităţii populaţiei active a unui stat.

Instrument al politicii sociale si economice, al gestiunii diverselor categorii de unităţi, dreptul muncii exercită o influenţă considerabilă asupra economiei naţionale. Contribuie, de asemeni, la orientarea pieţei muncii, influenţează repartiţia venitului naţional, dar obiectivul său esenţial îl constituie protecţia salariaţilor.

Ciclul de studii:                      masterat (90 credite), anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

»  Calificarea raporturilor civile
Masterat

Cursul de masterat Calificarea raporturilor civile reprezintă un curs de lecţii, ţinut în faţa masteranzilor specializării drept privat în cadrul Catedrei drept civil a Facultaţii de Drept, Universitatea de Stat din Moldova

Dezvoltarea rapidă a relaţiilor contractuale, precum şi a gamei raporturilor economice a servit în calitate de pretext pentru reglementarea într-un sistem uniform a acestor relaţii.

Scopul cursului Calificarea raporturilor civile este de a familiariza masteranţii cu tot spectrul de probleme teoretice şi practice cu care se confruntă specialiştii civilişti în domeniul analizei relaţiilor contractuale, cu metodele şi instrumentele de realizare practică.

Astfel, cursul Calificarea raporturilor civile are drept scop final acumularea de cunoştinţe şi formarea deprinderilor practice; familiarizarea cu modificările şi completările din legislaţia în vigoare; autoinstruirea şi stimularea utilizării depline a potenţialului intelectual al masterandului; formularea de competenţe necesare pentru ca în activitatea sa profesională.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Competenţa jurisdicţională privind soluţionarea litigiilor individuale de muncă
Masterat

Principiul constituţional al folosirii căilor de atac este concretizat în normele Codului de procedură civilă (CPC) al Republicii Moldova. Conform art. 15 CPC, participanţii la proces şi alte persoane interesate ale căror drepturi, libertăţi ori interese legitime au fost încălcate printr-un act judiciar pot exercita căile de atac împotriva acestuia în condiţiile legii. Consacrînd reglementării căilor de atac al hotărîrilor judecătoreşti Titlul III CPC (care, după numărul de articole, constituie circa 1/5 parte din Cod), legiuitorul a confirmat necesitatea şi însemnătatea acestei instituţii.

Căile de atac sînt mijloace juridice procesuale prin intermediul cărora se poate solicita verificarea legalităţii şi temeiniciei hotărîrii judecătoreşti şi, în final, remedierea erorilor comise. Căile de atac joacă un rol preventiv-reparator, asigurînd aplicarea şi interpretarea uniformă a legilor de către toate instanţele judecătoreşti.

Sistemul căilor de atac, adoptat într-un stat sau altul, depinde de tradiţiile istorice, dimensiunile teritoriale, gradul de dezvoltare a institutelor juridice etc. La reglementarea acestui sistem se ţine cont de calitatea şi eficienţa controlului judiciar, care nu reprezintă un mijloc universal şi unic de preîntîmpinare şi înlăturare a erorilor judiciare.

CPC al Republicii Moldova reglementează următoarele căi de atac ale hotărârilor judecătoreşti: apelul (art. 357-396 CPC), recursul împotriva hotărârilor pentru care nu este prevăzută calea apelului (art. 397-428 CPC), recursul împotriva deciziilor instanţei de apel (art. 429-445 CPC), revizuirea hotărârilor irevocabile (art. 446-453 CPC).

Ciclul de studii:                      masterat (90 credite), anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

»  Contractul individual de muncă
Masterat

Instituţie centrală a dreptului muncii - contractul individual de muncă - odată încheiat, declanşează şi face aplicabile atît prevederile legale, cît şi cele ale contractului colectiv de muncă.

Importanţa contractului individual de muncă poate fi certificată prin punctarea următoarelor aspecte: contractul de muncă serveşte drept formă juridică principală de atragere, distribuire, redistribuire şi folosire raţională a forţelor de muncă; prin intermediul contractului de muncă, cetăţenii îşi exercită dreptul lor constituţional la muncă; contractul de muncă se prezintă ca izvor al raporturilor juridice de muncă; acest contract constituie baza apariţiei drepturilor şi obligaţiilor de muncă ale părţilor contractante.

Ciclul de studii:                      masterat (90 credite), anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

»  Controlul judiciar asupra hotărârilor judecătoreşti
Masterat

Cursul urmăreşte studiul aprofundat al instituţiei căilor de atac al hotărârilor judecătoreşti, din punct de vedere practic şi teoretic. În cadrul disciplinei, masteranzii vor obţine cunoştinţe aprofundate privind obiectivele şi particularităţile controlului judiciar în procesul civil, trăsăturile fiecărei căi de atac în parte, precum şi abilităţi privind perfectarea corectă şi motivată a actelor procesuale. În baza analizei practicii judiciare din Republica Moldova şi a jurisprudenţei relevante a Curţii Europene a Drepturilor Omului, masteranzii vor identifica aspectele problematice în aplicarea normelor procesuale, erorile comise de instanţele judecătoreşti la examinarea cauzelor civile, consecinţele acestora, precum şi mijloacele procesuale potrivite în vederea corectării lor. Atenţie deosebită este acordată analizei detaliate a procedurii de declarare şi examinare a apelului, recursului împotriva încheierilor judecătoreşti, recursului împotriva actelor de dispoziţie ale curţilor de apel, revizuirii hotărârilor, precum şi temeiurilor de casare a hotărârilor.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (90 credite), anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Drept procesual civil (partea generală)
Masterat

Cursul urmăreşte scopul de a cultiva viitorilor jurişti abilităţi de a înţelege şi aplica corect norme de procedură în faţa instanţei de judecată. Familiarizarea cu  sarcinile justiţiei civile, felurile de procedura şi fazele procesuale, izvoarele de drept, precum şi principiile de drept procesual permit studentului de a-şi crea o viziune generală despre rolul şi locul acestei ramuri independente de drept în sistemul dreptului în general. Cursul îşi propune analiza detaliată a fiecărei categorii de subiecţi procesuali: instanţa de judecată ca subiect obligatoriu, părţile şi intervenienţii,  procurorul, reprezentanţii, persoanele care contribuie la înfăptuirea justiţiei. O atenţie deosebită este acordată acţiunii civile şi dreptului la acţiune.  Aspectele general - fundamentale referitoare la procesul de probaţie judiciară şi la mijloacele de probă constituie un reper important pentru a putea utiliza cunoştinţele teoretice în procesul de examinare şi soluţionare practică a cauzelor civile în instanţa de judecată.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (120 credite), anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Drept succesoral
Masterat

Dreptul la  moştenire garantat  prin  Legea Supremă a statului suveran şi independent  Republica Moldova - Constituţia (art. 46 alin. (6)), reglementat  în Cartea a IV-a a Codului civil al Republicii Moldova (Legea nr. 1107-XV din 06.06.2002), fiind în legătură directă de Om şi proprietatea lui, este în permanentă dezvoltare, avînd drept scop perfecţionarea sistemului de drept pentru a fi util şi oportun societăţii civile.

Disciplina Drept succesoral conturează aceste scopuri şi contribuie la  formarea şi dezvoltarea  cunoştinţelor şi aptitudinilor masteranzilor. În special se cristalizeză şi aprofundează cunoştinţele  în domeniul dreptului succesoral obliţute la ciclul I, în acelaşi timp la ciclul II - masterat,  sursul Drept succesoral, deja se axează în special pe studierea analiza problemelor dreptului succesoral,  lacunelor din legislaţie, care se cercetează şi analizează prin prisma evoluţiei istorice a acestei instituţii, doctrinei şi practicii, sub aspect comparativ - conceptul succesiunii autohton şi cel  din alte state, ţinându-se cont  nu în ultimul rînd de specificul „locului şi timpului".

Totodată, cursul Drept succesoral nu se limitează doar la aducerea la cunoştinţa  masteranzilor a cunoştinţelor, ci are drept scop şi formarea aptitudinilor practice de aplicare a acestor cunoştinţe. Ba mai mult ca atît, datorită dezvoltării permanente a legislaţiei, cursul include şi instrumentele de dezvoltare la masteranzi a unor capacităţi de găsire a soluţiilor în situaţii nereglementate  în mod expres şi care nu au obţinut o hotărîre unanim recunoscută de savanţi.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

»  Dreptul afacerilor
Masterat

Dreptul afacerilor este o disciplină de studiu şi o subramură de drept privat care studiază ansamblul normelor juridice ce reglementează activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice şi juridice, statutul juridic al întreprinzătorilor precum şi normele ce reglementează relaţiile dintre întreprinzători şi autorităţile publice. Temele disciplinei consolidează cunoştinţele acumulate anterior, şi concomitent le aprofundează şi le dezvoltă prin studierea unor noi teme impuse de actele legislative care reglementează raporturile juridice de mare complexitate, referindu-se, în special, la statutul juridic al întreprinzătorilor persoane fizice şi juridice, regimul juridic al diverselor tipuri de activităţi de întreprinzător (afaceri) şi la alte fenomene juridice ce contribuie la dezvoltarea mediului de afaceri.

Scopul principal al disciplinei este de a ajuta studenţii să înţeleagă esenţa reglementărilor juridice care ordonează şi organizează circuitul comercial care este o componentă importantă a circuitului civil, şi să poată opera cu ele pentru a putea să-şi poată pune cunoştinţele la dispoziţia solicitanţilor de servicii juridice. Cunoaşterea de către un absolvent a practicii de aplicare a normelor juridice ce formează dreptul afacerilor este chezăşia succesului profesional şi o posbilitate sigură de a obţine o muncă onorabilă, iar juristul care nu are cunoştinţe în acest domeniu este un jurist neîmplinit.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (120 credite), anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Dreptul civil (partea generală, partea specială)
Masterat

Disciplina Dreptul civil constituie punctul de plecare pentru studiul Dreptului, în toată complexitatea acestuia, cu o mulţime de subramuri, instituţii şi discipline. Dreptul civil ajută auditorul să-şi formeze o imagine asupra mutlitudinii de raporturi juridice dintre particulari cu sau fără caracter patrimonial, iar persoana care însuşeşte disciplina poate fi utilă în viaţa cotidiană realizându-se ca un bun cunoscător al dreptului.

Disciplina este destinată masteranzilor, absolvenţii facultăţilor de economie (banci şi burse, finanţe şi credit, bussines şi administrare etc.), facultăţilor pedagogice, tehnice, agricole etc., oamenilor de afaceri, administratori de societăţi comerciale, asociaţi ai societăţilor comerciale, funcţionarilor publici şi altor persoane interesate.

Disciplina Dreptul civil formează, consolidează şi dezvoltă cunoştinţe cu privire la reglementările juridice care ordonează şi organizează circuitul civil şi este utilă masteranzilor pentru a se realiza ca specialişti în orice domeniu de activitate  

Ciclul de studii:                      masterat profesional (120 credite), anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Dreptul constituţional
Masterat

Dreptul constituţional, fiind o ramură a sistemului de drept şi având la bază ştiinţa dreptului constituţional, este studiat în calitate de disciplină juridică în cadrul Facultăţii de Drept. Această disciplină are ca sarcină familiarizarea şi formarea deprinderilor masteranzilor în ceea ce priveşte bazele organizării de stat, principiile constituţionale privind statutul juridic al persoanei, sistemul electoral, modul de organizare şi funcţionare a sistemului autorităţilor publice în ţară pentru protecţia şi garantarea drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului.

Fiind ramura fundamentală a sistemului juridic al ţării, dreptul constituţional conţine norme care stabilesc principiile generale obligatorii pentru toate ramurile sistemului juridic naţional.

Disciplinei este destinată pentru a ajuta masteranzii să înţeleagă esenţa reglementărilor juridice care organizează şi ordonează organele statului şi să poată opera cu ele, pentru a putea să-şi poată pune cunoştinţele la dispoziţia solicitanţilor de servicii juridice.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (120 credite), anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Dreptul contractelor comerciale
Masterat

Disciplina Dreptul contractelor comerciale este o instituţie a dreptului privat şi studiază ansamblul de norme juridice aplicabile raporturilor izvorâte din contractele civile destinate să servească activităţii de întreprinzător. În această categorie se include: contractele de vânzare-cumpărare cu participarea întreprinzătorilor, de mandat profesionist, de agenţie, de comision, de intermediere comercială, de factoring, leasing etc.

Elementele definitorii ale contractelor comerciale sunt: calitatea specială a subiecţilor - cea de întreprinzător (cel puţin unul din contractanţi), scopul contractului - de a obţine profit şi fiind o activitate ce are caracteristicile unei profesiuni.

Studierea aprofundată vor ajuta absolvenţilor Facultăţii de Drept să cunoască particularităţile negocierii, încheierii, nulităţii, rezilierii acestor contracte şi să găsească mai uşor soluţii pentru eventualele litigii

Ciclul de studii:                      masterat profesional (120 credite), anul II, semestrul 3 
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Dreptul economic sectorial / dreptul telecomunicaţiilor
Masterat

Dreptul economic sectoral este   disciplina   care   studiază   ansamblul   normelor   juridice   care  reglementează activitatea economică aducătoare de profit a întreprinzătorilor persoanele  juridice şi fizice,   statutul juridic al întreprinzătorilor în diferite domenii a economiei naţionale.

Obiectivul principal al disciplinei constă în studierea reglementărilor juridice a unor domenii a economiei naţionale: investiţionale, industriale, agrare, transporturi, bănci,  problema preţurilor, protecţia agenţilor economici, consumatorilor, aranjate  într-un anumit sistem care contribuie la însuşirea de către masterand a: izvoarelor dreptului economic sectorial; mecanismelor juridice care pe de o parte tind să liberalizeze activitatea de întreprinzător, iar pe de altă parte, în interes public, intervin autoritar în această activitate; statutului juridic al întreprinzătorilor persoane fizice şi juridice, inclusiv constituirea, funcţionarea, reorganizarea şi lichidarea persoanelor juridice cu scop de profit din domeniile studiate, inclusiv întreprinderile de stat, societăţi comerciale, societăţi cooperatiste şi întreprinderile agricole, asociaţiile lor; regimului juridic al patrimoniului persoanelor juridice; probleme de deetatizare; protecţie a consumatorilor, răspunderea juridică  aplicată în diferitele ei forme.

Disciplina constă în studierea reglementărilor juridice aranjate într-un anumit sistem care contribuie la însuşirea de către masteranzi a disciplinei. Cele însuşite vor contribui la integrarea absolvenţilor în activitatea practică din domeniul ales precum şi la prestarea calitativă de asistenţă juridică ceia ce va duce pe de o parte la reducerea litigiilor cu caracter economic, iar pe de altă parte la soluţionarea civilizată şi corectă a litigiilor care apar.

 Dreptul telecomunicaţiilor. Dezvoltarea alertă a sectorului telecomunicaţiilor în ultimii ani a dus, atât la nivel european cât şi în Republica Moldova, la apariţia unui număr tot mai mare de reglementări. Acestea conţin atât norme specifice domeniului - unul foarte tehnic - cât şi aspecte care ţin de domeniul liberalizării pieţelor de bunuri şi servicii, şi stimularea concurenţei.

Scopul acestor acte este reglementarea uniformizată la nivel european a sectorului telecomunicaţiilor, reglementare care să permită trecerea de la monopoluri la pieţe concurenţiale de servicii, reţele de telecomunicaţii şi echipamente, să promoveze concurenţa, să încurajeze cercetarea şi implementarea de noi tehnologii, să ajute la crearea şi dezvoltarea societăţii informaţionale.

O altă caracteristică a acestor prevederi este aceea că stabilesc două niveluri de responsabilitate pentru implementarea acquis-ului în domeniul telecomunicaţiilor - la nivel european sunt descrise sarcinile Comisiei, iar la nivel naţional este trasat cadrul pentru înfiinţarea şi funcţionarea autorităţilor naţionale de reglementare.

Disciplina Dreptul telecomunicaţiilor are scopul de a caracteriza actele normative ce rglementează mijloacele de telecomunicaţii, de a prezenta dreptul telecomunicaţiilor international, de a specifica rolul şi problematica activităţii instituţiilor de reglementare, ce constă în elaborarea unor norme şi urmărirea respectării lor de către toţi subiecţii existenţi pe pieţele de reglementare.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (90 credite), anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Dreptul muncii
Masterat

Disciplina de studiu Dreptul muncii se prezintă în calitate de disciplină fundamentală a dreptului necesară de a fi studiată de către studenţii facultăţii de drept. Cunoaşterea Dreptului muncii este un imperativ, deoarece obiectul de studiu este unul complex, fiind axat în special pe relaţiile individuale de muncă, precum şi pe cele colective. Dreptul muncii are ca obiectiv familiarizarea studenţilor cu privire la relaţiile ce apar în societate cu privire la folosirea muncii salariate a persoanelor fizice.

Cursul oferă o abordare structurală a Dreptului muncii în cadrul a 16 teme de studiu. Principalele instituţii cercetate în cadrul disciplinei dreptului muncii sunt: obiectul şi metoda de reglementare a dreptului muncii, principiile dreptului muncii, subiecţii dreptului muncii, raporturile juridice de muncă, contractul individual de muncă, timpul de muncă şi timpul de odihnă, salarizarea, jurisdicţia muncii etc.

Instrument al politicii sociale şi economice, al gestiunii diverselor categorii de unităţi, dreptul muncii exercită o influenţă considerabilă asupra economiei naţionale. Contribuie, de asemeni, la orientarea pieţei muncii, influenţează repartiţia venitului naţional, dar obiectivul său esenţial îl constituie protecţia salariaţilor.

Ciclul de studii:                      masterat (120 credite), anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Dreptul proprietăţii intelectuale
Masterat

Dreptul proprietăţii intelectuale este o disciplină juridică care reprezint[ o subramură a dreptului privat şi care studiază ansamblul normelor juridice ce reglementează relaţiile sociale  privind crearea, publicarea şi valorificarea rezultatelor creaţiei intelectuale, precum şi a altor obiecte incluse convenţional în obiectul de studiu al acestei discipline.

Importanţa acestei discipline rezidă în faptul că viaţa spirituală şi activitatea creativ-inventativă ocupă un rol esenţial în existenţa umană, manifestându-se în rezultatele activităţii intelectuale a omului. Fără de aceste rezultate, astăzi, noi, membrii societăţii, nu am fi beneficiat de acele priorităţi pe care ni le-a oferit şi continuă să ni le ofere progresul tehnico-ştiinţific care caracterizează societatea contemporană.

Fiind o disciplină de studiu obligatorie în majoritatea facultăţilor de drept ale universităţilor ce se bucură de un renume în străinătate (România, Federaţia Rusă, Franţa, Marea Britanie), Dreptul Proprietăţii Intelectuale (sau Intellectual Property Law, Droit de la propriété intellectuelle, Pravo intellectualinoi sobstvennosti) a fost inclusă în planul de studiu al Facultăţii de drept a USM în anul 1994 şi continuă a fi o disciplină atractivă până în prezent.

Reprezentând o continuitate logică a disciplinelor studiate anterior, dreptul proprietăţii intelectuale se bazează pe cunoştinţele studenţilor acumulate la teoria generală a dreptului, dreptul constituţional, dreptul administrativ dar în cea mai mare măsură pe cunoştinţele cultivate de dreptul privat roman, dreptul civil şi dreptul afacerilor. Astfel, temele disciplinei pe de o parte consolidează cunoştinţele acumulate anterior, iar pe de altă parte le aprofundează şi le dezvoltă prin studierea unor noi teme impuse de actele legislative care reglementează raporturile juridice de mare complexitate.  

Ciclul de studii:                      masterat profesional (120 credite), anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Dreptul protecţiei concurenţei / dreptul protecţiei consumatorilor
Masterat

Dreptul concurenţei reprezintă o disciplină juridică şi o subramură a dreptului privat care studiază ansamblul normelor juridice menite să asigure, în raporturile de piaţă interne şi internaţionale, existenţa şi exerciţiul normal al concurenţei dintre agenţii economici în lupta pentru câştigarea, extinderea şi păstrarea clientelei.

Agenţii economici care posedă o putere economică de cele mai dese ori sunt tentaţi să abuzeze de aceasta în coraport cu concurenţii săi. Acest abuz se manifestă prin practicile anticoncurenţiale care deseori capătă forma acordurilor anticoncurenţiale, abuzului de poziţie dominantă şi acţiunilor sau inacţiunilor autorităţilor publice ce limitează concurenţa. De asemenea abuzul concurenţial se poate manifesta prin practicarea actelor de concurenţă neloială, dar şi prin concentrările economice care deseori duc la monopolizarea unor întregi sectoare ale economiei. Rolul intervenţionist al statului în economie este un alt aspect abordat în cadrul disciplinei date, în special în ceea ce priveşte regimul juridic al ajutoarelor de stat.

În condiţiile aspiraţiilor europene ale ţării noastre, cunoaşterea disciplinei Dreptul concurenţei este un factor esenţial la formarea unui jurist competent, indiferent de formaţiunea sa viitoare.

 Dreptul protecţiei consumatorilor. Cursul are ca obiect studiul sistemului de protecţie a drepturilor fundamentale instituit prin Legea nr. 105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, şi anume privind noţiunile elementare privind dreptul de consum, inclusiv bazele juridice pentru protejarea de către stat a persoanelor în calitatea lor de consumatori etc. De asemenea în cadrul disciplinei studentul are posibilitate să studieze actele normative în vigoare care reglementează domeniul protecţiei consumatorului. Obiectivul principal al disciplinei constă în studierea reglementărilor juridice aranjate într-un anumit sistem care contribuie la însuşirea de către studenţi a izvoarelor dreptului protecţiei consumatorului, mecanismelor juridice ce intervin în această activitate, regimului juridic al consumatorului în relaţiile cu agentul economic, metodelor legale împotriva clauzelor abuzive în contractele de consum, modul de depunere a reclamaţiilor privind satisfacerea revendicărilor consumatorilor. Apoi, cursul tratează pe larg conţinutul fiecăruia dintre drepturile garantate pentru consumator în cazul achiziţionării de produse/servicii necorespunzătoare.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (120 credite), anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              5 

»  Dreptul societăţilor comerciale
Masterat

Disciplina Dreptul societăţilor comerciale studiază ansamblul normelor juridice care reglementează statutul societăţilor comerciale în forme de societăţi cu răspundere limitată, pe acţiuni, în nume colectiv şi în comandită în contextul armonizării legislaţiei naţionale la Directivele Uniunii Europene. Fiind o continuitate logică a disciplinelor studiate la Facultatea de Drept la Ciclul I (licenţă), această disciplină consolidează aprofundează şi dezvoltă cunoştinţele acumulate anterior în ceea ce priveşte reglementările juridice care ordonează şi organizează circuitul civil şi comercial. Se studiază practica de aplicare a modului de constituire şi lichidare a societăţilor menţionate, practica ce se referă la excluderea asociaţilor, cesiunea părţilor sociale şi ale acţiunilor, nulitatea hotărârilor adunărilor generale, modificările de capital etc. Fiind de o importanţa majoră pentru economia Republicii Moldova instituţia societăţilor comerciale sunt mecanismele juridice principalele prin care se fac investiţii, respectiv cunoaşterea lor sunt necesare juristilor profesionişti pentru a oferi asistenţă competentă oamenilor de afaceri, asociaţilor societăţilor comerciale, dar şi altor persoane interesate.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Managementul resurselor umane
Masterat

Cursul Managementul resurselor umane este destinat  studenţilor Ciclului II, de la Facultatea de Drept, specialitatea „Dreptul muncii".

Managementul resurselor umane tratează o problematică deosebit de importantă, de maximă actualitate, cu multiple implicaţii şi cu dimensiuni amplificate pentru practica managerială din ţara noastră, şi în deosebi pentru autorităţile publice în proces de reformare. Succesul, performanţa şi competitivitatea organizaţiilor depind, în mare măsură, de conţinutul şi calitatea managementului resurselor umane.

Scopul acestei discipline este acela de a familiariza masteranzii cu aspectele esenţiale ale managementului resurselor umane care ar aduce un autentic plus de cunoştinţe, să faciliteze înţelegerea la un nivel superior a problematicii respective şi să aibă relevanţă pentru profesionalizarea activităţilor din domeniul managementului resurselor umane.

Ciclul de studii:                      masterat (90 credite), anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

»  Norme internaţionale în cadrul raporturilor de muncă
Masterat

Dreptul muncii reprezintă una din cele mai dinamice ramuri ale dreptului, care vizează şi implică o majoritatea persoanelor active în plan social-economic. Trasnformările politice, tranziţia la economia de piaţă, schimbările de ordin social şi geopolitic, inclusiv migraţia forţei de muncă determină necesitatea elaborării unor noi  norme juridice.

Instrument al politicii sociale si economice, al gestiunii diverselor categorii de unităţi, normele internaţionale ale dreptului muncii exercită o influenţă considerabilă asupra economiei naţionale. Fiind ajustate legislaţiei naţionale acestea contribuie la formarea unui cadru efectiv de dezvoltare socială şi economică, protecţia slariaţilor, asigurarea dialogului social, egalitata de şanse etc. De asemenea, cursul este orientat să antreneze masteranzii în travaliul interpretării normelor dreptului muncii (naţional şi internaţional) şi formarea deprinderilor de a le utiliza în practică.

Conţinutul curriculumului are la bază actele normative în vigoare în Republica Moldova, practica internaţională  (Convenţiile O.I.M. şi Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale), practica judiciară  şi deciziile Curţii Constituţionale.

Ciclul de studii:                      masterat (90 credite), anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

»  Parteneriatul social în sfera muncii
Masterat

Parteneriatul social este indisolubil legat de noţiunea de autonomie socială, prin care se înţelege împuternicirea uniunii salariaţilor şi a celei a angajatorilor de a rezolva independent, fără imixtiunea statului, o serie de probleme sociale. Anume din aceste considerente, parteneriatul social poate să existe numai în condiţiile unei autonomii sociale a partenerilor.

Esenţa parteneriatului social reprezintă concentrarea eforturilor partenerilor sociali în scopul depăşirii crizei şi a stabilizării situaţiei social-economice. Concomitent, este necesar să fie soluţionate şi alte sarcini, cum ar fi: utilizarea potenţialului parteneriatului social în interesele dezvoltării personalităţii, asigurarea drepturilor şi garanţiilor constituţionale ale acesteia; coordonarea intereselor partenerilor sociali în soluţionarea problemelor privind remunerarea muncii, ocuparea forţei de muncă, protecţia şi securitatea muncii, instruirea profesională şi reciclarea cadrelor etc.; precizarea funcţiilor, drepturilor şi obligaţiunilor partenerilor sociali, elaborarea principiilor şi procedurilor, ridicarea nivelului culturii negocierilor; aplanarea conflictelor colective de muncă în baza principiilor relaţiilor de parteneriat, reducerea tensiunii în societate; trecerea treptată de la metodele administrative de comandă la cele colective de reglementare contractuală a relaţiilor sociale şi de muncă la toate nivelurile.

În Republica Moldova, parteneriatul social constituie o modalitate concretă de realizare a democraţiei economico-sociale, integrabilă în ansamblul democraţiei politice. Aceste elemente constituie principalele subiecte de analiză juridică în cadrul orelor prezentului curs.

Ciclul de studii:                      masterat (90 credite), anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

»  Principiile fundamentale ale dreptului de proprietate
Masterat

Disciplina la masterat intitulată Principiile fundamentale ale dreptului de proprietate  constituie un studiu a celui mai important drept patrimonial ce aparţine subiectelor de drept - dreptul de proprietate. Omenirea a fost, şi probabil va fi, tot timpul preocupată  de ceea ce numim proprietate, fiindcă proprietatea, deseori miraculos,  îşi schimbă regimul, natura şi stăpânul. Iată de ce, discursul public este dominat de tema aproape obsesivă a proprietăţii: câtă este, de unde provine, cine o merită şi cum urmează a o gestionată. Disciplina de la masterat Principiile fundamentale ale dreptului de proprietate urmăreşte scopul unei analize profunde a principiilor ce stau la baza dreptului de proprietate, pentru a înţelege în profunzime, esenţa normelor ce reglementează dreptul de proprietate.  În deosebi în cadrul acestui curs se studiază filosofia proprietăţii, problematica triadei atributelor dreptului de proprietate, efectele juridice ale posesiunii, transferul dreptului de proprietate, protecţia dreptului de proprietate, coraportul dintre mijloacele reale şi obligaţionale de protecţie a dreptului de proprietate, şi desigur principiul inviolabilităţii proprietăţii.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (90 credite), anul I, semestrul 1 
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Problemele dreptului civil (partea specială)
Masterat

Disciplina respectivă, ca parte integrantă a dreptului civil, are ca obiect de studii instrumentele juridice civile prin intermediul cărora se realizează, de regulă, circulaţia bunurilor, folosirea, posesia şi conservarea lor, crearea de valori.

În cadrul disciplinei are loc un studiu aprofundat a unui şir de contracte civile, care cel mai des se aplică în practică.

Studiul este efectuat sub aspectul comparativ al legislaţiei civile naţionale şi a normelor civile din unele ţări vecine, prin analiza statecii şi dinamicii normelor civile naţionale. Un aspect important al studiului este evidenţierea problemelor, lacunelor, contrazicerilor normelor de drept şi încercarea de a propune careva sugestii, soluţii.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Procedura de soluţionare a litigiilor de muncă
Masterat

Atât aspectul formal, cât şi cel practic al mecanismelor şi modalităţilor prin care o persoană, căreia i s-a lezat un drept garantat de către lege, poate să şi-l apere, a fost tratat suficient în literatura juridică de specialitate. Una din modalităţile răspândite de apărare a drepturilor şi intereselor legitime constă în adresarea cu cereri în instanţele de judecată, şi în acest mod modalităţile de apărare a drepturilor din sfera muncii a unei persoane sunt, cel mai adesea, examinate prin prisma soluţionării litigiilor individuale de muncă, apărute între salariat şi angajator.

Disciplina are drept scop promovarea cunoştinţelor în domeniul reglementării juridice a acelor relaţii sociale care apar în cadrul unor divergenţe asupra respectării legislaţiei muncii.

Ciclul de studii:                      masterat (90 credite), anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

»  Procedura insolvabilităţii şi arbitrajul comercial
Masterat

Cursul Procedura insolvabilităţii îşi are originea în necesitatea studierii unei din cele mai dificile laturi a instituţiei insolvabilităţii şi anume a celei procedurale, fiind dictat în special din necesitatea aprofundării la nivelul masteranzilor a cunoştinţelor teoretice şi practice în materie de desfăşurare a proceselor de insolvabilitate. Astfel cursul dat are menirea de a aduce informaţii cât mai multe şi utile, necesare masteranzilor, în scopul de a-i ajuta să însuşească cât mai temeinic actualul cadrul legislativ în domeniul insolvabilităţii, să înţeleagă raţiunile reglementărilor legale în cadrul desfăşurării actelor de procedură, precum şi să-şi formeze deprinderi în scopul utilizării lor corecte şi eficiente în practică.

În acest scop prin cursul dat se propune de a cimenta cunoştinţele avute şi de a obţine noi cunoştinţe cu privire la procedura de declarare a insolvabilităţii. Dezvoltarea capacităţilor de a interpreta corect şi sistematic legislaţia procesuală în vigoare, şi formarea aptitudinilor în aplicare practică a cunoştinţelor teoretice referitoare la normele cu privire la procedura de declarare a insolvabilităţii, soluţionarea corectă a situaţiilor conflictuale, ţinându-se  atât de legea procesuală, cât şi de legea materială.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (90 credite), anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Protecţia juridică a mijloacelor de individualizare a produselor şi serviciilor
Masterat

Disciplina Protecţia juridică a mijloacelor de individualizare a produselor şi serviciilor are ca obiect de studiu reglementarea relaţiilor privind mărcile de produse, de comerţ şi de servicii, precum şi indicaţiile geografice şi de provenienţă a produselor şi serviciilor este o parte componentă a Dreptului proprietăţii intelectuale.

Studiind această disciplină, masteranzii obţin cunoştinţe aprofundate în domeniul protecţiei juridice a mijloacelor de individualizare, precum şi a strategiei şi tacticii utilizării acestor mijloace în activitatea de întreprinzător. 

Mărcile precum şi indicaţiile geografice, denumirile de origine a produselor constituie mijloacele de individualizare a produselor şi serviciilor anumitor comercianţi în diversitatea de produse şi servicii omogene ale altor comercianţi pe piaţa de desfacere, contribuind astfel la instituirea unei concurenţe sănătoase a producătorilor în faţa consumatorilor .

Astfel masteranzii vor obţine cunoştinţe aprofundate în domeniul reglementării relaţiilor privind mijloacele de individualizare a produselor şi serviciilor, funcţiile acestor mijloace, procedurii de obţinerea dreptului subiectiv asupra acestor mijloace, conţinutului şi limitelor exercitării acestui drept subiectiv, precum şi a mijloacelor de apărare a dreptului subiectiv asupra acestor mijloace .

 Ciclul de studii:                      masterat profesional (90 credite), anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Protecţia juridică a proprietăţii intelectuale în domeniul tehnologiilor informaţionale
Masterat

Disciplina juridică Protecţia juridică a proprietăţii intelectuale în domeniul tehnologiilor informaţionale este un curs specializat care este elaborat în concordanţă cu planul de studii al Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova şi este predat la studenţii care îşi fac studiile la ciclul II, masterat. Această disciplină juridică, reprezintă o continuitate a disciplinei dreptul proprietăţii intelectuale, precum şi a altor disciplini cum ar fi dreptul civil, dreptul afacerilor, dreptul concurenţei, dreptul penal şi altele.

Predarea acestui curs la masterat este evidentă şi strict necesară, deoarece fenomenul de piraterie şi de contrafacere a afectat grav societatea noastră, aduce mari prejudicii statului precum şi societăţii în întregime. Potrivit unui studiu efectuat de International Data Corporation (IDC), rata pirateriei programelor pentru calculator constituie 35%, în timp ce pierderile cauzate de piraterie au crescut pentru a ajunge la mai mult de 35 miliarde USD.

Pirateria şi contrafacerea produce nişte consecinţe negative din toate punctele de vedere - economic, social, politic. Aceasta generează pierderi pentru industria locală de programe pentru calculator, precum şi pentru ramurile din economia naţională în general.

De altfel, această disciplină este una foarte importantă reieşind şi din faptul utilităţii programelor pentru calculator şi a bazelor de date pentru activitatea de antreprenoriat al agentului economic. Prin urmare, este greu de închipuit ca în prezent un agent economic să practice o activitate de antreprenoriat fără a folosi un calculator şi respectiv programe pentru calculatoare. 

Ciclul de studii:                      masterat profesional (90 credite), anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Răspunderea delictuală în dreptul civil
Masterat

Scopul cursului: Cursul Răspunderea delictuală în dreptul civil este direcţionat în vederea studierii reglementărilor din Codul civil, precum şi a reglementărilor din alte acte normative în vigoare prin intermediul cărora pot fi apărate drepturile persoanelor-creditori sub aspectul reparării prejudiciilor care le-au fost cauzate prin acţiuni ilicite extracontractuale ale subiecţilor-debitori  care sunt autorii acestor fapte ilicite.

 Organizarea temelor în cadrul cursului: Cursul Răspunderea delictuală în dreptul civil presupune analiza următoarelor aspecte cum sunt: conceptul şi elementele definitorii ale răspunderii delictuale; locul ei în cadrul răspunderii juridice, în general, şi a răspunderii civile, în particular; temeiul şi condiţiile angajării răspunderii delictuale; răspunderea delictuală subiectivă şi cea obiectivă; răspunderea pentru fapta proprie şi pentru fapta altei persoane; condiţiile şi modalităţile reparării prejudiciului patrimonial şi compensării prejudiciului moral.

Scopul de bază al cursului respectiv este de a identifica problemele existente şi de a oferi soluţii în vederea depăşirii acestora.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Regelementarea juridică a pieţei valorilor mobiliare şi a activităţii de asigurare
Masterat

Reglementarea juridică a pieţei valorilor mobiliare şi a activităţii de asigurare este o disciplină juridică ce îşi are fundamentul în Dreptul afacerilor. Disciplina are un obiect de studiu complex şi neuniform care include ansamblul normelor juridice ce reglementează piaţa financiară nebancară supravegheat de Comisia Naţională a Pieţei Financiare. Pe de o parte Disciplina studiază regimul juridic al valorilor mobiliare corporative, iar pe de altă parte raporturile juridice de asigurare şi reasigurare, survenite între asigurători, reasiguratori, asiguraţi şi, după caz, a beneficiarilor despăgubirii de asigurare, ce rezidă în contractele de asigurare facultativă, obligatorie, de reasigurare şi retrocesiune. 

Disciplina va oferi masteranzilor cunoştinţe aprofundate privind: procedura de emisiune a acţiunilor şi obligaţiunilor; de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare, circulaţia valorilor mobiliare pe piaţa bursieră şi extrabursieră; particularităţile activităţilor profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare şi pe piaţa asigurărilor, specificului constituirii participanţilor profesionişit, a asigurătorului şi reasiguratorului, specificul licenţierii participanţilor la piaţa valorilor mobiliare şi a asigurărilor; metodele de supraveghere şi intervenţie pe piaţă a autorităţilor publice şi alte cerinţe speciale.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (120 credite), anul II, semestrul 3 
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Regimuri matrimoniale
Masterat

Prelegerile şi dezbaterile în cadrul acestei discipline au scopul de a aprofunda cunoştinţele acumulate de studenţi la disciplina dreptul familiei şi a dobîndi noi cunoştinţe în domeniul raporturilor patrimoniale dintre soţi, În special modalitatea de a alege regimul matrimonial, de a întocmi contracte matrimoniale, contracte de partajare a bunurilor comune a soţilor, contracte de plată a întreţinerii, de determinare a domiciliului copiilor minori în cazul cînd părinţii locuiesc separat. În cadrul disciplinei masteranzii sunt familiarizaţi cu opinii doctrinaire în domeniul regimurilor matrimoniale din ţară cît şi de peste hotare, hotărăsc de sine stătător  şi întcmesc proiecte de partajare a bunurilor commune,de încasare a întreţinerii, pregătesc portofolii prin care fapt au posibilitate de a aplica cunoştinţele teoretice în practică etc.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

»  Reglementarea juridică a activităţii de întreprinzător în domeniul turismului şi a transportului
Masterat

Disciplina Reglementarea juridică a activităţii de întreprinzător în domeniul turismului are ca obiect de studiu persoanele ce practică activitatea de antreprenoriat în domeniul turismului - turoperatorii şi agenţiile de turism. Temele studiate la disciplina dată încep de la reglementarea juridică a tipurilor de turism practicate în Republica Moldova, drepturile, obligaţiile, asigurarea şi securitatea turiştilor, organele de stat ce gestionează cu sfera turistică etc.

Un accent aparte îl ocupă analiza teoretico-practică a contractului de servicii turistice începând de la noţiunea şi caracterele juridice ale acestuia, părţile contractante, obiectul, forma, preţul, termenul, conţinutul, rezilierea şi răspunderea părţilor în urma nerespectării contractului de servicii turistice.

Disciplina Reglementarea juridică a activităţii de întreprinzător în domeniul transportului tratează din perspectivă teoretico-practică transportul de pasageri, bagaje şi mărfuri cu referire la fiecare tip de transport: maritim, rutier, aerian şi feroviar. Punctul de pornire îl constituie baza normativă a Republicii Moldova - Codul civil, Codul transportului rutier, Codul transportului feroviar, Codul navigaţiei maritime comerciale etc. O atenţie deosebită este acordată doctrinei moldoveneşti şi celei străine, în special din România, Federaţia Rusă, Franţa şi alte state.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (120 credite), anul II, semestrul 3 
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Reglementarea juridică a impozitelor şi taxelor
Masterat

Disciplina Reglementarea juridică a impozitelor şi taxelor are ca obiect de studiu impozitele şi taxele generale de stat şi locale în Republica Moldova, în plan comparat cu statele Uniunii Europene, punându-se accent pe particularităţile impozitării şi taxării persoanelor ce practică activitatea de antreprenoriat. Un accent aparte se pune pe studierea aprofundată a fenomenului de evaziune fiscală începând cu clasificarea evaziunii fiscale, cauzele, modalităţile, efectele, combaterea şi răspunderea persoanelor fizice şi a celor ce practică activitatea de antreprenoriat pentru evaziune fiscală. Ca obiect de studiu a disciplinei Reglementarea juridică a impozitelor şi taxelor este şi fenomenul de dublă impunere internaţională, studierea acordurilor internaţionale de evitare a dublei impuneri ratificate de Republica Moldova, regulile stabilite de acestea inclusiv metodele de evitare a dublei impuneri şi necesitatea evitării acestui fenomen pentru dezvoltarea normală a relaţiilor economice externe.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (90 credite), anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Reprezentarea şi mandatul în dreptul civil
Masterat

Disciplina Reprezentarea şi mandatul în dreptul civil reprezintă o disciplină cu caracter specializat, care va permite masteranzilor să-şi aprofundeze cunoştinţele în domeniul dreptului civil, comercial, familiei, precum şi să studieze în detaliu aspectele ce se referă la aplicarea instituţiilor reprezentării şi mandatului în diferite domenii ale relaţiilor sociale reglementate prin norme juridice civile.

Domeniul de aplicabilitate al reprezentării este unul extrem de variat şi divers, incluzînd reprezentarea legală a persoanelor fizice (minorii şi incapabilii), reprezentarea legală în materia obligaţiilor (art. 529 şi 549 Cod civil), reprezentarea în cadrul exercitării acţiunii oblice (art. 599-601 Cod civil), reprezentarea legală în raporturile patrimoniale dintre soţi, care se concretizează în prezumţia mandatului tacit reciproc al soţilor de a încheia acte juridice civile care au ca obiect bunuri mobile comune, reprezentarea persoanelor juridice de către administratori, reprezentarea în domeniul proprietăţii intelectuale. Elemente ale reprezentării se regăsesc şi în mecanismul specific de derulare a plăţilor prin cambii (reprezentarea cambială - art. 16 din Legea cambiei), acreditiv, incasso. Totodată, Codul civil din 2002 a reglementat o multitudine de contracte în cadrul  cărora se regăsesc elemente de reprezentare dintre care un loc aparte îl ocupă contractul de mandat.  

În lumina celor expuse, este evident faptul că raporturile juridice în acest domeniu permanent se modifică şi se completează, avînd drept scop perfecţionarea sistemului de drept pentru a fi utilă şi oportună societăţii civile.

Rolul cursului Reprezentarea şi mandatul în dreptul civil subliniază aceste scopuri şi contribuie la dezvoltarea atît a noilor idei şi opinii în legislaţie şi practică, cît şi la formarea cunoştinţelor şi aptitudinilor corespunzătoare la masteranzi care studiază problemele de bază ce ţin de raporturile juridice de reprezentare (legală şi convenţională) la etapa actuală: în special se aprofundează cunoştinţele  în domeniul dreptului civil prin prisma evoluţiei istorice a acestei instrituţii din stat,  analiza şi cercetarea doctrinei şi legislaţiei, lacunelor din legislatie, studierea sub aspect comparativ a conceptului de reprezentare din alte state, a contractelor care generează efecte specifice reprezentării etc.

Studierea acestei discipline va oferi tinerilor specialişti, viitorilor profesionişti, care vor activa în domeniul notarial posibilitatea să îndeplinească corespunzător actele notariale şi să întocmească corect documentele solicitate; celor ce activează în instanţe judecătoreşti - să examineze cauzele civile şi să întocmească hotărîrile judecătoreşti în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare, iar celor ce activează în avocatură va permite cu siguranţă să asigure o asistenţă juridică calificată şi o apărare adecvată împotriva încălcărilor admise a drepturilor subiective civile. Şi celorlalţi specialişti în sfera juridică vor fi utile cunoştinţele ce pot fi obţinute în cadrul studiului acestei discipline.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Retorica judiciară
Masterat

Judecătorii, procurorii, avocaţii şi alte categorii de jurişti sunt amplu implicaţi în procesul de comunicare cu cetăţenii, colegii, funcţionarii publici şi trebuie să cunoască paradigma comunicării instituţionale şi particularităţile comunicării  publice. 

Procesul judiciar tradiţional include evoluările procurorului, avocatului şi judecătorului care particularizează speciile ritoricii judiciare şi pot fi calificate ca forme ale comunicării publice, de aceea este important ca juriştii să cunoască şi să posede cunoştinţele şi deprinderile necesare unui orator. Totodată, mulţi dintre masteranzi vor practica activităţi politice care a priori presupun evoluări publice şi posedarea abilităţilor de orator.

Considerentele specificate au definit structura cursului „Retorica judiciară", care va constitui 20 ore prelegeri şi 10 ore practice, în cadrul cărora masteranzii vor exercita pentru a-şi forma deprinderile necesare pentru activitatea profesională. Structura şi tematica cursului este ordonată ţinându-se cont de faptul că disciplina este concepută ca una aplicativă.

Ciclul de studii:                      masterat (90 credite), anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

»  Supravegherea şi controlul asupra respectării legislaţiei muncii
Masterat

Aspectul formal cât şi cel practic al mecanismelor şi modalităţilor prin care o persoană, căreia i s-a lezat un drept garantat de către lege, poate să şi-l apere, a fost tratat suficient în literatura juridică de specialitate. Cel mai adesea persoana respectivă apelează la organele, investite cu dreptul de efectuare a supravegherii şi controlului asupra respectării legislaţie muncii. Aspectele privind modalităţile de apărare a drepturilor din sfera muncii a unei persoane sunt, cel mai adesea, examinate prin prisma soluţionării litigiilor individuale de muncă, apărute între salariat şi angajator. Examinarea altor aspecte care ţin de posibilitatea atât a salariatului, cât şi angajatorului, de a-şi apăra drepturile a fost trecută, în cel mai bun caz, pe plan secund, fără ca problematica respectivă să fie tratată în toată complexitatea ei, mai ales sub aspectul posibilităţilor practice de aplicare în cazul lezării drepturilor subiective respective ale unei persoane.

În acest sens legislaţia în vigoare a muncii, şi în primul rând Codul muncii, prevede mai multe organe, abilitate cu dreptul de efectuare a supravegherii şi controlului asupra respectării legislaţiei muncii, dintre care cel mai important rol îl are, în mod evident, Inspecţia Muncii. În acest sens există diferite modalităţi, prin intermediul cărora salariatul şi angajatorul pot să-şi apere un drept subiectiv prevăzut de legislaţia muncii în vigoare. Însă aceste modalităţi, exteriorizate prin intermediul anumitor norme juridice, nu sunt plasate  doar în conţinutul legii-cadru în domeniu, adică în Codul muncii, ci sunt reglementate într-un cadru normativ mai larg. Acest lucru face uneori destul de dificilă posibilitatea salariatului, în calitate de „consumator" al acestui „produs" specific, cum este legislaţia muncii, de a-şi apăra într-un mod efectiv interesele sale şi de a cere restabilirea sa în drepturile care i-au fost lezate.

Ciclul de studii:                      masterat (90 credite), anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

»  Teoria generală a dreptului civil
Masterat

Cursul de masterat Teoria generală a dreptului civil constituie un studiu aprofundat al celor mai importante instituţii ale dreptului civil, atât sub aspect teoretic, cât şi sub aspect practic, precum autoapărarea drepturilor subiective civile, conflictul de legi în timp în materie civilă, teoria actului juridic civil, prescripţia extinctivă, drepturile personale nepatrimoniale, aplicaţii practice privind executarea obligaţiilor şi a răspunderii pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale, mijloacele de garantare a executări obligaţiilor.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Teoria generală a statului şi dreptului
Masterat

Orice ştiinţă, indiferent de specificul său, trebuie să răspundă unor exigenţe generale, care să-i confere un  statut. În cazul ştiinţelor juridice nu ne putem sustrage acestor cerinţe, în special atunci când este vorba de ştiinţa numită Teoria generală a dreptului.Constituind un sub sis tem al sistemului ştiinţelor, ştiinţele juridice elaborează modele explicativ-interpretative şi justificative pri vi tor la domeniile cercetate. Astfel,  curriculum la Teoria generală a dreptului va încerca să corespundă acestor exigenţe generale, dar în acelaşi timp şi anumitor obiective specifice propuse de autori.

În cadrul învăţământului juridic universitar Teoria generală a dreptului este o disciplină fundamentală, prezentându-se atât ca una introductivă în studierea dreptului, cît şi în calitate de disciplină de sinteză. Caracterul introductiv a disciplinei este determinat de premisele conceptuale şi metodologice, care asigură iniţierea studenţilor cât şi masteranzilor (nejurişti) în celelalte domenii ale jurisprudenţei, caracterul ei generalizator fiind exprimat la etapa de cercetare a multiciplităţii dreptului în cadrul disciplinelor juridice ramurale, interramurale, auxiliare.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (120 credite), anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.