Prima   /  Cicluri de studii   /  Masterat   /  Admiterea la masterat
Admiterea la masterat

Condiţii de înscriere la concursul de admitere

Înscrierea la concursul de admitere la studii de masterat se realizează după cum urmează:

 1. la studiile de masterat de cercetare pot candida deţinătorii diplomelor de licenţă din acelaşi domeniu sau domeniu înrudit, deţinătorii diplomei de master din domenii înrudite şi deţinătorii diplomei de licenţă sau diplomei de master din alte domenii, care deţin certificatul ce atestă acumularea a 30 de credite de compensare a studiilor;
 2. la studiile de masterat profesional pot candida deţinătorii diplomelor de licenţă, diplomelor de studii superioare şi diplomelor de master din domenii diferite.

Actele necesre înscrierii la concursul de admitere

Înscrierea la concursul de admitere se face în baza cererii, la care se vor anexa următoarele documente:

 1. diploma de licenţă şi anexa/suplimentul în original;
 2. certificatul medical-tip (nr. 086-e), eliberat în anul admiterii;
 3. 6 fotografii, 3 x 4 cm;
 4. adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă, pentru copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor cu statut de copil orfan;
 5. diplome ce atestă participarea la diferite olimpiade, concursuri, expoziţii, conferinţe, etc., naţionale şi internaţionale;
 6. certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl, eliberate de organele abilitate; adeverinţa care confirmă participarea candidatului la operaţiunile militare postconflict cu caracter umanitar în Irak;
 7. certificatul despre componenţa familiei, pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii;
 8. confirmarea apartenenţei la familii de romi;
 9. extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
 10. copia certificatului de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor-membre ale C.S.I. sau ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români);
 11. chitanţa de achitare a taxei de înscriere. 

Candidaţii la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate (paşaportul) şi livretul militar sau adeverinţa de premilitar.

Probele de admitere

Concursul de admitere la studii superioare de masterat se organizează prin susţinerea în scris a unei probe complexe la disciplinele de profil (examen în scris) şi a testelor de verificare a competenţelor lingvistice la una din limbile străine şi de utilizare a calculatorului (admis/respins). Competenţele lingvistice şi de utilizare a calcultorului pot fi recunoscute în baza certificatelor internaţionale, eliberate de centre autorizate (TOEFL, DALF, EUROPAS, DAAF, ECDL, etc.).

Taxe de studii (dacă este şi o taxă de înscriere la concursul de admitere - se indică şi aceasta)

Taxa de studii pentru master constituie 11 000 lei pentru un an de studii.

Taxa de înscriere - 40 lei.

Reglementări (se indică doar denumirile actelor de mai jos)

Legi

 1. Codul Educaţiei al Republicii Moldova (nr. 152, 17 iulie 2014)
 2. Plan cadru pentru studii superioare, 3 iunie 2011

Acte ale Guvernului Republicii Moldova

Reglementări ale Universităţii de Stat din Moldova

 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.