Admiterea la studiile superioare de doctorat 2021 - 2022

 

ADMITEREA LA STUDIILE DE DOCTORAT

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021/2022

Admiterea din  anul 2021 la studiile superioare de doctorat la Universitatea de Stat din Moldova este organizată  în șase școli doctorale, fondate de consorțiile academice universitare, în care USM este Partener-administrator.

În rezultatul competiției proiectelor de granturi doctorale, organizată de Ministerul Educației și Cercetării, USM va desfășura concursul pentru ocuparea a 99 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat (Ordin nr.1414 din 20 octombrie 2021  al Ministerului Educației și Cercetării cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2021-2022 în cadrul Universității de Stat din Moldova și Consorțiilor naționale în care USM deține calitatea de Partener administrator).

IMPORTANT : Admiterea la studiile superioare de doctorat se va derula în conformitate cu Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Universității de Stat din Moldova, aprobată de Senatul USM pe 25 iunie 2021. 

IMPORTANT: Programele de doctorat sunt finanțate atât de bugetul de stat, cât și prin taxele de studii. 

DEPUNEREA DOSARELOR candidaților la studiile de doctorat, indiferent de forma de finanțare - de la bugetul de stat sau prin taxele de studii, se va desfășura în zilele de 21-23, 25-27 octombrie 2021. Dosarele vor fi depuse la Oficiul Studii Doctorat și Postdoctorat (bl.4, birou 128).

Probele de admitere sunt stabilite de școlile doctorale și vor avea loc în perioada 28-29 octombrie 2021 (orarul va fi anunțat suplimentar)

Afișarea rezultatelor concursului  -  30 octombrie 2021

Anul de studii începe pe 1 noiembrie 2021

 

ACTELE NECESARE:

Pentru înscriere la concurs candidatul depune un dosar care include următoarele acte:

  • Fişa de înscriere tip, în care se vor menţiona opţiunile pentru tema de cercetare şi

conducătorul de doctorat, cu avizul acestuia;

  • Buletinul de identitate - copie simplă;
  • certificat de căsătorie - copie simplă (pentru cei care şi-au schimbat numele prin

căsătorie);

  • Două fotografii (35x45 mm);
  • Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă;
  • Diploma de master şi suplimentul la diplomă;
  • Candidaţii care au efectuat studiile în străinătate au obligaţia să prezinte la înscriere

traducerile legalizate ale diplomelor obţinute şi atestatul de recunoaştere a studiilor

eliberat de către MECC.

  • Curriculum Vitae în format Europass;
  • Un dosar tip mapă;

 

Cetăţenii altor state şi apatrizii depun următoarele acte:

1. Paşaportul naţional, cartea / buletinul de identitate (la cetăţenie dublă - ambele paşapoarte)

cu termenul de valabilitate de cel puţin un an de zile;

2. Permisul de şedere din ţara de reşedinţă (dacă-l deţine), actele de şedere (drept de şedere şi

permis de şedere în R.Moldova (dacă-l deţine);

3. Certificatul de căsătorie (dacă-l deţine) cu traducerea legalizată, în cazul în care nu este

întocmit într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză / franceză);

4. Certificatul de naştere cu traducerea legalizată, în cazul în care nu este întocmit într-o limbă

de circulaţie internaţională;

5. Actele de studii în original şi originalul copiei cu traducerea legalizată în limba română

sau într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză / franceză): Diploma de Licenţă şi

suplimentul, Diploma de Master şi suplimentul. Actele de studii vor fi apostilate /

supralegalizate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare a statului emitent şi

a Republicii Moldova;

6. Certificatul de absolvire a cursurilor de pregătire pentru străini (după caz / (dacă-l deţine);

7. Formularul de înscriere la USM

8. Cerere-tip de la Secţia Doctorat;

9. CV;

10. Declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea actelor prezentate;

11. Ancheta studentului străin;

12. Foto color 3x4 şi 4x5 - câte 4 bucăţi de fiecare;

13. Chitanţa de plată a taxei de înscriere la USM;

14. Proiectul de cercetare la tematica tezei de doctorat .

Cetăţenii altor state şi apatrizii pot participa la studiile de doctorat cu taxă sau la locurile

bugetare oferite de MECC în baza acordurilor interguvernamentale în condiţiile

Regulamentului cu privire la studiile străinilor în instituţiile de învăţământ din Republica

Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.504 din 4 iulie 2017.

 

 

 

 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.