Strategia Școlii Doctorale Științe juridice din cadrul Universității de Stat din Moldova

 

 

Strategia

Școlii Doctorale Științe juridice

din cadrul Universității de Stat din Moldova

 

1. Politica promovată de Școala doctorală Științe Juridice USM este orientată spre creşterea relevanţei, asigurarea calităţii şi eficacităţii procesului de cercetare ştiinţifică şi inovare, spre dezvoltarea resurselor umane prin şi pentru activitatea de cercetare, racordarea cercetării la sistemul european de valori şi recunoaşterea performanţelor în cercetare.

1.1.       Activitatea de cercetare a Școlii doctorale Științe Juridice USM tinde să se încadreze armonios în Programul-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont 2020 (2014-2020), care reuneşte toate programele de finanţare existente ale Uniunii Europene în materie de cercetare şi inovare.

1.2.       În conformitate cu prevederile Strategiei de cercetare și inovare la Universitatea de Stat din Moldova pentru perioada 2015-2020 (aprobată la ședința Senatului USM din 31 martie 2015), Școala doctorală Științe Juridice din cadrul Universității de Stat din Moldova îşi stabileşte ca obiectiv prioritar dezvoltarea cercetării științifice la USM astfel, ca studiile doctorale să devină performante, eficiente și, totodată, să reprezinte un suport esențial al procesului de formare, cu scopul creșterii performanțelor serviciilor educaționale.

1.3.       Întru promovarea politicii de stat în sfera ştiinţelor fundamentale în conformitate cu direcţiile strategice de dezvoltare a sferei ştiinţei şi asigurarea consolidării interconexiunii dintre ştiinţă şi educaţie, Școala doctorală Științe Juridice USM urmărește:

1.3.1.      Aderarea Școlii doctorale Științe Juridice la parteneriatul consolidat al Spaţiului european de cercetare pentru excelenţă şi creştere prin evaluarea activităţii investigaţionale, preponderent, prin prizma vizibilităţii internaţionale, încurajîndu-i pe universitarii cercetători care sunt capabili să elaboreze lucrări cu factor de impact (monografii sau capitole în monografii publicate în străinătate, articole în reviste ISI, rapoarte la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale); prin depunerea anuală a dosarelor de obţinere a finanţărilor în cercetare din fonduri internaţionale; prin încurajarea tinerilor cercetători pentru a participa în proiecte de mobilitate internaţională;

1.3.2.      Sporirea eficacităţii cercetării și inovării prin organizarea întrunirilor ştiinţifice de diferit nivel, cu participarea studenților-doctoranzi, cadrelor didactice ale universităţii, şi publicarea materialelor întrunirilor preconizate; prin integritatea cercetării, valorificarea exigenţelor etice în cercetare;

1.3.3.      Sporirea potenţialului ştiinţific prin stimularea cadrelor universitare în vederea creşterii lor ştiinţifice (referitor la studiile de doctorat şi postdoctorat, finisarea lucrărilor de doctorat, participarea la manifestări ştiinţifice etc.); pregătirea şi înaintarea dosarelor pentru obţinerea dreptului de conducere de doctorat; monitorizarea calităţii cercetărilor şi publicaţiilor ştiinţifice ale universităţii prin verificarea lunară a procesului de cercetare ştiinţifică; facilitarea participării cadrelor didactice şi a cercetătorilor la concursurile de obţinere a burselor doctorale, postdoctorale; autoevaluarea profilurilor ştiinţifice acreditate;

1.3.4.      Asigurarea vizibilităţii şi diseminarea rezultatelor activităţii de cercetare prin sporirea publicaţiilor în reviste cotate ISI şi/sau acreditate ştiinţific; prin reflectarea sistematică pe pagina WEB a activităţii şi rezultatelor din domeniul cercetării, a procesului de instruire prin doctorat, a altor tipuri de activităţi şi manifestări ştiinţifice; prin integrarea publicaţiilor periodice universitare în baze de date naţionale şi internaţionale etc.

2. Misiunea Școlii Doctorale Științe juridice din cadrul Universității de Stat din Moldova este de a realiza și dezvolta activitatea de educație doctorală și implicit de cercetare științifică aprofundată în domeniile sale de competență, pentru beneficiul și progresul societății.

2.1.       Școala doctorală Științe Juridice USM va continua să promoveze rezultatele ştiinţifice de performanţă, cercetările inovatoare, complexe şi/sau interdisciplinare, pe domeniile de cercetare, specialităţile şi specializările Universităţii de Stat din Moldova axate pe creşterea vizibilităţii şi asigurarea unei baze științifice, preconizând o societate mai inteligentă, mai durabilă și mai incluzivă.

2.2.       O direcţie strategică importantă rămâne a fi stimularea relaţiilor de parteneriat cu instituţiile de cercetare internaţionale pe domenii prioritare şi creşterea vizibilităţii internaţionale prin intermediul publicaţiilor ştiinţifice în ediţii de specialitate cotate ISI, revistele indexate în bazele de date internaţionale, valorificarea criteriului citării lucrărilor şi articolelor publicate în alte lucrări sau articole editoriale, sau ca surse bibliografice indicate de alte universităţi din ţară şi din străinătate.

2.3.       Provocările şi oportunitățile de stimulare a excelenței științifice solicită dezvoltarea pe termen lung a competenţelor de accesare a fondurilor internaţionale de cercetare pentru facilitarea participării la manifestările ştiinţifice internaţionale, căutarea posibilităţilor de finanţare a revistelor ştiinţifice, modernizarea laboratoarelor de cercetare, elaborarea şi proiectelor de cercetare inovative.

 

3. Viziunea Școlii Doctorale Științe juridice din cadrul Universității de Stat din Moldova este exprimată prin următoarele concepte și obiective strategice:

3.1.       Promovarea valorilor provenite din studiile universitare de doctorat în domeniile de competență juridică dar și în domenii conexe de interes în vederea dezvoltării și progresului societății;

3.2.       Menținerea Universității de Stat din Moldova ca principală universitate de tradiție din Republica Moldova în domeniul științelor juridice, cu realizări deosebite derivate din studiile avansate de doctorat;

3.3.       Valorificarea capacităților de investigare, de cercetare, dezvoltare și inovare ale conducătorilor de doctorat și studenților-doctoranzi în abordarea și soluționarea problemelor cu care se confruntă jurisprudența;

3.4.       Consolidarea direcțiilor studiilor universitare de doctorat existente și promovarea de direcții noi, prin lărgirea competențelor, în situația în care acestea vor fi necesare în societate;

3.5.       Recunoașterea USM în societatea noastră ca un promotor al studiilor universitare de doctorat în domeniul științelor juridice și în domenii conexe;

3.6.       Realizarea unui impact științific, economic și social pozitiv, contribuind activ în domeniile sale de competență, la soluționarea problemelor dificile cu care se confruntă societatea în mod susținut și permanent;

3.7.       Stimularea studiilor universitare de doctorat prin măsuri specifice de dezvoltare a bazei materiale și resurselor umane.

 

4. Strategia Școlii Doctorale Științe Juridice se materializează prin: 

4.1.       Programul-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene.

4.2.       Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr.1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, Ciclul III. În: Monitorul official al Republicii Moldova, 2014, nr. 386-396.

4.3.       Strategia de cercetare și inovare la Universitatea de Stat din Moldova pentru perioada 2015 - 2020 aprobată la ședința Senatului USM din 31 martie 2015 Chișinău, 2015

4.4.       Ordinul Ministrului Educației nr. 1045 din 29 octombrie 2015 privind PLAN-CADRU pentru studii superioare (ciclul I - Licență, ciclul II - Master, studii integrate, ciclul III - Doctorat). Aprobat: Hotărîrea Colegiului Ministerului Educației nr. 4.1 din 22 octombrie 2015

4.5.       Regulament instituțional cu privire la stimularea performanței în cercetare. Aprobat la ședința Senatului Universității de Stat din Moldova din 29 martie 2016, proces verbal nr.7

4.6.       Regulament de funcționare a Institutului de cercetare și inovare al Universității de Stat din Moldova. Aprobat la Ședința Senatului Universității de Stat din Moldova din 26 februarie 2016.       

4.7.       Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Ştiinţific în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, din 31 martie 2015, process-verbal nr.7. 

4.8.       Regulamentul Școlii doctorale Științe Juridice a Universității de Stat din Moldova, din 20 iunie 2016, aprobat de către Consiliul științific USM pe data de 25.10.2017.

4.9.       Planuri de învățământ pentru studiile superioare de doctorat, Ciclul III la:

-               Profilul ştiinţific - 551.01 Teoria generală a dreptului (specialitatea - 551.01 Teoria generala  a dreptului);

-               Profilul ştiinţific - 552 Drept public (specialitățile - 552.01 Drept constituțional; 552.02 Drept administrativ; 552.03 Drept financiar; 552.05 Drept informațional; 552.06 Dreptul științei, educației și culturii; 552.08 Drept internațional și european public);

-               Profilul ştiinţific - 553 Drept privat (specialitățile - 553.01 Drept civil; 553.02 Dreptul afacerilor; 553.03 Drept procesual civil; 553.04 Dreptul familiei; 553.05 Dreptul muncii și a protecției sociale; 553.06 Drept internațional și european privat )

-               Profilul ştiinţific - 554 Drept penal (specialitățile - 554.01 Drept penal și execuțional penal; 554.02 Criminologie; 554.03 Drept procesual penal; 554.04 Criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative)

 

 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.