Home   /  Subdivisions   /  Department of the Theory and History of Law   /  Department Members / Poalelungi Parascovia
Poalelungi Parascovia
magistru în drept, lector universitar

CONTACT DETAILS Str. Alexei Mateevici 60, blocul 2 B, etajul 2, auditoriul 22
Tel: +373 22 57 76 83; 079086704
E-mail: poalelungiparascovia@gmail.com

DOMENII DE CERCETARE

Constituirea sistemului de drept a Republicii Moldova

DISCIPLINE PREDATE

Istoria dreptului românesc

Filosofia dreptului

Logica juridică

STUDII

Studii de doctorat, Facultatea Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2013

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2011

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2006

Licenţă în administrarea publică, Academia de Administrare publică pe lîngă preşedintele Republicii Moldova, 2004

Studii liceale, Liceul Vasile Alecsandri, Chişinău, 1999

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

Cours de français ,,à destination des enseignants des disciplines non linguistiques » (AUF) septembre -decembre, 2013

Trainer ,,Integrarea interactivă a materialelor video în predarea dreptului », Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, februarie 2010

Seminar,, Metode intaractive de predare în învăţămîntul superior; Universitatea de Stat din Moldova, noiembrie 2009

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector, Universitatea de Stat din Moldova, 2005-prezent

PUBLICAŢII

I. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Actul normativ-juridic-principalul izvor al sistemului de drept romano-german, Revista naţională de drept, nr.9-10, 2010, pag.63-70

Puterea juridica a actului normativ juridic adoptat prin intermediul delegării legislative, Revista naţională de drept, nr.12, 2012

Repere conceptuale privind puterea juridică a actului normativ juridic, Revista naţională de drept, nr.3, 2013

II. Comunicări ştiinţifice

Unele aspecte ale puterii juridice a actului normativ. Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului" in honorem Elena Aramă, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Om emerit. Chişinău, 14-15 martie 2009, Bons Offices, Chişinău, 2009, p.288-291, 0.3c.a.

Elemente primare ale sistemului legislaţiei şi sistemului de drept, Conferinţa ştiinţifică, ,,Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, promovarea şi cultivare creativităţii şi a inovării în procesul instruirii academice, 5 mai 2010, CEP USM, Chişinău 2010, pag.43-44.

Problematica generală vizînd definiţia sistemului dreptului, Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a a USM, ,,Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare", 21-22 septembrie 2011 Vol.I, Chişinău, 2011, pag-97-100.

Aspecte teoretice privind trăsăturile definitorii ale sistemului dreptului, Conferinţa ştiinţifică, ,,Integrare prin cercetare şi inovare", 26-28 septembrie 2013, Chişinău, 2013.

Raportul dintre sistemul de drept, sistemul legislativ şi sistemul juridic, Simpozionul International "Universul ştiinţelor", ediţie a 4-a, septembrie 2013

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Responsabil de actele catedrei Teoria si istoria dreptului

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - bine

Spaniola - Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (nivel intermedio), 2007

Franceza - bine

Engleza- debutant

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

Diplomă pentru munca perseverentă, devotement profesional, Universitatea de Stat din Moldova, 2011.

Faculty Members
Chirtoaca Lilia
PhD in Law, Associate Professor
Mocanu Veronica
Doctor of Laws, University lecturer
Negru Boris
Ph.D., profesor universitar
Poalelungi Parascovia
magistru în drept, lector universitar
Zaharia Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Never exceed your rights, and they will soon become unlimited. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Contact Us 67, M. Kogălniceanu St., Building No. 2
Chișinău, MD-2009
Republic of Moldova
© 2019 Faculty of Law of Moldova State University. All rights reserved.