Home   /  Subdivisions   /  Department of Criminal Law   /  Department Members / Şavga Alina
Şavga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar

CONTACT DETAILS Str. Gh. Iablocikin 2/1, bloc 7, biroul 603, MD-2069, Chișinău
Tel: (+373 22) 59 38 28, 079173238
E-mail: alinsav@inbox.ru

DOMENII DE CERCETARE

12.00.08 - Drept penal (drept penal, criminologie, drept execuţional penal)

Etapele activităţii infracţionale

Vinovăţia victimei şi provocarea atentatului criminal

Fiziognomia

DISCIPLINE PREDATE

Drept penal. Partea Generală

Criminologie

Victimologie

Delincvenţă juvenilă

STUDII

Doctor în drept, 2002

Tema tezei de doctorat: "Formele infracţiunii intenţionate după fazele ei de desfăşurare"

Secţia Studii Postuniversitare şi Reciclare de pe lângă USM, secţia cu frecvenţă, specialitatea: drept penal şi criminologie; drept penitenciar, 1997- 2000

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1997

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

Stagierea în cadrul Programului Tempus Tacis „Crearea unui Masterat în domeniul Dreptului şi a Gestiunii Vinului" (Franţa, Universitatea Montesquieu-Bordeaux IV, în perioada 01.12.2005 - 28.02.2006 şi Spania, Pamplona, Universitatea Publică a Navarei, în perioada 01.03.2006-01.04.2006).

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2003 - prezent

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 1997 - 2002

Avocat, Biroul Asociat de Avocaţi "Facultatea de Drept", 1997 - prezent

PUBLICAŢII

I. Manuale

Drept penal. Partea generală. Volumul I. Chişinău, 2012. ed. Tipografia Centrală. - 326p. (în colaborare S. Botnaru, M. Grama,V. Grosu)

Drept penal. Partea generală. Volumul I. Chişinău, 2005. ed. CARTIER juridic. - 624p. (în colaborare cu S. Botnaru, M. Grama,V. Grosu)

Album de scheme. Drept penal. Partea generală (material metodico-didactic). Chişinău, 2004. - 136 p. (coautor: M. Grama)

II. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

1. La science au service de la societe //Aide-memoire sur des themes de civilisation. Chişinău, 1992, - p.8.

2. Apărarea dreptului de proprietate //Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat. Seria "Lucrări studenţeşti", Chişinău, 1997, - p.218-222, (coautorat S.Baieş).

3. Imposibilitatea pregătirii şi tentativei de infracţiune //Buletinul asociaţiei tinerilor jurişti, 1999, Nr.2 (15), - p.60-64

4. Uniunea Europeană şi Republica Moldova. Implementarea Acordului de Parteneriat şi Cooperare. /Studii comparative/. Chişinău, 1999, (coautorat), - 300p

5. The European Union and the Republic of Moldova. Implementing the Partnership and Cooperation Agreement. /Comparative Studies/. Chişinău, 1999, (coautorat), - 289p.

6. Formarea intenţiei infracţionale şi divulgarea ei //Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria "Ştiinţe socio-umane", V-I, Chişinău, 2000, - p.130-135

7. Incriminarea actelor preparatorii //Revista naţională de drept, octombrie 2000, - p.34-35

8. Consumarea infracţiunii în materie de furt //Revista naţională de drept, noiembrie 2000, - p.29-30

9. Consumarea infracţiunii în materie de furt //Avocatul poporului, Nr.1-3, 2001/, - p.47

10. Tentativa improprie cu privire la obiectul infracţiunii //Avocatul poporului, Nr.10-12, 2000, - p.26-27

11. Modalităţi speciale ale pregătirii de infracţiune //Revista naţională de drept, Nr.1(4) 2001, -p.27-29

12. Conceptul de infracţiune consumată //Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria "Ştiinţe socioumanistice", vol. I. - Chişinău, 2001, - p.353-358

13. Delimitarea actelor preparatorii de actele de executare //Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria "Ştiinţe socioumanistice", vol. I. - Chişinău, 2001, - p.359-365

14. Infracţiunea - fapt epuizat //Revista naţională de drept, Nr. 4 (7) 2001/, - p.41-44

15. Conceptul fazelor de desfăşurare a activităţii infracţionale şi formele infracţiunii //Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria "Ştiinţe socioumanistice". Vol. I. - Chişinău, 2002, - p.257-261

16. Pregătirea de infracţiune - o formă incriminată şi sancţionată de legea penală // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria "Ştiinţe socioumanistice". Vol. I. - Chişinău, 2002, - p.262-269

17. Programa analitică a cursului de Criminologie. Chişinău, 2003. (coautorat Ig.Ciobanu), - 64р.

18. Аналитическая программа по курсу "Криминология". Кишинэу, 2003. (в сооавторстве), 63 с.

19. Tentativa improprie. //Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria "Ştiinţe socioumanistice". Vol. I. - Chişinău, 2003, p.235-243.

20. Componenţa de infracţiune în cadrul formelor infracţiunii neconsumate. //Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria "Ştiinţe socioumanistice". Vol. I. - Chişinău, 2003, p.228-235.

21. Conceptul şi particularităţile tentativei de infracţiune. //Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria "Ştiinţe socioumanistice". Vol. I. - Chişinău, 2004, p.329-334.

22. Conceptul actului preparator şi cadrul legal specific acestuia. //Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria "Ştiinţe socioumanistice". Vol. I. - Chişinău, 2004, p.335-342.

III. Articole în reviste de specilitate străine

Garantarea „dreptului la apărare" prin prisma legislaţiei naţionale a Republicii Moldova şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului //Revista patrulaterului facultăţilor de drept Iaşi-Chişinău-Bălţi-Cahul. Dialogi juridici, noiembrie, 2007, Nr.1, p.173-180

IV. Comunicări ştiinţifice

1. Stadiile activităţii infractorice. Conferinţa corpului didactico-ştiinţific "Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1996/1997". Chişinău, 1998, - p.20

2. Temeiul răspunderii penale pentru infracţiunea neconsumată. Conferinţa corpului didactico-ştiinţific "Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1998/1999". Chişinău, 2000, - p.37-38.

3. Criminalitatea în perioada de tranziţie //Criminalitatea în Republica Moldova: starea actuală, tendinţele, măsurile de prevenire şi de combatere. Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale (18-19 aprilie 2003). - Chişinău, 2003, - p.162-165

4. Legea intermediară. Conferinţa corpului didactico-ştiinţific "Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 2000-2002". Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe socioumanistice. Vol.I. - Chişinău, 2003, - p.47-48

5. Tentativa la infracţiunea complexă. Conferinţa corpului didactico-ştiinţific "Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 2000-2002". Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe socioumanistice. Vol.I. - Chişinău, 2003, p.45-46.

6. Роль религии в процессе ресоциализации осужденных к лишению свободы //Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practică consacrată aniversării a 65-ani  „Rolul instituţiilor de învăţămînt al Serviciului Federal de Executare a Pedepselor din Federaţia Rusă în asigurarea funcţionării efective a sistemului execuţional-penal", Vladimir, 2009, p.352-355.

V. Alte publicaţii

Programa analitică a cursului  Criminologie. Chişinău: CE USM, 2003. - 64p. (coautori: Ciobanu Igor, Zaporojan Igor)

Аналитическая программа по курсу "Криминология". Кишинэу, 2003. - 63c. (coautori: Ciobanu Igor, Zaporojan Igor)

Curriculum la disciplina Criminologie (învăţămînt la zi). CEP USM, Chişinău, 2006, 34p. (coautori: Ciobanu Igor)

Curriculum la disciplina Criminologie (învăţămînt cu frecvenţă redusă). CEP USM, Chişinău, 2006, 34p. (coautori: Ciobanu Igor)

Curriculum la disciplina Delincvenţă Juvenilă (învăţămînt la zi). CEP USM, Chişinău, 2006, 43p. (coautori: Maria Mutu-Strulea)

Curriculum la disciplina Delincvenţă Juvenilă (învăţămînt cu frecvenţă redusă). CEP USM, Chişinău, 2006, 43p. (coautori: Maria Mutu-Strulea)

Curriculum la disciplina Victimologie (program master). CEP USM, Chişinău, 2010, 20p. (coautori: Dorina Gurev)

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 1997 - prezent

MEMBRU ÎN INSTITUŢII NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE

Uniunea Internaţională a Avocaţilor (MCCA), 2003 - prezent

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - fluent

Franceza - bine

Engleza - debutant

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

Medalia Jubeliară „60 de ani de la fondarea primelor instituţii academice din Republica Moldova", Hotărîrea CSŞDT din 29.09.2006.

Faculty Members
Department of Criminal Law
Şavga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînză Sergiu
Doctor of Phd, University Professor
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Copeţchi Stanislav
Master in Law, Lecturer
Dumneanu Ludmila
doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortună Genadie
doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grama Mariana
Ph.D., Associate Professor
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
magistru în drept, lector universitar
Hadîrca Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Manea Vladislav
doctor în drept, conferenţiar universitar
Martin Daniel
doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, lector universitar
Stati Vitalie
Doctor of Laws, Associate Professor
Strulea Maria
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabarcea Iurie
magistru în drept, lector universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Vidaicu Mihaela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Never exceed your rights, and they will soon become unlimited. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Contact Us 67, M. Kogălniceanu St., Building No. 2
Chișinău, MD-2009
Republic of Moldova
Web-Stat site statistics
© 2020 Faculty of Law of Moldova State University. All rights reserved.