Osmochescu Nicolae
Ph.D., University Professor

RESEARCH DOMAINS  

International Public Law, Public International Law and The correlation theories of law

 

ITEMS TAUGHT

Public International Law, special courses of Diplomatic and Consular Law, International Organizations Law, International Law of Treaties

 

STUDIES

Moscow State University, PhD, Faculty of Law, 1974-1977

Moldova State University, Faculty of Law, specialty - Law, qualification - Lawyer, 1968-1973

 

TRAINING COURSES

Moscow State University, Faculty of Law, Department of Public International Law, 1989

State University of Bucharest, Romania, Internship, Faculty of Law, 1984-1985

Moscow State University, Faculty of Law, 1981

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE:

State University of Moldova, Professor, Doctor of Law, Faculty of Law, Department of International and European Law, Moldova State University, 2015 - present

 

State University of Moldova, Professor, Doctor of Law, Faculty of Law, Department of International Law and Law of External Economic Relations, Moldova State University, July 2006-2015

 

Moldova State University, Associate Professor, Doctor of Law, Faculty of Law, Department of International Law and Law of Foreign Economic Relations, Head of Department Law and Administrative Sciences, Faculty of Political Relations and Administrative Sciences, USM July 2001- 2006

 

Diplomatic Mission in the Republic of Uzbekistan, Tajikistan in Kyrgyzstan, Extraordinary and Plenipotentiary Ambasador of the Republic of Moldova. March 1998 - June 2001

 

Constitutional Court of Moldova, Judge of the Court, Judge superior category, February 1995 - February 1998

 

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Moldova, Deputy - Minister in March 1994 - February 1995

 

State Adviser of the President of Republic of Moldova for foreign policy and law issues, March 1993 - March 1994          

 

Moldova State University, Faculty of law, International law and the law of foreign economic relations department, Head of Department, June 1992- March 1993  

 

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Moldova, Deputy - Minister August 1990 - June 1992

 

Moldova State University, Faculty of law, lecturer, senior lecturer, associate professor,

November 1977 - August 1990

 

Moscow State University, Faculty of Law, Department of International Law,  Specialization Public International Law (12.00.10), PhD, October 1974 - November 1977

 

State University of Moldova, Faculty of Law, lecturer, July 1973 - October 1974

 

Civil Aviation Airport, radio service communications, radio technician, November 1966 - August 1968

 

Military service, Military Baltic Fleet sailor, November 1963 - November 1966 

 

Plant "Electrotocipribor" radio assembler   July 1963 - November 1963

 

      PUBLISHED WORKS

I. Handbooks

Osmochescu N., Rahimova M., „Diplomatic and Consular Law", in schemes (rus., uzbek, engl.). Taşkent. Handbook. Academy for State and Social Construction under the President of the Republic of Uzbekistan, 2001, p. 2-60.

Osmochescu N., Rahimova M., „Protocol and Diplomatic etiquete", trilingual manual and methodical recommendations (rus., uzbek, engl.). Taşkent. Academy for State and Social Construction under the President of the Republic of Uzbekistan, 2001, p.2- 56.

Osmochescu N., Internationa Public Law (chapters VI, XI). Manual, Chişinău, Publisher „Elena SRL", november 2009, p.107-161, 255-287.

Osmochescu N., International Public Law.(chapters VI, XI), Edition the IV th, revised and added ). Manual, Chişinău, Publisher „Elena SRL", 2012. 6,5 c.a.

Osmochescu N., Olga Dorul, International Public Law (in schemes). Course notes. Chişinău: CEP USM - 2012. 112 p., 7 c.a.

 

II. Monographs 

Osmochescu N., Mereuţa M., Theoretical and practical aspects of state territory and borders in international law. Monograph. Publisher AXA, Botoşani, september 2007, - 296 p.;

Osmochescu N., Gămurari V., Sovereignty and international law. Current theoretical and practical problems. Monograph,Chişinău, CEP Moldova State University, 2007, - 258 p.

Osmochescu N., Martîniuc C., Subjects of contemporary public international law. Monograph, Chişinău, CEP Moldova State University, 2008,- 326 p.

 Osmochescu N.,  C.Cigureanu-Mihăluţă, International protection of children's rights. Monograph, Chişinău, Publisher ASEM, 2009. 402 p., 18,6 c.a.

 

III. Articles in specialty journals from the Republic of Moldova

Osmochescu N., Gămurari V., Aplicarea principiului egalităţii suverane a statelor în practica  ONU. Chişinău, Analele ştiinţifice ULIM, Simposium - profesorrum ULIM   Seria Drept, 2002, p.62-66.

Osmochescu N., Gămurari V., Dezvoltarea istorică a principiului egalităţii suverane a statelor. Administraţia publică  (revista  trimestrială  metodico-ştiinţifică AAP pe lângă preşedintele Republicii Moldova), nr. 4, 2002, p. 70-78.

Osmochescu N., Ţurcan S., Ratificarea tratatelor internaţionale ca procedură legislativă specială. Chişinău, Revista Avocatul Poporului nr. 10-12, 2002, p. 34-39.                                                                                                              

Osmochescu N., M.Mereuţa, Organizaţiile statale şi teritoriul în antichitate, Chişinău,   Analele ULIM,  Seria Drept, anul 2004, vol.5, p.23-30.

Osmochescu N., Dreptul  Internaţional Penal - ramură nouă de Drept Internaţional Public. Chişinău, Revista Avocatul Poporului nr. 4, 2005, p.1-4.

Osmochescu N., Neutralitatea permanentă -instituţie de drept constituţional şi de drept internaţional public (studiu comparat). Chişinău, Revista Naţională de Drept nr. 2,  2005, p. 2-7.

Osmochescu N., Cu privire la apariţia şi evoluţia conceptului de Frontieră de stat. Materialele sesiunii ştiinţifice din 8-9 octombrie 2004, Seria „Drept" SYMPOSIA PROFESSORUM,ULIM Chişinău,2005, p. 53-60.

Osmochescu N., Mereuţă M., Extinderea Uniunii Europene şi regimul juridic  al frontierelor statelor membre. Chişinău, Revista Avocatul Poporului nr. 5-6, 2006, p.11-16.

Osmochescu N., Abid Nasir Husein, Сравнительная характеристика системы экологических прав граждан в госурарствах членах Европейского союза и Республики Молдова. Avocatul poporului, 2006, nr.11-12, p.28-30.

Osmochescu N., Harea D., Răspunderea internaţională a statelor pentru daune aduse mediului. Revista naţională de Drept , nr. 4. 2007. p.17-23.

Osmochescu N., Organizaţia pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică - GUAM:  origine şi evoluţie. Chişinău, Revista ştiinţifică STUDIA UNIVERSITATIS, Seria: Ştiinţe sociale, nr.3. 2007. Chişinău, CEP USM, p.31-37.

Osmochescu N., Cealîc D., Poziţia SUA faţă de jurisdicţia Curţii Penale  Internaţionale asupra resortisanţilor săi. Chişinău, Revista naţională de Drept , nr. 9. 2007, p.11-16.

Osmochescu N., Gămurari V.,  Răspunderea  pentru comiterea crimelor de război in practica Tribunalelor Penale Internaţionale pentru ex-Yugoslavia şi  Rwanda. Chişinău, Revista Avocatul Poporului nr. 3, 2007, p. 37-39.

Osmochescu N., Gămurari V., Individualizarea răspunderii penale pentru crime de război comise în cadrul conflictelor armate non-internaţionale: studiu al practicii judiciare al statelor şi organismelor internaţionale. Chişinău, Revista ştiinţifică STUDIA UNIVERSITATIS, Seria: Ştiinţe sociale, nr.14. 2008. Chişinău, CEP USM, p.84-92.

 

IV. Articles in foreign specialty journals

Osmochescu N., Probleme teoretice privind importanţa  dreptului comparat pentru sistemul de drept al Republicii Moldova. Chişinău, Revista naţională de Drept , nr. 6, 2002, p. 35-41.

Osmochescu N., Gămurari V., Interpretarea Statutului Curţii Internaţionale Penale de către Curtea Constituţională ca etapă a procesului de ratificare a acestui  acord internaţional: Studiu asupra practicii unor state. Chişinău, Conferinţa internaţională „Justiţia Constituţională: actualitate şi perspective", Revista  Justiţia Constituţională, 2/2005, p.31-39.

Osmochescu N., ONU conta Irak: criza şi procesul de reanimare a ONU in urma celor doua conflicte din Golf. Revista moldoveneasca de drept internaţional si relaţii internaţionale. Academia de Ştiinţă. Nr. 3-4, 2007, p. 41-48.

 Osmochescu N., Gămurari V., Precedentul judiciar (unele aspecte teoretico-practice),   Revista de Drept de Azil şi Drept Umanitar. Anul V. №2 (11), mai-august 2007, p.7-38.

Osmochescu N., К понятию и сущности международного «мягкого права». ULIM, Institutul de Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului, Studii Juridice Universitare, N1-2, anul1/2008. p.173-179.

Osmochescu N., IN MEMORIAM. Profesorul Lukashuk I.I. şi influenţa lui asupra dezvoltării ştiinţei dreptului internaţional în spaţiul post-sovietic. ULIM, Institutul de Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului, Studii Juridice Universitare, N1-2, anul1/2008, p. 271-272.

Osmochescu N., Corelaţia dreptul internaţional-dreptul uniunii europene-dreptul naţional prin prisma principiilor supremaţiei şi efectului direct. ULIM, Institutul de Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului, Studii Juridice Universitare, N3-4, anul1/2008. p.117-124.

Osmochescu N., Drepturile Omului în Republica Moldova: mecanisme naţionale de protecţie. Conferinţa „Rolul Curţii Constituţionale în sistemul protecţiei drepturilor omului şi respectarea CEDO şi Jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului în jurisprudenţa şi legislaţia naţională". Chişinău, 13-14 decembrie 2007. Fundaţia Germană pentru Cooperarea Juridică Internaţională în colaborare cu Curtea Constituţională a RM. Chişinău,  p. 208-220.

Osmochescu N., Securitatea în Europa Centrală şi Conflictul Transnistrean. Seminar internaţional a Adunării Interparlamentare a Atlanticului de Nord „Securitatea şi cooperarea regională în Europa Centrală". Sinaia, România, 14-16.07.1994.

Osmochescu N., Organizarea şi procedura protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în RM. Colocviu internaţional Al Curţilor Constituţionale din Europa. Universitatea Potsdam - Germania, 1997, 19-20 septembrie. Materiale ale colocviului.

Osmochescu N., Constituirea Republicii Moldova ca subiect de drept  internaţional public contemporan. Chişinău, Conferinţa internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere", Ştiinţe socio-umanistice, vol. II,  28 septembrie 2006, CEP USM, p.315-317.

Osmochescu N., Realizările Republicii Moldova în calitate  de subiect de drept  internaţional public. Chişinău, Conferinţa internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere", Ştiinţe socio-umanistice, vol. II,  28 septembrie 2006, CEP USM, p.317-319.

Osmochescu N., Gămurari V., Hotărârile instanţelor judiciare şi rolul lor in codificarea  progresivă a dreptului internaţional contemporan. Chişinău,  29 septembrie  2007. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Precedentul judiciar: aspecte teoretice şi practice". În: Revista Naţională de Drept. Ediţie specială.,Chişinău, 2007, p.18-26.

Osmochescu N., Neutralitatea permanentă a Republicii Moldova în contextul relaţiilor internaţionale contemporane. Materiale ale Conferinţei  internaţionale ştiinţifice -21 mai 2008. AAP - 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova, Chişinău - 2008, p. 182-183.

Osmochescu N., Alin Gvidiani Consideraţii generale privind azilul politic. Conferinţă internaţională ştiinţifico-practică „Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene:teorie şi practică", Chişinău 9-10 iunie 2009. Culegerea: „Persoanele dispărute fără veste:constatări, concluzii şi recomandări", Chişinău „Grafena Libris" SRL, 2009, 454 p. p.205-217, 1 c.a.

Osmochescu N., Statutul juridic al cetățenilor străini și al apatrizilor în Republica Moldova - reglementări constituționale. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Interferențe universitare - integrare prin cercetare și inovare", 25-26 septembrie 2012, Chişinău: CEP USM - 2012. p.5-8. 0,4 c.a.

Osmochescu N., Obligația statului de a proteja cetățenii săi - normă constituțională în Republica Moldova. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Interferențe universitare - integrare prin cercetare și inovare", 25-26 septembrie 2012, Chişinău: CEP USM - 2012.  p.8-12, 0,4 c.a

 Osmochescu N., Reflecții privind statutul de observator al Autonomiei Palestiniene în Organizația Națiunilor Unite. Revista Națională de Drept (Publicație periodică științifico-practică) nr.3 (150) 2013. p. 2-7.

Osmochescu N., Regimul juridic al  străinilor şi al apatrizilor în dreptul național al Republicii Moldova. The 37 th Annual ARA Congres  of the American Romanian Academy and Science (ARA): the University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere". June 04-09, 2013: Proceedings. - Chișinău :S.n.,2013(Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală"). -580 p.,  p. 101-104.

 Osmochescu N., Cetățenia Republicii Moldova. Reglementări constituționale. The 37 th Annual ARA Congres  of the American Romanian Academy and Science (ARA): the University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere". June 04-09, 2013: Proceedings. - Chișinău: S.n.,2013(Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală"). -580 p.,  p. 104-108.

 

V. Communications

Osmochescu N., Combaterea terorismului internaţional. Chişinău,Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „11 septembrie: noul concept de securitate internaţională."9 -13 septembrie 2002. Materialele conferinţei  USM, CEP, p. 88-93.

Osmochescu N., Gămurari V., Unele probleme ce se referă la delimitarea  domeniilor  reglementate de dreptul intern şi  dreptul internaţional . Materiale ale conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale 23-26 ianuarie 2003, mun. Bălţi „Funcţionarea instituţiilor  democratice în  statul de drept", Chişinău, 2003, p. 770-776.

Osmochescu N., Globalizarea şi organizaţiile internaţionale ca subiect de drept internaţional public. Procesul de globalizare: provocări şi soluţii. Ediţie ştiinţifică. Conferinţa ştiinţifică internaţională. 25 octombrie 2003, Chişinău, 2004, p.191-200.

Osmochescu N., Misiunile speciale ca organ al diplomaţiei AD-HOC. Chişinău, Analele ULIM , Seria Drept, anul 2004, vol.5, p.46-53.

Osmochescu N., Noile iniţiative legislative ale UE în reglementarea traficului local la frontierele externe. Procese integraţioniste europene:opţiuni, costuri, riscuri, avantaje. Materiale Conferinţei ştiinţifice internaţionale, 5-6 mai 2006, p.92-101.

Osmochescu N., Regimul juridic internaţional  al frontierelor de stat. Analele Ştiinţifice  ale Universităţii de  Stat  din  Moldova, Seria" Ştiinţe  socioumaniste", Volumul I,  Chişinău.2006, p.236-241.

Osmochescu N., Mereuţă M., Regimul juridic bilateral  al frontierelor de stat. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de  Stat  din  Moldova, Seria" Ştiinţe  socioumaniste", Volumul I,  Chişinău.2006, p.241-247.

Osmochescu N., Gămurari V., Влияние обычных норм на создание и толкование некоторых положений международного гуманитарного права. Chişinău, Revista ştiinţifică STUDIA UNIVERSITATIS, Seria: Ştiinţe sociale, nr.6. 2007. Chişinău, CEP USM, p. 31-36.

Osmochescu N., Dimensiunea Umana a Uniunii Europene. Conferinţa  ştiinţific-practica a Universităţii „Perspectiva-INT". Mai 2007, p.170-177.

Osmochescu N., Republica Moldova - membru al ONU: dimensiuni şi priorităţi în procesul de reformă a organizaţiei. Materiale ale Conferinţei  internaţionale ştiinţifico-practice 21 mai 2009. AAP - Statul Moldovenesc la 650 ani: priorităţile administraţiei publice - consolidare, dezvoltare, prosperitate Republica Moldova, Chişinău - 2009. p.290-295.

Osmochescu N., Международное право и замороженные конфликты. Materialele mesei rotunde: Conflictul armeano-azerbaidjan din Karabahul de Munte și conflictul din Transnistria: starea actuală și perspective de reglementare, AAPP RM 2012.  0,3 c.a.

 Osmochescu N., Reglementări constituționale ale drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în Republica. Moldova Analele științifice. Ediția I. Univ.de Studii Politice și Econom. Europene „Constantin Stere". Ch.: USPEE „Constantin Stere", Vol.I, 2013  (Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală"). p.5-9, 0,5 c.a.

 Osmochescu N., Reglementări constituționale ale teritoriului în Republica Moldova, Analele științifice. Ediția I. Univ.de Studii Politice și Econom. Europene „Constantin Stere". Ch.: USPEE „Constantin Stere", Vol.I, 2013  (Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală"). p.9-13, 0,4 c.a.

 Osmochescu N., Delimitarea zonei economice exclusive, Revista Națională de drept. Nr.11, noiembrie 2013, Publicație periodică științifico-practică, p.25-30, 1 c.a.

Osmochescu N., Mereuţă M., Regimul juridic comunitar al frontierelor de stat. Chişinău, Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova,  Volumul I, ediţia a 10-a, 2005, p.146-156.

Osmochescu N., Zamfir N., Dreptul  internaţional  al  mediului:  instituirea  şi  problemele  conceptuale  de  dezvoltare. Analele Ştiinţifice. Ştiinţe  Juridice. Universitatea  de  Stat  din  Moldova,  Universitatea  de  Studii  Europene  din  Moldova, Facultatea  de  Drept. Chişinău. 2005, p. 130-135.

Osmochescu N., Ştefan cel Mare? Strălucit diplomat si intransigent consolidator al puterii de stat. Ziarul „Universitatea", nr.5, 29.12.2009, p. 3.   

Osmochescu N., Statutul juridico-politic al misiunilor diplomatice speciale (ad-hoc). Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare"  dedicată aniversării a 65 ani de la fondarea USM. Ştiinţe sociale, vol.I: Rezumatele comunicărilor, 21-22 septembrie 2011, Chişinău: CEP USM - 2011. p.6-10.

Osmochescu N., Preşedintele Republicii Moldova-atribuţii în domeniul politicii externe. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare"  dedicată aniversării a 65 ani de la fondarea USM. Ştiinţe sociale, vol.I: Rezumatele comunicărilor, 21-22 septembrie 2011, Chişinău: CEP USM - 2011. p.10-13.

Osmochescu N., Dreptul de vot și dreptul de a fi ales în Republica Moldova - reglementări constituționale, Conferință științifică „Integrare prin cercetare și inovare", 26-28 septembrie 2013.Rezumate ale comunicărilor: Științe juridice. Științe economice. -Chișinău, CEP USM, 2013.-309 p. p.153-156,0,25 c.a.

Osmochescu N., Dreptul la un mediu înconjurător sănătos în Republica Moldova - reglementări constituționale, Conferință științifică „Integrare prin cercetare și inovare", 26-28 septembrie 2013. Rezumate ale comunicărilor: Științe juridice. Științe economice. -Chișinău, CEP USM, 2013.-309 p. p.156-159,0,25 c.a.

Osmochescu N.,Osmochescu Nadejda, Obligația Republicii Moldova de a-și baza relațiile sale cu alte state pe principiile și normele unanim recunoscute ale dreptului internațional. USM, Conferința științifică națională cu participare internațională, INTEGRARE PRIN CERCETARE ȘI INOVARE, 10-11.11.2014 Rezumate ale comunicărilor Ștințe sociale, Volumul II, CEP USM, Chișinău 2014, p.155-158.

Osmochescu N., D. Popescu, Codificarea dreptului internațional maritim - succes în evoluția dreptului internațional public, USM, Conferința științifică națională cu participare internațională, INTEGRARE PRIN CERCETARE ȘI INOVARE, 10-11.11.2014 Rezumate ale comunicărilor Ștințe sociale, Volumul II, CEP USM, Chișinău 2014, p.158-161.

 Osmochescu N., Pacta sun servanda bonna fidea - principiu constituțional în Republica Moldova. USM, Conferința științifică națională cu participare internațională, INTEGRARE PRIN CERCETARE ȘI INOVARE, 10-11.11.2014 Rezumate ale comunicărilor Științe sociale, Volumul II, CEP USM, Chișinău 2014,  p.213-216.

OSMOCHESCU, N. Aplicarea dreptului internaţional în ordinea juridică internă a Republicii Moldova. Aspecte teoretico-practice. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Interacţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional: provocări şi soluţii" din 14.11.2014. Manifestare dedicată celei de-a 70-a aniversări a Dlui profesor universitar Nicolae Osmochescu. Culegerea comunicărilor. Vol.I. Ch.: F.E.-P. „Tipografia Centrală", 2015, p.5-16. 

OSMOCHESCU, N. Nerecurgerea la forţă şi ameninţarea cu forţă în relaţiile interstatalele - principiu fundamental de drept internaţional public. Conferinţă ştiinţifică internaţională „Universal Peace Federation. Eurasia-European Leadership. Eurasia and Europe: Dialoque for Peace". December 5-7, 2014, Chişinău, Republic of Moldova, 1,0 c.a. 

OSMOCHESCU, N. Роль ООН в дeлe поддержания мира и международной безопасности. Проблемы и решения. Conferinţă ştiinţifică internaţională „Universal Peace Federation. Eurasia-European Leadership. Eurasia and Europe: Dialoque for Peace". December 5-7, 2014, Chişinău, Republic of Moldova, 0,7 c.a. 

OSMOCHESCU, N. Aplicarea Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană  în ordinea juridică internă a Republicii Moldova: aspecte teoretico-practice. Conferinţă ştiinţifică internaţională „Rolul ştiinţei şi implementarea Acordului de asociere la Uniunea Europeană". 05.02.2015, Chişinău; 06.02.2015, Iaşi, România, PROCEEDINGS, p.73-79.

OSMOCHESCU, N. Noi tendințe în doctrina rusă  de drept internațional public privind reportul drept internațional-drept național .Raptul Basarabiei, Nordul Bucovinei, și Ținutul Herța din 28 iunie 1940. Materialele Conferinței științifice internaționale „75 de ani de la anexarea de către URSS a Basarabiei, Nordului  Bucovinei, și Ținutului Herța-28 iunie 1940", Chișinău, 12-13 iunie 2015. Chișinău, tipografia „Balacron".  p.179-187, 0,9 c.a.

 

VI. Comments on laws and other normative acts

Osmochescu N., ( Grupul de lucru din 6 persoane). Conducătorul grupului de lucru pentru elaborarea proiectului Constituţiei RM- compartimentele: Principii generale; Drepturile şi Libertăţile Fundamentale ale Omului; Politica Externă.  Constituţia RM adoptată de Parlamentul RM la 29.07.1994. 152 art.

Osmochescu N., Raportor la 4 dosare ale Curţii Constituţionale privind interpretarea Constituţiei. Chişinău Monitorul Oficial nr. 10 din 15.02.1996, nr. 25 din 25.04.1996, nr.33-34 din 22.05.1997.

Osmochescu N., Autor la două opinii separate la Hotărârea Curţii Constituţionale ale RM. Chişinău, Monitorul Oficial nr. 16 din 14.03.1996, nr. 6-7 din 29.01.1998. 1 c.a.

Osmochescu N., Proiectul de lege „Cu privire la Serviciul Diplomatic al RM" . Chişinău, Adoptat de parlamentul RM la 27.12.2001, 57 art.

Osmochescu N., Constituția Republicii Moldova. Comentariu. Chişinău: Editura ARC - 2012. 45  p., 3 c.a.

Osmochescu N., Materialele Curţii Constituţionale ale RM  - expert. Precedentul judiciar, vol. II. Centrul de Drept al Avocaţilor, Reprezentanţa ICNUR din Moldova, Chişinău 2006.- 481 p.

 

VII. Other published works

  Osmochescu N., Marea Revoluţie  Socialistă din  Octombrie şi dezvoltarea progresivă a dreptului internaţional contemporan. Chişinău, revista CC a PCM „Tribuna", nr. 24, 1977.  0,5 c.a.

Osmochescu N., Dreptului  internaţional şi constituţiile statelor socialiste. Moscova, US Lomonosov, Analele USM, seria 11,nr.2, 1978. 0.7 c.a.

Osmochescu N.,  E.Boguciarschi Scopurile şi principiile politicii externe sovietice şi consfinţirea lor constituţională. Chişinău, revista CC a RM „Comunistul Moldovei", nr. 9, 1979. 0.8 c.a.

Osmochescu N., Politica externă a URSS. Capitolul III, paragrafele 4, 5, 6. Legea fundamentală a vieţii noastre.  Manual pentru şcoala medie. Chişinău, editura  „Lumina", 1979. 2,5 c.a.

Osmochescu N., Teza de doctor:„Dreptul internaţional în constituţiile statelor contemporane". Moscova,US M.Lomonosov, 1981. 15 c.a.

Osmochescu N., Autoreferatul tezei de doctor în drept. Chişinău, USM, 1981. 2,4 c.a.

Osmochescu N., Programul păcii pentru anii  80 şi realizarea  sa în activitatea politică externă a PCUS şi a statului sovietic. Chişinău, revista CC a RM „Comunistul Moldovei", nr. 3, 1983. 1.2 c.a.

Osmochescu N., Referendumul ca instituţie al dreptului statal.  „Sovietscaia Moldova" cotidian, 23.XII.1988. 1 c.a.

Osmochescu N., Conferinţa pentru Cooperare şi Securitate în Europa. Chişinău, revista „Moldova şi Lumea", nr., 8-9 septembrie 1991. 1.1 c.a.

Osmochescu N., Ce trebuie să prezinte controlul constituţional. Chişinău, revista „Legea şi viaţa", 1991, nr. 1. 0.5 c.a.

Osmochescu N., Îndrumare metodică pentru organizarea şi efectuarea practicii de stat în domeniul „Drept  ecologic", „Administraţia publică". Aprobată de catedra şi Consiliul profesoral al FRIŞPA USM, septembrie 2002.

Osmochescu N., Îndrumare metodică pentru organizarea şi efectuarea tezelor de licenţă la disciplinele catedrei  „Administraţie publică şi drept". Aprobată de catedra şi Consiliul profesoral al FRIŞPA USM, septembrie 2002.

Osmochescu N., „Drept Constituţional Comparat" şi „Mari sisteme de drept contemporan". Programe analitice şi recomandări metodice pentru studenţii FRIŞPA USM. Aprobată de catedra şi Consiliul profesoral al FRIŞPA USM, septembrie 2002.

Osmochescu N., Dreptul tratatelor internaţionale.  Curriculum pentru învăţământ prin masterat de profesionalizare si cercetare, CEP USM, 2008, - 15 p.

Osmochescu N., Recenzent la programa analitică  la disciplina „Răspunderea şi jurisdicţia în dreptul internaţional". ULIM, Institutul de Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului, Chişinău - 2008.

 Osmochescu N., Cовременный правовой статус организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ. Studii Internaţionale. Viziuni din Moldova. = International studies. Views from Moldova: Publ. periodică şt.-metodică / Univ. de Stat din Moldova;  col. red.: V. Teosa (red.-sef), Vol.8: Nr.7, 2008. p.9-14.

 Osmochescu N., Martîniuc C., Exercitarea de către Republica Moldova a calităţii de subiect de drept internaţional public: realizări, evoluţii şi perspective. Studii Internaţionale. Viziuni din Moldova. = International studies. Views from Moldova: Publ. periodică şt.-metodică / Univ. de Stat din Moldova;  col. red.: V. Teosa (red.-sef), Vol.8: Nr.7, 2008. p. 22-35.

Osmochescu N., Акты ООН о правах лиц, принадлежащих к меньшинствам. Научно-методический журнал, Вестник Славянского Университета, Выпуск 14, Серия «Право», Кишинэу, 2008, p.126-138.

Osmochescu N., Recenzent la programa analitică  la disciplina „Dreptul internaţional umanitar şi sarcinile impuse de conflictele armate". ULIM, Chişinău - 2009.

Osmochescu N., Recenzent la Regulamentul privind elaborarea tezelor la ciclul I „licenţa". Metoda de elaborare, reguli de oformare, procedura de susţinere. ULIM, Institutul de Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului, Chişinău - 2009.

Osmochescu N., Recenzent Regulamentul privind elaborarea tezelor la ciclul II „masterat". Metoda de elaborare, reguli de oformare, procedura de susţinere. ULIM, Institutul de Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului, Chişinău - 2009.

Osmochescu N., PROGRAMA EXAMENULUI DE DOCTORAT. La specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public. Chişinău. 2010, - 26 p

 Osmochescu N., CURRICULUM  la disciplina „DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC",  Ciclul II, Masterat „Drepturile Omului",  CEP USM,  CHIŞINĂU 2012, -18 p.

 Osmochescu N., Reflecții privind modalitățile  de examinare a studenților facultății de drept. Publicaţie juridică,  „DREPTUL", 28 ianuarie 2013.

 Osmochescu N., Cудьи сделали много ошибок. Аргументы и факты. 29 май-4 июня 2013 № 22(1699), с. 12.

 Osmochescu N., A fi jurist -vocația unei vieți. Ziarul „DREPTUL", nr. 39 18 octombrie 2013, p.4.

 Osmochescu N., Бесправное право. О реформе судебной системы, чести судьи и подготовке правоведов. Аргументы и факты. 23 -29 я 2013 № 22(1699). p.14 Osmochescu N., Regimul juridic al Zonei Economice Exclusive. Reglementări naționale, Revista Națională de drept. Nr.10, octombrie 2013. Publicație ștințifico-practică, 1 c.a.,p.21-25.

 Osmochescu N., 10 decembrie -Ziua Mondială a Drepturilor omului, Ziarul „DREPTUL", nr. 46 6 decembrie 2013, p.3, 0,5 c.a.

 Osmochescu N., Recenzie la monografia Dlui Al.Arseni „Suveranitatea națională de la construcție teoretică la realizare practică"( Chișinău:CEP USM, 2013. -188 p.), Revista Națională de drept. Nr.1, ianuarie 2014,.Publicație periodică ștințifico-practică, p.80,0.1 c.a.

 Osmochescu N., Va avea sau nu  Moldova un  nou sistem electoral mixt? Jurnal de Chișinău, din 22 ianuarie 2014.

 Osmochescu N., Referendumul găgăuz, fără efecte juridice, Jurnal de Chișinău, nr.5 (1312), din 24 ianuarie  2014, p.4.

 Osmochescu N., Eu sunt contra federalizării, Flux,Ediția de vineri, 12.03.2014,  p. 6-7,2 c.a.

 Osmochescu N., Ultimatul PCRM, o speculație ordinară, Jurnal de Chișinău, nr.36 (1343), 20 mai 2014, p.4, 2c.a.

 Osmochescu N., Problema pe care am făcut-o cu mâna noastră. Interviu. Jurnal de Chișinău, nr.63(1370), 22 august  2014, p. 9, p.248.

OSMOCHESCU, N. Doctrina şi practica dreptului internaţional public privind utilizarea noţiunilor de „naţiune" şi „popor". Revista ştiinţifică - Studia Universitatis, USPEE, Seria Drept, Vol.II, Ediţia a II-a, 2014, p.5-13; 1 c.a. 

 

MEMBER OF NATIONAL/ INTERNATIONAL INSTITUTIONS

Vice President of the Board of Expertise of NCAA (National Council for Accreditation and Attestation), Expert Committee of Legal Science, 2010 - present

Member expert committee unified social science, National Council for Accreditation and Attestation 2010-present

 

OTHER PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES

Member of the Constitutional Commission for drafting the Constitution of the Republic of Moldova, 1991-1994

Head of the Commission of the Republic of Moldova for the Transnistrian settlement, 1993-1996

Head of the Moldovan delegation to Moldovan-Russian negotiations on the withdrawal of the Russian troops of the 14th Army in Moldova, 1993-1994

Author and coauthor of a bill on Moldovan citizenship, legal status of diplomatic missions, international Law of Treaties, etc., 1990-2001

Member of the Constitutional Commission for drafting the Constitution of the Republic of Moldova, 2009-2010

Member of the editorial board of the journal "Academic Legal Studies" ULIM, 2001 - 2007

 Member Profile Scientific Seminar of the specialty 12.00.10 - International Public Law, 2001-2015,

Member Profile Scientific Seminar of the specialty 552.08. International Public and European Law, from February 24, 2015-present

Right to exercise coordination on scientific doctor theses, specialty 12.00.10 - International Public Law (Provision nr.854 of 24.01.2008), 1995-2015

Right to exercise coordination on scientific doctor theses, specialty 552.08. International public and European Law, from February 24, 2015-present

 

 

 

Languages:

Languages: Romanian, Russian, French, Ukrainian, Bulgarian - writing or speaking very well

Uzbek - poor

 

AWARDS, TERM, AWARDS AND HONORARY DEGREES:

Honorary Professor of the Academy of State and Social Construction under the President of the Republic of Uzbekistan, 2001, Diplom 00002

Medal „Civil Excellence", no. 0283, Patent nr.04639, Decree of the President of Republic of Moldova no.S5-V from 15.08.2009

 „ Order of Honor", no.0159, Patentnr.1966, Decree of the President of Republic of Moldova no.197-V from 24.02.2010.

„Great Title" in constitutional law, Constitutional Court of Moldova, Chisinau 2014

Doctor Honoris Causa of the University of Political and Economic Studies "Constantin Stere", Moldova, Chisinau, 2014

 „ Order of the Republic", no. 0660, Patent no.3455,  Decree of the President of Republic of Moldova no. 1373-VII from 12.11.2014. 

 

Faculty Members
Department of International and European Law
Şeremet Igor
Ph.D., Lecturer
Babără Valeriu
Ph.D., Associate Professor
Bancu Cristina
Lecturer
Băieşu Aurel
Doctor of Phd, Associate Professor
Burac Victor
Lecturer
Buruiană Mihai
University Lecturer
Cojocaru Violeta
Phd in Law, University Professor
Dorul Olga
PhD in Law , Docent
Duca Nicolae
Lecturer
Gribincea Lilia
Ph.D., Associate Professor
Josanu Dumitru
Lecturer
Lazăr Diana
Lecturer
Luca Ala
Lecturer
Osmochescu Nicolae
Ph.D., University Professor
Roşca Valentin
Lecturer
Sîrcu-Scobioală Diana
Ph.D., Associate Professor
Serbenco Eduard
Ph.D., University Lecturer
Serghei Rusu
Lector universitar,
Suceveanu Natalia
Ph.D. in Law, Lecturer
Zaharia Virginia
Lecturer
Zamfir Natalia
Doctor of Phd, Associate Professor

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Never exceed your rights, and they will soon become unlimited. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Contact Us 67, M. Kogălniceanu St., Building No. 2
Chișinău, MD-2009
Republic of Moldova
© 2019 Faculty of Law of Moldova State University. All rights reserved.