Home   /  Subdivisions   /  Department of International and European Law   /  Department Members / Sîrcu-Scobioală Diana
Sîrcu-Scobioală Diana
Ph.D., Associate Professor

CONTACT DETAILS str. Gh. Iablocikin 2/1, bloc 7, b. 111, MD-2069, Chişinău
Tel: + 373 22 57 77 24
E-mail: sircu@yahoo.com

DOMENII DE CERCETARE

Drept international public

Drept international al drepturilor omului

Drept al Convenţiei europene a drepturilor omului

Drept al contenciosului international

Drept international maritim

DISCIPLINE PREDATE

Drept international public

Drept al Convenţiei europene a drepturilor omului

Protecţia internatională a drepturilor omului

Principiile de aplicare a Convenţiei europene a drepturilor omului

Jurisdicţia international penală

STUDII

Postdoctorat, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2011

Doctor în drept, Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2003

Tema tezei de doctorat: „ Realizarea dreptului de recurs individual în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului"

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2001

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1998

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

„Stagiu de perfecţionare şi formare în drept constituţional comparat", Universitatea Laval, Québec, Canada, aprilie 2002 - iunie 2002

„Stagiu de formare în drept comunitar", Universitatea Bordeaux-Montesquieu IV, Universitatea Publică din Navarra, martie - iunie 2000

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2006 - prezent

Formator, Institutul Naţional al Justiţiei, octombrie 2012 - prezent

Coordonator naţional al Programului HELP, Consiliul Europei, mai 2012 - prezent

Mediator, 2011 - prezent

Şef al Direcţiei Generale Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană, Ministerul Justiţiei, februarie 2007 - noiembrie 2009

Şef al Direcţiei Principale Agent Guvernamental, Vice-Director al Departamentului Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană, Ministerul Justiţiei, noiembrie 2004 - februarie 2007

Conferenţiar universitar interimar, Universitatea de Stat din Moldova, 2004 - 2006

Lector la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, septembrie 1998 - decembrie 2004

PUBLICAŢII

I. Manuale

Drept internaţional public, ed. a 3-a, Chişinău: Elena - V.I., 2009, - 650 p. (în colab.)

Drept internaţional public, ed. a 4-a, Chişinău: Elena - V.I., 2012, - 636 p. (în colab.)

Dreptul internaţional al drepturilor omului, Chişinău: AAP, 2009, - 102 p.

Dreptul internaţional al drepturilor omului, ed. a 2-a, Chişinău: Elena V.I., 2012,  - 148 p.

Manualul judecătorului pentru cauze civile, ed.2-a, Chişinău: 2013, - 1200 p. (în colab.)

II. Monografii

Accesul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului: condiţii de admisibilitate, Chişinău: Centrul de Drept, 2001, - 123 p.

Jurisdicţia internaţională penală, Chişinău: Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2008, - 289 p. (în colab.)

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Metode de interpretare a Convenţiei europene a drepturilor omului //  Avocatul poporului, 2002, nr. 1-3, p. 24-25

Consiliul Europei în contextul protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului // Revista naţională de drept, 2002, nr. 11,  pp. 54-56

Реформа механизма юрисдикционного контроля соблюдения прав человека учреждённая протоколом № 11 Европейской Конвенции Прав Человека от 4 ноября 1950 года // Закон и жизнь, 2003, nr.2, p.49-50

Geneza şi natura Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 // Revista naţională de drept, 2003, nr. 3, p.54-56 

Noţiunea de cerere abuzivă prezentată Curţii Europene a Drepturilor Omului // Revista naţională de drept, 2003, nr. 12, p.14-17

Noţiunea şi evoluţia istorică a arbitrajului internaţional // Revista naţională de drept, 2004, nr.1, p.16-19

Jurisdicţia internaţională penală ad-hoc (Tribunalele internaţionale militare de la Nürnberg şi Tokyo) // Revistă ştiinţifică, 2007, nr.3, pp. 44-47 (în coat.)

Modalităţi de soluţionare a diferendelor maritime // Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2009, nr.2, p.12-17

Actul jurisdicţional internaţional: particularităţi, funcţie şi validitate // Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2010, nr.1, p.96-100

Elaborarea actului jurisdicţional internaţional // Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2010, nr.3, pp. 121-125

Specificul jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în speţele de whistle-blowing // Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2011, nr.2, pp. 15-22 (în coat.)

Conceptul de date cu caracter personal şi categoriile de date personale protejate în cadrul Consiliului Europei // Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2011, nr.3, pp. 5-14 (în coat.)

Natura juridică a actului jurisdicţional internaţional // Revista metodico-ştiinţifică trimestrială „Administrarea Publică", octombrie-decembrie 2011, nr.4 (72), pp. 33-40 (în coat.)

Rolul actului jurisdicţional internaţional // Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2012, nr. 3, pp. 17-29

Natura juridică a actului jurisdicţional internaţional // Revista metodico-ştiinţifică trimestrială „Administrarea Publică", octombrie-decembrie 2011, nr.4 (72), pp. 33-40

Epuizarea căilor de recurs interne - condiţie esenţială pentru admisibilitatea cererilor prezentate Curţii Europene a Drepturilor Omului // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2001, vol.1, pp. 555-558

Noţiunea de victimă a unei încălcări a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, prevăzute de Convenţia europeană a drepturilor omului // Analele ştiinţifice ale  Facultăţii de Drept, Serie nouă, 2002, nr.6, pp. 43-47

Unele reflecţii asupra organizării şi funcţionării arbitrajului internaţional // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2004, vol.1, pp. 144-147

Principalele reguli de procedură operate de arbitrajul internaţional // Analele ştiinţifice ale  Facultăţii de Drept, Serie nouă, 2004, nr.7, pp. 42-45

Protocolul 14 la Convenţia europeană a drepturilor omului - o nouă reformă sau o soluţie provizorie de remediere a dificultăţilor cu care se confruntă Curtea Europeană a Drepturilor Omului // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2005, vol. I,  pp. 163-165

Unele reflecţii asupra platoului continental // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2005, vol. I, pp. 166-168

Unele reflecţii asupra viabilităţii principiului suveranităţii în dreptul internaţional şi comunitar // Analele ştiinţifice ale  Facultăţii de Drept, Serie nouă, 2005, nr.8, pp.103-108 (în coat.)

Rolul Consiliului Europei în combaterea corupţiei // Analele ştiinţifice ale  Facultăţii de Drept, Serie nouă, 2005, nr.8, pp.109-113 (în coat.)

Incidenţa mecanismelor internaţionale în domeniul protecţiei drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale asupra ordinii juridice interne // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2006, vol. I, pp. 247-250

Limita marjei de apreciere a statului potrivit Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2006, vol. I, pp. 251-253 (în coat.)

Necesitatea şi constituirea jurisdicţiei internaţionale penale permanente // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice", 2006, vol. I, pp.254-257 (în coat.)

Efectele actului jurisdicţional în odinea juridică internă a statelor // Implementarea normelor dreptului internaţional în legislaţia naţională a Republicii Moldova, Chişinău: CEP USM, 2011, pp.90-116

Funcţia actului jurisdicţional internaţional de identificare a lacunelor dreptului internaţional public // Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe sociale", 2012, nr. 3 (53). Chişinău: CEP USM, 2011, pp.57-62

Clauza rebus sic stantibus şi aplicarea ei de către jurisdicţiile internaţionale // Studia Universitatis, Seria „Ştiinţe sociale", 2012, nr. 8(58), pp. 69-79 (în coat.)

IV. Comunicări ştiinţifice

Propuneri de îmbunătăţire a mecanismului de control şi aplicare a Convenţiei europene a drepturilor omului // Rezumatele comunicărilor la Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002", 30 septembrie - 6 octombrie 2003, Ştiinţe socioumanistice, vol. I, Chişinău: CE USM, 2003, pp. 129-130

Noua Curte Europeană a drepturilor omului - o nouă jurisprudenţă // Materialele Conferinţei internaţionale teoretico-ştiinţifice din 22-23 septembrie 2004 „Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală", Chişinău: 2004, p.350-351

Unele reflecţii cu privire la executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului // Rezultatele comunicărilor ale Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul "Învăţământul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere" dedicată jubileului de 60 ani ai Universităţii de Stat din Moldova, Ştiinţe socioumanistice, vol. II, Chişinău: CE USM 2006, pp.329-330

Rolul Consiliului Europei în promovarea şi protecţia drepturilor omului în spaţiul pan-european. Raport susţinut în cadrul Conferinţei ştiinţifice cu prilejul celebrării Zilei Europei, organizată de Institutul de Integrare Europeană, Chişinău, mai 2009 //  Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2009, nr.4, p.180-183

Respectarea dreptului la proprietate în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor  Omului // Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţională din 22 decembrie 2009 « Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional », Chişinău: 2010, pp.258-261

Respectarea autorităţii lucrului judecat al actului jurisdicţional de către state - condiţie pentru menţinerea ordinii de drept internaţional // Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători, Ediţia a IV, 16 aprilie 2010, Chişinău: Pontos, 2010, pp. 42-51

Varietatea actelor jurisdicţionale internaţionale // Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare", 21-22 septembrie 2011, Ştiinţe sociale, vol. I, Chişinău: CEP USM, 2011, pp. 16-19

Destinatarii libertăţii de exprimare potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului // Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare", 21-22 septembrie 2011, Ştiinţe sociale, vol. I, Chişinău: CEP USM, 2011, pp. 19-22 (în coat.)

Forma şi conţinutul actului jurisdicţional internaţional // Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională „Interferențe universitare - integrare prin cercetare şi inovare", 25-26 septembrie 2012, Ştiinţe juridice, Chişinău: CEP USM, 2012, pp. 37-41

Contribuţia actului jurisdicţional internaţional la dezvoltarea dreptului internaţional public // Materialele ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practică „Teoria şi practica administrării publice", Chişinău: AAP, 2012, pp. 140-143

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Asociaţia de Drept Internaţional din Republica Moldova, 2008 - prezent

MEMBRU ÎN INSTITUŢII NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE 

Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor, 2013 - present

Comisia europene pentru eficacitatea justiţiei a Consiliului Europei (CEPEJ), 2005 - 2012

Comitetul Director pentru Cooperare Juridică al Consiliului Europei (CDCJ), 2005 - 2013.

Consiliul pentru Refugiaţi, octombrie 2003 - 2005

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Membru ales al Biroului Comitetului Director pentru Cooperare Juridică al Consiliului Europei, 2009 - 2013

Reprezentant al CDCJ în cadrul Comitetului Director pentru Media şi Societatea Informaţională a Consiliului Europei (CDMSI), 2012 - 2013

Reprezentant al CDCJ în cadrul Comitetului consultativ al Convenţiei pentru protecţia persoanelor contra prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal (T-PD), 2011 - 2012

Secretar al Comisiei guvernamentale permanente pentru organizarea executării hotărârilor definitive ale Curţii Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova, 2005 - 2006

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Franceza - fluent

Spaniola - fluent

Rusa - fluent

Engleza - mediu

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

Diplomă premiant al concursului Profesorul anului, 1 octombrie 2012

Diplomă de onoare, conferită de Ministrul educaţiei, 19 octombrie 2009

Diplomă de gradul I, conferită de Guvernul Republicii Moldova, 25 septembrie 2009

Diplomă de onoare, conferită de Ministrul justiţiei, 24 iunie 2009

Diplomă de onoare, conferită de Ministrul justiţiei, 19 octombrie 2004

Faculty Members
Department of International and European Law
Şeremet Igor
Ph.D., Lecturer
Babără Valeriu
Ph.D., Associate Professor
Bancu Cristina
Lecturer
Băieşu Aurel
Doctor of Phd, Associate Professor
Burac Victor
Lecturer
Buruiană Mihai
University Lecturer
Cojocaru Violeta
Phd in Law, University Professor
Dorul Olga
PhD in Law , Docent
Duca Nicolae
Lecturer
Gribincea Lilia
Ph.D., Associate Professor
Josanu Dumitru
Lecturer
Lazăr Diana
Lecturer
Luca Ala
Lecturer
Osmochescu Nicolae
Ph.D., University Professor
Roşca Valentin
Lecturer
Sîrcu-Scobioală Diana
Ph.D., Associate Professor
Serbenco Eduard
Ph.D., University Lecturer
Serghei Rusu
Lector universitar,
Suceveanu Natalia
Ph.D. in Law, Lecturer
Zaharia Virginia
Lecturer
Zamfir Natalia
Doctor of Phd, Associate Professor

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Never exceed your rights, and they will soon become unlimited. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Contact Us 67, M. Kogălniceanu St., Building No. 2
Chișinău, MD-2009
Republic of Moldova
© 2019 Faculty of Law of Moldova State University. All rights reserved.