Zamfir Natalia
Doctor of Phd, Associate Professor

CONTACT DETAILS str. Gh. Iablocikin 2/1, bloc 7, b. 111, MD-2069, Chişinău
Tel: + 373 22 22 04 12
E-mail: nzamfir@mail.ru

RESEARCH AREAS

International Environmental Law

TEACHING EXPERIENCE IN AREAS

International Public  Law

International Environmental Law

EU institutional law

EDUCATIONAL BACKGROUND

Doctor Phd, Academy of Sciences RM, 2006

PhD thesis: "The mechanism of implementation of international environmental provisions into national law of the Republic of Moldova"

License of  translator, State University of Moldova, 2002

Law degree, State University of Moldova, 1999

PROFESSIONAL   EXPERIENCE 

Associate Professor, State University of Moldova, 2012 - present

Senior Lecturer, State University of Moldova, 2009 - 2012

Attorney, Attorneys Union  of Moldova, Faculty of Law, State University of Moldova , 2010 - present

Attorney - stasher , Attorneys Union   of Moldova,  Faculty of Law, State University of Moldova, 2000 - 2010

Head of Public Law Department, Slavon,University 2007 - 2009

Interim Associate, Public Law Department , Slavon University, 2006 - 2007

Senior Lecturer, Public Law Department, Slavon University, 2004 - 2006

Lecturer, Public Law Department, Slavon University, 2003 - 2004

Lecturer, Public Law Department, Criminology University, 2002-2003

Legal Consultant, NGO "Environmental  Advocacy" Eco-Lex ", 2001-2006

PUBLICATIONS

I. Textbooks

Environmental  Law. Textbook  in sketchy  form (Экологическое право. Курс  лекций  в  схемах), Кишинев: 2002. - 98р. (Co-author: Zamfir  Pavel)

Land  Law .Textbook in  questions  and  answers (Земельное  право. Вопросы и  ответы) Кишинев: 2002. - 132р. (Co-author: Zamfir  Pavel)

II. Articles in journals of  Moldova

Conditions of implementation of international legal norms into national environmental legislation (Условия имплементации международно-правовых норм в национальное экологическое законодательство) / / Revista  Naţională  de  Drept, Ediţie  specială2009,   p.54-57

International environmental law: the establishment and conceptual problems of evolution (Dreptul  internaţional al  mediului: instituirea şi problemele conceptuale de dezvoltare)// Analele Ştiinţifice. Ştiinţe Juridice. Universitatea de Stat din Moldova, 2005 p.130-136 (co-author: Osmochescu N)

Legal framework for the  environmental impact assessment of implementation  proposed economic activity (Юридические основы оценки воздействия на окружающую среду реализацией намечаемых хозяйственных объектов) / / Бизнес и право, 2005, no. 6 ст.17-26

Legal aspects of environmental impact assessment (Правовые особенности экологической экспертизы) / / Бизнес и право, 2005, no. 7 ст.18-27

The mechanism of implementation the international conventions into the national environmental law (Mecanismul de implementare în legislaţia naţională a normelor convenţiilor internaţionale privitoare la mediu ) //    Revista Naţională de drept,  2004, nr. 9, p. 38 -41

III. Articles in the foreign specialty journals

Problems of implementation of international environmental agreements (Republic of Moldova)(Проблемы выполнения международных экологических соглашений (на примере Республики Молдова)) Вестник РГТЭУ 2010, No. 11 (48), ст.131-140 (Co-author: Arhiliuk V.)

The impact of the economy on the environment on the road to sustainable development (Воздействие экономики на окружающую среду на пути к устойчивому развитию) / / Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Курск, 2009 с.20-26

Barriers to the implementation of international environmental conventions (Барьеры на пути к выполнению международных экологических конвенций )/ / Научные труды в трех томах, Том 2. Российская академия юридических наук, 2005 с.43-45 (Co-author: Zamfir  Pavel)

IV. Scientific Communications

Increased interaction of man and nature in the context of globalization (Усиление взаимодействия природы и человека в условиях Глобализации) / / Materiale  ale  conferinţei  internaţionale  ştiinţifico-practice  «Dimensiuni social-umane ale integrării europene» Academia  de  studii  Economice, Chișinău: 2005,  p.35-37

The constitutional right to a healthy environment: theoretical constructs (Конституционное право на благоприятную окружающую среду: теоретические конструкции) / / Итоговая научная конференция студентов, молодых преподавателей и аспирантов при Славянском Университете Республики Молдова "Актуальные проблемы современности: научный поиск и пути их решения" Кишинев: 2007, p.138-143.

Formation of the scientific concept of implementation  the norms of international environmental conventions (Формирование научной концепции имплементации норм международных экологических конвенций) / / Materiale  ale  conferinţei  internaţionale  ştiinţifico-practice „Academia  de  Administrarea  publică-15 ani  de  modernizarea  serviciului  public  din  Republica  Moldova", Chișinău: 2008, р.226-230

Ensuring environmental rights - a factor of sustainable development at present (Обеспечение  экологических  прав - фактор устойчивого  развития на  современном  этапе) // Международная конференция  Cлавянский  Университет  " Права  человека  и  права  национальных  меньшинств в Республике  Молдова", Кишинев: 2008,  p.147-161

Some problematic aspects of harmonization of RM legislation with EU standards  (Unele  aspecte  problematice  ale  armonizării  legislației  RM  cu  standartele  UE) // Materialele conf. şt.națion.  cu  participare  internațională  dedicată  aniversării  65  de  la  fondarea  Universității  de  Stat  din Moldova  "Creșterea  impactului  cercetării  și  dezvoltărea  capacității  de  inovare", Chișinău: 2011,  p.34-36

MEMBERSHIP  IN  PROFESSIONAL  ASSOCIATIONS

The Bar Association of the Republic of Moldova, 2010 - present

OTHER PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES

Member  of  scientific  seminar on specialty Public International Law, 2008 - present

LANGUAGES

Russian - fluent

Romanian - good

English - good

Faculty Members
Department of International and European Law
Şeremet Igor
Ph.D., Lecturer
Babără Valeriu
Ph.D., Associate Professor
Bancu Cristina
Lecturer
Băieşu Aurel
Doctor of Phd, Associate Professor
Burac Victor
Lecturer
Buruiană Mihai
University Lecturer
Cojocaru Violeta
Phd in Law, University Professor
Dorul Olga
PhD in Law , Docent
Duca Nicolae
Lecturer
Gribincea Lilia
Ph.D., Associate Professor
Josanu Dumitru
Lecturer
Lazăr Diana
Lecturer
Luca Ala
Lecturer
Osmochescu Nicolae
Ph.D., University Professor
Roşca Valentin
Lecturer
Sîrcu-Scobioală Diana
Ph.D., Associate Professor
Serbenco Eduard
Ph.D., University Lecturer
Serghei Rusu
Lector universitar,
Suceveanu Natalia
Ph.D. in Law, Lecturer
Zaharia Virginia
Lecturer
Zamfir Natalia
Doctor of Phd, Associate Professor

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Never exceed your rights, and they will soon become unlimited. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Contact Us 67, M. Kogălniceanu St., Building No. 2
Chișinău, MD-2009
Republic of Moldova
© 2019 Faculty of Law of Moldova State University. All rights reserved.