Negru Andrei
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Şef al Departamentului din 04.05.2016

DATE DE CONTACT str. M. Kogălniceanu, 65, bloc 2A, bir. 25, MD-2009, Chişinău
Tel: +373 22 57 75 59
E-mail: negruan@list.ru

DOMENII DE CERCETARE

Mari sisteme de drept contemporan.

Teoria Generală a Statului si Dreptului.

Fenomenul justiției în statul contemporan.

DISCIPLINI PREDATE

Teoria Generala a Statului și Dreptului – licență;

Condiţii determinatorii ale calităţii şi eficienţei justiţiei contemporane - masterat

STUDII

Şcoala medie, medalie de aur, 1988 

Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, 1994,

Diploma de  Doctor în drept, 2000, Universitatea de Stat din Moldova

2000 – Teză de doctor în drept cu tema: “Independenţa puterii judecătoreşti”, specialitatea 12.00.01 – Teoria Generală a Dreptului; Istoria Statului şi Dreptului; Istoria doctrinelor politice şi de drept

2013 – Teză de doctor habilitat în drept cu tema: “Consolidarea justiţiei în statul contemporan democratic (aspect teoretico-practice)”, specialitatea 12.00.01 – Teoria Generală a Dreptului; Istoria Statului şi Dreptului; Istoria doctrinelor politice şi de drept.

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

2001 - prezent – conferenţiar universitar în cadrul Catedrei teoria şi istoria dreptului, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.

29.12.2009 – membru al Consiliului Superior al Procurorilor din Republica Moldova.

01.09.2004 – 15.10.2006 – funcţia de decan al Facultăţii de Drept, Universitatea de Studii Europene din Moldova.

01.09.2001 – 01.09.2004 – funcţia de locţiitor al decanului Facultăţii de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.

01.09.1997 – lector în cadrul Catedrei teoria şi istoria dreptului, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.

28.12.1994 – avocat în cadrul Baroului de avocaţi Facultatea de Drept, Chişinău, Republica Moldova.

15.09.1994 – 19.05.2000 doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.

25.08.1994 – lector asistent în cadrul Catedrei disciplini statale, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.

PUBLICAŢII

I. Manuale

1. Negru A., Zaharia V. Teoria generală a dreptului şi statului în definiţii şi scheme (note de curs). Chişinău: Bons Offices. 2009. 200 p. ISBN 978-9975-4052-3-2.

II. Monografii

1. Negru A. Consolidarea justiției în statul contemporan democratic. Chișinău: Sirius. 2012. 240 p. ISBN: 978-9975-57-039-8.

 III. Articole ştiinţifice

1.Negru A. În: The principle of justice consolidation – an immanent condition of the contemporary justice. În: Journal of Legal Studies, Year VII, Iași. 2012. nr. 3-4, p. 75-88. ISSN: 1841-6195; e-ISSN: 2067-8509. Categoria B+.

2.Negru A. În: The identification and manifestation of the modern justice consolidation process. În: Journal of Legal Studies, Year VII, Iași. 2012. nr. 3-4, p. 43-57. ISSN: 1841-6195; e-ISSN: 2067-8509. Categoria B+. 

3.Negru A. În: Finalităţi doctrinare şi praxiologice ale justiţiei consolidate. În: Pandectele Române. 2012.  nr. 12. p.78-90. Revistă cotată în bazele de date internaționale HeinOnline, EBSCO, ProQuest. 

4.Negru A. Retrospectiva evolutivă a conceptului statului de drept. În: Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. Științe socioumanistice. Chişinău. 2001. p. 27-32. ISBN:978-9975-70-683-4. Categoria C.

5.Negru A. Предпосылки становления правового государства. Теоретическое и практическое значение их определения. În: Zacon i Jîzni. Chişinău. 2002. nr. 11. p. 11-16. ISSN 810-3081. Categoria C.

6.Negru A. Organizarea şi competenţa Consiliului Superior al Magistraturii. Noţiuni generale. Aspect comparat. În: Revista Naţională de Drept. Chişinău. 2007. nr. 1. p. 28-32. ISSN 1810-309X. Categoria C.

7.Negru A. Negru B. Reflecţii cu privire la legitimitatea Consiliului Superior al Magistraturii în contextul legislaţiei naţionale actuale şi a standartelor europene. În: Revista Naţională de Drept. Chuşinău. 2010. nr.1. p. 51-54. ISSN 1811-0770. Categoria C.

8.Negru A. Aspecte de legalitate  a reglementărilor juridice naţionale din sfera justiţiei. În: Revista Naţională de Drept. Chişinău. 2010. nr.2. p. 41-45. ISSN 1811-0770. Categoria C.

9.Negru A. Cariera judecătorului în realitatea juridică naţională. Tendinţe de reglementare. În: Revista de Studii și Cercetări Juridice. Chişinău. 2010. nr.3-4. p. 24-39. ISSN 1857-2014. Categoria C.

10.Negru A. Caracteristica şi valoarea reglementărilor constituţionale ce determină organizarea şi funcţionalitatea justiţiei. În contextul Legii Fundamentale a Republicii Moldova. În: Revista de Studii și Cercetări Juridice. Chişinău. 2011. nr. 3-4. p. 138-148. ISSN 1857-2014. Categoria C.

11.Negru A. Expunere de opinii referitoare la reglementările juridice naţionale în domeniul formării şi activităţii Colegiului disciplinar şi a răspunderii disciplinare a judecătorilor. În: Revista Naţională de Drept. Chișinău. 2011. nr.1. p. 10-18. ISSN 1811-0770. Categoria C.

12.Negru A. Manțuc E. Factorii care determină eficiența activității de aplicare a dreptului de către organele autorităților publice. În: Revista Națională de Drept. Chișinău. 2011. nr. 5. p. 16-20. ISSN 1811-0770. Categoria C.

13.Negru A. Aprecieri de esență a principiului consolidării justiţiei. În: Legea și Viața. Chișinău. 2012, nr.11, p. 20-26. ISSN 1810-309X. Categoria C.

14.Negru A. Procesul consolidării justiției - autoperfecționarea continuă a justiției contemporane. În: Revista Națională de Drept. Chișinău. 2012. nr. 10, p.11-17. ISSN 1811-0770. Categoria C.

15.Negru A. Valorificări teoretice și perspective praxiologice ale fenomenului justiției consolidate.  În: Zacon i Jizni. Chișinău. 2012. nr.11.  p. 52-58. ISSN 1810-3081. Categoria C.

16.Negru A. Opinii cu privire la organizarea, abordarea metodologică şi sarcinile atestării magistraţilor. În: Sesiunea ştiinţifică: Teorii şi practici ale guvernării democratice, Chişinău – Republica Moldova, 23-24 octombrie 2010. CAIETUL ŞTIINŢIFIC al ISAM. Chișinău. 2011. nr. 4. p. 249-255. 424 p. ISBN 978-9975-106-74-0

17.Negru A. Mihalaș V. Calitatea justiţiei ca o condiţie de edificare a statului de drept. În: Sesiunea ştiinţifică: Teorii şi practici ale guvernării democratice, Chişinău – Republica Moldova, 23-24 octombrie 2010. CAIETUL ŞTIINŢIFIC al ISAM.  Chișinău. 2011. nr. 4. p. 229-236. 424 p. ISBN 978-9975-106-74-0

18.Negru A. Condiţii de formare a carierei magistraţilor în sistemul  juridic naţional al Republici Moldova. În: Conferinta Internationala Bienala organizata de Facultatea de Drept si Stiinte Administrative din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara (29 – 30 octombrie 2010). Volumul ştiinţific al Facultăţii de drept şi ştiinţe administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Bucureşti. ediţia a 8-a. 2011. nr.1. p.40-50. ISSN 2067-3841.

19.Negru A. Aspecte teoretice în procesul edificării statului de drept. În: Edificarea statului de drept: Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică. Chişinău. 2003. p. 306-310. 334 p. ISBN 9975-9976-2-6.

20.Negru A. Statul şi justiţia ca o reflectare a coraportului dintre stat şi drept. În: Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere: Conferinţa ştiinţifică internaţională. Rezumatele comunicărilor. V-II. Chişinau. 2006. p. 337-338. 470 p.

21.Negru A. Identificarea statutului de autoritate a justiţiei contemporane într-un stat democratic. În: Problemele actuale ale istoriei, teoriei dreptului şi ştiinţelor administraţiei publice (1-2 octombrie 2009): Conferinţa ştiinţifică internaţională. ASEM. Chişinău. 2010, p.35-37. 181 p. ISBN 978-9975-75-513-9. (Cu prezentarea raportului în ședința plenară).

22.Negru A. Problemele actuale ale  autorităţii judecătoreşti în Republica Moldova. În: USM. 50 ani ai facultăţii de drept. Conferinţa ştiinţifică jubiliară internaţională. Revista Națională de Drept. Ediție specială. Chişinău. 2009. nr. 10-12. p. 97-98. ISSN 1811-0770. Categoria C.

23.Negru A. Valorificarea capacității societății civile în procesul de reformare a justiției. În: Societatea  civilă în realizarea Strategiei de reformare a sectorului justiției 2011-2016, 14 octombrie 2011: Conferința internațională științifico-practică. Revista Națională de Drept. Ediție specială. Chișinău. 2011. nr 10-11. p.19-23. 180 p. ISSN 1811-0770. Categoria C. (Cu prezentarea raportului în ședința plenară).

24.Negru A. Aportul justiției în valorificarea procesului de mediere. În: Creșterea impactului cercetării și dezvoltării capacității de inovare: Conferință științifică cu participare internațională consacrată aniversării a 65-a a USM, 21-22 septembrie 2011. Rezumatele comunicărilor. Științe sociale. V – I. USM. Chișinău. 2011 p.88-91. 575 p. ISBN 978-9975-71-140-1.

25.Negru A. Principiul separării puterilor în statul de drept. În: Conferinţa ştiinţifică jubiliară a USM (rezumatul comunicărilor) 2-3 octombrie 1996, Chişinău 1996. ISBN 9975-923-24-0.

26.Negru A. Din istoricul separaţiei puterilor în stat. În: Analele Ştiinţifice ale USM, nr. 1 (serie nouă), Chişinău 1998. ISBN:978-9975-70-683-4. Categoria C.

27.Negru A. Definirea puterii judecătoreşti. În: Buletinul Asociaţiei tinerilor jurişti. Chişinău. 1999. Nr.15.

28.Negru A. Caracteristica instituţiilor puterii judecătoreşti în RM. În: Buletinul Asociaţiei tinerilor jurişti, nr. 3(16), Chişinău 1999.

29.Negru A. Independenţa personală a judecătorului în condiţiile statului de drept. În: Administrarea Publică, nr. 1, Chişinău 2000. ISSN 1813-8489.

30.Negu A. Premisele statului de drept. În: Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 1998-1999. Conferinţa corpului didactico-ştiinţific al USM. Chişinău. 1999. 

31.Negru A. Aramă E. Reflecţii asupra principiului nerectroactivităţii actelor normativ – juridice. În: Revista Naţională de Drept. Chişinău. 2001. nr. 3.  

32.Negru A. Aramă E. Retroactivitatea legii şi drepturile subiective. În: Analele Ştiinţifice ale USM. Chişinău. 2001.

33.Negru A. În: Unele consideraţii cu privire la compararea sistemelor de drept. În:  Analele Facultăţii de Drept. Chişinău. 2001. ISBN 9975-70-147-7

34.Negru A. Eficacitatea dreptului. În: Administrarea Publică. Chişinău. 2002. nr.3. ISSN 1813-8489. Categoria C.

35.Negru A. Caracteristica generală a unor teorii privind clasificarea sistemelor de drept ale lumii. În: Revista Naţională de Drept. Chişinău. 2002. nr.11. ISSN 1811-0770. Categoria C.

36.Negru A. Particularităţile ce stabilesc deosebirile dintre familiile romano-germanică şi anglo-americană. În: Revista Naţională de Drept. Chişinău 2002. nr. 12. ISSN 1811-0770. Categoria C.

37.Negru A. Aplicarea dreptului – formă specială a realizării dreptului. Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului. În: Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului” in honorem Elena Aramă, doctor habilitat în drept, profesor universitar. Om emerit. Chişinău, 14-15 martie 2009. Chişinău: Bons Offices. 2009.

38.Negu A. Poalelungi M. Argumentarea imunității magistratului în realitatea juridică națională. În: Revista Națională de Drept. Chișinău. 2012. nr.11. ISSN 1811-0770. Categoria C.

39.Negru A. Tematica cursului şi indicaţii metodice pentru studenţii Facultăţii de Drept la disciplina “Mari sisteme de drept contemporan”. Centrul Editorial USM, Chişinău 2002, 62 p.

40.Negru A., Negru B., Avornic Gh., Jecev I., Fedorov Gr. Curicula la disciplina Teoria Generală a Dreptului (învăţământ la zi). Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 2008. 62 p.

IV. Lista absolvenţilor de doctorat cu teza de doctorat susţinută

 

Nr.crt.

Nume absolvent de doctorat

Anul susținerii

Tema de cercetare/Specialitatea

1.

Pantea Oleg

2010

Contractul normativ ca izvor de drept

12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept

2.

Novac Tatiana

În examinare 2016

Statutul magistratului în arealul justiției

12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept 

 

V. Lista studenților-doctoranzi aflați în coordonare

 

Nr.crt.

Nume student-doctorand în coordonare

Anul înmatriculării

Tema de cercetare/Specialitatea

1.

Guțu Dumitru

 

Valorificarea bazelor sociologiei juridice în dezvoltarea sistemului cadastral al Republicii Moldova

12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept 

2.

Mihalaș Victoria

2009

Calitatea şi eficienţa justiţiei contemporane. 

12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept

3.

Lupu Maria Mirabela

2009

Răspunderea autorităţilor publice - dimensiune morală şi juridică. 

12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept 

 

4.

Negru Vladislav

2012

Reglementarea statutului juridic a proprietăţii magistratului într-un stat de drept.

12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept 

 

5.

Manțuc Elena

2009

Activitatea de aplicare a dreptului de către autorităţile publice: aprecierea eficienţei şi a principalelor direcţii de perfecţionare.

12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept 

 

6.

Malanciuc Iurie

 

Mecanismul statului contemporan democratic

551.01 Teoria generală a dreptului

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa  (fluent)

Franceza (relativ)

Spaniola (relativ)

Româna – limba maternă

Cadre didactice
Departamentul Drept Public
Aramă Elena
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Arseni Alexandru
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ţurcan Pavel
doctor în drept, conferențiar universitar
Cârnaţ Teodor
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Chicu Oleg
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Chirtoacă Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chisari-Lungu Oxana
doctor în drept, lector universitar
Ciobanu Rodica
doctor în filosofie, conferenţiar universitar
Cojocaru Vladlen
doctor în drept, conferenţiar universitar
Crăciun Natalia
magistru în drept, lector universitar
Cuciurca Doina
magistru în drept, lector universitar
Dumneanu Victor
magistru în drept, lector universitar
Guceac Ion
academician, doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ignatiuc Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Iordanov Rodica-Iordanca
doctor în drept, conferenţiar universitar
Jecev Ion
doctor în drept, conferențiar universitar
Maimescu Sava
doctor în drept, conferenţiar universitar
Malai Cristina
magistru în drept, lector universitar
Margineanu Valentin
magistru în drept, lector universitar
Mocanu Veronica
doctor în drept, conferențiar universitar
Mocanu Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Negru Andrei
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Negru Boris
doctor în drept, profesor universitar
Nichita Rodica
doctor în drept, lector universitar
Pantea Oleg
doctor în drept, conferenţiar universitar
Popovici Cristina
magistru în drept, lector universitar
Râbca Eugen
magistru în drept, lector superior
Rusu Viorel
magistru în drept, lector universitar
Sâli Ira
doctor în drept, lector universitar
Slusarenco Svetlana
doctor în drept, conferențiar universitar
Soltan Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Sosna Alexandru
doctor în drept, conferențiar universitar
Televca Oleg
doctor în drept, lector universitar
Vlaicu Vlad
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaharia Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Pavel
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Corina
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.