Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Colectivul departamentului / Brînza Sergiu
Brînza Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Decan al Facultății de Drept a USM

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 A, bir. 12, MD-2009, Chişinău
E-mail: decan.dreptusm@gmail.com

DOMENII DE CERCETARE

554.01 - Drept penal şi execuţional penal

554.02 - Criminologie

Domeniul de interes științific:

Infracțiunile contra patrimoniului;

Problemele respectării principiului legalităţii incriminării în legea penală a Republicii Moldova;

Teoria şi practica interpretării judiciare a normelor referitoare la infracțiunile privind viața sexuală

DISCIPLINE PREDATE

Drept penal. Partea specială (I)

Drept penal. Partea specială (II) 

STUDII 

Doctor habilitat în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2005

Tema tezei de doctorat: "Obiectul infracţiunilor contra patrimoniului"   

Doctor în drept, Universitatea din Bucureşti, România, 1998

Tema tezei de doctorat: „Răspunderea penală a minorilor  conform dreptului penal român şi al Republicii Moldova. Analiză comparativă" 

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1991 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Decan al Facultății de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, martie 2018 - prezent

Şef al Departamentului Drept Penal, Universitatea de Stat din Moldova, mai 2016 - prezent

Șef interimar al Departamentului Drept Penal, Universitatea de Stat din Moldova, iunie 2015 - mai 2016

Profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 27 decembrie 2005 - prezent 

Şef catedră Drept Penal şi Criminologie, Universitatea de Stat din Moldova, 29 mai 2001 - mai 2015

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 26 octombrie 2000 - 27 decembrie 2005

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 1 septembrie 1991 - 26 octombrie 2000

PUBLICAŢII

I. Manuale

Drept penal. Partea Generală, Chişinău: Ştiinţa, 1994. - 427 p. (în colab.)

Стадии совершения преступления. Система и виды наказаний (note de curs), Chişinău, USM, 1997. - 55 p.

Drept penal. Partea Specială, Chişinău: Cartier Juridic, 2005. - 805 p. (în colab.)

Drept penal (suport de curs), Chişinău: Elan INC, 2008. - 215 p. (în colab.)

Drept penal. Partea Specială, vol. I, Chişinău: Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia centrală", 2011. - 1062 p. (coautor: Vitalie Stati)

Drept penal. Partea Specială, vol. II, Chişinău: Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia centrală", 2011. - 1324 p. (coautor: Vitalie Stati)

Manualul judecătorului pentru cauze penale, Chişinău: Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia centrală", 2013. - 1192 p. (în colab.)

Tratat de drept penal. Partea Specială, vol. I, Chișinău: Tipografia Centrală, 2015, - 1328 p. (coautor: Vitalie Stati)

Tratat de drept penal. Partea Specială, vol. II, Chișinău: Tipografia Centrală, 2015, - 1298 p. (coautor: Vitalie Stati)

II. Monografii

Infracţiuni contra vieţii, sănătăţii, libertăţii şi demnităţii persoanei, Chişinău: Presa, 1999. - 234 p.

Infracţiuni contra proprietăţii, Chişinău: Tipografia Centrală, 1999. - 347 p.

Evoluţia reglementărilor privind protecţia penală a proprietăţii pe teritoriul Republicii Moldova, Colecţia

CODEX. Chişinău: ARC, 2001. - 448 p.

Obiectul infracţiunilor contra patrimoniului, Chişinău: Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia centrală", 2005. - 675 p.

 III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Peste 250 publicaţii în:

-         Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Lucrări studenţeşti"

-         Legea şi Viaţa

-         Avocatul Poporului

-         Revista Naţională de Drept

-         Закон и жизнь

-         Revistă de criminologie, drept penal şi criminalistică

-         Revista de Proprietate Intelectuală „Intellectus"

-         Revista de Ştiinţe Penale

-         Revista de Studii şi Cercetări Juridice

-         Revista ştiinţifică Studia Universitatis

-         Revista Institutului Naţional al Justiţiei

IV. Articole în reviste de specilitate străine

Peste 30 publicații în:

-         Asociaţia Română de Ştiinţe Penale, Revista de Drept Penal, Bucureşti

-         Jurnalul de studii juridice, Iaşi

-         Объединенный  научный журнал, Москва

-         Гражданин и право, Москва; Российский следователь, Москва

-         ПРАВО: теория и практика, Москва

-         Научно-практический журнал «Социальное и пенсионное право», Москва

-         Налоговые и иные экономические преступления, Ярославль

-         Научные труды. Российская академия юридических наук. Москва

-         Теорiя i практика сучасної науки: матерiали Мижнародної науково-практичної конферерентiї м. Київ: МЦНД, 2016.

-    Проблеми реализації та забезпечния ефективності правових реформ: збірник матеріалів Міжнародноі юридичноі науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 16 червня 2016 року. Тези наукових доповідей.

-         Международная научная конференцмя «Актуальные научные исследования в современном мире» 26-27 июня 2016 г. Сборник научных трудов. Выпуск 6 (14), часть 2. Переяслав-Хмельницкий.

-       Международная конференция «Современные междисциплинарные исследования: история, настоящее, бедещее». 30 июня 2016, Киев: Видавництво «Аграр Медiя Групп», 2016.

-         Международная научная конференцмя «Актуальные научные исследования в современном мире» 21-22 июля 2016 г. Сборник научных трудов. Выпуск 7 (15), часть 3. Переяслав-Хмельницкий.

-         Международная научная конференцмя «Актуальные научные исследования в современном мире» 26-27 июля 2016 г. Сборник научных трудов. Выпуск 8 (16), часть 1. Переяслав-Хмельницкий, p.134-139.

V. Comunicări ştiinţifice

Peste 70 comunicări ştiinţifice

VI. Alte publicaţii

Curriculum la disciplima Drept penal pentru audienții Institutului Național al Justiției, Chișinău, 2011, www.inj.md (coautor: Valeria Șterbeț)

Curriculum la disciplina Drept Penal. Partea Generală şi Specială, Chişinău: CEP USM, 2013, 66 p. (în colab.)

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

Proiectul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la examinarea legii pentru modificarea şi completarea Codului penal al R.M. (nr.594 din 21 februarie 2006) 

Proiectul Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție cu privire la examinarea legii pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova și a Codului cu privire la contravențiile administrative

Proiectul Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție cu privire la examinarea legii pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova cu privire la practica judiciară în cauzele despre huliganism

Proiectul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la examinarea legii pentru modificarea şi completarea Codului penal al R.M. (art. 1831, 415, 2451, 2452

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (art. 12 - Legea serviciului public; art. 7 - Legea privind combaterea corupţiei şi protecţionismului; art. 21, 122, 122/1 s.a. - Codul Penal al RM), elaborată de Procuratura Republicii Moldova

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 3036 - din 15.08.2007), elaborată de Comisia juridică, pentru numiri şi imunităţi, Parlamentul Republicii Moldova

Proiectul asupra oportunităţii considerării executorului judecătoresc în calitate de subiect al infracţiunii prevăzute la art.320 CP RM

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 1997 - 2012

MEMBRU ÎN INSTITUŢII NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE

Membru al Asambleei Academiei de Ştiinţe din Moldova, 2013 - prezent

Membru al Colegiului de Calificare a Judecătorilor, 2011 - 2013

Formator al Institutului Național de Justiție, 2010 - 2015

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Conducător de doctorat, USM, specialitatea 554.01 - Drept penal și execuțional penal, specialitatea 554.02 - Criminologie

Președintele Seminarului Științific de Profil de susținere a tezelor de doctor și doctor habilitat D 30.554 - Drept penal, 2014 - prezent

Președintele Consiliului Științific Specializat de susținere a tezelor de doctor și doctor habilitat D 30.554 - Drept penal, prin Hotărârea Comisiei de Atestare a Cadrelor Științifice și Științifico-Didactice cu privire la formarea consiliilor științifice specializate ad-hoc pentru susținerea tezelor de doctor și doctor habilitat, 2014 - prezent

Preşedintele Seminarului Ştiinţific de Profil de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat D 30-12.00.08-27.03.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative), 2012 - 2014

Membru al Comitetului de redacţie al Jurnalului de Studii Juridice, Universitatea „Petre Andrei" din Iaşi, România, 2009 - prezent

Preşedintele Consiliului Ştiinţific Specializat de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat D 30-12.00.08-27.03.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative), 2008 - 2012

Membru al Colegiului de redacţie al revistei Studia Universitas. Seria Ştiinţe Sociale, Universitatea de Stat din Moldova, 2007 - prezent

Membru al Colegiului de redacţie al revistei Avocatul Poporului, Republica  Moldova, 2007 - prezent 

Membru al Colegiului de redacţie al Revistei Institutului Naţional de Justiţie, Republica  Moldova, 2007 - prezent

Membru al Colegiului de redacţie al Revistei Naţionale de Drept, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2005 - prezent

Membrul al Senatului Universităţii de Stat din Moldova, 2002 - prezent

Membru al Colegiului de redacţie al revistei Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria Ştiinţe Socioumanistice, Universitatea de Stat din Moldova, 2001 - 2007 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusă - fluent

Franceză - bine

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

Premiul Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru ciclul de lucrări ştiinţifice în domeniul Dreptului penal şi criminologiei - Hotărârea Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei, nr. 19 din 13 martie 2000. 

Laureat al Premiului Naţional al Tineretului în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii pentru anul 2000 pentru monografiile „Infracţiuni contra vieţii, sănătăţii, libertăţii şi demnităţii persoanei" şi "Infracţiuni contra proprietăţii" - Decizia Colegiului Ministerului Educației și Științei al Republicii Moldova. 

Medalia  „Meritul Civic" pentru activitate prodigioasă în domeniul jurisprudenței, contribuție substanțială la înfăptuirea justiției și la promovarea reformei judiciare și de drept și înalt profesionalism - Decretul Președintelui Republicii Moldova, nr. 2051-III din 19 octombrie 2004.

Medalia Jubiliară „60 de ani de la fondarea primelor instituţii academice din Republica Moldova" pentru contribuţii relevante în procesul de renaştere a sferei ştiinţei şi inovării - Hotărîrea CSŞDT din 29 septembrie 2006.

Medalia „Universitatea de Stat din Moldova", decernată cu prilejul celei de a 60-a aniversări a Universităţii de Stat din Moldova, 28 septembrie 2006.

Diploma de gradul întîi pentru succese remarcabile şi contribuţia adusă la implementarea şi promovarea cunoştinţelor şi abilităţilor practice ale viitorilor jurişti, muncă prodigioasă în dezvoltarea şi eficientizarea activităţii în domeniul juridic şi cu prilejul a 50 ani de la fondarea Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova - Ordinul Guvernului Republicii Moldova nr. 1802-0299 din 17 octombrie 2009.

 

 

 

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, conferențiar universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînza Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Colțeniuc Anatolie
magistru în drept, asistent universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, conferențiar universitar
Igor HADÎRCA
doctor în drept, conferențiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Maria STRULEA
doctor în drept, conferențiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Savga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratan Andrei
magistru în drept, asistent universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vîrlan Petru
magistru în drept, lector universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.