Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Colectivul departamentului / Eşanu Adriana
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 A, bir. 11, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 59 36 62
E-mail: adriana.esanu@yahoo.com

 

DOMENII DE CERCETARE

Infracţiunile legate de prelevarea organelor sau ţesuturilor umane; 

Evaluarea bazei juridice incriminatoare în concordanţă cu cerinţele de legalitate la nivel de incriminare înaintate de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului; 

Infracţiuni care aduc atingere activităţii de serviciu. 

DISCIPLINE PREDATE

Drept penal. Partea Specială (ciclul I - Licenţă)

Infracţiuni care aduc atingere activităţii de serviciu (master 90 credite)

STUDII 

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2009

 Tema tezei de doctorat: „Infracţiuni legate de prelevarea organelor sau ţesuturilor umane în reglementarea legislaţiei penale contemporane" 

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2006

Licenţă în drept, Universitatea de Studii Europene din Moldova, 2005

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector-tutore, Asociaţia Obştească „Clinica Juridică" din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, 2005 - 2011

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2006 - 2010

Conferenţiar universitar interimar, Universitatea de Stat din Moldova, 2010 - 2011

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2012 - prezent

Formator, Institutul Naţional al Justiţiei, 2009 - prezent

Avocat, Cabinetul Avocatului „Eșanu Adriana", 2010 - prezent

PUBLICAŢII

I. Manuale

Manualul formatorului, Chişinău: Foxtrot, 2014. - 102 p. (coautori O.Păcurari, V.Şterbeţ)

II. Monografii

Infracţiuni legate de prelevarea organelor sau ţesuturilor umane în reglementarea legislaţiei penale contemporane, Chişinău: CEP USM, 2009. - 251 p.

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

1) Sustrageri săvârşite în timpul unei calamităţi // Revista Naţională de Drept, 2004, nr.10, p.53-56.

2) Impactul ambiguităţii normei de incriminare asupra limitelor interzisului în legea penală a Republicii Moldova // Revista Naţională de Drept, 2006, nr.5, p.56-59.

3) Infracţiuni legate de prelevarea organelor sau ţesuturilor umane în reglementarea legii penale a Republicii Moldova // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe Socioumanistice". Ediţie Jubiliară, vol. I, Chişinău: CEP USM, 2006, p.424-429.

4) Răspunderea penală pentru infracţiunile legate de prelevarea organelor sau ţesuturilor umane în statele din sistemul anglo-saxon // Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis". Seria „Ştiinţe Sociale", 2007, nr.3, p.139-142.

5) Probleme de încadrare juridică a omorului intenţionat săvârşit cu scopul de a preleva şi/sau utiliza ori comercializa organele sau ţesuturile victimei // Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis". Seria „Ştiinţe Sociale", 2007, nr.6, p.89-93.

6) Limitele dreptului unui individ asupra propriului corp, asupra elementelor şi produselor acestuia // Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis". Seria „Ştiinţe Sociale", 2008, nr.1 (11), p. 85-90.

7) Limitele admisibilităţii actului de prelevare şi transplant de organe sau ţesuturi umane în Republica Moldova // Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis". Seria „Ştiinţe Sociale", 2008, nr.4 (14), p.119-125.

8) Latura obiectivă a infracţiunii de constrângere a persoanei la prelevarea organelor sau ţesuturilor pentru transplantare (art.158 C. pen. RM) // Revista Naţională de Drept, 2008, nr.3, p.57-62.

9) Canibalismul - aspecte juridico-penale şi criminologice // Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis". Seria „Ştiinţe Sociale", 2009, nr.8 (28), p.123-129 (coautor: A.Bot).

10) Traficul de fiinţe umane şi traficul de copii în scopul prelevării organelor sau ţesuturilor (art.165 alin.(1) şi art.206 alin.(1) şi (2) lit. f) CP  RM) // Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis". Seria „Ştiinţe Sociale", 2009, nr.8 (28), p.117-122.

11) Controverse privind protecţia produsului concepţiei în legea penală a Republicii Moldova // Revista Naţională de Drept, 2010, nr.2, p.36-40 (coautor: C.Ajder).

12) Incriminarea faptelor legate de prelevarea organelor, ţesuturilor şi celulelor umane în legislaţia penală a României // Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis". Seria „Ştiinţe Sociale", 2010, nr.3 (33), p.182-189.

13) Circumstanţe agravante ale infracţiunii de constrângere a persoanei la prelevarea organelor sau ţesuturilor (alin.(2) art.158 CP RM): Probleme de interpretare şi respectare a principiului legalităţii incriminării // Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis". Seria „Ştiinţe Sociale", 2012, nr.3 (53), p.135-140.

14) Abuzul de putere sau abuzul de serviciu: delimitarea ilicitului penal de cel contravenţional // Revista ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova „Studia Universitatis Moldaviae", Seria „Ştiinţe sociale", (Tipul B), 2015, nr.11 (91), p.55-60.

15. Reîncadrarea juridică a faptei inculpatului în sensul atenuării: Probleme de drept penal material și procesual // Revista Institutului Național al Justiției, (Tipul C), 2016, nr.1 (36), p.22-28 (coautor: T.Vizdoagă)

IV. Comunicări ştiinţifice

1) Obiectul material al infracţiunii de constrângere a persoanei la prelevarea organelor sau ţesuturilor pentru transplantare // Rezumatele comunicărilor Conferinţei ştiinţifice studenţeşti din 20-27 aprilie 2005, Chişinău: USM, 2005, p.5. 

2) Corelarea biotehnologiilor medicale în materie de prelevare de organe, ţesuturi şi celule umane cu sistemul de valori socio-umane // Comunicările conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani ai Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului", Chişinău: Helmax-Exim, 2009, p.126-130.

3) Efectele reticenţei consimţământului la prelevare de organe sau ţesuturi umane asupra încadrării juridice a faptei // Rezumatele comunicărilor conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice cu genericul „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept", Revista Naţională de Drept, 2009, nr.10-12, Ediţie specială, p.179-180.

4) Aspecte de drept penal privind obţinerea şi/sau utilizarea ţesuturilor embrionare avortate // Rezumatele comunicărilor conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare", dedicată aniversării 65 de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe Sociale", vol. I, Chişinău: CEP USM, 2011,  p.263-266.

5) Aspecte polemizate asupra castrării chimice nonvoluntare // Rezumatele comunicărilor conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare", Ştiinţe juridice şi economice, Chişinău: CEP USM, 2013,  p.134-136 (coautor: Raisa Grecu).

6) Viziune critică asupra semnelor estimative ce desemnează urmările prejudiciabile ale infracţiunilor prevăzute la art.327 şi art.328 CP RM // Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul „Rolul ştiinţei şi educaţiei în implementarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană", eveniment dedicat aniversării a 60 de ani ai academicianului Valeriu Canţer: Chişinău, 5 februarie 2015, Iaşi: Vasiliana '98, 2015, p.234-239.

7) Eșanu A. Disocierea abuzului de putere sau abuzului de serviciu (art.327 CP RM) de escrocherie şi delapidarea averii străine săvârşite cu folosirea situaţiei de serviciu: Aspecte teoretice şi practice. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul „Perspectivele şi problemele integrării în spaţiul european al cercetării şi educaţiei" (Cahul, 5 iunie 2015). Vol.I, Cahul: US Cahul, Tipografia „Centrografic", 2015, p.473-477.

8) Conţinutul şi întinderea „interesului public" în contextul infracţiunilor prevăzute de art.327-329 CP RM // Rezumatele comunicărilor prezentate la Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare" (Chişinău, 10-11 noiembrie 2015). Seria „Ştiinţe socioumanistice". Vol.II, Chişinău: CEP USM, 2015, p.24-26.

9) Fapte de corupție incriminate de legea penală lipsite de importanță // Rezumatele comunicărilor prezentate la Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare" cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova (Chişinău, 28-29 septembrie 2016), Seria „Ştiinţe socioumanistice", Vol.II, Chişinău: CEP USM, 2016, p.87-90.

V. Alte publicaţii

1) Analiza juridico-penală a infracţiunilor de tortură şi tratament inuman sau degradant // Recomandări metodologice pentru investigarea eficientă a infracţiunilor de tortură tratament inuman sau degradant, Chişinău: Imprint Star, 2014. - 150 p. (coautor: J.Lober, J.Stippel ş.a.). 

2) Culegere de speţe la Drept penal (Partea Specială): Material metodico-didactic, Chişinău: CEP USM, 2011. - 80 p.

3) Drept penal. Partea Specială: Culegere de speţe pentru uzul studenţilor şi masteranzilor, Chişinău: CEP USM, 2014. - 121 p.

4) Principiul nepatrimonialităţii corpului uman, a elementelor şi produselor sale // Revista Clinica Juridică, 2005, nr.2, p.25-27.

5) Robia veacului XXI // Buletin Informativ al Centrului pentru Prevenirea Traficului de Femei, 2006, nr.30-31, p.7-8.

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, nr.252 din 08.11.2012 

MEMBRU ÎN INSTITUŢII NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE 

Consiliul Ştiinţific Consultativ de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, 2013 - prezent

Colegiul de calificare de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor, ianuarie 2014 - iulie 2016

Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor, septembrie 2016 - prezent

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Conducător de doctorat, USM, specialitatea 554.01 - Drept penal și execuțional penal, iunie 2013 - prezent

Membru al Comisiei de asigurare a calității, Facultatea de Drept, USM, 2015 - prezent

Membru al Colegiului de redacţie al Revistei Institutului Național al Justiției, 2016 - prezent

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - fluent

Franceză - bine

Engleza - slab

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

Posesor al Medaliei „Universitatea de Stat din Moldova", decernată cu prilejul celei de-a 60-a aniversare a USM (Legitimaţia nr.811).

Laureat al Premiului municipal pentru Tineret în domeniul ŞTIINŢEI (ediţia 2010).

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Şavga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, Lector universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînză Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, lector universitar
Hadîrca Igor
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Negritu Ludmila
magistru în drept, lector universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
lector universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Strulea Maria
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabarcea Iurie
Magistru în drept, lector universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Vremea Igor
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
Tel.: + 373 69 38 00 68 E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.
Total vizitatori: 785357  | Vizitatori ieri: 0 | azi: 0 | Online: 0