Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar

 

DOMENII DE CERCETARE

554.01 - Drept penal (drept penal, drept execuțional penal)

554.02 - Criminologie


Participarea la proiecte de cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic:

     În conformitate cu Strategia de cercetare și inovare la Universitatea de Stat din Moldova pentru perioada 2015-2020 aprobată la ședința Senatului USM din 31 martie 2015, sistemul de învăţământ, prin contribuţia la dezvoltarea interesului şi aptitudinilor de cercetare şi inovare ale tinerilor pe întreg parcursul educaţional, prin educaţia în domeniul ştiintei şi tehnologiei, formarea iniţială a cercetătorilor, precum şi prin calitatea educaţiei terţiare, reprezintă o componentă complementară esenţială. Universitatea de stat din Moldova este acreditată în calitate de organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării cu toate drepturile aferente pentru a realiza activităţi de cercetare, inovare şi transfer tehnologic la următoarele profiluri de cercetare. Prin urmare, în strictă conformitate cu capacitatea instituțională de cercetare, se desfășoară:

 • Efectuarea studiilor analitice ale practicii judiciare în materia penală ( în special: infracțiuni contra familiei și minorilor; inclusive în timpul și în locul conflictului armat, infracțiuni contra vieții, infracțiuni săvârșite în domeniul malpraxisului medical, cauzele justificative și de neimputabilitate, infracțiuni ce implică extremismul religios
 • Efectuarea studiilor analitice ale actelor legislative în material penală;
 • Cercetarea științifică a unor probleme discutabile din Dreptul penal substanțial, în special protecția juridico-penală a drepturilor copiilor nou-născuți;
 • Organizarea și administrarea activității științifice a studenților în cadrul training-urilor și cercurilor științifice;
 • Participarea cu rapoartele științifice și analitice la conferințe de nivel internațional și internațional;
 • Participarea în calitate de expert analitic în cadrul dezbaterilor științifice organizate pentru susținerea tezelor de doctorat în cadrul Departamentului de Drept penal;
 • Participarea în calitate de expert analitic în cadrul dezbaterilor științifice organizate pentru susținerea tezelor de doctorat în cadrul Seminarului științific de Profil la Specialitatea 12.00.08- Drept penal.
 • Susținerea tezei de doctorat în anul 2005  elaborate în materia neonaticidului.
 • Coordonarea activității științifice a doctoranzilor și consultarea acestora în baza dreptului de abilitare în calitate de Conducător de doctorat  din 2011 până în prezent.

 

Domeniul de interes ştiinţific:

 • Infracțiunile de malpraxis medical;
 • Infracțiunile internaționale;
 • Infracțiunile în sfera protecției datelor cu caracter personal și a secretului profesional;
 • Combaterea și prevenirea crimelor contra omenirii și a crimelor de război;


DISCIPLINE PREDATE:

Ciclu I:

 • Drept penal. Partea Specială (I) (filiera anglofonă)
 • Drept penal. Partea Specială (II)
 • Calificarea infracțiunilor
 • Criminologie, (Filiera anglofonă)


Ciclu II (Studii Masterat):

Infracțiuni săvârșite în sfera activității medicale


STUDII:

 • Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2005
 • Tema tezei de doctorat: „ Analiza juridico-penală şi criminologică a infracţiunii de pruncucidere"         
 • Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2003
 • Licenţiat în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2002

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ:

 • Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 25 noiembrie 2008 - prezent
 • Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 1 septembrie 2002 - 25 noiembrie 2008

 

Premii, menţiuni, distincţii şi titluri onorifice:

 • Doctor Honoris Causa of Holistic Justice, USA, Los Angeles, 08 September 2015. 
 • Professor Honoris Causa of Social Welfare, USA, Los Angeles, 08 September 2015 

 

PUBLICAŢII:

 • Monografii:

1)      Gîrla Lilia. Aspecte teoretice şi practice ale infracţiunii de pruncucidere (Monografie). - Chişinău: CEP USM, 2006, 216 p. 

 

 • Articole în reviste de circulaţie naţională:

2)      Гырла Лилия. Преступления против семьи и несовершеннолетних в уголовном законодательстве Российской Федерации, Румынии, Украины и Республики Молдова. În: Analele Ştiinţifice ale USM din 2006. Ştiinţe socioumanistice. Vol.1, p.436-447. 

3)      Gîrla Lilia. Conceptul stării de neputinţă a victimei în doctrina penală. În: Analele Ştiinţifice ale USM din 2006. Ştiinţe socioumanistice. Vol.1, p.430-435. 

4)      Gîrla Lilia, PALIC Zinaida. Unele probleme privind delimitarea pruncuciderii de omorul intenţionat săvârşit profitând de starea de neputinţă a victimei şi de lăsarea în primejdie care a condus la decesul victimei. Revista Naţională de Drept, 2006, nr.6, p.30-34.

5)      Gîrla Lilia. Нарушение по халатности правил и методов оказания медицинской помощи. În: Revistă Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova „STUDIA UNIVERSITATIS". - Chişinău: CEP USM, 2007, nr.3, p. 116-119.

6)      Gîrla Lilia. Медицинская услуга и ургентная медицинская помощь: некоторые правовые вопросы. În: Revistă Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova „STUDIA UNIVERSITATIS". Seria „Şiinţe sociale". - Chişinău: CEP USM, 2007, nr.6, p.105.

7)      Гырла Лилия. Отдельные аспекты преступлений против здоровья личности. În: Revistă Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova „STUDIA UNIVERSITATIS". Seria „Şiinţe sociale". - Chişinău: CEP USM, 2008, nr.1. p.82.

8)      Гырла Лилия. Уголовно-правовой анализ детоубийства в свете статьи 147 УК РМ. În: Revistă Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova „STUDIA UNIVERSITATIS". Seria „Şiinţe sociale". - Chişinău: CEP USM, 2008, nr.4, р. 135-138.

9)      Gîrla Lilia. Pornografia infantilă în formă electronică: unele aspecte juridico-penale. În: Revista Naţională de Drept, 2009, nr.9, p.28.

10)  Гырла Лилия. Условия наступления уголовной ответственности медицинских работников за совершение преступлений, связанных с их профессиональной деятельностью. În: Revista Naţională de Drept, 2009, nr. 10-11, p.90.

11)  Gîrla Lilia. Protecţia juridico-penală a secretului medical. În: Revistă Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova „STUDIA UNIVERSITATIS". Seria „Şiinţe sociale". - Chişinău: CEP USM, 2011, nr.8(48), p.31-34.

12)  Gîrla Lilia. Importanţa întocmirii corecte a înscrisurilor medicale şi însemnătatea lor juridico-penală. În: Revistă Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova „STUDIA UNIVERSITATIS". Seria „Şiinţe sociale". - Chişinău: CEP USM, 2011, nr.8(48), p.35-38.

13)  Гырла Лилия. Невиновное причинение вреда в медицинской практике. В: Revistă Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova „STUDIA UNIVERSITATIS". Seria „Şiinţe sociale". - Chişinău: CEP USM, 2012, nr.3(53), р.154-156. 

14)  Гырла Лилия. Проблема обоснованного риска в медицинской деятельности. В: Revistă Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova „STUDIA UNIVERSITATIS". Seria „Şiinţe sociale". - Chişinău: CEP USM, 2012, nr.3(53), р.150-153. 

15)  Гырла Лилия. Уголовно-правовая охрана профессиональной тайны: некоторые вопросы и предложения. В: Revistă Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova „STUDIA UNIVERSITATIS". Seria „Şiinţe sociale". - Chişinău: CEP USM, 2012, nr.8(58), р.92-94. 

16)  Gîrla Lilia. Unele generalizări conceptuale asupra stării de extremă necesitate în activitatea medicală profesională. În: Revista Ştiinţifică „STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE". Seria „Ştiinţe Sociale". - Chişinău: CEP USM,, 2013, nr.3(63), p.159-162.

17)  Гырла Лилия. Врачебные упущения: условия и пределы применения уголовного закона. В: Revista Ştiinţifică „STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE". Seria „Ştiinţe Sociale". - Chişinău: CEP USM, 2014, nr.3 (73), p.212-225.

18)  Гырла Лилия. Уголовно-правовые нормы о врачебных упущениях в ретроспективе. В: Revista Ştiinţifică „STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE". Seria „Ştiinţe Sociale". - Chişinău: CEP USM, 2014, nr.3 (73), p.226-233.

19)  Gîrla Lilia, RUB Jacob. White-collar crime: definitional issues and classification. În: Revista Națională de Drept, 2015 nr.8(178), p.19-26.

20)  Gîrla Lilia, RUB Jacob Aspects of upgrading the legal system that handles terrorist offenders and those harmed be terrorist activites. În: Revista Națională de Drept, 2015, nr.11(181), p.5-9. (ISSN 1811-0770)

21)  Gîrla Lilia, RUB Jacob Psychological portrait of the white-collar offender: decision-making and rational choice. În: Revista Națională de Drept, 2015, nr.9(179), p.25-33. (ISSN 1811-0770). 

22)  Gîrla Lilia, RUB Jacob Side judges to reduce the blindness of justice-fight against crime by changing the punishment system in the states of Moldova and Israel. În: Revista Națională de Drept, 2015, nr.10(180), p.38-45. (ISSN 1811-0770) 

23)  Gîrla Lilia, șchiopu Cristian. Infracţiunea de pruncucidere în dreptul penal substanţial prin prisma noilor abordări conceptuale şi a deciziilor judecătoreşti. În: Revista Ştiinţifică „STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE". Seria „Ştiinţe Sociale". - Chişinău: CEP USM, 2015, nr.11, p. 

24)  Gîrla Lilia, RUB Jacob. Terror attacks: ring around the existence threatens of over a billion people of the world. În: Revista Națională de Drept, 2016, nr.5(187), p.27-30.

25)  Gîrla Lilia, RUB Jacob. Will it ever be possible and how to profile the terrorist? În: Revista Națională de Drept, 2016, nr.2(184), p.31-35.

26)  Gîrla Lilia, RUB Jacob. Fight against terrorism poses especially challenging questions for democratic countries. În: Revista Națională de Drept, 2016, nr.3(185), p.27-31.

27)  Gîrla Lilia, RUB Jacob.  Fight against terrorism by trial. În: Revista Națională de Drept, 2016, nr.4(186), p.9-12. 

28)  Gîrla Lilia. Victima determinării la sinucidere (art.150 CP RM): explicați psihologo-psihiatrice în luarea deciziei definitive de suicid. Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe sociale, 2016, nr.3(93), p.47-57 (ISSN 1814-3199, ISSN online 2345-1017) 

29)  Gîrla Lilia, RUB Jacob. White-collar crimes in the public and private sectors of the Republic of Moldova. In: Revista Națională de Drept, 2016, nr.10(191), p.13-27. (ISSN 1811-0770).

30)  Gîrla Lilia, RUB Jacob. White-collar crime and fraud: the definitional issue. In: Revista Națională de Drept, 2016, nr.11(192), p.28-37.

31)  Gîrla Lilia, RUB Jacob. Correlation between Risk-Taking and Risk Averting Behavior During The White-Collar Crime Perpetrating: Empirical Findings for Moldova and Israel. In: Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe sociale, 2016, nr.8(98), p.156-169. (ISSN 1814-3199), CZU: 343.231 (478:569.4)

32)  GÎRLA Lilia, RAHMANI Udi. Illegal Tax Planning through actions which are defined criminal according to the Tax Laws. In: Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe sociale, 2016, nr.8(98), p.147-155. (ISSN 1814-3199). CZU: 351.72:343.37  

33)  Гырла Лилия. Религиозный экстремизм в современном уголовном праве и криминологической науке. In: Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe sociale, 2017, nr.8(108), p.134-145. 

34)  GÎRLA Lilia, JEFLEA Alexe. Identitatea religioasă și intoleranță confesională în practica judiciară penală și extrapenală a Republicii Moldova In: Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe sociale, 2017, nr.8(108), p.161-176. 

 

      Lucrări metodico-didactice:

35)  Gîrla Lilia. Infracţiuni săvârşite în sfera activităţii medicale (Suport de curs). - Chişinău: CEP USM - 2008, 50 p.

36)  Гырла Л.Г., Табарча Ю.М. Уголовное право Республики Молдова: Часть особенная: С изменениями и дополнениями на 10 октября 2010 года. Кишинэу: Cartdidact, 2010. Том 1. - 2010. - 712 с. 

37)  Гырла Л.Г., Табарча Ю.М. Уголовное право Республики Молдова: Часть особенная: С изменениями и дополнениями на 10 октября 2010 года. Кишинэу: Cartdidact, 2010. Том 2. - 2010. - 592 с. 

38)  Gîrla Lilia. Malpraxis medical: (Suport de curs cu scheme şi acte normative). - Chişinău; CEP USM, 2011. - 100 p.

39)  Gîrla Lilia. Activitatea medicală profesională în reglementarea legii penale (Curs de prelegeri adnotat cu practica judiciară, scheme şi acte normative). - Chişinău: CEP USM, 2012. - 163 p.

40)  Gîrla Lilia. Brief Course of the Substantive criminal Law (I): Study Guide, Textbook, Case Law and Extracts of International Regulations. - Chishinau: CEP USM, 2013, 185 p.

41)  Gîrla Lilia. Brief Course of the Substantive criminal Law (II): Study Guide, Textbook, Case Law and Extracts of International Regulations. - Chishinau: CEP USM, 2014, 172p.

42)  Gîrla Lilia. Malpraxis medical: implicații de drept penal. /Suport de curs adnotat cu glosar, practica judiciară, scheme, și acte normative. - Chișinău: CEP USM, 2015, 228p.

43)  GÎRLA Lilia. Defences in the Substantive Criminal Law: Compendium. - Chișinău: CEP USM, 2016, 212 p. (ISBN 9789975-71-845-5)

 

Participări cu rapoarte la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale:

44)  Gîrla Lilia. Particularităţile răspunderii penale a medicilor la etapa actuală: probleme şi soluţii. În: Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifice cu genericul „Învăţământul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere" dedicată jubileului de 60 de ani ai Universităţii de Stat din Moldova. Chişinău: CEP USM - 2006, p.52.

45)  ГЫРЛА Лилия. Уголовная ответственность за изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных кредитных карт или иных платежных документов (ст. 237 УК РМ). În: Conferinţa inernaţională ştiinţifico-practică „probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european" (Chişinău, 2008). Consacrată memoriei ilustrului jurist, savant şi pedagog Constantin Florea /  Col. red.: Iurie Sedleţchi, Valeriu Cuşnir, Alexandru Buruian et alt. - Chişinău: USM, 2008, p.116.

46)  Гырла Лилия. Нарушение правил оборота радиоактивных, бактериологических и токсических веществ, материалов и отходов в уголовном законодательстве Республики Молдова. В: Научные основы уголовного права и процессы глобализации: материалы V Российского конгресса уголовного права (27-28 мая 2010 года). - Москва: Проспект, 2010, с.300. 

47)  Гырла Лилия. Недобросовестная конкуренция: новшество в уголовном законодательстве Республики Молдова. В: Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию: Материалы VI Российского конгресса уголовного права, посвященного памяти доктора юридических наук, профессора Кузнецовой Н.Ф. (26-27 мая 2011 года). Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова и Ассоциация юристов России, c.820-824. 

48)  Гырла Лилия. Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность или склонение их к аморальным поступкам: к вопросу о совершенствовании уголовного законодательства. В: Conferinţa Internaţională ştiinţifico-pracică cu genericul „Societatea civilă în realizarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei 2011-2016", 14 octombrie 2011. Ediţie specială. Revista Naţională de Drept, 2011, nr.10-11, p.33-41.

49)  Гырла Лилия. Уголовно-правовая защита пациентов в сфере биомедицинских исследований: проблемы и перспективы. В: Материалы Международной научной конференции «Становлення держави та права в умовах глобалiзацii: теоритичный та практичний аспект». Украина. Киев: Нацiональний Авiацiйний Унiверситет, 24 февраля 2012, с. 186-188. 

50)  Гырла Лилия. Природа психоэмоциональных переживаний в привилегированных видах умышленных убийств. В: Materialele Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională, dedicată aniversării a 80 de ani de la naşterea d-lui Victor Volcinschi, doctor în drept, profesor universitar, cu genericul: „Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice: tradiţii, actualitate şi perspective". - Chișinău: 2014, p.388-397.

51)  Gîrla Lilia, RUB Jacob. Reduction of the white-collar criminality in Israel and Moldova: peculiarities of criminal misbehavior and its legal aspects. În: Conferința Științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare", 10-11 noiembrie 2014. Rezumate ale comunicărilor. Științe sociale. Volumul II. - Chișinău: CEP USM, 2014, p.125-128.

52)  Gîrla Lilia. Formele Malpraxisului medical comis la etapa de diagnosticare, tratament, profilaxie și reabilitare. În: Conferința științifică internațională jubiliară „Rolul științei și educației din Republica Moldova în implementarea acordului de asociere la Uniunea Europeană": In honorem academicianului Valeriu Canțer, Chișinău, 05 februarie 2015, Universitatea „Constantin Stere": lucrări expuse în cadrul atelierul socio-uman. - Iași: Vasiliana 98, 2015, p.261-265.

53)  Gîrla Lilia, MANEA Vlad. Existența obligațiilor profesionale medicale - trăsătura indispensabilă a subiectului special în cazurile de malpraxis medical. În: Conferința științifică internațională jubiliară „Rolul științei și educației din Republica Moldova în implementarea acordului de asociere la Uniunea Europeană": In honorem academicianului Valeriu Canțer, Chișinău, 05 februarie 2015, Universitatea „Constantin Stere": lucrări expuse în cadrul atelierul socio-uman. - Iași: Vasiliana 98, 2015, p.276-280.

54)  Gîrla Lilia. Încălcarea obligației de tratament ca temei pentru survenirea răspunderii penale în cazurile de malpraxis medical. Conferință științifică internațională „Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al cercetării și educației", 5 iunie 2015 : [în 2 vol.] / com. șt.: Ioan-Aurel Pop [et al.]. - Cahul : US Cahul, 2015 (Tipogr. "Centrografic"), Vol.1, p.74-78.

55)  Гырла Лилия. Уголовно-наказуемые дефекты медицинской помощи. În: Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare" (Universitatea de Stat din Moldova, 28-29 septembrie 2016) Rezumate ale comunicărilor/ Științe juridice. Volumul I. - Chișinău: CEP USM, c.101-105. (ISBN 978-9975-71-815-8). 

56)  Гырла Лилия. К разъяснению понятий «дефект медицинской помощи» и «добросовестная врачебная ошибка». În: Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare" (Universitatea de Stat din Moldova, 28-29 septembrie 2016) Rezumate ale comunicărilor/ Științe juridice. Volumul I. - Chișinău: CEP USM, c.202-206. (ISBN 978-9975-71-815-8). 

57)  Gîrla Lilia, SUHORUCOV Alexandr. Repere privind malpraxisul medical comis la etapa de diagnosticare. În: Rezumate ale comunicărilor Conferinței științifice naționale cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare ", Științe juridice, Chișinău, 9-10 noiembrie 2017. - Chișinău: CEP USM, 2017, p. 50-54.

58)  Гырла Лилия. Феномен религиозного экстремизма в уголовном праве и криминологической науке Республики Молдова. В: „Personalități și evenimente marcante din viața spirituală a spațiului Pruto-Nistrean și a vecinilor săi în sec.XIX-XX". Simpozionul științific internațional / Coordonatori: Moșin Octavian, Gumenâi Ion. - Chișinău: CEP USM, 2017, p.389-400.

 

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

 • Rusă - fluent
 • Engleza - fluent

 

 

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Şavga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, Lector universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînză Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, lector universitar
Hadîrca Igor
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Negritu Ludmila
magistru în drept, lector universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
lector universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Strulea Maria
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabarcea Iurie
Magistru în drept, lector universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Vremea Igor
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
Tel.: + 373 69 38 00 68 E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.
Total vizitatori: 785357  | Vizitatori ieri: 0 | azi: 0 | Online: 0