Gîrla Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 A, bir. 11, MD-2009, Chişinău
Tel: (+373) 79613952
E-mail: liliagyrla@yahoo.co.uk

 

DOMENII DE CERCETARE

554.01 - Drept penal (drept penal, drept execuțional penal)

554.02 - Criminologie

Domeniul de interes ştiinţific

1.      Infracțiunile de malpraxis medical;

2.      Infracțiunile internaționale;

3.      Infracțiunile în sfera protecției datelor cu caracter personal și a secretului profesional;

4.      Combaterea și prevenirea crimelor contra omenirii și a crimelor de război;

DISCIPLINE PREDATE

Ciclu I:

Drept penal. Partea Specială (I) (filiera anglofonă)

Drept penal. Partea Specială (II)

Calificarea infracțiunilor

Ciclu II (Studii Masterat):

Infracțiuni săvârșite în sfera activității medicale

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2005

Tema tezei de doctorat: „ Analiza juridico-penală şi criminologică a infracţiunii de pruncucidere"         

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2003

Licenţiat în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2002

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 25 noiembrie 2008 - prezent

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 1 septembrie 2002 - 25 noiembrie 2008

PUBLICAŢII

I. Manuale

1.            Гырла Л.Г., Табарча Ю.М. Уголовное право Республики Молдова: Часть особенная: С изменениями и дополнениями на 10 октября 2010 года. - Кишинэу: Cartdidact, 2010. Том 1. - 2010. - 712с.

2.            Гырла Л.Г., Табарча Ю.М. Уголовное право Республики Молдова: Часть особенная: С изменениями и дополнениями на 10 октября 2010 года. - Кишинэу: Cartdidact, 2010. Том 2. - 2010. - 592с.

3.            GÎRLA L. Infracţiuni săvârşite în sfera activităţii medicale (Suport de curs). - Chişinău: CEP USM - 2008, 50 p.

4.            Gîrla Lilia. Malpraxis medical: (Suport de curs cu scheme şi acte normative). - Chişinău; CEP USM, 2011. - 100p.

5.            Gîrla Lilia. Activitatea medicală profesională în reglementarea legii penale (Curs de prelegeri adnotat cu practica judiciară, scheme şi acte normative). - Chişinău: CEP USM, 2012. - 163p.

6.            Gîrla Lilia. Brief Course of the Substantive criminal Law (I): Study Guide, Textbook, Case Law and Extracts of International Regulations. - Chishinau: CEP USM, 2013, 185p.

7.            Gîrla Lilia. Brief Course of the Substantive criminal Law (II): Study Guide, Textbook, Case Law and Extracts of International Regulations. - Chishinau: CEP USM, 2014, 172p.

8.            Gîrla Lilia. Malpraxis medical: implicații de drept penal. /Suport de curs adnotat cu glosar, practica judiciară, scheme, și acte normative. - Chișinău: CEP USM, 2015, 228p.

II. Monografii

1.           Гырла Лилия. Детоубийство: уголовно-правовая и криминологическая характеристика (Монография). - Кишинэу: ИПЦ МолдГУ - 2004, 224 с.

2.           Gîrla Lilia. Aspecte teoretice şi practice ale infracţiunii de pruncucidere (Monografie). - Chişinău: CEP USM, 2006, 216 p.

III. Articole în reviste științifice de specialitate din Republica Moldova 

55 de articole publicate în revistele Legea și viața; Avocatul Poporului; Analele Științifice a Universității de Stat din Moldova; Revista Națională de Drept; Studia Universitatis Moldaviae.

La tematica cursului „Infracțiuni săvâșite în sfera activității medicale" (Ciclu II, Masterat) sunt publicate următoarele articole:

1.            Гырла Л. Основания уголовной ответственности за врачебные преступления. В: Закон и жизнь, 1999, № 11 /1015/, с.31-34.

2.            Гырла Л. Врачебные преступления: материальный и процессуальный аспекты. В: Analele Ştiinţifice ale USM. Ştiinţe Socioumanistice. Vol. I, Chişinău: USM, 2001, p. 267-275.

3.            Гырла Л. Медицинская услуга - актуальная правовая проблема. В: Закон и жизнь, 2003, № 1(17), с.41-44.

4.            Гырла Л. К вопросу о фальсификации лекарств. В: Закон и жизнь, 2003, № 2(18), стр.41-44.

5.            Брынза С., Гырла Л. Письменное согласие в медицине: теоретические и практические аспекты. В: Закон и жизнь, 2003, № 7 (140), с.23-31.

6.            Гырла Л. Международно-правовая регламентация прав пациентов: основные концепции и принципы. В: Analele Ştiinţifice ale USM. Ştiinţe Socioumanistice. Vol. I, Chişinău: USM, 2003, p.167-174.

7.            Брынза С., Гырла Л. Ответственность медицинских работников в различные исторические периоды. В: Закон и жизнь, 2003 г., № 10 (143), с.11-15.

8.            Правовой взгляд на трансплантологию: отдельные вопросы. В: Закон и жизнь, 2003, № 11 (144), с.41-45.

9.            GÎRLA L. Particularităţile răspunderii penale a medicilor la etapa actuală: probleme şi soluţii. În: Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifice cu genericul „Învăţământul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere" dedicată jubileului de 60 de ani ai Universităţii de Stat din Moldova. Chişinău: CEP USM - 2006, p.52.

10.        Гырла Л. Нарушение по халатности правил и методов оказания медицинской помощи. În: Revistă Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova „STUDIA UNIVERSITATIS". - Chişinău: CEP USM, 2007, nr.3, p.116-119.

11.        Гырла Л. Медицинская услуга и ургентная медицинская помощь: некоторые правовые вопросы. În: Revistă Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova „STUDIA UNIVERSITATIS". Seria „Şiinţe sociale". - Chişinău: CEP USM, 2007, nr.6, p.105.

12.        Гырла Л. Особенности уголовной ответственности за преступления, совершаемые в медицинской сфере. În: Revista ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova „STUDIA UNIVERSITATIS". Seria „Ştiinţe sociale", 2009, nr.8, p.130-135.

13.        Гырла Л. Условия наступления уголовной ответственности медицинских работников за совершение преступлений, связанных с их профессиональной деятельностью. В: Revista Naţională de Drept, 2009, nr.10-11, p.90.

14.        GÎRLA L. Protecţia juridico-penală a secretului medical. În: Revistă Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova „STUDIA UNIVERSITATIS". Seria „Şiinţe sociale". - Chişinău: CEP USM, 2011, nr.8(48), p.31-34.

15.        GÎRLA L. Importanţa întocmirii corecte a înscrisurilor medicale şi însemnătatea lor juridico-penală. În: Revistă Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova „STUDIA UNIVERSITATIS". Seria „Şiinţe sociale". - Chişinău: CEP USM, 2011, nr.8(48), p.35-38.

16.        Гырла Л. Уголовно-правовая защита пациентов в сфере биомедицинских исследований: проблемы и перспективы. В: Материалы Международной научной конференции «Становлення держави та права в умовах глобалiзацii: теоритичный та практичний аспект». Украина. Киев: Нацiональний Авiацiйний Унiверситет, 24 февраля 2012, с. 186-188.

17.        Гырла Л. Невиновное причинение вреда в медицинской практике. În: Revistă Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova „STUDIA UNIVERSITATIS". Seria „Şiinţe sociale". - Chişinău: CEP USM, 2012, nr.3(53), р.154-156.

18.        Гырла Л. Проблема обоснованного риска в медицинской деятельности. În: Revistă Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova „STUDIA UNIVERSITATIS". Seria „Şiinţe sociale". - Chişinău: CEP USM, 2012, nr.3(53), р.150-153.

19.        GÎRLA L. Unele generalizări conceptuale asupra stării de extremă necesitate în activitatea medicală profesională. În: Revista Ştiinţifică „STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE". Seria „Ştiinţe Sociale". - Chişinău: CEP USM,, 2013, nr.3(63), p.159-162.

20.        GÎRLA L. Programul de Master (120 credite) la disciplina „Infracțiuni săvârșite în sfera activității medicale". - Chișinău: CEP USM, 2013, 26 p.

21.        Гырла Л. Уголовно-правовые нормы о врачебных упущениях в ретроспективе. В: Revista Ştiinţifică „STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE". Seria „Ştiinţe Sociale". - Chişinău: CEP USM, 2014, nr.3 (73) (0,85 c.a.) (Va ieși de sub tipar în luna iunie 2014. A se vedea: Adeverința redacției Revistei Științifice a USM „STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE" nr.01/860 din 13.05.2014).

22.        Гырла Л. Врачебные упущения: условия и пределы применения уголовного закона. В: Revista Ştiinţifică „STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE". Seria „Ştiinţe Sociale". - Chişinău: CEP USM, 2014, nr.3 (73) (0,85 c.a.) (Va ieși de sub tipar în luna iunie 2014. A se vedea: Adeverința redacției Revistei Științifice a USM „STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE" nr.01/860 din 13.05.2014)

V. Comunicări ştiinţifice

1)            Гырла Лилия. Несовершеннолетняя обвиняемая по делам о детоубийстве:  отдельные вопросы. В: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale 23-24 aprilie 2004 „Probleme de prevenire şi combatere a criminalităţii juvenile, traficului de fiinţe umane şi migraţiunii generale" Chişinău: MAI al RM. Academia „Ştefan cel Mare":2004, p. 265-268.

2)            Гырла Лилия. Конституционное право человека на жизнь: проблемы уголовно-правовой охраны.В: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice „Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală".(Sub red. Gh. Costachi). 22 - 23 septembrie 2004 (mun. Bălţi). Chişinău: „Tipografia Centrală" - 2004, p. 1095-1102.

3)            Гырла Лилия. К вопросу о противодействии коррупции. В: Materialele Conferinţei Internaţionale „Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice". 19-20 noiembrie 2004. Chişinău: Transparency International - Moldova, 2004. pag. 184 - 189.

4)            Gîrla Lilia. Particularităţile răspunderii penale a medicilor la etapa actuală: probleme şi soluţii. În: Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifice cu genericul „Învăţământul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere" dedicată jubileului de 60 de ani ai Universităţii de Stat din Moldova. Chişinău: CEP USM - 2006, p.52.

5)            Гырла Лилия. Уголовная ответственность за изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных кредитных карт или иных платежных документов (ст. 237 УК РМ). В: Conferinţa inernaţională ştiinţifico-practică „probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european" (Chişinău, 2008). Consacrată memoriei ilustrului jurist, savant şi pedagog Constantin Florea /  Col. red.: Iurie Sedleţchi, Valeriu Cuşnir, Alexandru Buruian et alt. - Chişinău: USM, 2008, p.116.

6)            Гырла Лилия. Нарушение правил оборота радиоактивных, бактериологических и токсических веществ, материалов и отходов в уголовном законодательстве Республики Молдова. В: Научные основы уголовного права и процессы глобализации: материалы V Российского конгресса уголовного права (27-28 мая 2010 года). - Москва: Проспект, 2010, с. 300-304.

7)            Гырла Лилия. Недобросовестная конкуренция: новшество в уголовном законодательстве Республики Молдова. В: Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию: Материалы VI Российского конгресса уголовного права, посвященного памяти доктора юридических наук, профессора Кузнецовой Н.Ф. (26-27 мая 2011 года). Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова и Ассоциация юристов России, c.820-824.

8)            Гырла Лилия. Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность или склонение их к аморальным поступкам: к вопросу о совершенствовании уголовного законодательства. В: Conferinţa Internaţională ştiinţifico-pracică cu genericul „Societatea civilă în realizarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei 2011-2016", 14 octombrie 2011. Ediţie specială. Revista Naţională de Drept, 2011, nr.10-11, p.33-41.

9)            Гырла Лилия. Уголовно-правовая защита пациентов в сфере биомедицинских исследований: проблемы и перспективы. В: Материалы Международной научной конференции «Становлення держави та права в умовах глобалiзацii: теоритичный та практичний аспект». Украина. Киев: Нацiональний Авiацiйний Унiверситет, 24 февраля 2012, с. 186-188.

10)        Гырла Лилия. Природа психоэмоциональных переживаний в привилегированных видах умышленных убийств. В: Materialele Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională, dedicată aniversării a 80 de ani de la naşterea d-lui Victor Volcinschi, doctor în drept, profesor universitar, cu genericul: „Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice: tradiţii, actualitate şi perspective". - Chișinău: 2014, p.388-397.

11)        Gîrla Lilia. Formele Malpraxisului medical comis la etapa de diagnosticare, tratament, profilaxie și reabilitare. În: Conferința internațională jubiliară „Rolul științei și educației din Republica Moldova în contextul integrării europene": In honorem academicianului Valeriu Canțer, 05 februarie 2015, Universitatea „Constantin Stere". (în procesul de ediție). 

12)        Gîrla Lilia (în coautorat: MANEA Vlad). Existența obligațiilor profesionale medicale - trăsătura indispensabilă a subiectului special în cazurile de malpraxis medical. În: Conferința internațională jubiliară „Rolul științei și educației din Republica Moldova în contextul integrării europene": In honorem academicianului Valeriu Canțer, 05 februarie 2015, Universitatea „Constantin Stere". (în procesul de ediție). 

13)        Gîrla Lilia (în coautorat: MORARU Victor). Dimensiunile juridice ale Datoriei de îngrijire în situațiile de malpraxis medical. În: Conferința internațională a malpraxisului medical, Universitatea de medicină din Iași, România, noiembrie 2014 (în procesul de ediție). 

VII. Alte publicaţii

9.            Гырла Л.Г., Табарча Ю.М. Куррикулум учебной дисциплины «Уголовное право. Часть Особенная (заочное обучение)». Кишинэу: CEP USM - 2005, 36 с.

10.        Гырла Л.Г., Табарча Ю.М. Куррикулум учебной дисциплины «Уголовное право. Часть Особенная (дневное обучение)». Кишинэу: CEP USM - 2005, 36 с.

11.        Gîrla Lilia. Curriculum of the course "Criminal law. General part (full time education)". Chişinău: CEP USM - 2005, 35 p.

12.        Gîrla Lilia. Curriculum la disciplina Aspecte teoretice şi practice ale delicvenţei juvenile (Masterat). Chişinău: CEP USM - 2005, 30 p.

13.        Gîrla Lilia. Curriculum of the course "Substantial Criminal Law (I) (full time education)". - Chişinău: CEP USM - 2006, 27 p.

14.        Gîrla Lilia. Curriculum of the course "Substantial Criminal Law (II) (full time education)". - Chişinău: CEP USM - 2006, 30 p.

15.        Гырла Л.Г., Фортуна г.ф. Куррикулум учебной дисциплины «Уголовное право. Общая часть (I) (заочное обучение)». - Кишинэу: CEP USM - 2006, 28 с.

16.        Гырла Л.Г., Фортуна г.ф. Куррикулум учебной дисциплины «Уголовное право. Общая часть (II) (заочное обучение)». - Кишинэу: CEP USM - 2006, 30 с.

17.        Гырла Л.Г., Фортуна г.ф. Куррикулум учебной дисциплины «Уголовное право. Общая часть (I) (дневное обучение)». - Кишинэу: CEP USM - 2006, 28 с.

18.        Гырла Л.Г., Фортуна г.ф. Куррикулум учебной дисциплины «Уголовное право. Общая часть (II) (дневное обучение)». - Кишинэу: CEP USM - 2006, 30 с.

19.        Гырла Л.Г., Табарча Ю.М. Куррикулум учебной дисциплины «Уголовное право. Особенная часть (I) (дневное обучение)». Кишинэу: CEP USM - 2006, 27 с.

20.        Гырла Л.Г., Табарча Ю.М. Куррикулум учебной дисциплины «Уголовное право. Особенная часть (II) (заочное обучение)». Кишинэу: CEP USM - 2006, 27 с.

21.        Гырла Л.Г., Табарча Ю.М. Куррикулум учебной дисциплины «Уголовное право. Особенная часть (I) (дневное обучение)». Кишинэу: CEP USM - 2006, 27 с.

22.        Гырла Л.Г., Табарча Ю.М. Куррикулум учебной дисциплины «Уголовное право. Особенная часть (II) (заочное обучение)». Кишинэу: CEP USM - 2006, 27 с.

23.        Gîrla Lilia. Curriculum la disciplina „Infracţiuni săvârşite în sfera activităţii medicale" (Ciclu II: Stuii Superioare de Masterat). - Chişinău: CEP USM - 2008, 30 p.

24.        Gîrla Lilia. Infracţiuni săvârşite în sfera activităţii medicale (Suport de curs). - Chişinău: CEP USM - 2008, 50 p.

25.        ГЫРЛА Лилия. Куррикулум учебной дисциплины «Квалификация преступлений» (заочное обучение)». Кишинэу: CEP USM - 2012. 25с.

26.        ГЫРЛА Лилия. Куррикулум учебной дисциплины «Квалификация преступлений» (дневное обучение)». Кишинэу: CEP USM - 2012. 25с.

27.        ГЫРЛА Лилия. Куррикулум учебной дисциплины «Сравнительное уголовное право» (заочное обучение)». Кишинэу: CEP USM - 2012. 25с.

28.        ГЫРЛА Лилия. Куррикулум учебной дисциплины «Сравнительное уголовное право» (дневное обучение)». Кишинэу: CEP USM - 2012. 25с.

29.        ГЫРЛА Лилия. Куррикулум учебной дисциплины «Уголовное право. Особенная часть (II) (заочное обучение)». Кишинэу: CEP USM - 2012. 25с.

30.        ГЫРЛА Лилия. Куррикулум учебной дисциплины «Уголовное право. Особенная часть (I) (заочное обучение)». Кишинэу: CEP USM - 2012. 25с.

31.        ГЫРЛА Лилия. Куррикулум учебной дисциплины «Уголовное право. Особенная часть (II) (дневное обучение)». Кишинэу: CEP USM - 2012. 25с.

32.        ГЫРЛА Лилия. Куррикулум учебной дисциплины «Уголовное право. Особенная часть (I) (дневное обучение)». Кишинэу: CEP USM - 2012. 25с

33.        ГЫРЛА Лилия, ЗАПОРОЖАН Игорь. Куррикулум учебной дисциплины «Криминология». - Кишинэу: CEP USM - 2013. 24 с.

34.        ГЫРЛА Лилия, ЗАПОРОЖАН Игорь. Куррикулум учебной дисциплины «Преступность несовершеннолетних». - Кишинэу: CEP USM - 2013. 25 с.

35.        ГЫРЛА Лилия, Фортуна Геннадий. Куррикулум учебной дисциплины «Уголовное право. Общая часть (дневное обучение)». Кишинэу: CEP USM - 2013. 35 с.

36.        GÎRLA Lilia. Programul de Master (90 credite) la disciplina „Infracțiuni săvârșite în sfera activității medicale". - Chișinău: CEP USM, 2013, 26 p.

37.        GÎRLA Lilia. Programul de Master (120 credite) la disciplina „Infracțiuni săvârșite în sfera activității medicale". - Chișinău: CEP USM, 2013, 26 p.

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusă - fluent

Engleza - fluent

 

 

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Şavga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, Lector universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînză Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, lector universitar
Hadîrca Igor
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Mutu Maria
doctor în drept, conferenţiar universitar
Negritu Ludmila
magistru în drept, lector universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Strulea Maria
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabarcea Iurie
Magistru în drept, lector universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Vremea Igor
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
Tel.: + 373 22 57 78 01 Fax: + 373 22 57 78 53 E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2018 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.
Total vizitatori: 729186  | Vizitatori ieri: 571 | azi: 399 | Online: 4