Gurev Dorina
Doctor în drept, lector universitar
Șeful Departamentului Drept Penal

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 A, bir. 11, MD-2009, Chişinău
E-mail: dorina.gurev.drept@gmail.com

 

DOMENII DE CERCETARE

Infracţiunile contra libertății persoanei (în mod special cele prevăzute la art.art.164, 1641 și 166 CP RM); 

Reglementările naționale și internaționale privind delincvența juvenilă; 

Formele comportamentului deviant al minorilor. 

DISCIPLINE PREDATE

Drept penal. Partea Generală (I) și (II) (ciclul I - Licenţă)

Drept penal. Partea Specială (I) și (II)  (ciclul I - Licenţă)

Delincvența juvenilă  (ciclul I - Licenţă)

STUDII 

Doctor în drept,  Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, 2016

Tema tezei de doctorat: „Răspunderea penală pentru infracțiunea de răpire a unei persoane"

Masterat,  Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, specialitatea Drept penal, 2008;

Licență,  Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Matematică și Cibernetică, specialitatea Matematică teoretică, 1996;

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, specialitatea Drept penal, 2006;

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Profesor, Liceul  Teoretic „Gaudeamus", 1995 -1997

Laborant superior, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Catedra Drept Penal și Criminologie, 1997 - 2008

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2008 - prezent

Avocat-stagiar, Biroul Asociat de Avocați „Avocații Publici", din mai 2016

CURSURI DE FORMARE, SEMINARE:

Atelierul de lucru pentru dezvoltarea abilităţilor profesionale cu genericul „Identificarea metodelor moderne de predare şi elaborarea unui suport de curs eficient", organizat de către USAID, ABA Rule of Law Initiative şi Institutul Naţional al Justiţiei, desfăşurat la Chişinău, 2009;

Cursul tematic de formare continuă „Evaluarea rezultatelor academice din perspectiva competențelor" în volum de 24 ore, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Formare Continuă, 10 mai 2011;

Seminarul metodic cu genericul: „Integrarea interactivă a materialelor video în predarea dreptului", organizat de Consiliul Absolvenţilor Programelor de Schimb finanţate de Guvernul SUA în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova, 2010;

Cursuri de formare la Modulul psihopedagogic, Universitatea de Stat din Moldova, ianuarie 2014-decembrie 2015;

Training to develop a report of self-evaluation for education institutions in Moldova on 19-20 January 2015, organized by Estonian Hegher Education Quality Agency, Chișinău, 2015;

Modulul de instruire „Standarde de performanță ale avocatului la etapele inițiale ale urmării penale", Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova în parteneriat cu Biroul Asociat de Avocați „Avocații Publici", 23-24 iunie 2016.

PUBLICAŢII

I. Manuale

Delincvența juvenilă. Suport de curs. Chişinău: CE USM, 2013, - 317 p. (coautor: Maria Strulea) 

Delincvența juvenilă. Suport de curs. Chişinău: CE USM, 2017, - 370 p. (coautor: Maria Strulea, Mihaela Botnarenco)

II. Monografii

Răspunderea penală pentru răpirea unei persoane. Chișinău: Tipografia Centrală, 2018, 324 p.

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Particularitățile obiectului infracțiunii de răpire a unei persoane (art.164 CP RM). În: Revista Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul V, nr.8 (48), 2011, p.49-58 

Particularitățile activității infracționale neconsumate în contextul infracțiunii de răpire a unei persoane. În: Revista Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul VI, nr.3 (53), 2012, p.157-164 

Reflecții teoretice și practice asupra violenței în contextul infracțiunii de răpire a unei persoane. În: Revista Naţională de Drept. Chişinău, nr. 1, 2013, p. 58-64 

Răpirea unei persoane săvârșite prin participație. În: Revista Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, Chişinău, Anul VII, nr.8 (68), 2013, p.121-132

Reglementări la nivel european în materia justiției juvenile. În: Revista Ştiinţifică a USM  „Studia Universitatis Moldaviae", 2014, nr.8 (78), p.159-167 (coautor: Maria Strulea)

Formele comportamentului deviant al minorilor. În: Revista Ştiinţifică a USM  „Studia Universitatis Moldaviae", 2014, nr.8 (78), p.168-175 (coautor: Maria Strulea)

Aspecte de drept comparat privind privațiunea ilegală de libertate și răpirea unei persoane. În: Revista Studia Universitatis, Seria Ştiinţe Sociale, nr.3 (83), 2015, p.133-140 

V. Comunicări ştiinţifice

Delimitarea răpirii unei personae de luarea de ostatici // Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională cu genericul: „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltării capacităţii de inovare",Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 21-22 septembie 2011. Rezumatele comunicărilor, p.290-294;

Probleme de identificare a semnelor laturii obiective a infracțiunii de răpire a unei persoane // Revista Naţională de Drept. Ediţie Specială, Conferinţe internaţională ştiinţifico-practică: „Societatea civilă în realizarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei 2011-2016", 14 octombrie 2011, Chişinău, nr. 10-11, 2011, p. 138-142;

Uenele reflecții asupra momentului de consumare a infracțiunii de răpire a unei persoane // Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională cu genericul: „Interferenţe universitare - integrare prin cercetare şi inovare",Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 25-26 septembie 2012. Rezumatele comunicărilor, p.123-126

Minorul - victimă a infracțiunii de răpire a unei persoane // Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională cu genericul: „Integrare prin cercetare și inovare",Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, 26-28 septembie 2013. Rezumatele comunicărilor, p.130-134

Răpirea unei persoane cu cauzarea intenționată a vătămării grave a sănătății sau a integrității corporale: problematica încadrării juridice și soluții // Rezumatele comunicărilor prezentate la Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare" cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova (Chişinău, 28-29 septembrie 2016), Seria „Ştiinţe socioumanistice", Vol.II, p.108-112.

Unele aspecte teoretice și practice ale răspunderii penale pentru infracțiunea de răpire a unui minor de către o rudă apropiată (art.1641 CP RM) // Rezumatele comunicărilor prezentate la Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare" cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova (Chişinău, 28-29 septembrie 2016), Seria „Ştiinţe socioumanistice", Vol.II, p.40-44.

VII. Alte publicaţii

Curricula la disciplina Optimizarea condiţiilor de executare a Hotărîrilor cu caracter penal (învăţămînt la Ciclul II), 2009, 30 p. (coautori: Victor Moraru)

Curricula la disciplina Victimologia (învăţămînt la Ciclul II), 2009, 28 p. (coautori: Alina Șavga)

Curriculum la disciplina Drept Penal Internaţional (program master). Chişinău, CEP USM, 2010, 15  (coautori: Vladimir Grosu)

Curricula la disciplina Delincvența juveniulă (învăţămînt la zi). Chişinău, CE USM, 2013, 25 p. (coautori: Maria Strulea)

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Responsabil de Programul de master Drept penal (90 credite), din 2016

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusă  - independent (B2)

Engleză - independent (B1)

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

Posesor al Diplomei pentru realizări pe tărîmul didactico-științific, activitate sindicală meritorie, decernată cu prilejul celei de-a 50-a aniversare a USM.

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, Lector universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînză Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, lector universitar
Hadîrca Igor
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
lector universitar
Savga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Strulea Maria
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabarcea Iurie
Magistru în drept, lector universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.