Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Colectivul departamentului / Hadîrca Igor
Hadîrca Igor
Doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 A, bir. 11, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 78 35
E-mail: igorhadirca@gmail.com

DOMENII DE CERCETARE

 Drept penal

Calificarea infracţiunilor

DISCIPLINE PREDATE

 Drept penal. Partea specială

Calificarea infracţiunilor

 STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2007

Tema tezei de doctorat: „Problemele răspunderii penale pentru infracţiunile săvîrşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora"

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2001

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2001- 2008 

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova,  2008 - prezent 

Formator, Institutul Naţional al Justiţiei, 2007-2009

Avocat, 2007 

 PUBLICAŢII

I. Manuale

Manualul judecătorului pentru cauze penale, Chişinău: Firma Editorial Poligrafică „Tipografia Centrală", 2013. - 1192 p. (în colab.)

 Calificarea infracţiunilor. Suport de curs, Chişinău: ELAN INC, 2009. -  101 p. (coautor: Vladimir Holban)

II. Monografii

Răspunderea penală pentru infracţiunile săvîrşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora,  Chişinău: CEP USM, 2008. - 281 p.

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Drogul - accepţie socială şi juridică. Clasificare // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe Socioumanistice", 2002, p. 213-217

Păstrarea, transportarea şi expedierea ilegală a substanţelor narcotice // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe Socioumanistice", vol. I, 2002, p. 219-221

Evoluţia cadrului juridic internaţional vizînd lupta cu traficul de droguri// Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe Socioumanistice" , vol. I, 2003, p. 141-147

Activităţi ilegale cu plante ce conţin substanţe narcotice sau psihotrope // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe Socioumanistice", vol. I, 2004, p. 264-268

Obiectul nemijlocit al circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice, psihotrope şi a precursorilor // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe Socioumanistice", vol. I, 2004, p.269-271

Depozitarea, păstrarea, distribuirea şi comercializarea substanţelor narcotice, psihotrope sau a precursorilor prin prisma Codului penal al Republicii Moldova // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe Socioumanistice", vol. I, 2005, p. 317-319

Fabricarea şi extragerea substanţelor narcotice, psihotrope sau a precursorilor ca formă de săvîrşire a infracţiunilor prevăzute la art.217 CP al RM // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe Socioumanistice", vol. I, 2005, p. 320-322

Angajamentele internaţionale ale Republicii Mol­dova în planul com­ba­terii trafi­cu­lui ilicit de droguri şi precursori // Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis". Seria „Ştiinţe Sociale", 2007, nr.3, p. 148-152

Principiile care guvernează trans­punerea în dreptul intern al Repub­licii Moldova a preve­deri­lor con­venţiilor interna­ţionale în materie de combatere a traficului ilicit de droguri şi precursori // Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis". Seria „Ştiinţe Sociale", 2007, nr. 3, p. 143-147

Implementarea în drep­tul penal al Repub­licii Moldova a reglementărilor din dreptul internaţional penal cu privire la circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope, a analoa­gelor şi precursorilor acestora // Revista Naţională de Drept, 2007, nr. 5, p. 54-57

Reglementarea răspunderii penale pentru traficul ilicit de dro­guri şi precursori în legislaţia unor state avansate // Revista Naţională de Drept, 2007, nr. 6, p. 49-53

Răspunderea penală pentru traficul ilicit de droguri şi precursori în legislaţia română şi ucraineană // Revista Naţională de Drept, 2007, nr. 7, p. 56-62

Studiul terminologic asupra noţiunilor utilizate în sfera circulaţiei  substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora // Revista Naţională de Drept, 2007, nr. 8, p. 55-66

Oportunitatea utilizării unor termeni juridici în sfera circulaţiei substan­ţelor narcotice, psiho­trope şi precursorilor acestora (Partea I) // Revista Naţională de Drept, 2007, nr. 9, p. 41-49

Oportunitatea utilizării unor termeni juridici în sfera circulaţiei substan­ţelor narcotice, psiho­trope şi precursorilor acestora (Partea II) // Revista Naţională de Drept, 2007, nr. 10, p. 61-67

Probleme privind obiec­tul infracţiunilor prevăzute la art.217, 2171-2176, 218 şi 219 CP RM // Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis". Seria „Ştiinţe Sociale", 2007, nr. 6, p. 112-127

Elemente constitutive subiective ale infracţiunilor prevăzute la art. 217, 2171-2176, 218 şi 219 CP RM // Revista Naţională de Drept, 2008, nr. 2, p. 46-53

Concursul de infracţiuni şi concurenţa de norme în cazul calificării infracţiunilor prevăzute de art.217, 2171-2176, 218 şi 219 CP al RM // Revista Naţională de Drept, 2008, nr. 3, p. 39-44

Delimitarea infracţiunilor prevăzute la art. art.217, 2171-2176, 218 şi 219 CP al RM de contravenţiile administrative similare // Revista Naţională de Drept, 2008, nr. 4, p. 38-43

Latura obiectivă a infracţiunilor prevăzute la lin.(1) art.217 şi la alin.(1) art.2171 CP RM // Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis". Seria „Ştiinţe Sociale", 2008, nr. 1, p. 91-95

Obiectul juridic al infracţiunilor legate de traficul ilicit de droguri şi precursori: controverse şi soluţii // Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2008, nr. 1-2, p. 110-117

V. Comunicări ştiinţifice

Corelaţia dintre narcotism şi narcomanie // Rezumatele comunicărilor Conferinţei corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002", Chişinău: CEP USM, 2003, p. 49-50

Influenţa narcotismului asupra societăţii // Rezumatele comunicărilor Conferinţei corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002", Chişinău: CEP USM, p. 51-52

Aspectele antinarcotismului // Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practică cu genericul „Criminalitatea în Republica Moldova: starea actuală, tendinţele, măsurile de prevenire şi de combatere", Chişinău: Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare", 2003, p.193-196

VII. Alte publicaţii

Legea penală. Material metodico-didactic. Chişinău: CEP USM, 2012. - 60 p. (coautor: Alina Şavga)

Latura subiectivă a infracţiunii. Material metodico-didactic. Chişinău: CEP USM, 2012. - 52 p. (coautor: Alina Şavga)

Raportul juridic penal. Material metodico-didactic. Chişinău: CEP USM, 2013. - 20 p. (coautor: Alina Şavga)

Răspunderea penală. Material metodico-didactic. Chişinău: CEP USM, 2013. - 26 p. (coautor: Alina Şavga)

Formele infracţiunii intenţionate. Material metodico-didactic. Chişinău: CEP USM, 2013. - 49 p. (coautor: Alina Şavga)

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusă - fluent

Franceza - bine

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

Bursa de excelenţă a Guvernului Republicii Moldova (în 2004) pentru performanţe academice deosebite (diploma nr. 62)

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, Lector universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînză Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, lector universitar
Hadîrca Igor
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
lector universitar
Savga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Strulea Maria
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabarcea Iurie
Magistru în drept, lector universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vîrlan Petru
magistru în drept, lector universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.