Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Colectivul departamentului / Ulianovschi Xenofon
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar

DATE DE CONTACT str. Kogălniceanu 65, bl. 2a, bir. 11, Departamentul Drept penal
Tel: (+373 22) 56 81 99
E-mail: xenofon58@yahoo.com

 

 

DOMENII DE CERCETARE

12.00.08 - Drept penal (drept penal, drept penal militar, drept penal comparat, drept execuțional penal)

Domeniul de interes ştiinţific

1.      Infracţiunile militare;

2.      Infracţiuni ecologice;

3.      Problemele respectării egalităţii în drepturi a persoanei în legea penală a Republicii Moldova;

4.      Teoria şi practica interpretării judiciare a normelor referitoare la infracţiunile militare.

DISCIPLINE PREDATE

Drept penal militar

STUDII

Doctor habilitat în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2011

            Tema tezei de doctorat: „Conceptul infracţiunii militare în dreptul penal

Doctor în drept, Universitatea „Babeş-Boliay" din Cluj Napoca, România, 1998

            Tema tezei de doctorat: „Participaţia penală

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1980

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Profesor universitar interimar, Universitatea de Stat din Moldova, ULIM noiembrie 2014 - prezent

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, ULIM, 24 aprilie 2003  - noiembrie 2014

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, ianuarie 1992 - iunie 1995

Lector universitar, Academia de Poliţie din Moldova „Ştefan cel Mare", septembrie 1995 - iunie 1996;

Lector universitar, ULIM, Universitatea de Stat din Moldova, septembrie 1996 - 24 aprilie 2003

PUBLICAŢII

I. Manuale

1. Dreptul militar în Republica Moldova (în coautorat), Chişinău: Prut Internaţional, 2003. 360 p.

2. Manual de mediere (în coautorat), Chişinău: IRP, 2006. 132 p.

3.Drept penal, Partea specială. Vol. II, (în coautorat), Chişinău: Cartier Juridic, 2005. 656 p

4. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu, (în coautorat), Chişinău: Centrul de Drept al Avocaţilor, 2009. 860 p.

5. Codul penal comentat şi adnotat (în coautorat), Chişinău: Cartier juridic, 2005. 565 p.

6. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu (în coautorat), Chişinău: Cartier juridic, 2003. 836 p.

7. Ulianovschi X., M. Sassoli, A. Ptchelintsev, S. Catsura, S. Avetisean, K. Sergeev, Allan McChesney, Conscript's rights and military justice training manual, Budapest, Hungary, 2002;

8. К. Ульяновский, М. Cассоли, А. Пчелинцев, С. Кацура, С. Аветисян, К. Сергеев, Аллан Мак Чесни, Права призывников и военная юстиция, Учебное пособие, Венгрия Будапешт 2002

II. Monografii

(1)   Conceptul infracţiunii militare în dreptul penal. Monografie, Chişinău: ULIM, 2009. 553p.

(2)   Participaţia penală. Monografie, Chişinău: Centrul de Drept, Chişinău, 2000. 239 p.

(3)   Ulianovschi X. Probaţiunea. Alternative la detenţie. Monografie, Chişinău: Prut Internaţional, 2004, 32 p.

(4)   Ulianovschi X., Babâră V., Pâslă M., Parcevschi N., Ulianovschi T., Pregătirea tinerilor cetăţeni pentru apărarea Patriei. Aspecte legislative şi psihologice pentru recruţi şi militari în termen, Chişinău, 2004;

(5)   Ulianovschi X., Participaţia penală, Chişinău, 2000;

(6)   Ulianovschi X., Ulianovschi T., Cetăţenii Republicii Moldova şi serviciul militar, Chişinău, 2002;

(7)   Ulianovschi X., Ulianovschi T., Drepturile militarilor în documentele naţionale şi internaţionale, Chişinău, 2005.

(8)   Ulianovschi X., Probaţiunea. Alternative la detenţie, Ed. Prut Internaţional, Chişinău, 2004. 

(9)   Ulianovschi X., Golubţov I., Zaharia V., Cojocaru V.,  Noţiuni generale privind instituţia probaţiunii, în Ghidul consilierului de probaţiune, Chişinău, 2004

(10)   Ulianovschi X., Serbinov I., Golubţov I., Lazari T., Ghid practic privind munca neremunerată în folosul comunităţii, Ed. Prut Internaţional, Chişinău, 2004.

(11)   Ulianovschi X., Mîrza V., Golubţov I., Rîjicova S., Ghid privind munca neremunerată în folosul comunităţii, aplicată faţă de minori, Chişinău, 2005.

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

 Peste 60  publicații în:

-         Analele ştiinţifice ale ULIM;

-         Legea şi Viaţa;

-         Avocatul Poporului;

-         Revista Naţională de Drept;

-         Закон и жизнь;

-         Revistă de criminologie, drept penal şi criminalistică;

-         Revista de Ştiinţe Penale;

-         Revista de Studii şi Cercetări Juridice;

-         Revista Institutului Naţional al Justiţiei

-         Revista „Themis",

-         Revista Naţională de Drept

IV. Articole în reviste de specialitate străine

1.      Ulianovschi X., Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei prevăzute de cap. XVIII Cod penal Republica Moldova „Infracţiuni militare," Revista „Eurodreptul", Universitatea „Spiru Haret", Bucureşti, Romania, nr. 2, aprilie-iunie 2006, pag. 16-55.  

2.      Ulianovschi X., Sofia Maria Pagarin, Activite des services de probation dans les pays europeen, în Materialele Conferinţei Internaţionale „The Acquis Communautaire a need for the European integration," Universitatea din Piteşti, România, 7-8 aprilie 2006, p. 128-136.

V. Comunicări ştiinţifice

Peste 20  comunicări științifice

VII. Alte publicaţii

1. Curriculum la disciplina Drept penal militar. (masterat profesional). CEP USM, Chişinău, 2010, 17 p.

2. Curriculum la disciplina Drept penal comparat, (învăţămînt cu frecvenţă redusă). CE ULIM, Chişinău, 2005, 18 p.

3. Curricula la disciplina Drept penal. Partea Specială (învăţămînt la zi). Chişinău, CE ULIM, 2004, 26 p. (coautori: A. Barbăneagră, T. Carpov

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

-            Proiectul Legii Republicii Moldova Cu privire la statutul refugiaţilor (1997);

-            Proiectul Legii Republicii Moldova Cu privire la mediere (1999);

-            Proiectul Legii Republicii Moldova Cu privire la probaţiune (1998);

-            Proiectul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova Cu privire la adoptarea Regulamentului cu privire la executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii (a. 2002);

-            Proiectul Legii Republicii Moldova Cu privire la modificarea Codului de procedură penală, (2014-prezent);

-            Proiectul Legii Republicii Moldova Cu privire la modificarea Codului penal, Codului Contravenţional şi a altor Legi privitor la combaterea faptelor bazate pe ură  (2014-prezent);

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Asociaţia Judecătorilor din Republica Moldova, 1997 - prezent

Asociaţia Juriştilor militari din Moldova, 2000 - prezent

MEMBRU ÎN INSTITUŢII NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE

  • COLPI ( Institutul de Politică Legislativă din Europa, Budapesta). Am participat în calitate de expert în programul "Democratizarea Forţelor Armate în ţările CSI", în procesul căruia am organizat şi efectuat seminare internaţionale cu judecătorii, procurorii şi persoanele de comandă a Ministerelor Apărării din Georgia, Armenia, Azerbaijan, Cazahstan, Latvia, Rusia şi R. Moldova (1998-2005).
  • Membrul Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni 2009-2014;
  • Judecător ad-hoc la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (2010-prezent);
  • Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului (expert, 1995-2004). Am efectuat mai multe studii în domeniul Drepturilor Omului, cu privire la respectarea dreptului la libertate, viaţă şi viaţa personală a deţinuţilor, respectarea dreptului la un proces echitabil în şedinţele instanţelor de judecată etc.
  • Crans Montana Forum ( Conferinţe internaţionale în materie de Drept penal (a. 2000-2001).
  • Programa Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Reprezentanţa din R. Moldova (a. 2000-2005).

În cadrul unui grup de experţi am elaborat Planul Naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008, am analizat şi monitorizat executarea acestui plan în Forţele Armate şi am raportat despre realizarea lui în a. 2006, cadrul unei şedinţe deschise a Comisiei pentru Drepturile Omului a Parlamentului R. Moldova.

Am efectuat expertiza cu privire la compatibilitatea legislaţiei R. Moldova cu Convenţia privind statutul refugiaţilor din 1950 şi Protocolul Adiţional privind statutul refugiaţilor din 1867,cât şi cu Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) am întocmit raportul asupra situaţiei din R. Moldova în această problemă.

Prin Rezoluţia Consiliului de Securitate a ONU nr. 1449/ 2002 am fost nominalizat pentru funcţia de Judecător permanent al Curţii Penale Internaţionale pentru Rwanda.

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Membru al Seminarului Ştiinţific de Profil de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat D 30-12.00.08-27.03.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative), 2012- present

Membru al Comitetului de redacţie al Revistei „Eurodreptul" Universitatea „Spiru Haret", din Bucureşti,  România, 2008 - prezent

Membru al Consiliului Ştiinţific Specializat de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat D 30-12.00.08-27.03.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative), 2007 - prezent, Preşedinte al Consiliului,- ocazional);

Membru al Colegiului de redacţie al revistei „Themis". Asociaţia Judecătorilor din Moldova, 2003 - 2009 etc.

Formator al Institutului Național de Justiție, 2008 - prezent

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusă - fluent

Franceză, engleza - bine

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

Medalia "În slujba Patriei", gradul I;

Medalia "În slujba Patriei", gradul II;

Medalia "În slujba Patriei", gradul III;

Militar eminent etc.

Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 220 din 14.10.1996, menţionat cu cadou de preţ.

Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii;

În a. 2011 s-a acordat, de către Consiliului Superior al Magistraturii, titlul onorific de Veteran al sistemului judecîătoresc

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Şavga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, Lector universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînză Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, lector universitar
Hadîrca Igor
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Negritu Ludmila
magistru în drept, lector universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
lector universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Strulea Maria
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabarcea Iurie
Magistru în drept, lector universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Vremea Igor
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
Tel.: + 373 69 38 00 68 E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.
Total vizitatori: 785357  | Vizitatori ieri: 0 | azi: 0 | Online: 0