Cazacu Doina
doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT E-mail: cazacu.doina@usm.md

DOMENII DE CERCETARE

Drept internațional public, Drept internațional umanitar, Protecția internațională a drepturilor omului, Organizații internaționale,

DISCIPLINE PREDATE

Drept internațional public

Egalitate și nediscriminare

Drepturile omului și beneficiarii protecției internaționale

STUDII

Doctor în drept, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, 2016

Tema tezei de doctorat: „Competența teritorială a statului în dreptul internațional public"

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2011

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2009

Licență în științe economice, Universitatea de Stat din Moldova, 2010

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector, Departamentul Drept Internaţional şi European, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2019 - prezent

Lector, Conferențiar universitar, Catedra Drept, Facultatea Protecție, Pază și Securitate, USEFS, 2011- 2017, 2017- prezent,

Jurist-consultant în cadrul proiectului "Protecția juridică a părinților/tutorilor și a persoanelor cu dizabilități intelectuale și acordarea asistenței juridice în vederea asigurării drepturilor persoanelor cu dizabilități", ONG „Speranță și sănătate" 2015

Secretariat, în monitorizarea și coordonarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016 (SRSJ), Ministerul Justiției, 2013-2015

Jurist , SRL „Consult Grup", 2010-2011

Specialist principal, Departamentul de Administrare Judecătorească, 2009-2010

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE 

Curs de formare în domeniul medierii comerciale, organizat de Centrul pentru Soluţionarea Eficientă a Disputelor din Marea Britanie (CEDR) în parteneriat cu Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, 2015

PUBLICAŢII

I. Lucrări metodice:

Ghid metodic privind elaborarea, prezentarea și susținerea tezelor de licență/master, (coautor - Arhiliuc S.) ISBN: 978-9975-3191-6-4, Tipografia „Totex-Lux", Chișinău, 2018

II. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Regimul de tutelă și mandat - modalități de exercitare a competențelor teritoriale ale statului în dreptul internațional public, ( coautor - Cernomoreț S. ) În: Revista științifico-practică „Relații Internaționale Plus", nr. 2 (14) 2018, p. 152-159

Măsurile contractuale și judiciare de ocrotire a persoanei fizice adulte: noțiuni introductive, În: Revista Institutului Național al Justiției, nr. 4 (47) 2018, p.9-14

Способы захвата имущественного комплекса юридического лица (рейдерство): криминалистическая характеристика,(coautor- Chiper N.) În: Revista metodico-ştiinţifică trimestrială „ Administrarea publică", nr 4(100), 2018, p. 84-91

Fundamentarea conceptuală a competenței teritoriale a statului în dreptul internațional public. În: Revista științifico-practică „Relații Internaționale Plus", nr.1 (9) 2016, p.209-220,

Particularitățile stabilirii competenței teritoriale a statului în dreptul internațional public (partea I).În: Revista Națională de Drept, nr. 5 din mai 2016, p. 69-72,

Particularitățile stabilirii competenței teritoriale ale statului în dreptul internațional public (partea II. ) În: Revista Națională de Drept, nr. 6 din iunie 2016, p. 47-51

Modalități particulare de exercitare a competențelor teritoriale ale statului în dreptul internațional public - exemplul forțelor armate pe teritoriul altui stat. În: Revista moldovenească de drept internațional și relații internaționale, nr.4, Chişinău, 2015, p. 48-55,

III. Comunicări la forumuri ştiinţifice naţionale/ cu participare internațională:

Responsabilitatea de a proteja în coraport cu principiile fundamentale ale dreptului internațional public. In: culegerea de materiale a Conferinței științifice aniversare cu participare internațională „Realități și perspective ale învățământului juridic național", USM, 2019 

Le concept de la souveraineté en droit international public. În: Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, consacrate aniversării a X-a a Institutului de Relații Internaționale din Moldova, "Relații internaționale: domeniu specific de activitate intelectuală. Contribuția instituțiilor de profil", 2 aprilie 2013, Chişinău, p. 390-398

Trecerea inofensivă prin marea teritorială. Exemplu de servitute internațională. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători "Consolidarea statului de drept în Republica Moldova în contextul evoluției sistemului internațional și proceselor integraționiste", Vol. II Secția Drept Internațional și Relații Internaționale Ediţia a VIII-a, 3 iunie 2014, Chişinău, p. 50-56

Organizațiile de securitate colectivă - structură și principii de organizare. (coautor - Dorul O.) În: materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională „Interferențe universitare - integrare ", rezumate ale comunicărilor, 25-26 septembrie2012, p. 50-52

Analiza nedemnității succesorale prin prisma legislației, practicii judiciare a Republicii Moldova și CEDO În: Materialele Conferinței Științifico-practice internaționale „Reformele cadrului legal și instituțional din Republica Moldova prin prisma practicilor europene", Chișinău, 2010, p. 141-146

IV. Alte publicaţii:

"Suveranitatea statului în contextul intervențiilor umanitare". In: Monografie "Redimensionarea politicii externe și interne a Republicii Moldova din perspectiva evoluției proceselor integraționiste și modificărilor geopolitice ale sistemului internațional". Autori: Burian Alexandru, Chirtoaca Natalia, Oleana Chindibaliuc [et. All]. Chișinău, 2019, pp. 153-162

 

PARTICIPAREA LA SEMINARE, ALTE ACTIVITĂȚI

Certificat de participare la cursul de instruire "Tehnici și abilități de prezentare a unei cauze în fața instanței de judecată", ABA ROLI, 2012

Certificat de participare la cursul de instruire "Drepturile Omului și HIV/SIDA, nediscriminarea, confidențialitatea și repararea prejudiciilor morale ale persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA", IDOM; 2012

Certificat de participare la cursul de instruire „Protejarea categoriilor vulnerabile de justițiabili în cadrul procesului penal" INJ, NORLAM, 2012

Certificat de participare la cursul de instruire „Evoluția procedurii la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și dreptul la un proces echitabil", ABA ROLI 2013,

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 2017 - prezent

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

  • Franceza - fluent
  • Rusa - fluent
  • Engleza - debutant

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Internațional și European
Arhiliuc Victoria
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Şeremet Igor
doctor în drept, lector universitar
Babără Valeriu
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bancu Cristina
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Aurel
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Buruiană Mihai
magistru în drept, lector superior universitar
Cazacu Doina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Căpăţînă Ion
lector universitar
Coșleț Nicolae
magistru în drept, lector universitar
Cojocaru Violeta
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Dorul Olga
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gribincea Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Lazăr Diana
doctor în drept, lector universitar
Osmochescu Nicolae
doctor în drept, profesor universitar
Roşca Valentin
doctor în drept, lector universitar
Rusu Serghei
Lector universitar,
Sârcu-Scobioală Diana
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Suceveanu Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.