Arhiliuc Victoria
doctor habilitat în drept, profesor universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 A, bir. 23, MD-2009, Chişinău
Tel: 069661830
E-mail: arhiliucv57@yahoo.com

DOMENII DE CERCETARE

Drept international public, Teoria  şi practica negocierilor, Drept internaţional economic, Diplomaţia preventivă, Securitatea colectivă a statelor

DISCIPLINE PREDATE

Drept internaţional public, 

Teoria şi practica negocierilor

STUDII

Doctor habilitat în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2005

Tema tezei de doctorat ,, Diplomaţia preventivă şi dreptul internaţional,,

Doctor în drept, Academia de ştiinţe a URSS, 1987

Tema tezei de doctorat ,,Regimul juridic al rîurilor de frontieră şi colaborarea statelor pentru utilizarea raţională şi protecţia mediului lor,,

Licenţă în drept, Universitatea de stat din Moldova, 1979

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

,,Diplomaţia preventivă,, Universitatea Americană, Washington DC, SUA, septembrie1998-februarie1999.

,, Colaborarea statelor in domeniul politico-militar,,.Universitatea Maastriht, Olanda,  iunie-iulie, 1998

Academia de drept international din Haga, august 1998

,,Colaborarea transfrontalieră,, Centrul Science de l,Homme, Paris, Franţa, mai-iunie, 1996

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Notar de Stat, Biroul Notarial Grigoriopol,Ministerul Justiţiei al RSSM, 1979-1983

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 1983-1992

Conferenţiar universitar,Universitatea de Stat ,  din Moldova, 1992-2012

Şef sectie Drept internaţional şi relatii internaţionale, IISD al AŞM, 2006-2008

Profesor Universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2012- prezent

PUBLICAŢII

I. Manuale

Drept internaţional public.(în colab.). Ediţia a treia revăzută şi adăugită, Chişinău,CEP, USM,2009.

II. Monografii

Diplomaţia preventivă şi dreptul intertnaţional.Chişinău, SEP,USM, 2002

Alianţa Tratatului Atlanticului de Nord.Concepţii evolutive.Chşinau, CEP,USM,2007

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Arhiliuc V.Dezvoltarea ştiinţei dreptului internaţional în Republica Moldova.În:  Revista de studii şi cercetări juridice.nr.3-4,2007,p.111-114.

Arhiliuc V.Consideraţii privind dreptul internaţional investiţional.In: Revista ştiinţifică Studia Universitas. Seria ,,Ştiinţe Sociale,, Chişinău, nr.3  /23/, 2009,p.81-84.

Arhiliuc V.Experienţa Sloveniei în calea sa spre Uniunea Europeană. În:Revista Moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale.nr.3-4, 2007,p.19-22.

Arhiliuc V.Cadrul juridic al relaţiilor internaţionale ale Republicii Moldova. În: Revista  Moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale. nr.3-4,2007,p.19-22.

Arhiliuc V.Drepturile şi libertăţile maritime ale statelor fără litoral. In: Revista Moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale,nr.3-4, 2007, p.19-22.

IV. Articole în reviste de specilitate străine

Arhiliuc V.Новые измерения международной безопасности. Энергетическая безопасность.//Вестник РГТЭУ  № 10/ 47,  2010 , с. 7-16

Архилюк В. Краткие заметки о превентивной дипломатии и формы ее реализации.//Вестник РГТЭУ №11,   2010,  с. 119-130.

Архилюк В. Замфир Н. Проблемы выполнения международных экологических соглашений / на примере Республики Молдова/. // Вестник РГТЭУ№ 11, 2010, с.131-139.

V. Comunicări ştiinţifice

Din practica unor ţări cu privire la pregâtirea cadrelor in relaţiile internaţionale. // Materialele conf. Formarea profesională a specialiştilor în domeniul relaţiilor internaţionale, 28februarie 2007. Chişinău, CEP, USM, 2007,p.45-54

Rolul Curţii Constituţionale a Republicii Moldova în procesul încheierii tratatelor internaţionale privind protecţia drepturilor omului.// Materialele conf. Rolul Curţii Constituţionale în sistemul drepturilor omului şi respectarea CEDO şi jurisprudenţei Curţii Europene pentru drepturile omului în jurisprudenţa şi legislaţia naţională.Chişinău, 13-14 decembrie, 2007,p.241-243.

Cultura politică, principiul reciprocităţii şi calitatea relaţiilor internaţionale.// Materialele conf.  Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului.Chişinău, Casa Editorial-Poligrafică, Bons Offices. 2009,p.31-35.

Ordinea socială şi internaţională ca factor determinant în realizarea drepturilor omului.// Materialele conf. internaţionale ştiinţifico-practice ,,Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani ai Declaraţiei Universale a drepturilor omului,, Chişinău, 2009, p.14-16.

Protecţia juridică a investiţiilor străine în contextul protecţiei proprietăţii.// Materialele conf. Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional.Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 22 decembrie 2009.Cnişinău, 2010, p.161-168.

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Asociaţia de drept Internaţional din Federaţia Ruisă, 2009 - prezent

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Membru al Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea relaţii internaţionale şi ştiinîe politice 2008 - prezent

Membru în colegiul redacţional al revistei „Revista Moldoveneasca de drept internatioal si relatii internationale", 2006 - prezent

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Romîna-fluent

Rusa-fluent

Italiana-fluent

Franceza-fluent

Engleza -bine

Germana-debutant

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

Om emerit- octombrie 2011

Diploma de merit a Guvernului Republicii Moldova- octombrie 2009

Diploma de merit a Academie de Şttinţe a Moldovei- februarie 2008

Cadre didactice
Departamentul Drept Internațional și European
Arhiliuc Victoria
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Şeremet Igor
doctor în drept, lector universitar
Babără Valeriu
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bancu Cristina
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Aurel
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Buruiană Mihai
magistru în drept, lector superior universitar
Cazacu Doina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Căpăţînă Ion
lector universitar
Coșleț Nicolae
magistru în drept, lector universitar
Cojocaru Violeta
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Dorul Olga
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gribincea Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Lazăr Diana
doctor în drept, lector universitar
Osmochescu Nicolae
doctor în drept, profesor universitar
Roşca Valentin
doctor în drept, lector universitar
Rusu Serghei
Lector universitar,
Sârcu-Scobioală Diana
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Suceveanu Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.