Băieşu Aurel
doctor habilitat în drept, profesor universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 A, MD-2009, Chişinău
E-mail: aurelbaiesu@yahoo.com

 

DOMENII DE CERCETARE

Dreptul comerțului internațional, Dreptul european al contractelor, Dreptul privat comparat

DISCIPLINE PREDATE

Dreptul comerțului internațional

STUDII

Doctor habilitat  în drept, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, 2012. Tema tezei de doctorat: „Sancțiunile neexecutării contractului în dreptul comerțului internațional"

Doctor în drept, Universitatea de Stat  M.V.Lomonosov, Moscova, 1990. Tema tezei de doctorat: "Realizarea principiului echității sociale în cadrul exercitării dreptului de proprietate a cetățenilor"

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Chișinău, 1986

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

Central European University / Institute for Constitutional & Legislative Policy  (Budapesta), program pentru profesorii faculăţilor de drept, 1995.

International Law Academy / United Nations Office of Legal Affairs / United Nations Institute for Training and Research, Haga, (Olanda), program în Dreptul international, 1996.

Council of Europe / Centre for Lawyers Training, training în Protecţia drepturilor  omului , Strasburg, 1997.

Council of Europe / University of Pau & of Pays de l'Adour, seminar în Drept European, Bayonne (Franţa), 2002.

Academy for Judges of Germany / Court of Justice of the European Communities, program în Drept european şi instituţii europene şi cadrul legal şi institutional al sistemului judiciar din Germania, Trier (Germania), Luxemburg, 2003.

Universitatea Bordeaux IV (Franţa) şi Universitatea din Navarra (Spania) program de documentare în cadrul Proiectului TEMPUS-TACIS în domeniul Masteratului „Drept Internaţional şi European", 2006.

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2014 - prezent

Judecător la Curtea Constituţională a Republicii Moldova, 2013 - prezent

Ambasador al Republicii Moldova în Republica Italiană, 2012-2013

Consilier al Preşedintelui interimar al Republicii Moldova în domeniul juridic, 2011-2012

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Vice-Preşedinte al Comisiei juridice, numiri şi imunităţi, 2009 - 2010

Șeful catedrei drept internaţional şi dreptul relaţiilor economice externe, Universitatea de Stat din Moldova, 1994 - 2005

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 1996 - 2014

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 1990-1996

PUBLICAŢII

I.  Manuale

Drept civil, Volumul II, Drepturi reale. Teoria generală a obligaţiilor" (coautori - S.Baieş,  V.Cebotari, I. Creţu). Ediţia I. Chişinău, „Cartier juridic", 2005 (7,9 c.a.).

Drept civil, Volumul III, Contracte speciale. (coautori - Gh. Chibac, O.Efrim, A. Rotari). Ediţia I. Chişinău, „Cartier juridic", 2005 (7,5 c.a.).

Drept civil, Volumul II, Drepturi reale. Teoria generală a obligaţiilor (coautori - S.Baieş,  V.Cebotari, I. Creţu). Ediţia II. Chişinău, „Cartier juridic", 2005 (7,9 c.a.).

Drept civil, Volumul III, Contracte speciale. (coautori - Gh. Chibac, O.Efrim, A. Rotari). Ediţia II. Chişinău, „Cartier juridic", 2005 (7,5 c.a.).

Drept civil. Contracte  şi succesiuni (coautori - Gh. Chibac, O.Efrim, A. Rotari). Ediţia a III-a . Chişinău, „Cartier ", 2010 (7,5 c.a.).

II. Monografii

Sancțiunile  neexecutării contractului în dreptul comerțului internațional, Chișinău, CEP, 2012.

Semnăturile electronice în dreptul comerţului internaţional (coautor - Emil Dediu), Chişinău, CEP, 2008.

Bursa de valori: noţiuni juridice, operaţii de bursă, analiza economico-financiară a întreprinderii (coautori: L. Baucer,  O.Calin ş.a.),  Chişinău, 1996.

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Executarea silită în natură a obligaţiei contractuale în dreptul comparat şi în dreptul uniform,  articol în Analele științifice ale Universității de Studii Europene din Moldova, ediția V, 2016, p.5-20.

Executarea silită în natură - mijloc juridic în cazul neexecutării contractului comercial internațional, articol în Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, nr.2, 2015, p.23-39. 

Efectele rezoluţiunii contractului în dreptul comerțului internațional, articol în Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, nr.1, 2014, p.34-48.

Rolul arbitrajului comercial internaţional în înfăptuirea justiţiei, articol în Revista Naţională de drept, nr.7, 2014, p.2-7. 

Rezoluţiunea ca sancţiune a neexecutării contractului în dreptul comerţului internaţional: conceptul şi condiţiile realizării, articol în Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, nr.3, 2009, p.39-45 

Modalităţile de evaluare a prejudiciului cauzat prin neexecutarea contractului în dreptul comerţului internaţional, articol în Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, nr. 2, 2009, p.30-37, p.28-33 (0,6 c.a.). 

Convenţia de arbitraj - bază juridică pentru soluţionarea litigiilor pe cale arbitrală, articol în „Analele ştiinţifice ale USM", seria „ştiinţe socioumanistice", v.1, Chişinău, 2003 (0,5 c.a.).

Excepţia de neconstituţionalitate - cale de acces individual la justiţia constituţională, articol în Revista Institutului Național al Justiției, 2016, nr.1, p.14-18 (0,8 c.a.).

Unele reflecții referitoare la termenul de "cartel" (coautor - D. Bologan), Chișinău, articol în Revista națională de drept, 2015, nr.11, p.2-4 (0,6 c.a). 

Tipuri de practici care constituie carteluri - exemplificări din jurisprudenţa europeană, (coautor - D. Bologan),  articol în: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, 2015, nr. 4, p. 17-28.  

Evoluția reglementărilor în domeniul utilizării abuzive a informației confidențiale pe piaţa de capital în SUA (Coautor - C.Țurcan), Chișinău, articol în Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2015, nr.1, p.19-34.  

Particularităţile clauzei penale ca modalitate de evaluare convenţională a prejudiciului cauzat prin neexecutarea contractului comercial internaţional (coautor - C. Carauş), articol în revista „Legea şi viaţa", nr.11, 2013, p.4-7.

Eliminarea clauzelor abuzive în contractele de consum prin prisma conflictului de legi (coautor - O. Plotnic), articol în Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, nr.4, 2013, p.42-50.

Dezbateri între dreptul comunitar, moldav şi dreptul francez privind statutul consumatorului în calitate de persoană juridică (coautor - O. Plotnic), articol în Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, nr.3, 2013, p.35-43.

Procedura judiciară de soluţionare a litigiilor de consum. Aspecte de drept intern (coautor - O.Plotinic), articol în Revista Naţională de Drept, nr.10. Chişinău, 2013, p.26-31.

Modalităţile operării rezoluţiunii contractului în dreptul comerţului internaţional, articol în Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, nr. 4, 2009, p.45-51.

Caracterele prejudiciului cauzat prin neexecutarea contractului de comerţ internaţional, articol în Studia Universitatis, 2007, nr.6, p.15-20.

Conceptul şi categoriile prejudiciului cauzat prin neexecutarea contractului de comerţ internaţional, articol în Studia Universitatis, Chişinău, 2007, nr.6, p.21-26.

Neexecutarea contractului în dreptul anglo-american, articol în: Revista naţională de drept, 2007, nr.3, p.25-32.

Neexecutarea contractului în dreptul francez. În: Revista naţională de drept, 2007, nr. 1, p.20-27.

Reglementări în materia neexecutării contractelor de comerţ internaţional. În: Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2006, nr. 1-2, p.32-37.

Regimul neexecutări contractului în Convenţia de la Viena asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfur. În: Revista naţională de drept, 2006, nr. 12, p.23-29.

Regimul neexecutării contractului în Principiile Dreptului European al Contractelor şi în Principiile UNIDROIT referitoare la contractele de comerţ internaţional. În: Revista naţională de drept, 2006, nr. 11, p.36-40.

Unificarea dreptului contractelor în Europa: evoluţii şi perspective. În: Revista naţională de drept, 2006, nr. 4, p.38-44.

Clauza valutară - mijloc juridic de contracarare a riscului valutar (coautor - V. Carauş), articol în „Economie şi finanţe", Chişinău, 2001, nr.1 .

Reglementări în materie de contracte comerciale internaţionale, articol în „Avocatul poporului", 2001, nr. 10-12.

Dreptul de proprietate în Republica Moldova în contextul Convenţiei Europene a Drepturilor Omulu", articol în "Analele ştiinţifice ale USM, facultatea de drept", 1998, nr.1.

IV. Articole în reviste de specilitate străine

Evoluţii ale justiției constituționale în Republica Moldova, Revista de drept constitutional, București, 2015, nr.1.

L'harmonisation des réglementations en matière de sanctions de l'inexécution du contrat, articol în materialele conferinţei ştiinţifice  internaţionale „Recodificarea şi tendinţele actuale ale dreptului privat", Bălţi, 9-12 octombrie 2008 /revista Studia Universitatis, Babeş-Bolyai, Cluj, România, 2008, nr.1.

Les réglementations en matière de l'inexécution du contrat dans le contexte du rapprochement du droit privé européen, în Materialele conferinţei internaţionale „Integrarea europeană: realităţi şi perspective", Galaţi, România, 15-16 mai 2009/ Revista „Acta Universitatis Danubius. Juridica", 2009 (0,3 c.a.).

Соглашения об ответственности по международным коммерческим договорам, articol în Международное частное и публичное право,  № 2, 2009, Moscova.

Правовое регулирование неисполнения договора в междунарордном коммерческом праве, articol în revista «Юрист», Моscova,  2007, nr. 2.

Clauza de recalculare a preţului - instrument juridic de contracarare a riscului de preţ (coautor - V. Carauş), articol în „Drept, Economie şi Informatică", Galaţi, România, 2001, nr.5.

V. Comunicări ştiinţifice

Les réglementations en matière de l'inexécution du contrat dans le contexte du rapprochement du droit privé européen , EIRP Proceedings, Vol 4 (2009) http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/461

Правовое регулирование неисполнения договора в международном коммерческом праве Научные труды. Российская Академия Юридических Наук. Выпуск 7. Том 2. М.: «Юрист», 2007.

Ocrotirea drepturilor creditorului obligaţiei contractuale neexecutate: reglementări naţionale, internaţionale şi aspecte de drept comparat", articol în materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani ai Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului", Chişinău, 12 decembrie 2008.

Codificări doctrinale ale dreptului european al  contractelor, articol în „Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului", materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului" In honorem Elena Aramă, Chişinău, 14-15 martie 2009.

Executarea silită în natură a obligaţiei contractuale în dreptul comparat şi în dreptul uniform, articol în materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii, siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional",  22 decembrie 2009, Chişinău, IRIM, 2010 (0,7 c.a.).

Controlul constituțional al tratatelor internaționale în contextul afirmării principiilor dreptului internațional și a valorilor europene, Материалы международной научно-практической конференции «Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза», 27-28 марта 2015 г., Кишинев, Республика Молдова (0,4 c.a.)

Perspectivele justiției constituționale din Republica Moldova, Materialele conferinței internaționale științifico-practice "Integrarea Republicii Moldova și Ucrainei în UE", Chișinău, 6-7 noiembrie 2015.

Accesul cetățenilor la justiția constituțională: contextul european și situația în Republica Moldova, Materialele conferinței internaționale științifico-practice "O nouă perspectivă a proceselor de integrare europeană a Moldovei și Ucraienei: aspectul juridic", Chișinău, 25-26 martie 2016 (0,4 c.a.)

L'Arbitrage International de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Republique de Moldavie, materialele simpozionului internaţional organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României „45  de ani de arbitraj internaţional", Mangalia, România, mai 1998.

Problems of protecting right to the privacy while processing the personal data in the jurisprudence of the Constitutional Court of Moldova, the 4th Black Sea Regional Conference „Emerging Challenges of the Right to Privacy, Batumi, Georgia, July 4-6, 2014.

Reglementarea juridică a contractelor comerciale internaţionale, conferinţa internaţională „Contracte comerciale interne şi internaţionale" organizat de Centrul de drept al Uniunii Avocaţilor din Moldova şi Proiectul USAID pentru reforma dreptului comercial, Chişinău, aprilie, 2001.

Convenţia de arbitraj, simpozionul internaţional „Arbitrajul Comercial Internaţional" organizat de Camera de Comerţ şi Industrie şi Uniunea juriştilor din Republica Moldova, Chişinău, martie, 2003.

Recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale, conferinţa internaţională organizată de Proiectul UE/GTZ „Judiciarul civil şi comercial" „Soluţionarea alternativă a disputelor: oportunităţi pentru administrarea mai bună a justiţiei civile în Republica Moldova", Chişinău, aprilie 2005.

Efectele neexecutării contractului: reglementările Codului civil al Republicii Moldova şi aspecte de drept comparat, conferinţa internaţională consacrată aniversării de 5 ani de la adoptarea Codului civil al Republicii Moldova, Chişinău, septembrie 2008.

Echilibrul contractului de consum prin prisma dreptului comun" (coautor - O. Plotnic), conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Codul civil al Republicii Moldova: 10 ani - realizări, rezerve şi perspective", Chişinău, 19-20 septembrie 2013.

Rolul arbitrajului comercial internaţional în înfăptuirea justiţiei, conferința internaţională științifico-practică "Arbitrajul internațional în Republica Moldova - realizări și perspective", Chișinău, 16 mai 2014.

Evoluţii ale jurisprudenţei recente a Curţii Constituţionale a Republicii Moldova", conferinţa ştiinţifică internaţională „Două decenii ale doctrinei constituţionale sub auspiciile Constituţiei", Chişinău, 16 - 17 octombrie 2014.

Interacţiunea Constituţiei şi dreptului internaţional: soluţii din jurisprudenţa Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, conferinţa ştiinţifică internaţională „Interacţiunea dreptului intern şi dreptului internaţional: provocări şi soluţii", Chişinău, 14 noiembrie 2014.

VI. Alte publicaţii  

Privatization in an economy in transition: the case of Moldova (coautori: L. Cattini, O.Calin ş.a.), Venice-Mestre, Italy, 1995.

Condiţiile de validitate şi nulitatea actului juridic civil, în Ghidul judecătorului în materie civilă şi comercială a Republicii Moldova, Chişinău, 2005.

Fidejusiunea, în: Ghidul judecătorului în materie civilă şi comercială a Republicii Moldova, Chişinău, 2005.

Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile. Procedura cu element de extraneitate (cap. 2, titlul IV). Procedura de recunoaştere şi executare a hotărârilor judecătoreşti şi hotărârilor arbitrale străine (cap. 3 titlul IV, coautor - D. Visternicean), Chişinău, „Cartier juridic", 2006.

Comentariul Codului Civil al Republicii Moldova. Volumul I (art.195-241), editura ARC, 2005.

Comentariul Codului Civil al Republicii Moldova. Volumul II (art.1222-1255), editura ARC, 2006.

Dreptul comerţului internaţional. Note de curs, (coautori - O. Alexa, A. Rotari), Chişinău, "Cartdidact", 1998.

Contractele comerciale internaţionale. Suport de curs, Chişinău, CEP, 2007.

Dreptul Protecţiei Consumatorilor. Suport de curs (coautor - O. Plotnic), Centrul Editorial-Poligrafic al USM, Chişinău, 2014.

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

-Codul civil

-Legea cu privire la leasing

-Legea su privire la arbitrajul comercial internaţional

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Membru al colegiului de redacţie al revistei Analele ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene a Moldovei, 2014 - prezent

Membru al seminarelor ştiinţifice de profil la specialitatea 12.00.03 - Drept privat, 2005 - present

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Franceza - fluent

Engleza - fluent

Italiana - fluent

Rusa - fluent 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Internațional și European
Arhiliuc Victoria
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Şeremet Igor
doctor în drept, lector universitar
Babără Valeriu
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bancu Cristina
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Aurel
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Buruiană Mihai
magistru în drept, lector superior universitar
Cazacu Doina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Căpăţînă Ion
lector universitar
Coșleț Nicolae
magistru în drept, lector universitar
Cojocaru Violeta
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Dorul Olga
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gribincea Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Lazăr Diana
doctor în drept, lector universitar
Osmochescu Nicolae
doctor în drept, profesor universitar
Roşca Valentin
doctor în drept, lector universitar
Rusu Serghei
Lector universitar,
Sârcu-Scobioală Diana
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Suceveanu Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.