Cojocaru Violeta
doctor habilitat în drept, profesor universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 A, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 77 31
E-mail: violetacojocaru@yahoo.fr

DOMENII DE CERCETARE

Instituţiile şi subiecţii dreptului privat, conflictele de legi şi conflictele de jurisdicţii, soluţionarea litigiilor pe cale extrajudiciară şi judiciară

 

DISCIPLINE PREDATE

Drept internaţional privat

 

STUDII

Doctor habilitat în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2007, Tema tezei de doctorat: „Aspectele teoretico - practice privind procedura recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti străine în dreptul internaţional privat"                       

Doctor în drept, Universitatea Al.I. Cuza, Iaşi, România, 2000, Tema tezei de doctorat: „Ocrotirea minorilor în dreptul internaţional privat" 

Studii academice postuniv., Ştiinţe Politice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, România, 2000

Licenţă în drept, Universitatea  Al.I. Cuza, Iaşi, România, 1995

 

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

„ Dreptul economic internaţional", Profesor invitat în cadrul Masterului „Etat de droit et societe civile", Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Institutul francofon regional de studii strategice-Europa Centrală şi de Est. România, Cluj-Napoca, noiembrie 2010

 „ Dreptul economic internaţional", Profesor invitat la Universitatea Montpellier 1, Institutul de Pregătire şi Administrare Generală (IPAG), Franţa, Montpellier, februarie - martie 2009

„ Dreptul protecţiei consumatorului", Universitatea Savoie, Franţa, Chambery, ianuarie - martie 2009

„ Istoricul dreptului internaţional" privatProfesor invitat în cadrul Masterului 2, la Facultatea de Drept, Universitatea Montpellier1, Franţa, Montpellier 1, aprilie - mai 2006

„ Competenţa jurisdicţională", Universitatea Laval, Canada, Quèbec, noiembrie - decembrie 2005

„ Drept internaţional", Academia de Drept Internaţional de la Haga, Olanda, Haga,  iulie 2004

„ Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti străine", Franţa, Bordeaux, septembrie 2003 - mai 2004

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2013

Şef Catedra Drept Internaţional şi Drept al Relaţiilor Economice Externe, 2005-2016

Şef Departament Drept Internaţional şi European, 2016-prezent

Membru al Consiliului Superior al Magistraturii, 2013-prezent

Director, Filiera Francofonă Drept, USM, 2004-prezent

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2003 - 2013

Vice-Director, Filiera Francofonă Drept, USM, 2002-2004

Lector-.superior, Universitatea de Stat din Moldova, 2000 - 2003

Avocat, Biroul de Avocaţi, USM, 1996-1998

Lector, Universitatea de Stat din Moldova, 1995-2000

 

PUBLICAŢII

I. Manuale

Îndrumar juridic elementar pentru cetăţeni, Chişinău: Cartier, 2010. - 870 p., (in coautorat)

Tehnica legislativă, Chişinău: Tipografia Centrală, 1997. - 110 p. (coautor: Boris Negru)

 

 II. Monografii 

Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti străine în materie civilă în Republica Moldova, Chiţinău: Centrul Editorial-Poligrafic a USM 2007. -279 p.

Adopţia naţională şi internaţională sub auspiciile principiilor Statului de Drept, Chişinău: Reclama, 2005. -350 p. (coautor: Gheorghe Avornic)

 

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Le développement de la pratique des contrats d'adhésion//Revista moldovenească de drept  internaţional  şi relaţii internaţionale, Nr.2, 2012, p. 18-33, (coautor: Olesea Plotnic)

 Les politiques commerciales des sociétés multinationales//Revista moldovenească de drept  internaţional  şi relaţii internaţionale, Nr.2, 2011, p.47-56, (coautor: Nicolae Duca)

 Reflectarea în literatura de specialitate a aspectelor conflictuale  privind condiţiile de formă ale actului juridic//Revista moldovenească de drept  internaţional  şi relaţii internaţionale, Nr.1, 2011, p.57-67, (coautor: Raluca Andone)

Drept internaţional privat comun, uniform sau unificat - armonizarea soluţiilor// Revista Naţională de Drept. Ediţie Specială, Chişinău, 2009, Nr.10-12,  p.5-7

La promesse synallagmatique de vente est-elle une vente mal qualifiee// Studia Universitatis. Seria „Ştiinţe sociale", Chişinău: CEP USM, 2009, Nr.3(23), p. 89-92, (coautor: Ruxanda Babuc)

Evoluţia instituţiei protecţiei consumatorului prin prisma dreptului francez//Studia Universitatis. Seria „Ştiinţe sociale", Chişinău: CEP USM, 2009, Nr.3(23), p. 93-96, (coautor: Olesea Plotnic)

 Evoluţia istorică a persoanei juridice sub aspectul responsabilităţii ei // Studia Universitatis. Seria „Ştiinţe sociale", Chişinău: CEP USM, 2009, Nr.8(28), p.5-13, (coautor: Tudor Ulianovschi)

Explicaţii terminologice ale conceptului dreptului la moştenire // Studia Universitatis. Seria „Ştiinţe sociale", Chişinău": CEP USM, 2009, Nr.8(28), p.27-31, (coautor: Igor Seremet)

Le regime de l'origine des marchandises des pays du Maghreb:un systeme en construction // Studia Universitatis. Seria „Ştiinţe sociale", Chişinău: CEP USM, 2008, Nr.4(14), p. 80-83, (coautor: Ghenadie Radu)

L'exequatur des décisions judiciaires étrangères//Revista moldovenească de drept  internaţional  şi relaţii internaţionale, Nr. 1-2, 2006, p. 32-37

Noţiunea, efectele şi constatarea recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti străine//Analele ştiinţifice ale USM, Chişinău: CEP USM, 2006, p. 169-176

Criteriile ordinare de control al competenţei deciziilor străine în provincia Quèbec//Analele ştiinţifice ale USM, Chişinău: CEP USM, 2006, p.  176-180

Asigurarea asistentei judiciare in cadrul procesului arbitral: aspect comparativ//Analele stiintifice ale Academiei MAI al Republicii Moldova, Nr.5, 2005, p. 78-83

Recunoaşterea si executarea hotărârilor judecătoreşti străine in Italia, potrivit dispoziţiilor  Legii nr.218 din 31 mai 1995 Reforma sistemului italian de drept  internaţional privat, titlul I "Edificarea hotărârilor si actelor străine//Analele stiintifice ale Academiei MAI al Republicii Moldova, Nr.5, 2005, p. 87-92

Note asupra procedurii recunoaşterii măsurilor provizorii şi  conservatoare  în dreptul internaţional privat//Analele ştiinţifice ale USM, Chişinău: CEP USM, 2005, p. 96-111

Le nouveau système de la reconnaissance et de l'exécution des jugements étrangers en République de Moldavie//Analele stiintifice ale Academiei MAI al Republicii Moldova, Nr.5, 2005, p. 26-71 

Conflictul de legi (articol de sinteză)//Analele ştiinţifice ale USM, Chişinău: CEP USM, 2005, p.  92-96

Efectele adopţiei internaţionale//Analele ştiinţifice ale USM, vol. 1, Chişinău: CEP USM, 2004, p. 85-89 

Regimul juridic al bunurilor în dreptul internaţional privat al Republicii Moldova//Analele ştiinţifice ale USM, vol.1, Chişinău: CEP USM, 2004, p. 78-84

Problemele prevenirii şi combaterii delicvenţei juvenile//Ordine şi Lege, Nr. 5, 2003,  p. 22-24

Democratizarea votului//Revista Naţională de Drept, Nr. 8, 2003, p. 14-17 

Caracterele generale ale adopţiei în dreptul internaţional privat// Analele Ştiinţifice ale USM, Chişinău: CEP USM, 2001, p. 524-527

Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale (29 mai 1993, aspecte practice)//Analele Ştiinţifice ale USM, Chişinău: CEP USM, 2001, p. 527-532

Ocrotirea minorilor prin tutelă şi curatelă în dreptul internaţional privat//Revista Naţională de Drept, Nr. 1, 2001,  p. 20-23

Excepţia de ordine publică în textele codificate de drept internaţional privat//Revista Naţională de Drept, Nr. 2, 2001,  p. 25-27

Legea aplicabilă filiaţiei copilului din afara căsătoriei//Revista Naţională de Drept, Nr. 4, 2001, p. 13-16

Rolul organizaţiilor într-un sistem internaţional modern//Revista Naţională de Drept, Nr. 6, 2001, p. 20-22

Impactul ONU asupra sistemului internaţional//Revista Naţională de Drept, Nr. 7, 2001, p. 26-28

Determinarea competenţei jurisdicţionale în dreptul internaţional privat//Revista Naţională de Drept, Nr. 8, 2001, p. 33-36

Tratamentul delincvenţilor minori în societatea contemporană//Revista Naţională de Drept, Nr. 9, 2001, p. 46-49

Normele de aplicare imediată în dreptul internaţional privat//Buletinul Asociaţiei Tinerilor Jurişti, Nr. 5(18), Chişinău: Reclama, 1999, p. 70-76

 

IV. Articole în reviste de specilitate străine

Drept internaţional privat şi drept comunitar : realităţi şi perspective // Revista Dialogi Juridici, Iaşi, Univ."Al.I.Cuza", 2007, Nr.1, p.49-56

Оговорка о публичном порядке в международном частном праве// Внешнеторговое право, Москва: Юрист, 2007,  p.30-33

Le nouveau système de la reconnaissance et de l'exécution des jugements étrangers en République de Moldavie//Cahiers de l'Ecole Doctorale, Montpellier 1, Fac. de Droit, nr. 5, mai 2006, p. 205-240.

 

V. Comunicări ştiinţifice   

Modificările operate dreptului familiei în ordinea juridică europeană//Conferinţa Ştiinţifică cu participare internaţională consacrată aniversării a 66-a a USM, 25-26 septembrie 2012, Chişinău: CEP USM, 2012, p. 3-5

Conceptul de „naţionalitate" în Codul civil al Republicii Moldova şi în Codul civil român// Conferinţa Ştiinţifică Dezvoltarea Republicii Moldova în context european, Universitatea „Perspectiva NIT", Chişinău, 15 mai 2012, (coautor: Tudor Ulianovschi)

Influenţa şi asimilarea dreptului Convenţiei Europene pentru protecţia dreptului omului şi libertăţilor fundamentale la nivel legislative// Conferinţa Ştiinţifică Cetăţenie activă, solidaritate şi coeziune pentru dezvoltare, Universitatea „Perspectiva NIT", Chişinău, 12 mai 2011, p. 17-30, (coautor: Vladlen Cojocaru)

Le role de la femme est-europeenne dans le monde des sciences//Culegere de articole: Colocviu ştiinţific „L'egalite de sexes dans le monde francophone", CIFDUF, Franţa, 2008, p. 161-166

Квалификация юридических понятий коллизионной нормы//Oбщероссийская научно - практическая конференция, 2008, Москва: Юрист, 2008, p. 49-55

Оговорка о публичном порядке в международном частном праве//Седьмая общероссийская научно - практическая конференция. Актуальные проблемы правового обеспечения приоритетных национальных проектов"  8-9 декабря  2006, Москва: Юрист în Научные труды, том 1, 2007, p. 803-809

Evoluţia dreptului procesual internaţional ca un institut al dreptului internaţional privat// Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „ Învăţământul superior şi cercetarea-piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere" , Chişinău: CEP USM, 28 septembrie, 2006, p. 307-309

Legea aplicabilă protecţiei minorilor//Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale   „Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene", Chişinău: Tipografia centrală,  2006,  p. 582-584

Competenţa jurisdicţională în litigiile privind persoanele juridice străine//Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene", Chişinău: Tipografia centrală,  2006, p. 522-523

Constituţia europeană : realitate şi perspectivă//Materialele Conferinţei internaţionale „Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuala", 22-23 septembrie 2004, Bălţi, p. 1128-1133

 

абеспечення юридичноi допомоги в арбiтражному процесi//Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Мiжнародне економiчне спiвробiтництво УКРАIHИ", 18 noiembrie 2004, Kiev, p. 110-114

 

Зарождение идеи международного частного права и его составной части международного гражданского процесса//Общероссийская научно практическая конференция " Правовые проблемы экономической и судебной реформы в России " 20-21 декабря 2004 Москва: Юрист, în Научные труды, том 2, p. 166-169 (coautor: Violeta Dorul)

 

VI. Comentarii de legi şi alte acte normative

Comentariul Codului Civil al Republicii Moldova, vol. II, ed. 1, Chişinău: ARC, 2006, 1356 p., (in coautorat)

 

VII. Alte publicaţii

Цели и критерии качества высшего образования. Ukraina, Haricov, 26-27 mai 2005//Materialele Conferinţei Internaţionale « Problemele actuale ale sistemului învăţământului juridic superior », Revista «Юрист Украины», 2005, p.  36-38

 

Statut des enseignants - facteur d'integration européene// Lucrare colectivă în cadrul RIFEFF « La formation des enseignants dans la francophonie», Bibl. et Archives, Canada, 2007, p. 351-356 www.rifeff.scedu.unmontreal.ca

 

Evoluţia şi importanţa metodologiei juridice//Conferinţa Ştiinţifică cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a a USM, 21-22 septembrie 2011, Chişinău: CEP USM, Ştiinţe Sociale, vol.1, 2011, p. 3-6.

 

MEMBRU ÎN INSTITUŢII NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE

Membre of the ICSID Panels, 2011-2017

Expert în Consiliul de Expertiză al CNAA, 2011-prezent

 

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Membru al colegiului de redacţie Jurnalul de Studii Juridice, România, 2009 - prezent

Membru al colegiului de redacţie Dialogi juridici, România, 2007 - prezent

Membru Seminarului Ştiinţific de profil la specialitatea 12.00.03 - Drept privat, 2005 - present

Dreptul de exercitare a conducerii ştiinţifice a tezelor de doctor, la specialitatea 12.00.03 - Drept privat (Dispoziţie nr.1279 din 05.10.2011), 2005-prezent

Membru al colegiului de redacţie al Revistei ştiinţifice „Studia Universitatis", USM, 2005 -prezent

Membru al colegiului de redacţie al Revistei Internaţionale de Drept „ASPECTS", 2005 - 2011

Vice-preşedinte, Conferinţa Internaţională a Facultăţilor de Drept de expresie franceză - CIFDUF, AUF, 2005-2007

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - fluent

Franceza- fluent

Engleza - debutant

 

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

Om Emerit, Decret din 17 octombrie 2009 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Internațional și European
Arhiliuc Victoria
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Şeremet Igor
doctor în drept, lector universitar
Babără Valeriu
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bancu Cristina
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Aurel
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Buruiană Mihai
magistru în drept, lector superior universitar
Cazacu Doina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Căpăţînă Ion
lector universitar
Coșleț Nicolae
magistru în drept, lector universitar
Cojocaru Violeta
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Dorul Olga
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gribincea Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Lazăr Diana
doctor în drept, lector universitar
Osmochescu Nicolae
doctor în drept, profesor universitar
Roşca Valentin
doctor în drept, lector universitar
Rusu Serghei
Lector universitar,
Sârcu-Scobioală Diana
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Suceveanu Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.