Dorul Olga
doctor în drept, conferenţiar universitar
Șef al Departamentului Drept Internațional și European

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 A, bir. 23, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 77 24
E-mail: dorulolga@yahoo.com

DOMENII DE CERCETARE

Neutralitatea statelor.

Securitatea colectivă a statelor.

Răspunderea internațională penală în cazul comiterii crimelor de război.

Sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Drepturile omului și biomedicina.

Inteligența artificială și drepturile omului.

 

DISCIPLINE PREDATE

Drept international public

Dreptul conflictelor armate

Drept international umanitar

Dreptul organizațiilor internaționale

 

STUDII

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2002

Master în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2003

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2008

Tema tezei de doctorat „Neutralitatea - parte componentă a sistemului de securitate colectivă" 

 

 

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

-      Programul Tempus "Drept şi gestiunea viţei-de-vie", Universitatea Montesquieu (Bordeaux IV), Franța ; Universitatea Publică de Navara, Spania, martie - iulie 2007

-      Cursuri tematice "Didactica universitară: formarea și evaluarea competențelor profesionale" realizat în cadrul programului de Formare profesională continuă a Centrului Educațional PRO DIDACTICA, în perioada martie-aprilie 2014. Durata studiilor - 128 ore.

-      Seminarul de dezvoltare profesională "Comment intégrer la qualité dans le pilotage académique à l'Université", realizat cu susținerea Agenției Universitare a Francofoniei (AUF) în cadrul proiectului regional de guvernare universitară "La consolidation de la capacité et de fonctionnalité du système institutionnel de management de la qualité dans l'Université d'Etat de Moldova" (12-13, 19-20 ianuarie 2021).

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

 

-          Lector, lector superior, conferențiar universitar la Catedra Drept Internaţional şi Drept al Relaţiilor Economice Externe (Departamentul Drept Internațional și European), Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2003, 2008, 2012 - prezent

-          Consultant Proiectul "Strengthening the capacities of the justice sector actors to deliver justice in line with European standards, in particular to fight discrimination in the Republic of Moldova", Consiliul Europei, 2021.

-          Consultant Proiectul "Improving women's access to justice in five eastern partnership countries", Consiliul Europei, 2016, 2017.

-          Cercetător științific în cadrul proiectului instituțional "Redimensionarea politicii externe și interne a Republicii Moldova din perspectiva evoluției proceselor integraționiste și modificărilor geopolitice ale sistemului internațional". Tema individuală de cercetare - "Statutul de neutralitate al Republicii Moldova în contextul transformărilor geopolitice contemporane".

Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, 2015-2020.

-          Formator, Institutului Național de Justiție, 2013 - prezent.

-          Consultant, Proiectul "Acces egal la educație", Keystone Human Services International Moldova Association, 2011.

-          Consultant, Proiectul "Educație incluzivă", Asociația Obștească Femeia și Copilul - Protecție și Sprijin, 2011.

-          Lector superior la Catedra Științe Juridice, Departamentul Administrare publică, Academia de Administrație Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova, 2008 - 2016

-          Lector stagiar la Catedra Drept de procedură penală şi Criminalistică, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2002-2003. 

-          Specialist coordonator în cadrul Secției Agent Guvernamental, Ministerul Justiției al Republicii Moldova, 2002-2004.

 

Membru în instituţii naţionale / internaţionale :

- formator, Programul european pentru formare a juriștilor în domeniul drepturilor omului (HELP) Consiliul Europei

- expert evaluator în domeniul cercetare și inovare, domeniu general: Științe juridice, în temeiul Deciziei Consiliului de conducere a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare nr. 556 din 25/06/2021.

 

Alte responsabilităţi profesionale

- membră al Colegiului de Redacție, Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale, ISSN 1857-1999.

- membră al Colegiului de Redacție, Revista Institutului Național al Justiției https://www.inj.md/ro/colegiul-de-redac%C8%9Bie

- membră al Consiliului Academic al Revistei "Studia Universitatis" seria Științe Sociale

- membră a Grupului de recenzenți, Revista Administrarea Publică http://aap.gov.md/files/publicatii/revista/RECENZENTI2.pdf

- abilitată cu dreptul de conducător științific la tezele de doctorat, specialitatea 552.08- Drept internațional și european public (Hotărârea Comisiei de Atestare nr. AT 6/5 din 19 noiembrie 2015).

 

 

PUBLICAŢII

I. Manuale, note de curs, publicații metodice și didactice

-        Drept internaţional public Ediția a III-a revăzută și adăugită (coautori: Al. Burian, O. Balan, V. Arhiliuc, N. Osmochescu, D Sarcu, N Suceveanu, V. Gamurari), Chișinău, 2009.

-        Drept internaţional public. Ediția a IV-a revăzută și adăugită (coautori: Al. Burian, O. Balan, V. Arhiliuc, N. Osmochescu, D. Sarcu, N Suceveanu, V. Gamurari), Chișinău, 2012.

-        Drept internaţional public. Ediția a V-a revăzută și adăugită (coautori: Al. Burian, O. Balan, V. Arhiliuc, N. Osmochescu, D. Sarcu, N Suceveanu, V. Gamurari, C. Ciugureanu-Mihăiluță, V. Țarălungă, O. Blașcu), Combinatul Poligrafic. Chișinău, 2021. 756 p.

-        Ghid metodic de drept internațional umanitar (coautori: V. Zaharia, V. Roșca). CEP USM, Chișinău, 2012.

-        Dreptul conflictelor armate. Suport de curs. (coautor V. Zaharia), Chișinău CEP USM, 2014.

-        Drept internațional umanitar. Caiet de seminar. (coautor A. Cauia), Notograf Prim SRL, Chișinău, 2021. 111 p.

 

II. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

-        Conceptul de securitate colectivă în dreptul internaţional contemporan, „Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale", nr. 1, 2008, p. 68-73.

-        Evolution du statut de la neutralité permanente dans les systèmes universels de sécurité collective, Revista Studii Juridice Universitare, Nr. 3-4, Chișinău, 2010. p. 35-45.

-        Descentralizarea în statele membre ale Uniunii Europene: modele, forme și metode, Revista "Administrarea publică" , Nr. 4 (72), octombrie - decembrie 2011, p. 97-105. 

-        Servitutea internațională, Revista Administrarea Publică, iulie-septembrie 2013, nr. 3 (79), pp. 46-54.  

-        Definirea competențelor statului în dreptul internațional public, Revista Studia Universitatis, Seria Științe sociale, nr. 8 (58), 2012, p. 41-43, 2012.  

-        Нейтралитет Республики Молдова в геополитической архитектуре черноморского региона в контексте современных интеграционистских трансформаций, Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale, Nr. 2 (32), 2014 p. 59-67 (coautor Al. Burian). 

-        Factorii determinanți ai statutului de neutralitate permanentă al statului, Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale Nr. 4 (38), 2015 p. 9-16.  

-        Cadrul normativ internațional în materia irelevanței calității oficiale a făptuitorului în procesul de angajare a răspunderii internaționale. Revista Administrarea publică. (Categoria C). Chișinău, ianuarie-martie 2016, nr. 1 (89), p. 51-56. 

-        Abordarea conceptuală a crimelor de război în dreptul internațional, Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale (Categoria B), Nr. 1 (Volumul 11), 2016 pp. 9-15. 

-        Consécration normative de la responsabilité individuelle pénale au niveau international, publicat în Revista Institutului Național al Justiției nr. 1 (40), 2017. p. 44-48.

-        Individualizarea răspunderii internaționale penale pentru nerespectarea normelor privind protecția bunurilor culturale. Revista "Administrarea publică" nr. 3, 2017, p. 82-87.

-        Demnitatea umană - sursă și fundament al drepturilor și libertăților omului în secolul XXI. Partea I (coautorat: Cazacu D.) publicat în Revista Institutului Național al Justiției nr. 4 (59), 2021. p. 43-47.

 

III. Articole în reviste de specilitate străine

-        Permanent Neutrality of the Republic of Moldova in the Context of European Geopolitics (coautor Al. Burian), Tamkang Journal of International Affairs, 2016/07, Issue 1, Volume 20, Pages 61-94, ISSN 1027-4979. 

-        Permanent neutrality of European Union states. Evolutionary aspects. Cross-Border Journal for International Studies.Vol. 2, No2 (2017), p. 33-40.

 

IV. Comunicări ştiinţifice

-        Determinări conceptuale ale competențelor statului în dreptul internațional public, Comunicat la Conferința științifică cu participare internațională, Atelierul Drept, 26 septembrie 2012, Chișinău. Publicat în "Rezumate ale comunicărilor. Științe juridice. Științe economice". Chișinău 2012, CEP USM, p. 47-50.

-        Competențele statului privind serviciile publice în dreptul internațional public, publicat în Materiale ale conferinței științifico-practice cu participare internațională, secția 1.3. Edificarea statului de drept și modernizarea administrației publice prin prisma practicilor europene, Academia de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova, Chișinău, 2012. p. 146-148.  

-        Международно-правовое регулирование государственного нейтралитета в вооруженном конфликте, Материалы VI Международной научно-практической конференции «Молодежь и Наука: Реальность и Будущее», 2013 г. Том II Экономические науки, юридические науки, Невинномысск, 2013. с. 373-376.  

-        Competența personală a statului în dreptul internațional public. Aspecte definitorii. Rezumate ale comunicărilor Științe juridice. Științe economice. Conferința științifică "Integrare prin cercetare și inovare" 26-28 septembrie 2013. CEP USM. pp.34-36.  

-        Competențe teritoriale ale statului în dreptul internațional public. Aspecte definitorii.  Materiale ale conferinței științifico-practice cu participare internațională, organizată de Academia de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova, 20 mai 2013 p. 192-194. 

-        Ombudsmanul european - mecanism sui generis de protecție a drepturilor omului.  Protecția drepturilor omului: mecanisme naționale și internaționale. Materiale ale mesei rotunde cu participare internațională consacrată aniversării a 20-a de la fondarea Academiei de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova, 11 decembrie 2012 p. 73-79. 

-        Виды нейтралитета в международном праве. Материалы VII Международной научно-практической конференции «Молодежь и наука: реальность и будущее» Невиномысск (4.03.2014). Том 2. Стр. 341-344. 

-        Fundamentul juridic al statutului de neutralitate permanentă. Repere de drept constituțional și drept internațional public, publicat în "Teoria și practica administrării publice" Materiale ale conferinței științifico-practice cu participare internațională, 23 mai 2014. Chișinău, 2014. P. 140-143. 

-        Reglementarea metodelor și mijloacelor de purtare a conflictelor armate în dreptul internațional umanitar contemporan, publicat în Rezumate ale comunicărilor Științe sociale, Conferința științifică națională cu participare internațională "Integrare prin cercetare și inovare", Universitatea de Stat din Moldova 10-11 noiembrie 2014. p. 245-248.  

-        Evoluția și codificarea principiului individualizării răspunderii penale pentru comiterea infracțiunilor internaționale, publicat în "Interacțiunea dreptului național și internațional în realizarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului", Materiale ale mesei rotunde cu participare internațională consacrată Zilei Internaționale a drepturilor omului, 10 decembrie 2014, Academia de Administrare Publică, Tipogr. „Garomont-Studio", Chișinău, 2015. Pp. 71-82. 

-        Буриан О., Дорул О. Правовий режим трубопроводів в міжнародному морському праві. Загальні визначення. Міжнародно-правові проблеми сучасного торговельного мореплавства. Збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції (12 грудня 2013 р., м. Київ) / Київський університет права НАН України [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В., Дей М.О., Псреверзєва О.С.] - Вип.2. - К.:, Видавництво Ліра-К, 2014. С. 39-43. 

-         Понятие и основные признаки военных преступлений. Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Молодежь и наука: реальность и будущее» Невиномысск, 2015. Том 2. Стр. 423-425.  

-        Protecția dreptului la viață în condițiile conflictelor armate, publicat în Culegerea comunicărilor participanților la Conferința științifică internațională "Interacțiunea dreptului intern cu dreptul internațional: provocări și soluții". Vol. II, Chișinău, 2015. p. 49-53. 

-        Natura juridică a răspunderii internaționale penale, publicat în Rezumate ale comunicărilor Științe juridice, Științe economice, Conferința științifică națională cu participare internațională "Integrare prin cercetare și inovare", Universitatea de Stat din Moldova 10-11 noiembrie 2015. p. 165-168.  

-        Codificarea instituției răspunderii comandantului militar în dreptul internațional penal, publicat în Materialele mesei rotunde cu participare internațională consacrate Zilei internaționale a drepturilor omului "Rolul instituțiilor democratice în asigurarea protecției drepturilor omului", Academia de Administrare Publică. Chișinău, 2016. p. 43-49. 

-        Международная уголовная ответственность военных преступников, Материалы международной научно-практической конференции «Политика двойных стандартов в разрешении территориальных конфликтов», Кишинэу, 23 февраля 2016 г. с. 87-91.  

-         Exonerarea de răspundere internațională penală, Materiale ale conferinței științifico-practice cu participare internațională "Teoria și practica administrării publice". Chișinău, 20 mai 2016. P. 234-236.  

-        Совместимость и взаимодействие международной уголовной юстиции и государственного суверенитета Материалы IX Международной научно-практической конференции «Молодежь и наука: реальность и будущее» Невинномысск (2016 г.). Том 2. Стр. 325-328.  

-        Fundamentul răspunderii internaționale penale, materialele Conferinței naționale cu participare internațională "Știința în nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective" (ediția a doua), p. 259-261. Bălți, 29-30 septembrie 2016.

-        Protecția bunurilor culturale în conflictele armate. Aspecte de drept internațional penal. Materialele conferinţei ştiinţifice internaționale "Perspectivele și problemele integrării în spațiul european al cercetării și educației" 7 iunie 2016. Volumul 1. Atelierul II Științe juridice. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. Cahul 2016. p. 109-112.

-        Neutralitatea permanentă a Republicii Moldova in contextul geopolitic european publicat în Post-Soviet States Вetween Russia And The EU: Analysing Special Circumstances And Political Tendencies (Ţările Post-Sovietice Între Ue Şi Federaţia Rusă - Analiza Circumstanţelor Specifice Şi Tendinţelor Politice) Conferinţa ştiinţifică internaţională 27 September, 2016 Chişinău, CEP USM, pag. 419-425, USM.

-        Imprescriptibilitatea crimelor de război și crimelor împotriva umanității. Publicat în materialele Conferinței științifice internaționale „Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației", Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, 7 iunie 2017, vol. I, p. 51-53.

-         Dreptul la viață în contextul conflictelor armate, publicat în "Mecanisme de protecție a drepturilor omului" materiale ale mesei rotunde cu participare internațională, consacrată Zilei internaționale a drepturilor omului, Chișinău, 6 decembrie 2017. P. 60.

-         Drepturile statului permanent neutru, publicat în "Rezumate ale comunicărilor. Științe juridice și economice" Conferința științifică națională cu participare internațională "Integrare prin cercetare și inovare", Chișinău, 7-8 noiembrie 2019. P. 11-15.

-         Răspunderea internațională pentru nerespectarea statutului de neutralitate, publicat în Culegerea materialelor științifice elaborate în baza comunicărilor de la Conferința științifică națională cu participare internațională organizată cu ocazia a 60 de ani de la înființarea Facultății de Drept, USM 1-2 octombrie 2019, Chișinău. CEP USM p. 600-604.

-        Reflecții privind consolidarea științifică a instituției protecției genomului uman, publicat în "Rezumate ale comunicărilor. Științe juridice și economice. Volumul II." Conferința științifică națională cu participare internațională "Integrare prin cercetare și inovare", Chișinău, 10-11 noiembrie 2020. P. 37-40.

 

V. Comentarii de legi şi alte acte normative

-        Dreptul la viață privată (coautor S. Filincova), publicat în Manualul judecătorului pentru cauze civile. Ediția II. Chișinău, 2013. p. 941-954

-        Convenția Europeană a Drepturilor Omului: comentariu asupra hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului. Concluzii și recomandări. (coautori: Mihai Poalelungi, Diana Sârcu, Stas Splavnic, Lilia Grimalschi, Alexandra Nica). Tipografia Centrală. Chișinău, 2017. 575 p.

 

VI. Alte publicaţii

-        Indice tabelar. Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova: 31 decembrie 2001-31 decembrie 2018. // Tabel index. Judgments of the European Court of Human Rights versus Republic of Moldova (coautori: Mihai Poalelungi, Diana Sârcu-Scobioală, Alexandra Nica, Oleg Rotari). Tipografia Centrală. Chișinău, 2019. 600 p.

-        Manual de formare pentru judecători și procurori asigurarea accesului femeilor la justiție. Secțiunea națională: Republica Moldova. Întocmit în cadrul Proiectului "Îmbunătățirea accesului femeilor la justiție în cinci ţări ale Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova Și Ucraina)". Consiliul Europei, 2016 https://rm.coe.int/training-manual-for-judges-and-prosecutors-on-ensuring-women-s-access-/168076428c 29 p.

 

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

            Elaborarea avizului din partea Catedrei Drept Internațional și Drept al Relațiilor Economice Externe a Universității de Stat din Moldova asupra proiectului de Lege cu privire la statutul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova, înregistrat la Biroul permanent al Parlamentului Republicii Moldova la 19 aprilie  2011 (Nr. 04) (coautor N. Osmochescu)

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Franceza - bine

Rusa - fluent

Spaniola - slab

Germana - slab

Engleza - slab

Cadre didactice
Departamentul Drept Internațional și European
Arhiliuc Victoria
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Şeremet Igor
doctor în drept, lector universitar
Babără Valeriu
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bancu Cristina
magistru în drept, asistent universitar
Băieşu Aurel
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Cazacu Doina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Căpăţînă Ion
magitru în drept, asistent universitar
Coșleț Nicolae
magistru în drept, asistent universitar
Cojocaru Violeta
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Dorul Olga
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gribincea Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Josanu Dumitru
magistru în drept, asistent universitar
Lazăr Diana
doctor în drept, lector universitar
Osmochescu Nicolae
doctor în drept, profesor universitar
Roşca Valentin
doctor în drept, lector universitar
Rotari Oleg
magistru în drept, lector universitar
Sârcu-Scobioală Diana
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Suceveanu Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.