Lazăr Diana
doctor în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT str.Sf.Ţării, 29, et.5, bir.501-502, Chişinău
Tel: + 373 22 58 28 57; + 373 22 83 99 13
E-mail: di_lazar@yahoo.com

DOMENII DE CERCETARE

Dreptul comerţului internațional; Arbitraj comercial Internaţional; Metode alternative de soluţionare a conflictelor; Drept internațional privat; Drept viti-vinicol; Dreptul uniunii europene; Dreptul proprietăţii intelectuale.

DISCIPLINE PREDATE

Dreptul comerţului internaţional

Metode alternative de soluţionare a conflictelor

STUDII

Magistru în drept, economie şi gestiune în sectorul viti-vinicol, Universitatea Bordeaux Montesquieu IV, 2005

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2004

Licenţiat în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2003

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

„Medierea şi alte metode alternative de soluţionare a conflictelor dezvoltarea dialogului democratic", Universitatea Central Europeană, Budapesta, iunie 2010

„Consilier în proprietatea intelectuală", Agenţia de stat pentru protecţia proprietăţii intelectuale, Chişinău, februarie - mai 2007

„Protecţia indicaţiei geografice protejate Cognac în statele CSI", Biroul Naţional Interprofesional al Cognac, Franţa, mai-octombrie 2005

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Manager de proiect pentru industria vitivinicolă, Proiectul Agenţiei Statelor Unite ale Americii Creşterea Competitivităţii şi Dezvoltarea Întreprinderilor II (USAID CEED II, Chemonics International). Decembrie 2010 - prezent

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2007 - prezent

Avocat, Biroul asociat Botanica, ianuarie 2009 - prezent (licenţă suspendată decembrie 2010)

Manager de proiect, Proiectul de reducere a poluării în zona transfrontalieră prin ameliorarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă şi sanitaţie, august 2007 - august 2010

Consilier în proprietate intelectuală, Comitetul Interprofesional al Vinurilor Champagne din Franţa, decembrie 2005-noiembrie 2010

Secretar, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, octombrie 2003-septembrie 2004.

PUBLICAŢII

I. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Public policy as a limit to recognition and enforcement of foreign arbitral award : seeking for counterpoise between public interests and arbitral autonomy // Revista de Studii si Cercetari Juridice, 2010, nr.1-2, p.94-107

Arbitrabilitatea litigiilor - temei de refuz a recunoaşterii şi executării sentinţelor arbitrale străine// Revista Studia Universitatis Seria „Stiinte Sociale, 2010, nr.8(38), pag. 84-94  

II. Comunicări ştiinţifice

Eficacitatea convenţiei de arbitral : temei de pentru recunoaşterea şi executarea hotărîrilor arbitrale străine în sistemul convenţiei de la New York din 1958// Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Dreptul privat, ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice: tradiţii, actualitate şi perspective", (în curs de publicare)

Condiții de regularitate privind convenția arbitrală în procesul de recunoaștere și executare a sentințelor arbitrale străine în sistemul Convenției de la New York din 1958// Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Interferenţe universitare - Integrare prin cercetare şi inovare", USM, 25-26 septembrie, 2012, Rezumat publicat (2 pag) în broșura conferinței

Aspecte procedurale la etapa recunoaşterii şi executării sentinţelor arbitrale străine// Conferința ştiinţifică cu participare internațională consacrată aniversării a 65-a a USM,  21-22 septembrie 2011, Culegerea conferinţei, „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare", vol. Ştiinţe Sociale, vol.I, CEP USM, Chişinău, 2011, pag.68-70

III. Alte publicaţii

Studiu comparativ al cadrului legal viti-vinicol al Republicii Moldova în vederea formulării recomandărilor privind facilitarea activităţii producătorilor mici de vinuri// Chişinău, mai 2010, broşura 21 pagini (2c.a.), tipărită cu suportul proiectului USAID Creșterea Competitivității şi Dezvoltarea Întreprinderilor (CEED).

Re-think wine sector. Relansam sectorul viti-vinicol// Chişinău, iunie 2010, broșura 45 pagini (3,5 c.a.), tipărită cu suportul proiectului USAID Creșterea Competitivității şi Dezvoltarea Întreprinderilor (CEED).

Тайны одного имени - Champagne// Revista „Business Class", Chisinau, nr.1-(15), 2007.p.114-116

Champagne - o denumire de origine de elita// Revista „Curierul Economic", Chisinau, nr.28(129), 2007, p.7

La Moldavie - un pays vitivinicole à découvrir.// Revista « Lettre Intermillésime », Bordeaux , Franta, nr.1, 2005. p.1

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

Elaborarea legii nr.262 din 16.11.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Monitorul Oficial nr.6-9, art.nr.30, din 11.01.2013

Elaborarea legii nr.280-XVI din 14.12.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Monitorul Oficial nr.94-96, art.nr.349, din 30.05.2008.

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 2007 - prezent

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Franceza - fluent

Engleza - fluent

Rusa - fluent

Italiana - bine

Cadre didactice
Departamentul Drept Internațional și European
Arhiliuc Victoria
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Şeremet Igor
doctor în drept, lector universitar
Babără Valeriu
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bancu Cristina
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Aurel
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Buruiană Mihai
magistru în drept, lector superior universitar
Cazacu Doina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Căpăţînă Ion
lector universitar
Coșleț Nicolae
magistru în drept, lector universitar
Cojocaru Violeta
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Dorul Olga
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gribincea Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Lazăr Diana
doctor în drept, lector universitar
Osmochescu Nicolae
doctor în drept, profesor universitar
Roşca Valentin
doctor în drept, lector universitar
Rusu Serghei
Lector universitar,
Sârcu-Scobioală Diana
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Suceveanu Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.