Luca Ala
doctor în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT Adresa profesională: mun. Chisinau, Piața Marii Adunări Nationale 1
Tel:  + 373 22 23 22 07
E-mail: lucaala@mail.ru, lucaala0@gmail.com

 

DOMENII DE CERCETARE

Drept internaţional public, Drept european.

DISCIPLINE PREDATE

Drept instituțional al Uniunii Europene

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2016, Tema tezei de doctorat: „Migrația forței de muncă la nivel internațional și național

Magistru în drept, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2003

Licență în drept, Facultatea Economico-juridică, Academia Internațională de Drept Economic, 2002

Specializarea Evidența bugetară, Colegiul Financiar - Bancar din Chișinău, 1994

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

- Curs de formare la specialitatea „Modulul psihopedagogic",  2014

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

-          Lector univertsitar, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2009 - prezent

-          Ministerul Educației al Republicii Moldova; consultant Secția studii postuniversitare și învățare pe tot parcursul vieții, 2014- prezent

PUBLICAŢII

                            Articole ştiinţifice în reviste de profil recunoscute:

1.      Luca Ala. Mecanisme şi proceduri internaţionale de reglementare a forţei de muncă. În: Studia Universitatis, Revistă ştiinţifică, Seria Ştiinţe Sociale, Universitatea de Stat din Moldova, nr.8 (28). (Categoria B), Chişinău, Editura : CEP USM, 2009, pp. 18-22.- 0,31 c.a. 

2.      Luca Ala. Protecţia migranţilor în baza Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi a Cartei Sociale Europene. Revista Naţională de Drept, publicaţie periodică ştiinţifico-practică, (Categoria C), nr.7 (177) 2015, pp.64-68. - 0,68 c.a. 

3.      Luca Ala. Reglementări internaţionale speciale privind lucrătorii migranţi la nivel universal. Revista Naţională de Drept, publicaţie periodică ştiinţifico-practică, (Categoria C), nr.8 (178) 2015, pp.45-50. - 0,75 c.a. 

  

Comunicări la forumuri ştiinţifice naţionale/ internaţionale:

4.      Лука Алла. Международная миграция рабочей силы в условиях глобализации. Материалы XXXVIII-ой Международной заочной научно-практической Конференции «Научная дискуссия: вопросы юриспруденции», № 6-7 (35) г. Москва, Изд. «Интернаука», 2015- 126с. - 0,62 c.a.

5.       Luca Ala. Migraţia internaţională a forţei de muncă în condiţiile globalizării. Simpozionul internaţional „Universul Ştiinţelor", Ediţia a VI din 06 septembrie 2015, Iaşi-România pp.65.- 0,45 c.a.

6.      Luca Ala. Principalele documente, mecanisme şi proceduri internaţionale de apărare a drepturilor şi libertăţilor emigranţilor. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european". Consacrată memoriei ilustrului jurist, savant şi pedagog Constantin Florea. Chişinău, 15.12.2007. Chişinău, Editura: CEP USM, 2008, pp. 215-218. - 0,25 c.a.

7.      Luca Ala. Situaţia social-economică şi piaţa forţei de muncă în RM: factorii ce determină migraţia forţei de muncă, indicatorii cantitativi. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani ai Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului". Chişinău, 12.12.2008. Chişinău, Editura "Helmax", 2009, pp. 306-310. - 0,31 c.a.

8.      Luca Ala. Migraţia forţei de muncă: factori şi alternative. Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională, consacrată aniversării a 65-a a USM „Creşterea impactului  cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare". Chişinău, 21-22 septembrie 2011, Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe sociale, Vol.I. Chişinău: CEP USM, 2011, pp. 70-74. - 0,31 c.a.

9.      Luca Ala. Elementele definitorii, noţiuni şi termeni ala fenomenului migraţiei de muncă. Conferinţa internaţională ştiinţifică interuniversitară „Dezvoltarea învăţămîntului superior, societăţii democratice şi economiei de piaţă în context European". Chişinău, Universitatea „Perspectiva-INT" 25-26 aprilie 2013. Perspectiva academică, Vol.IV. Chişinău: Perspectiva, 2013, pp. 216-221.- 0,37 c.a.

10.  Luca Ala. Conceptul de lucrător în Uniunea Europeană. Conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare" 10-11 noiembrie 2015 Rezumate ale comunicărilor, pp.154-156.- 0,13 c.a.

11.  Luca Ala. Migraţia-domeniul principal de studiu pentru secolul XXI. Conferinţa ştiinţifică interuniversitară „Integrarea europeană - oportunităţi pentru dezvoltarea Republicii Moldova". Chişinău, Universitatea „Perspectiva-INT" 06.05.2010. Publicaţie periodică de ştiinţe socioumane contemporane "Perspectiva academică", Vol.I. Chişinău: Perspectiva, 2010, pp. 134-139. - 0,37 c.a.

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - excelent

Engleza - bine

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Internațional și European
Augustina Şiman
Lector universitar,
Şeremet Igor
doctor în drept, lector universitar
Babără Valeriu
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bancu Cristina
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Aurel
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Burac Victor
magistru în drept, lector universitar
Buruiană Mihai
magistru în drept, lector superior universitar
Căpăţînă Ion
lector universitar
Cojocaru Violeta
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Dorul Olga
doctor în drept, conferenţiar universitar
Duca Nicolae
magistru în drept, lector universitar
Gribincea Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Josanu Dumitru
magistru în drept, lector universitar
Lazăr Diana
doctor în drept, lector universitar
Luca Ala
doctor în drept, lector universitar
Osmochescu Nicolae
doctor în drept, profesor universitar
Roşca Valentin
doctor în drept, lector universitar
Rusu Serghei
Lector universitar,
Sârcu-Scobioală Diana
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Serbenco Eduard
Doctor în drept, lector universitar
Suceveanu Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaharia Virginia
doctor în drept, lector universitar
Zamfir Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.