Osmochescu Nicolae
doctor în drept, profesor universitar

DOMENII DE CERCETARE

Drept internațional public,   teoriile corelației drept internațional public și drept intern

 

DISCIPLINE PREDATE

Drept internaţional public,  cursuri speciale Drept diplomatic și consular, Dreptul organizațiilor internațional, dreptul tratatelor internaționale

 

STUDII

Universitatea de Stat din Moscova, doctorand,Facultatea Drept,  1974-1977

Universitatea de Stat din  Moldova, Facultatea Drept,  specialitatea - dreptul, calificarea - Jurist, 1968-1973

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ:

Universitatea de Stat din Moldova, Profesor universitar, doctor în drept, Facultatea drept, Departamentul Drept Internaţional şi European, Iulie 2006 -   prezent  

Universitatea de Stat din Moldova, Conferenţiar universitar, doctor în drept, Facultatea drept, catedra Drept Internaţional şi Dreptul Relaţiilor Economice Externe, șef de catedră Drept și științe administrative, FRIȘPA, USM,  iulie 2001- 2006    

Misiune diplomatică în Republica Uzbekistan,Tadjikistan, Kîrghîstan, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova, mai 1998 - iunie 2001                

Curtea Constituţională a Republicii Moldova,Judecător al Curţii, Judecător categorie superioară, februarie 1995 -  februarie 1998   

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii   Moldova, viceprim - ministru, martie 1994 -    februarie 1995   

Consilier de Stat al Preşedintelui Republicii Moldova pentru problemele de politică externă şi drept, martie 1993-martie 1994     

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea drept, catedra Drept internaţional şi dreptul relaţiilor economice externe, şef de catedră, iunie 1992-martie 1993   

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, viceprim - ministru, august 1990 -iunie 1992             

Universitatea de Stat din Moldova,  Facultatea drept, lector, lector superior, conferenţiar universitar,  noiembrie 1977- august 1990 

Universitatea de Stat din Moscova, Facultatea drept, Catedra drept internaţional, Specializarea Drept internaţional public (12.00.10), doctorand. Octombrie 1974-   noiembrie  1977  

Universitatea de Stat din Moldova, lector,Facultatea drept,iulie 1973- octombrie 1974   

 Aeroportul Aviaţiei civile, serviciu  radio comunicaţii,  tehnician radio, noiembrie 1966- august 1968       

Serviciul militar în termen, marinar Flota Militară Baltică, noiembrie 1963 - noiembrie 1966    

Uzina „Electrotocipribor", asamblor radio, iulie 1963- noiembrie 1963    

 

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

Universitatea de Stat din Moscova, Facultatea Drept,Catedra Drept Internațional public, 1989

Universitatea de Stat din Bucureşti, România, Stagiere, Facultatea Drept,1984-1985        

Universitatea de Stat din Moscova, Facultatea Drept,1981

 

PUBLICAŢII

I. Manuale

Osmochescu N., Rahimova M., „Drept diplomatic şi consular", în scheme (rus., uzbek, engl.). Taşkent. Manual. Academia pentru construcţie Statală şi Socială pe lângă Preşedintele Republicii Uzbekistan, 2001, p. 2-60.

Osmochescu N., Rahimova M., „Protocolul şi etichetul diplomatic", manual şi recomandări metodice trilingv (rus., uzbek, engl.). Taşkent. Manual. Academia pentru construcţie Statală şi Socială pe lângă Preşedintele Republicii Uzbekistan, 2001, p.2- 56.

Osmochescu N., Drept internaţional public (capitolul VI, XI). Manual, Chişinău, Editura „Elena SRL", noiembrie 2009, Coordonator al ediţiei A.Burian, p.107-161, 255-287.

Osmochescu N., Drept Internaţional public.(capitolul VI, XI), Ediția a IV-  a revăzută și adăugată). Manual, Chişinău, Editura „Elena SRL", Coordonator al ediţiei A.Burian, 2012. 6,5 c.a.

Osmochescu N., Olga Dorul, Drept internațional public (în scheme). Note de curs. Chişinău: CEP USM - 2012. 112 p., 7 c.a.

II. Monografii

Osmochescu N., Mereuţa M., Aspecte teoretice şi practice ale teritoriului de stat şi frontierelor în dreptul internaţional. Monografie. Editura AXA, Botoşani, septembrie 2007, - 296 p.;

Osmochescu N., Gămurari V., Suveranitatea şi dreptul internaţional. Probleme teoretice şi practice actuale. Monografie, Chişinău, CEP USM, 2007, - 258 p.

Osmochescu N., Martîniuc C., Subiecţii de drept internaţional public contemporan. Monografie, Chişinău, CEP USM, 2008,- 326 p.

 Osmochescu N.,  C.Cigureanu-Mihăluţă, Protecţia Internaţională a drepturilor copilului.  Monografie, Chişinău, Editura ASEM, 2009. 402 p., 18,6 c.a.

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Osmochescu N., Gămurari V., Aplicarea principiului egalităţii suverane a statelor în practica  ONU. Chişinău, Analele ştiinţifice ULIM, Simposium - profesorrum ULIM   Seria Drept, 2002, p.62-66.

Osmochescu N., Gămurari V., Dezvoltarea istorică a principiului egalităţii suverane a statelor. Administraţia publică  (revista  trimestrială  metodico-ştiinţifică AAP pe lângă preşedintele Republicii Moldova), nr. 4, 2002, p. 70-78.

Osmochescu N., Ţurcan S., Ratificarea tratatelor internaţionale ca procedură legislativă specială. Chişinău, Revista Avocatul Poporului nr. 10-12, 2002, p. 34-39.                                                                                                               

Osmochescu N., M.Mereuţa, Organizaţiile statale şi teritoriul în antichitate, Chişinău,   Analele ULIM,  Seria Drept, anul 2004, vol.5, p.23-30.

Osmochescu N., Dreptul  Internaţional Penal - ramură nouă de Drept Internaţional Public. Chişinău, Revista Avocatul Poporului nr. 4, 2005, p.1-4.

Osmochescu N., Neutralitatea permanentă -instituţie de drept constituţional şi de drept internaţional public (studiu comparat). Chişinău, Revista Naţională de Drept nr. 2,  2005, p. 2-7.

Osmochescu N., Cu privire la apariţia şi evoluţia conceptului de Frontieră de stat. Materialele sesiunii ştiinţifice din 8-9 octombrie 2004, Seria „Drept" SYMPOSIA PROFESSORUM,ULIM Chişinău,2005, p. 53-60.

Osmochescu N., Mereuţă M., Extinderea Uniunii Europene şi regimul juridic  al frontierelor statelor membre. Chişinău, Revista Avocatul Poporului nr. 5-6, 2006, p.11-16.

Osmochescu N., Abid Nasir Husein, Сравнительная характеристика системы экологических прав граждан в госурарствах членах Европейского союза и Республики Молдова. Avocatul poporului, 2006, nr.11-12, p.28-30.

Osmochescu N., Harea D., Răspunderea internaţională a statelor pentru daune aduse mediului. Revista naţională de Drept , nr. 4. 2007. p.17-23.

Osmochescu N., Organizaţia pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică - GUAM:  origine şi evoluţie. Chişinău, Revista ştiinţifică STUDIA UNIVERSITATIS, Seria: Ştiinţe sociale, nr.3. 2007. Chişinău, CEP USM, p.31-37.

Osmochescu N., Cealîc D., Poziţia SUA faţă de jurisdicţia Curţii Penale  Internaţionale asupra resortisanţilor săi. Chişinău, Revista naţională de Drept , nr. 9. 2007, p.11-16.

Osmochescu N., Gămurari V.,  Răspunderea  pentru comiterea crimelor de război in practica Tribunalelor Penale Internaţionale pentru ex-Yugoslavia şi  Rwanda. Chişinău, Revista Avocatul Poporului nr. 3, 2007, p. 37-39.

Osmochescu N., Gămurari V., Individualizarea răspunderii penale pentru crime de război comise în cadrul conflictelor armate non-internaţionale: studiu al practicii judiciare al statelor şi organismelor internaţionale. Chişinău, Revista ştiinţifică STUDIA UNIVERSITATIS, Seria: Ştiinţe sociale, nr.14. 2008. Chişinău, CEP USM, p.84-92.

IV. Articole în reviste de specilitate străine

Osmochescu N., Probleme teoretice privind importanţa  dreptului comparat pentru sistemul de drept al Republicii Moldova. Chişinău, Revista naţională de Drept , nr. 6, 2002, p. 35-41.

Osmochescu N., Gămurari V., Interpretarea Statutului Curţii Internaţionale Penale de către Curtea Constituţională ca etapă a procesului de ratificare a acestui  acord internaţional: Studiu asupra practicii unor state. Chişinău, Conferinţa internaţională „Justiţia Constituţională: actualitate şi perspective", Revista  Justiţia Constituţională, 2/2005, p.31-39.

Osmochescu N., ONU conta Irak: criza şi procesul de reanimare a ONU in urma celor doua conflicte din Golf. Revista moldoveneasca de drept internaţional si relaţii internaţionale. Academia de Ştiinţă. Nr. 3-4, 2007, p. 41-48.

 Osmochescu N., Gămurari V., Precedentul judiciar (unele aspecte teoretico-practice),   Revista de Drept de Azil şi Drept Umanitar. Anul V. №2 (11), mai-august 2007, p.7-38.

Osmochescu N., К понятию и сущности международного «мягкого права». ULIM, Institutul de Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului, Studii Juridice Universitare, N1-2, anul1/2008. p.173-179.

Osmochescu N., IN MEMORIAM. Profesorul Lukashuk I.I. şi influenţa lui asupra dezvoltării ştiinţei dreptului internaţional în spaţiul post-sovietic. ULIM, Institutul de Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului, Studii Juridice Universitare, N1-2, anul1/2008, p. 271-272.

Osmochescu N., Corelaţia dreptul internaţional-dreptul uniunii europene-dreptul naţional prin prisma principiilor supremaţiei şi efectului direct. ULIM, Institutul de Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului, Studii Juridice Universitare, N3-4, anul1/2008. p.117-124.

Osmochescu N., Drepturile Omului în Republica Moldova: mecanisme naţionale de protecţie. Conferinţa „Rolul Curţii Constituţionale în sistemul protecţiei drepturilor omului şi respectarea CEDO şi Jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului în jurisprudenţa şi legislaţia naţională". Chişinău, 13-14 decembrie 2007. Fundaţia Germană pentru Cooperarea Juridică Internaţională în colaborare cu Curtea Constituţională a RM. Chişinău,  p. 208-220.

Osmochescu N., Securitatea în Europa Centrală şi Conflictul Transnistrean. Seminar internaţional a Adunării Interparlamentare a Atlanticului de Nord „Securitatea şi cooperarea regională în Europa Centrală". Sinaia, România, 14-16.07.1994.

Osmochescu N., Organizarea şi procedura protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în RM. Colocviu internaţional Al Curţilor Constituţionale din Europa. Universitatea Potsdam - Germania, 1997, 19-20 septembrie. Materiale ale colocviului.

Osmochescu N., Constituirea Republicii Moldova ca subiect de drept  internaţional public contemporan. Chişinău, Conferinţa internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere", Ştiinţe socio-umanistice, vol. II,  28 septembrie 2006, CEP USM, p.315-317.

Osmochescu N., Realizările Republicii Moldova în calitate  de subiect de drept  internaţional public. Chişinău, Conferinţa internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere", Ştiinţe socio-umanistice, vol. II,  28 septembrie 2006, CEP USM, p.317-319.

Osmochescu N., Gămurari V., Hotărârile instanţelor judiciare şi rolul lor in codificarea  progresivă a dreptului internaţional contemporan. Chişinău,  29 septembrie  2007. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Precedentul judiciar: aspecte teoretice şi practice". În: Revista Naţională de Drept. Ediţie specială.,Chişinău, 2007, p.18-26.

Osmochescu N., Neutralitatea permanentă a Republicii Moldova în contextul relaţiilor internaţionale contemporane. Materiale ale Conferinţei  internaţionale ştiinţifice -21 mai 2008. AAP - 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova, Chişinău - 2008, p. 182-183.

Osmochescu N., Alin Gvidiani Consideraţii generale privind azilul politic. Conferinţă internaţională ştiinţifico-practică „Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene:teorie şi practică", Chişinău 9-10 iunie 2009. Culegerea: „Persoanele dispărute fără veste:constatări, concluzii şi recomandări", Chişinău „Grafena Libris" SRL, 2009, 454 p. p.205-217, 1 c.a.

Osmochescu N., Statutul juridic al cetățenilor străini și al apatrizilor în Republica Moldova - reglementări constituționale. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Interferențe universitare - integrare prin cercetare și inovare", 25-26 septembrie 2012, Chişinău: CEP USM - 2012. p.5-8. 0,4 c.a.

Osmochescu N., Obligația statului de a proteja cetățenii săi - normă constituțională în Republica Moldova. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Interferențe universitare - integrare prin cercetare și inovare", 25-26 septembrie 2012, Chişinău: CEP USM - 2012.  p.8-12, 0,4 c.a

 Osmochescu N., Reflecții privind statutul de observator al Autonomiei Palestiniene în Organizația Națiunilor Unite. Revista Națională de Drept (Publicație periodică științifico-practică) nr.3 (150) 2013. p. 2-7.

Osmochescu N., Regimul juridic al  străinilor şi al apatrizilor în dreptul național al Republicii Moldova. The 37 th Annual ARA Congres  of the American Romanian Academy and Science (ARA): the University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere". June 04-09, 2013: Proceedings. - Chișinău :S.n.,2013(Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală"). -580 p.,  p. 101-104.

 Osmochescu N., Cetățenia Republicii Moldova. Reglementări constituționale. The 37 th Annual ARA Congres  of the American Romanian Academy and Science (ARA): the University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere". June 04-09, 2013: Proceedings. - Chișinău: S.n.,2013(Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală"). -580 p.,  p. 104-108.

V. Comunicări ştiinţifice  

Osmochescu N., Combaterea terorismului internaţional. Chişinău,Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „11 septembrie: noul concept de securitate internaţională."9 -13 septembrie 2002. Materialele conferinţei  USM, CEP, p. 88-93.

Osmochescu N., Gămurari V., Unele probleme ce se referă la delimitarea  domeniilor  reglementate de dreptul intern şi  dreptul internaţional . Materiale ale conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale 23-26 ianuarie 2003, mun. Bălţi „Funcţionarea instituţiilor  democratice în  statul de drept", Chişinău, 2003, p. 770-776.

Osmochescu N., Globalizarea şi organizaţiile internaţionale ca subiect de drept internaţional public. Procesul de globalizare: provocări şi soluţii. Ediţie ştiinţifică. Conferinţa ştiinţifică internaţională. 25 octombrie 2003, Chişinău, 2004, p.191-200.

Osmochescu N., Misiunile speciale ca organ al diplomaţiei AD-HOC. Chişinău, Analele ULIM , Seria Drept, anul 2004, vol.5, p.46-53.

Osmochescu N., Noile iniţiative legislative ale UE în reglementarea traficului local la frontierele externe. Procese integraţioniste europene:opţiuni, costuri, riscuri, avantaje. Materiale Conferinţei ştiinţifice internaţionale, 5-6 mai 2006, p.92-101.

Osmochescu N., Regimul juridic internaţional  al frontierelor de stat. Analele Ştiinţifice  ale Universităţii de  Stat  din  Moldova, Seria" Ştiinţe  socioumaniste", Volumul I,  Chişinău.2006, p.236-241.

Osmochescu N., Mereuţă M., Regimul juridic bilateral  al frontierelor de stat. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de  Stat  din  Moldova, Seria" Ştiinţe  socioumaniste", Volumul I,  Chişinău.2006, p.241-247.

Osmochescu N., Gămurari V., Влияние обычных норм на создание и толкование некоторых положений международного гуманитарного права. Chişinău, Revista ştiinţifică STUDIA UNIVERSITATIS, Seria: Ştiinţe sociale, nr.6. 2007. Chişinău, CEP USM, p. 31-36.

Osmochescu N., Dimensiunea Umana a Uniunii Europene. Conferinţa  ştiinţific-practica a Universităţii „Perspectiva-INT". Mai 2007, p.170-177.

Osmochescu N., Republica Moldova - membru al ONU: dimensiuni şi priorităţi în procesul de reformă a organizaţiei. Materiale ale Conferinţei  internaţionale ştiinţifico-practice 21 mai 2009. AAP - Statul Moldovenesc la 650 ani: priorităţile administraţiei publice - consolidare, dezvoltare, prosperitate Republica Moldova, Chişinău - 2009. p.290-295.

Osmochescu N., Международное право и замороженные конфликты. Materialele mesei rotunde: Conflictul armeano-azerbaidjan din Karabahul de Munte și conflictul din Transnistria: starea actuală și perspective de reglementare, AAPP RM 2012.  0,3 c.a.

 Osmochescu N., Reglementări constituționale ale drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în Republica. Moldova Analele științifice. Ediția I. Univ.de Studii Politice și Econom. Europene „Constantin Stere". Ch.: USPEE „Constantin Stere", Vol.I, 2013  (Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală"). p.5-9, 0,5 c.a.

 Osmochescu N., Reglementări constituționale ale teritoriului în Republica Moldova, Analele științifice. Ediția I. Univ.de Studii Politice și Econom. Europene „Constantin Stere". Ch.: USPEE „Constantin Stere", Vol.I, 2013  (Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală"). p.9-13, 0,4 c.a.

 Osmochescu N., Delimitarea zonei economice exclusive, Revista Națională de drept. Nr.11, noiembrie 2013, Publicație periodică științifico-practică, p.25-30, 1 c.a.

Osmochescu N., Mereuţă M., Regimul juridic comunitar al frontierelor de stat. Chişinău, Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova,  Volumul I, ediţia a 10-a, 2005, p.146-156.

Osmochescu N., Zamfir N., Dreptul  internaţional  al  mediului:  instituirea  şi  problemele  conceptuale  de  dezvoltare. Analele Ştiinţifice. Ştiinţe  Juridice. Universitatea  de  Stat  din  Moldova,  Universitatea  de  Studii  Europene  din  Moldova, Facultatea  de  Drept. Chişinău. 2005, p. 130-135.

Osmochescu N., Ştefan cel Mare? Strălucit diplomat si intransigent consolidator al puterii de stat. Ziarul „Universitatea", nr.5, 29.12.2009, p. 3.   

Osmochescu N., Statutul juridico-politic al misiunilor diplomatice speciale (ad-hoc). Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare"  dedicată aniversării a 65 ani de la fondarea USM. Ştiinţe sociale, vol.I: Rezumatele comunicărilor, 21-22 septembrie 2011, Chişinău: CEP USM - 2011. p.6-10.

Osmochescu N., Preşedintele Republicii Moldova-atribuţii în domeniul politicii externe. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare"  dedicată aniversării a 65 ani de la fondarea USM. Ştiinţe sociale, vol.I: Rezumatele comunicărilor, 21-22 septembrie 2011, Chişinău: CEP USM - 2011. p.10-13.

Osmochescu N., Dreptul de vot și dreptul de a fi ales în Republica Moldova - reglementări constituționale, Conferință științifică „Integrare prin cercetare și inovare", 26-28 septembrie 2013.Rezumate ale comunicărilor: Științe juridice. Științe economice. -Chișinău, CEP USM, 2013.-309 p. p.153-156,0,25 c.a.

Osmochescu N., Dreptul la un mediu înconjurător sănătos în Republica Moldova - reglementări constituționale, Conferință științifică „Integrare prin cercetare și inovare", 26-28 septembrie 2013. Rezumate ale comunicărilor: Științe juridice. Științe economice. -Chișinău, CEP USM, 2013.-309 p. p.156-159,0,25 c.a.

Osmochescu N.,Osmochescu Nadejda, Obligația Republicii Moldova de a-și baza relațiile sale cu alte state pe principiile și normele unanim recunoscute ale dreptului internațional. USM, Conferința științifică națională cu participare internațională, INTEGRARE PRIN CERCETARE ȘI INOVARE, 10-11.11.2014 Rezumate ale comunicărilor Ștințe sociale, Volumul II, CEP USM, Chișinău 2014, p.155-158.

Osmochescu N., D. Popescu, Codificarea dreptului internațional maritim - succes în evoluția dreptului internațional public, USM, Conferința științifică națională cu participare internațională, INTEGRARE PRIN CERCETARE ȘI INOVARE, 10-11.11.2014 Rezumate ale comunicărilor Ștințe sociale, Volumul II, CEP USM, Chișinău 2014, p.158-161.

 Osmochescu N., Pacta sun servanda bonna fidea - principiu constituțional în Republica Moldova. USM, Conferința științifică națională cu participare internațională, INTEGRARE PRIN CERCETARE ȘI INOVARE, 10-11.11.2014 Rezumate ale comunicărilor Științe sociale, Volumul II, CEP USM, Chișinău 2014,  p.213-216.

OSMOCHESCU, N. Aplicarea dreptului internaţional în ordinea juridică internă a Republicii Moldova. Aspecte teoretico-practice. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Interacţiunea dreptului intern cu dreptul internaţional: provocări şi soluţii" din 14.11.2014. Manifestare dedicată celei de-a 70-a aniversări a Dlui profesor universitar Nicolae Osmochescu. Culegerea comunicărilor. Vol.I. Ch.: F.E.-P. „Tipografia Centrală", 2015, p.5-16. 

OSMOCHESCU, N. Nerecurgerea la forţă şi ameninţarea cu forţă în relaţiile interstatalele - principiu fundamental de drept internaţional public. Conferinţă ştiinţifică internaţională „Universal Peace Federation. Eurasia-European Leadership. Eurasia and Europe: Dialoque for Peace". December 5-7, 2014, Chişinău, Republic of Moldova, 1,0 c.a. 

OSMOCHESCU, N. Роль ООН в дeлe поддержания мира и международной безопасности. Проблемы и решения. Conferinţă ştiinţifică internaţională „Universal Peace Federation. Eurasia-European Leadership. Eurasia and Europe: Dialoque for Peace". December 5-7, 2014, Chişinău, Republic of Moldova, 0,7 c.a. 

OSMOCHESCU, N. Aplicarea Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană  în ordinea juridică internă a Republicii Moldova: aspecte teoretico-practice. Conferinţă ştiinţifică internaţională „Rolul ştiinţei şi implementarea Acordului de asociere la Uniunea Europeană". 05.02.2015, Chişinău; 06.02.2015, Iaşi, România, PROCEEDINGS, p.73-79.

OSMOCHESCU, N. Noi tendințe în doctrina rusă  de drept internațional public privind reportul drept internațional-drept național .Raptul Basarabiei, Nordul Bucovinei, și Ținutul Herța din 28 iunie 1940. Materialele Conferinței științifice internaționale „75 de ani de la anexarea de către URSS a Basarabiei, Nordului  Bucovinei, și Ținutului Herța-28 iunie 1940", Chișinău, 12-13 iunie 2015. Chișinău, tipografia „Balacron".  p.179-187, 0,9 c.a.

VI. Comentarii de legi şi alte acte normative

Osmochescu N., ( Grupul de lucru din 6 persoane). Conducătorul grupului de lucru pentru elaborarea proiectului Constituţiei RM- compartimentele: Principii generale; Drepturile şi Libertăţile Fundamentale ale Omului; Politica Externă.  Constituţia RM adoptată de Parlamentul RM la 29.07.1994. 152 art.

Osmochescu N., Raportor la 4 dosare ale Curţii Constituţionale privind interpretarea Constituţiei. Chişinău Monitorul Oficial nr. 10 din 15.02.1996, nr. 25 din 25.04.1996, nr.33-34 din 22.05.1997.

Osmochescu N., Autor la două opinii separate la Hotărârea Curţii Constituţionale ale RM. Chişinău, Monitorul Oficial nr. 16 din 14.03.1996, nr. 6-7 din 29.01.1998. 1 c.a.

Osmochescu N., Proiectul de lege „Cu privire la Serviciul Diplomatic al RM" . Chişinău, Adoptat de parlamentul RM la 27.12.2001, 57 art.

Osmochescu N., Constituția Republicii Moldova. Comentariu. Chişinău: Editura ARC - 2012. 45  p., 3 c.a.

Osmochescu N., Materialele Curţii Constituţionale ale RM  - expert. Precedentul judiciar, vol. II. Centrul de Drept al Avocaţilor, Reprezentanţa ICNUR din Moldova, Chişinău 2006.- 481 p.

VII. Alte publicaţii

Osmochescu N., Marea Revoluţie  Socialistă din  Octombrie şi dezvoltarea progresivă a dreptului internaţional contemporan. Chişinău, revista CC a PCM „Tribuna", nr. 24, 1977.  0,5 c.a.

Osmochescu N., Dreptului  internaţional şi constituţiile statelor socialiste. Moscova, US Lomonosov, Analele USM, seria 11,nr.2, 1978. 0.7 c.a.

Osmochescu N.,  E.Boguciarschi Scopurile şi principiile politicii externe sovietice şi consfinţirea lor constituţională. Chişinău, revista CC a RM „Comunistul Moldovei", nr. 9, 1979. 0.8 c.a.

Osmochescu N., Politica externă a URSS. Capitolul III, paragrafele 4, 5, 6. Legea fundamentală a vieţii noastre.  Manual pentru şcoala medie. Chişinău, editura  „Lumina", 1979. 2,5 c.a.

Osmochescu N., Teza de doctor:„Dreptul internaţional în constituţiile statelor contemporane". Moscova,US M.Lomonosov, 1981. 15 c.a.

Osmochescu N., Autoreferatul tezei de doctor în drept. Chişinău, USM, 1981. 2,4 c.a.

Osmochescu N., Programul păcii pentru anii  80 şi realizarea  sa în activitatea politică externă a PCUS şi a statului sovietic. Chişinău, revista CC a RM „Comunistul Moldovei", nr. 3, 1983. 1.2 c.a.

Osmochescu N., Referendumul ca instituţie al dreptului statal.  „Sovietscaia Moldova" cotidian, 23.XII.1988. 1 c.a.

Osmochescu N., Conferinţa pentru Cooperare şi Securitate în Europa. Chişinău, revista „Moldova şi Lumea", nr., 8-9 septembrie 1991. 1.1 c.a.

Osmochescu N., Ce trebuie să prezinte controlul constituţional. Chişinău, revista „Legea şi viaţa", 1991, nr. 1. 0.5 c.a.

Osmochescu N., Îndrumare metodică pentru organizarea şi efectuarea practicii de stat în domeniul „Drept  ecologic", „Administraţia publică". Aprobată de catedra şi Consiliul profesoral al FRIŞPA USM, septembrie 2002.

Osmochescu N., Îndrumare metodică pentru organizarea şi efectuarea tezelor de licenţă la disciplinele catedrei  „Administraţie publică şi drept". Aprobată de catedra şi Consiliul profesoral al FRIŞPA USM, septembrie 2002.

Osmochescu N., „Drept Constituţional Comparat" şi „Mari sisteme de drept contemporan". Programe analitice şi recomandări metodice pentru studenţii FRIŞPA USM. Aprobată de catedra şi Consiliul profesoral al FRIŞPA USM, septembrie 2002.

Osmochescu N., Dreptul tratatelor internaţionale.  Curriculum pentru învăţământ prin masterat de profesionalizare si cercetare, CEP USM, 2008, - 15 p.

Osmochescu N., Recenzent la programa analitică  la disciplina „Răspunderea şi jurisdicţia în dreptul internaţional". ULIM, Institutul de Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului, Chişinău - 2008.

 Osmochescu N., Cовременный правовой статус организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ. Studii Internaţionale. Viziuni din Moldova. = International studies. Views from Moldova: Publ. periodică şt.-metodică / Univ. de Stat din Moldova;  col. red.: V. Teosa (red.-sef), Vol.8: Nr.7, 2008. p.9-14.

 Osmochescu N., Martîniuc C., Exercitarea de către Republica Moldova a calităţii de subiect de drept internaţional public: realizări, evoluţii şi perspective. Studii Internaţionale. Viziuni din Moldova. = International studies. Views from Moldova: Publ. periodică şt.-metodică / Univ. de Stat din Moldova;  col. red.: V. Teosa (red.-sef), Vol.8: Nr.7, 2008. p. 22-35.

Osmochescu N., Акты ООН о правах лиц, принадлежащих к меньшинствам. Научно-методический журнал, Вестник Славянского Университета, Выпуск 14, Серия «Право», Кишинэу, 2008, p.126-138.

Osmochescu N., Recenzent la programa analitică  la disciplina „Dreptul internaţional umanitar şi sarcinile impuse de conflictele armate". ULIM, Chişinău - 2009.

Osmochescu N., Recenzent la Regulamentul privind elaborarea tezelor la ciclul I „licenţa". Metoda de elaborare, reguli de oformare, procedura de susţinere. ULIM, Institutul de Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului, Chişinău - 2009.

Osmochescu N., Recenzent Regulamentul privind elaborarea tezelor la ciclul II „masterat". Metoda de elaborare, reguli de oformare, procedura de susţinere. ULIM, Institutul de Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului, Chişinău - 2009.

Osmochescu N., PROGRAMA EXAMENULUI DE DOCTORAT. La specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public. Chişinău. 2010, - 26 p

 Osmochescu N., CURRICULUM  la disciplina „DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC",  Ciclul II, Masterat „Drepturile Omului",  CEP USM,  CHIŞINĂU 2012, -18 p.

 Osmochescu N., Reflecții privind modalitățile  de examinare a studenților facultății de drept. Publicaţie juridică,  „DREPTUL", 28 ianuarie 2013.

 Osmochescu N., Cудьи сделали много ошибок. Аргументы и факты. 29 май-4 июня 2013 № 22(1699), с. 12.

 Osmochescu N., A fi jurist -vocația unei vieți. Ziarul „DREPTUL", nr. 39 18 octombrie 2013, p.4.

 Osmochescu N., Бесправное право. О реформе судебной системы, чести судьи и подготовке правоведов. Аргументы и факты. 23 -29 я 2013 № 22(1699). p.14 Osmochescu N., Regimul juridic al Zonei Economice Exclusive. Reglementări naționale, Revista Națională de drept. Nr.10, octombrie 2013. Publicație ștințifico-practică, 1 c.a.,p.21-25.

 Osmochescu N., 10 decembrie -Ziua Mondială a Drepturilor omului, Ziarul „DREPTUL", nr. 46 6 decembrie 2013, p.3, 0,5 c.a.

 Osmochescu N., Recenzie la monografia Dlui Al.Arseni „Suveranitatea națională de la construcție teoretică la realizare practică"( Chișinău:CEP USM, 2013. -188 p.), Revista Națională de drept. Nr.1, ianuarie 2014,.Publicație periodică ștințifico-practică, p.80,0.1 c.a.

 Osmochescu N., Va avea sau nu  Moldova un  nou sistem electoral mixt? Jurnal de Chișinău, din 22 ianuarie 2014.

 Osmochescu N., Referendumul găgăuz, fără efecte juridice, Jurnal de Chișinău, nr.5 (1312), din 24 ianuarie  2014, p.4.

 Osmochescu N., Eu sunt contra federalizării, Flux,Ediția de vineri, 12.03.2014,  p. 6-7,2 c.a.

 Osmochescu N., Ultimatul PCRM, o speculație ordinară, Jurnal de Chișinău, nr.36 (1343), 20 mai 2014, p.4, 2c.a.

 Osmochescu N., Problema pe care am făcut-o cu mâna noastră. Interviu. Jurnal de Chișinău, nr.63(1370), 22 august  2014, p. 9, p.248.

OSMOCHESCU, N. Doctrina şi practica dreptului internaţional public privind utilizarea noţiunilor de „naţiune" şi „popor". Revista ştiinţifică - Studia Universitatis, USPEE, Seria Drept, Vol.II, Ediţia a II-a, 2014, p.5-13; 1 c.a. 

 

MEMBRU ÎN INSTITUŢII NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE

Vicepreşedinte  în  Consiliul de Expertiză al CNAA, Comisia de experţi în științe juridice, 2010 -prezent

Membru comisiei de expertiză unificată  științe sociale,  2010-prezent

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Membru al Comisiei Constituţionale pentru elaborarea proiectului Constituţiei  Republicii Moldova, 1991-1994

Conducătorul Comisiei Republicii Moldova pentru reglementarea conflictului Transnistrean, 1993-1996

Conducătorul delegaţiei Republicii Moldova  la negocierile moldo-ruse privind retragerea trupelor ruse ale Armatei a 14-a din Republica Moldova, 1993-1994

Autor şi  coautor la proiectele de legi cu privire la cetăţenia Republicii Moldova, Statutul juridic al misiunilor diplomatice, Legea tratatelor internaţionale, ş.a., 1990-2001

Membru al Comisiei Constituţionale pentru elaborarea proiectului Constituţiei Republicii Moldova,2009-2010

Membru al colegiului de redacţie al revistei ştiinţifice „Studii Juridice Universitare" ULIM, 2001 - 2007

 Membru Seminarului Ştiinţific de profil la specialitatea 12.00.10 - Drept international public,  2001 - 2015,

Membru Seminarului Ştiinţific de profil la Specialitatea 552.08.  Drept internaţional şi european public,  din 24 februarie 2015-prezent

Dreptul de exercitare a conducerii ştiinţifice a tezelor de doctor, la specialitatea 12.00.10 -  - Drept internaţional public  (Dispoziţie nr.854 din 24.01.2008), 1995 - 2015

Dreptul de exercitare a conducerii ştiinţifice a tezelor de doctor, la specialitatea 552.08.  Drept internaţional şi european public,  din 24 februarie 2015-prezent

 

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Limbi: română,rusă, franceză, ucraineană, bulgară - scris-vorbit foarte bine

Limba uzbecă - slab

 

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

Profesor Onorific al Academiei Construcţie de Stat şi Socială pe lângă Preşedintele Republicii Uzbekistan, 2001, Diploma nr. 00002

Titlu de excelentă în domeniul dreptului constituțional,Curtea Constituțională a Republicii Moldova, Chișinău,2014

Doctor Honoris Causa al Universității de Studii Politice și Economice „Constantin Stere", Republica Moldova, Chișinău,2014 

Medalia „Meritul civic", nr. 0283, Brevet nr.04639 Decret PRM nr.S5-V din 15.08.2009

 „Ordinul de Onoare", nr.0159, Brevet nr.1966.Decret PRM  nr.197-V din 24.02.2010.

„Ordinul Republicii", nr. 0660, Brevet nr.3455,  Decret PRM  nr.1373-VII din 12.11.2014.

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Internațional și European
Arhiliuc Victoria
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Şeremet Igor
doctor în drept, lector universitar
Babără Valeriu
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bancu Cristina
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Aurel
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Buruiană Mihai
magistru în drept, lector superior universitar
Cazacu Doina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Căpăţînă Ion
lector universitar
Coșleț Nicolae
magistru în drept, lector universitar
Cojocaru Violeta
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Dorul Olga
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gribincea Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Lazăr Diana
doctor în drept, lector universitar
Osmochescu Nicolae
doctor în drept, profesor universitar
Roşca Valentin
doctor în drept, lector universitar
Rusu Serghei
Lector universitar,
Sârcu-Scobioală Diana
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Suceveanu Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.