Roşca Valentin
doctor în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 A, bir. 23, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 77 24
E-mail: roscavalentin@gmail.com

DOMENII DE CERCETARE

Drept internațional public, Drept internațional umanitar, Protecția internațional a drepturilor omului, Dreptul Refugiaților, Dreptul Uniunii Europene.

 

DISCIPLINE PREDATE

 

Drept internațional public

Drept internațional umanitar

Protecția internațională a drepturilor omului

Dreptul Refugiaților

Drept instituțional al Uniunii Europene

 

STUDII

 

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2014, Tema tezei de doctorat: „Definirea agresiunii: problemă actuală a doctrinei și practicii dreptului internațional

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2008

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2007

 

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

- Programul „Young Environmental Leaders (YEL!)". Implementat de Programul „Supporting Environmental civil Society in Belarus and Moldova". Szentendre, Ungaria (9 - 29 septembrie 2013).

- Curs de pregătire: „Environmental multilateral treaties". Universitatea Est-finlandeză/Programul ONU pentru Mediu. Joensuu, Finlanda (20 - 30 octombrie 2014).

 

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

-          Lector la Departamentul Drept Internațional și European, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2016 - prezent

-          Lector la Catedra Drept Internaţional şi Drept al Relaţiilor Economice Externe, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2009  - 2016

-          Avocat, Cabinetul Avocatului „Roșca Valentin", 2014 - prezent

-          Jurist, SRL "MGS Legal Consulting", martie 2010 - decembrie 2011

-          Consultant, în cadrul Direcției Tratate și Integrare Europeană, Direcția Generală Relații Internaționale și Integrare Europeană, aprilie 2007- ianuarie 2010

 

 

PUBLICAŢII

 

I. Manuale

 

 

II. Monografii

1.    Ghid metodic de drept internațional umanitar. Chișinău, CEP USM, 2012. - 93 p. (în colab. V. Zaharia, V. Roșca) CEP USM, Chișinău, 2012.

 

 

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

1.    Dreptul Internaţional Umanitar şi Religiile Mondiale.// Revista de Drept de Azil şi Drept Umanitar. Chişinău. Nr. 1 (10). 2001. p. 64 - 73.

2.    Consideraţii Generale asupra Evaluării Credibilităţii în Procedura de Azil, (coautor Eugen Osmochescu) // Avocatul Poporului. Revistă Științifico-practică şi Informativă de Drept. Chişinău. Nr. 11/2008. p. 28 - 30.

3.    Principiul nerecurgerii la forţă sau la ameninţarea cu forţa: Evoluţie şi Codificare.// Revista ştiinţifică - Studia Universitatis, nr. 8 (38). p. 95 - 100.

4.    Dreptul la autoapărare potrivit art. 51 din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite". // Revista ştiinţifică - Studia Universitatis, nr. 3 (53), 2012. p. 49 - 56.

5.    Tipuri și forme ale agresiunii în dreptul internațional. // Revista moldovenească de drept internațional și relații internaționale, nr. 3, 2012. (p. 100 - 110).

 

IV. Articole în reviste de specialitate străine

 

V. Comunicări ştiinţifice

 

  1. Noile forme de agresiune în contextul schimbării geopoliticii în Europa de Sud-est. Impactul pentru RM. // Materialele Conferinţei ştiinţifice Internaționale anuale a tinerilor cercetători. Ediţia a IV-a, Chişinău, 16 aprilie 2010. p. 184 - 192.
  2. Principiile universale aplicabile răspunderii individuale în cadrul dreptului internaţional pentru comiterea crimei de agresiune. // Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale a tinerilor cercetători . Ediția a V-a. „Edificarea Statului de Drept și Punerea în Valoare a Patrimoniului Cultural și Istoric al Moldovei în Contextul Integrării Europene". Chişinău - 29 martie 2011. p. 161 - 171.
  3. Eficienţa ONU în respectarea păcii şi securităţii internaţionale prin prisma art. 2 (4) din Carta ONU. // Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a a USM „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare". Chişinău - 21 - 22 septembrie 2011.
  4. Reglementarea agresiunii în legislaţii naţionale (aspect comparativ). // Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a doctoranzilor şi tinerilor cercetători, ediţia a VI-a, „Tendinţe Contemporane în evoluţia patrimoniului istoric şi juridic al Republicii Moldova". Chişinău - 12 aprilie 2012. p. 234 - 245.
  5. Tipuri şi forme ale agresiunii în dreptul internaţional. // Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională „Interferenţe universitare - integrare prin cercetare şi inovare". Chişinău - 25 - 26 septembrie 2012. p. 67 - 70.
  6. Jurisprudența CEDO cu privire la conflictele armate.// Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a doctoranzilor şi tinerilor cercetători, ediţia a VII-a, „Tendinţe Contemporane ale dezvoltării științei în contextul valorificării opțiunii europene: viziuni ale tinerilor cercetători". Chişinău - 30 mai 2013. p. 253 - 259.
  7. New corporate obligations in Moldova to reveal air pollution emissions to the public.// Lucrările conferinței internaționale „Human Rights and Environment in a New Ukraine: In Honour of Prof. Svitlana Kravchenko". Lvov, Ucraina, (20 - 21 September 2014).(coautor: Iordanov Iordanca-Rodica, conferențiar universitar, doctor în drept), pag. 40 - 43.
  8. Raportul dintre soft law și tratatele internaționale în materia agresiunii.//Culegerea comunicărilor participanților la Conferința științifică internațională „Interacțiunea dreptului intern cu dreptul internațional: provocări și soluții". Chișinău, 14 noiembrie 2014, pag. 79 - 88.

 

 

VI. Comentarii de legi şi alte acte normative

 

 

VII. Alte publicaţii

 

 

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

 

 

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

 

MEMBRU ÎN INSTITUŢII NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE 

 

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Engleza - fluent

Rusa - fluent

 

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

Premiant al Concursului "Cel mai reușit debut didactic", Universitatea de Stat din Moldova, ediția 2011 - 2012. 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Internațional și European
Arhiliuc Victoria
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Şeremet Igor
doctor în drept, lector universitar
Babără Valeriu
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bancu Cristina
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Aurel
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Buruiană Mihai
magistru în drept, lector superior universitar
Cazacu Doina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Căpăţînă Ion
lector universitar
Coșleț Nicolae
magistru în drept, lector universitar
Cojocaru Violeta
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Dorul Olga
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gribincea Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Lazăr Diana
doctor în drept, lector universitar
Osmochescu Nicolae
doctor în drept, profesor universitar
Roşca Valentin
doctor în drept, lector universitar
Rusu Serghei
Lector universitar,
Sârcu-Scobioală Diana
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Suceveanu Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.