Suceveanu Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 A, bir. 23, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 82 08 80
E-mail: nataliasuceveanu@yahoo.fr

DOMENII DE CERCETARE

Drept instituțional al UE, Dreptul UE și integrare europeană, Drept internațional public, Drepturile omului în UE

DISCIPLINE PREDATE

Drept Instituțional al UE (licență)

Drept Internațional Public (licență)

Dreptul UE și Integrare Europeană (master)

Drepturile omului în UE (master)

STUDII

Conferențiar universitar (docent), Comisia Superioară de Atestare a Republicii Moldova, 2006

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Științe a Moldovei, 2003 fdgdf  ghfggfTema tezei de doctorat: „Diferendul arabo-israelian ca situaţie de conflict în dreptul internaţional"                                     

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2000

Licențiat în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1998

STAGII DE PREGĂTIRE ȘI DOCUMENTARE

Stagiu de perfecționare în domeniul Legislației Uniunii Europene organizat de Guvernul Olandei (MATRA, MTEC), Haga, 2011

Absolvent al programului de perfecționare „Drept comunitar și integrare europeană", Institutul Național de Administrare din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative, 2008

Absolvent al Ciclului Internațional Specializat de Administrare Publică „Integrare regională europeană și mondializare", Școala Națională de Administrare de pe lîngă Prim-ministrul Republicii Franceze, 2007

Stagiu de perfecționare în domeniul Dreptului UE, Universitatea Montesquieu Bordeaux IV, Franța și Universitatea Publică de Navarra, Pamplona, Spania, 2000

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Șef al Direcției Tratate și Integrare Europeană, Ministerul Justiției, 10/2004 - 05/2007

Conferențiar universitar în cadrul Catedrei de Drept Internațional și Drept al Relațiilor Economice Externe, Universitatea de Stat din Moldova, 2006 - prezent

Șef al Catedrei de Drept Internațional și Relații Internaționale, Academia de Administrare Publică pe lîngă Președintele Republicii Moldova, 09/2003 - 09/2004

Lector superior în cadrul Catedrei de Drept Internațional și Drept al Relațiilor Economice Externe, Universitatea de Stat din Moldova, 2003 - 2006

Lector în cadrul Catedrei de Drept Internațional și Drept al Relațiilor Economice Externe, Universitatea de Stat din Moldova, 2000 - 2003

Lector universitar în cadrul Filierei Francofone Drept, Universitatea de Stat din Moldova în colaborare cu Agenția Universitară Francofonă, 1998 - prezent

Lector asistent în cadrul Catedrei de Drept Internațional și Drept al Relațiilor Economice Externe, Universitatea de Stat din Moldova, 1998 - 2000

PUBLICAȚII

I.     Manuale

Dreptul instituțional al Uniunii Europene: Suport de studiu., Chișinău, CEP USM, 2012. - 182 p. (coautor: S. Buiuc)

Metodologia de armonizare a legislației în Republica Moldova, Chișinău, 2010

Drept internațional Public, ed. a 3-a revăzută și adăugită, Chișinău: Elena - V.I., 2009. - 650 p. (în colab.)

II.   Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Articularea dreptului constituțional versus internaționalizarea protecției drepturilor individului // Revista moldovenească de drept internațional și relații internaționale, 2009, nr. 4, p. 27-35

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - un model de referință în protecția drepturilor omului // Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova, Seria Științe socioumanistice, 2007

Republica Moldova în contextul extinderii Uniunii Europene // Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova, Seria Științe socioumanistice, 2005, Vol. 1, p. 180-183

Procedee și metode de încheiere a tratatelor internaționale // Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Academia de Drept din Moldova, Științe Juridice, Serie nouă, 2004, nr. 7, p. 46-50

Caracterele juridice ale spionajului în dreptul internațional // Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova, Seria Științe socioumanistice, 2004

Natura juridică a spionajului în dreptul internațional // Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova, Seria Științe socioumanistice, 2004, Vol. 1, p. 148-151

Rolul serviciilor secrete israeliene în constituirea și consolidarea Statului Israel //  Revista Națională de Drept, 2003, nr. 3, p. 31-35

Scurt istoric privind originea și conținutul conflictului arabo-izraelian // Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova, Seria Științe socioumanistice, 2001, Vol. 1, p. 562-571

III. Articole în reviste de specialitate străine

Angajamentele Republicii Moldova - Uniunea Europeană cu privire la armonizarea legislației și prioritățile naționale în cadrul armonizării legislației // Anuarul Universității „Petre Andrei" din Iași, 2010

IV. Comunicări științifice

Cetățenia europeană - realitate tangibilă sau vis nerealizabil pentru cetățenii Republicii Moldova? // Materialele conferinței științifice internaționale „Integrare prin cercetare și inovare", CEP USM, Chișinău, 2013

Parlamentul Republicii Moldova se integrează în Uniunea Europeană? // Materialele conferinței științifice internaționale „Interferențe universitare - integrare prin cercetare și inovare", Științe juridice, Științe economice CEP USM, Chișinău, 2012, p. 34-37

Rolul Parlamentului Republicii Moldova în dinamica procesului de integrare europeană // Materialele conferinței științifico-practice internaționale „Teoria și practica administrării publice", Chișinău, 2012, p. 70-72

Impactul Tratatului de la Lisabona asupra organizării și competenței Curții de Justiție a Uniunii Europene // Materialele conferinței științifice internaționale anuale a tinerilor cercetători ediția a V-a „Republica Moldova în contextul geopolitic contemporan și perspectiva integrării europene", Chișinău, 2010, p. 119-128

Caracterele juridice ale Comunităților Europene în raport cu organizațiile internaționale clasice // Materialele conferinței teoretico-științifice internaționale „Probleme actuale ale științelor socio-umane în condițiile integrării europene, Chișinău, 2006

Unele propuneri cu privire la rezolvarea crizei din Orientul Mijlociu // Materialele conferinței teoretico-științifice internaționale „Dezvoltarea constituțională a Republicii Moldova la etapa actuală", Chișinău: Tipografia Centrală, 2004, p. 352-354

Prioritatea dreptului internațional în raport cu dreptul intern în textele constituționale în domeniul drepturilor omului // Materialele conferinței teoretico-științifice internaționale „Dezvoltarea constituțională a Republicii Moldova la etapa actuală", Chișinău: Tipografia Centrală, 2004, p. 1002-1005

Aspecte juridice ale societății civile: Realități și perspective // Materialele conferinței teoretico-științifice internaționale, Chișinău: Tipografia Centrală, 2003, p. 444-447

MEMBRU ÎN ASOCIAȚII PROFESIONALE

Membru al Asociației de Drept Internațional, 2004 - prezent

MEMBRU ÎN INSTITUȚII NAȚIONALE / INTERNAȚIONALE

Membru al Panelului de conciliatori al Centrului Internațional pentru reglementarea diferendelor investiționale

ALTE RESPONSABILITĂȚI PROFESIONALE

Membru al delegației naționale de negociatori a Acordului de Asociere cu UE și Acordului privind instituirea zonei de liber schimb cu UE

Membru al Grupului de lucru nr. III „Cooperare economică, sectorială și financiară" pentru negocierea Acordului de Asociere cu UE și Acordului privind instituirea zonei de liber schimb cu UE

Membru al Grupului de lucru privind coordonarea procesului de liberalizare a regimului de vize cu UE

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Franceza - fluent

Engleza - fluent

Rusa - fluent

DISTINCȚII

Diplomă de merit pentru activitate prodigioasă în domeniul didactic și științific, contribuție substanțială în dezvoltarea științelor juridice și pregătirea cadrelor de înaltă calificare, Ministrul Educației al Republicii Moldova, 2009

Diplomă de gradul al II-lea pentru lucru prodigios și contribuția adusă la dezvoltarea și eficientizarea activității în domeniul juridic, Prim-ministrul Republicii Moldova, 2009

Diplomă pentru perseverență în realizarea sarcinilor de serviciu și inițiativă profesională, Ministrul Justiției, 2007

Cadre didactice
Departamentul Drept Internațional și European
Arhiliuc Victoria
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Şeremet Igor
doctor în drept, lector universitar
Babără Valeriu
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bancu Cristina
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Aurel
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Buruiană Mihai
magistru în drept, lector superior universitar
Cazacu Doina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Căpăţînă Ion
lector universitar
Coșleț Nicolae
magistru în drept, lector universitar
Cojocaru Violeta
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Dorul Olga
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gribincea Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Lazăr Diana
doctor în drept, lector universitar
Osmochescu Nicolae
doctor în drept, profesor universitar
Roşca Valentin
doctor în drept, lector universitar
Rusu Serghei
Lector universitar,
Sârcu-Scobioală Diana
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Suceveanu Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.