Zaharia Virginia
doctor în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 A, bir. 23, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 77 24
E-mail: virginica.zaharia@yahoo.com

 

DOMENII DE CERCETARE

Drept internaţional public, Drept internaţional umanitar.

DISCIPLINE PREDATE

Drept internaţional public

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2016, Tema tezei de doctorat: „Protecţia specială a copiilor în dreptul internaţional umanitar

Magistru în drept, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2003

Licenţă în drept, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2002

Licenţiat în filologie, Specialitatea Limba şi literatura rusă în şcoală naţională,  Facultatea de Filologie, Universitatea de Stat din Moldova, 1992

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

- Curs de formare la specialitatea „Modulul psihopedagogic",  2015

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

-          Lector univertsitar, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2003 - prezent

-          Avocat, 2017 - prezent

PUBLICAŢII

Articole  în  diferite reviste ştiinţifice

            în reviste din străinătate recunoscute

1.   Zaharia Virginia. Механизм ООН постоянного наблюдения и отчетности за положением детей в зонах вооруженных конфликтов. Научно-практический журнал «Наше право», №2, 2015. Специальное издательство «ЮНЕСКО» с. 176-179. (0,25 c.a.)

Articole  în culegeri ştiinţifice

            culegeri naţionale

2.   Zaharia Virginia. Regulile aplicabile recrutării copiilor-soldaţi în dreptul internaţional umanitar. Studia Universitatis, Revistă ştiinţifică, Seria Ştiinţe Sociale, Universitatea de Stat din Moldova, nr.8 (28). Chişinău, Editura: CEP USM, 2009, pag.23-26. (0,25 c.a.)

3.   Zaharia Virginia. Programe şi strategii de reabilitare a copiilor afectaţi de conflictele armate. Perspective şi realităţi. Studia Universitatis, seria Ştiinţe Sociale, Universitatea de Stat din Moldova, nr.8 (58). Chişinău, Editura: CEP USM, 2012, pag.80-83. (0,25 c.a.)

            culegeri de lucrări ale conferinţelor naţionale

4.   Zaharia Virginia. Participarea minorilor la conflictelor armate în vizorul Curţii Penale Internaţionale: de la prevederi statutare la practică. Situaţia în Republica Democrată Congo. Conferinţa ştiinţifică interuniversitară „Integrarea europeană - oportunităţi pentru dezvoltarea Republicii Moldova". Chişinău, Universitatea „Perspectiva-INT" 06.05.2010. Publicaţie periodică de ştiinţe socioumane contemporane "Pespectiva academică", Vol.I. Chişinău: Perspectiva, 2010, pag. 113-115. (0,18 c.a.)

Materiale/ teze la forurile ştiinţifice

            conferinţe internaţionale (peste hotare)

5.   Zaharia Virginia. Защита военнопленных детей в международном гуманитарном праве. Материалы II-ой Международной научно-практической Конференции «Молодежь и Наука: реальность и будущее». Том V., г.Невинномысск, 03.05.2009.  Невинномысск, 2009, стр.127-128. (0,12 c.a.)

            conferinţe internaţionale în republică

6.   Zaharia Virginia. Cadrul juridic al protecţiei copiilor implicaţi în conflictele armate. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european". Consacrată memoriei ilustrului jurist, savant şi pedagog Constantin Florea. Chişinău, 15.12.2007. Chişinău, Editura: CEP USM, 2008, pag.222-225. (0,25 c.a.)

7.   Zaharia Virginia. Statutul juridic al copilului refugiat în conflictele armate internaţionale. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani ai Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului". Chişinău, 12.12.2008. Chişinău, Editura "Helmax", 2009, pag.359-361. (0,18 c.a.)

8.   Zaharia Virginia. Conţinutul juridic al protecţiei generale şi speciale a copiilor în Convenţiile de la Geneva privind protecţia victimelor conflictelor armate din 12 august 1949. Colocviu Internaţional „Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică". Dreptul internaţional umanitar la 60 de ani de la semnarea Convenţiilor de la Geneva. Chişinău, 30-31.10.2009. Chişinău, Editura: "Grafema Libris" SRL, 2010, pag.141-147. (0,43 c.a.)

            conferinţe  cu participare internaţională

9.   Zaharia Virginia. Principiile organizării controlului în materia implicării copiilor în conflictele armate. Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională, consacrată aniversării a 65-a a USM „Creşterea impactului  cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare". Chişinău, 21-22 septembrie 2011. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe sociale, Vol.I. Chişinău: CEP USM, 2011, pag.43-46. (0,25 c.a.) 

10.  Zaharia Virginia. Factorii ce determină recrutarea copiilor soldaţi în conflictele armate contemporane. Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională "Interferenţe universitare - integrare prin cercetare şi inovare". Rezumate ale comunicărilor. Ştiinţe juridice. Ştiinţe economice. Chişinău, 25-26 septembrie 2012. Chişinău, Editura: CEP USM, 2012, pag. 87-89. (0,18 c.a.) 

11.  Zaharia Virginia. Condiţiile angajării răspunderii juridice pentru implicarea copiilor în conflictele armate. Conferinţă ştiinţifică "Integrare prin cercetare şi inovare". Rezumate ale comunicărilor. Ştiinţe juridice. Ştiinţe economice. Chişinău, 26-28 septembrie 2013. Chişinău, Editura: CEP USM, 2013, pag. 37-39. (0,18 c.a.)

12.  Zaharia Virginia.Copilul - subiect al protecţiei umanitare speciale. Teoria şi pracrica administrării publice. Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională. Chişinău, Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, 20 mai 2013, pag.218-220. (0,18 c.a.)

            conferinţe naţionale

13.  Zaharia Virginia. Cultul martirilor şi mecanismul de recrutare a copiilor-soldaţi.  Culegere de comunicări ştiinţifice „Diversitatea ştiinţelor socio-umane: probleme şi soluţii pentru dezvoltarea europeană". Conferinţa ştiinţifică "Pace, Prosperitate, Drepturi ale Omului, Creativitate şi Inovare - Răspunsuri Europene Provocărilor Globale".  Chişinău, Universitatea "Perspectiva - INT", 07.05.2009. Chişinău, 2009, pag.157-162. (0,37 c.a.)

 

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICO-METODICE ŞI DIDACTICE 

Ghiduri metodice/metodologice (aprobate de consiliul metodic, consiliul facultăţii)

14.  Dorul Olga, Valentin Roşca, Zaharia Virginia. Ghid metodic „Drept internaţional umanitar". - Chişinău: CEP USM, 2012, 93 p. (1,93 c.a.)

Note de curs /Suporturi de curs (aprobate de consiliul metodic, consiliul facultăţii)

15.  Dorul Olga, Zaharia Virginia. Suport de curs „Drepturile conflictelor armate". - Chişinău: CEP USM, 2014, 98 p. (3,06 c.a.)

Indicaţii /îndrumări metodice

16.  Dorul Olga, Zaharia Virginia. Exemplificarea formelor de realizare a instruirii juridice în instituţiile de învăţămînt superior: dreptul internaţional umanitar. În: Metodă şi metodologie în instruirea juridică universitară. Chişinău, CEP USM, 2012, pag. 56-67. (0,37 c.a.)

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - excelent

Engleza - bine

 

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Internațional și European
Augustina Şiman
Lector universitar,
Şeremet Igor
doctor în drept, lector universitar
Babără Valeriu
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bancu Cristina
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Aurel
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Burac Victor
magistru în drept, lector universitar
Buruiană Mihai
magistru în drept, lector superior universitar
Căpăţînă Ion
lector universitar
Cojocaru Violeta
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Dorul Olga
doctor în drept, conferenţiar universitar
Duca Nicolae
magistru în drept, lector universitar
Gribincea Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Josanu Dumitru
magistru în drept, lector universitar
Lazăr Diana
doctor în drept, lector universitar
Luca Ala
doctor în drept, lector universitar
Osmochescu Nicolae
doctor în drept, profesor universitar
Roşca Valentin
doctor în drept, lector universitar
Rusu Serghei
Lector universitar,
Sârcu-Scobioală Diana
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Serbenco Eduard
Doctor în drept, lector universitar
Suceveanu Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaharia Virginia
doctor în drept, lector universitar
Zamfir Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.