Zamfir Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 A, bir. 23, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 22 04 12
E-mail: nzamfir@mail.ru

DOMENII DE CERCETARE

Dreptul  internațional  al  mediului

DISCIPLINE PREDATE

Dreptul  internațional  public

Dreptul  internațional  al  mediului

Dreptul  instituțional  al  UE

STUDII

Doctor  în  drept, Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2006

Tema tezei de doctorat: „ Mecanismul  implementării actelor internaţionale de mediu  în  dreptul  naţional  al  Republicii  Moldova" 

Licenţă de  translator, Universitatea de Stat din Moldova, 2002

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1999

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2012 - present

Lector  superior, Universitatea de Stat din Moldova, 2009 - 2012

Avocat, Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, Biroul de avocaţi pe lângă facultatea de drept a USM, 2010 - prezent

Avocat - stagiar, Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, Biroul de avocaţi pe lângă facultatea de drept a USM, 2000 - 2010

Șefa  Catedrei  Drept public, Universitate  Slavonă, 2007 - 2009

Conferențiar  interimar, Catedra  Drept public, Universitate  Slavonă, 2006 - 2007

Lector  superior, Catedra  Drept public, Universitate  Slavonă, 2004 - 2006

Lector  universitar, Catedra  Drept public, Universitate  Slavonă, 2003 - 2004

Lector  universitar, Catedra Drept public, Universitatea de Criminologie, 2002-2003

Consultant  juridic, Organizaţia obştească "Centrul de avocatură ecologistă "Eco-Lex", 2001-2006

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI: Legea RM  privind  evaluarea  strategică  de  mediu Hotărârea  Guvernului RM  cu  privire  la  instituirea  și  funcționarea  Sistemului  național  de  monitorizare  și  raportare  a  emisiilor  de  gaze  cu  efect  de  seră  și  altor informații  relevante  pentru  schimbările  climatice 

PUBLICAŢII

I. Manuale 

Экологическое право. Учебное пособие в схемах,  Кишинев: 2002. - 98р. (соавтор: Замфир Павел)

Земельное законодательство (в вопросах и ответах), Кишинев: 2002. - 132р. (соавтор: Замфир Павел)

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Условия  имплементации  международно-правовых  норм  в  национальное  экологическое  законодательство // Revista  Naţională  de  Drept, Ediţie  specială2009,   p.54-57

Dreptul  internaţional al  mediului: instituirea şi problemele conceptuale de dezvoltare //  Analele Ştiinţifice. Ştiinţe Juridice. Universitatea de Stat din Moldova, 2005 p.130-136 (coautor: Osmochescu N)

Юридические основы оценки воздействия на окружающую среду реализацией намечаемых хозяйственных объектов // Бизнес и право, 2005, nr. 6, ст.17-26

Правовые особенности экологической экспертизы // Бизнес и право, 2005, nr. 7, ст.18-27

Mecanismul de implementare în legislaţia naţională a normelor convenţiilor internaţionale privitoare la mediu //    Revista Naţională de drept,  2004, nr. 9, p. 38 -41

IV. Articole în reviste de specilitate străine

Проблемы  выполнения  международных  экологических  соглашений (на  примере  Республики  Молдова), Вестник РГТЭУ, 2010, nr.11(48), ст.131-140(соавтор: Архилюк В.Н)

Воздействие  экономики  на  окружающую  среду  на  пути  к  устойчивому  развитию // Материалы  Всероссийской  научно-практической  конференции, Курск, 2009, с.20-26

Барьеры на  пути  к  выполнению  международных  экологических  конвенций // Научные  труды  в трех томах, Том 2. Российская  академия  юридических наук, 2005, с.43-45 (соавтор: Замфир Павел)

V. Comunicări ştiinţifice

Усиление взаимодействия природы и человека в условиях Глобализации //  Materiale  ale  conferinţei  internaţionale  ştiinţifico-practice  «Dimensiuni social-umane ale integrării europene» Academia  de  studii  Economice, Chișinău: 2005,  p.35-37

Конституционное  право  на  благоприятную  окружающую  среду: теоретические  конструкции // Итоговая  научная  конференция студентов, молодых  преподавателей  и  аспирантов при Славянском  Университете  Республики  Молдова "Актуальные  проблемы  современности:  научный  поиск  и  пути их  решения", Кишинев: 2007, p.138-143.

 Формирование  научной  концепции  имплементации  норм  международных  экологических  конвенций //  Materiale  ale  conferinţei  internaţionale  ştiinţifico-practice „Academia  de  Administrarea  publică-15 ani  de  modernizarea  serviciului  public  din  Republica  Moldova", Chișinău: 2008, р.226-230

Обеспечение  экологических  прав - фактор устойчивого  развития на  современном  этапе // Международная конференция  Cлавянский  Университет  " Права  человека  и  права  национальных  меньшинств в Республике  Молдова", Кишинев: 2008,  p.147-161

Unele  aspecte  problematice  ale  armonizării  legislației  RM  cu  standartele  UE // Materialele conf. şt.națion.  cu  participare  internațională  dedicată  aniversării  65  de  la  fondarea  Universității  de  Stat  din Moldova  "Creșterea  impactului  cercetării  și  dezvoltărea  capacității  de  inovare", Chișinău: 2011,  p.34-36

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 2010 - prezent

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Membru  seminarului  științific de  profil  la  specialitatea  Drept  Internațional  Public, 2008 - prezent

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - fluent

Româna - bine

Engleza - bine

Cadre didactice
Departamentul Drept Internațional și European
Arhiliuc Victoria
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Şeremet Igor
doctor în drept, lector universitar
Babără Valeriu
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bancu Cristina
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Aurel
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Buruiană Mihai
magistru în drept, lector superior universitar
Cazacu Doina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Căpăţînă Ion
lector universitar
Coșleț Nicolae
magistru în drept, lector universitar
Cojocaru Violeta
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Dorul Olga
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gribincea Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Lazăr Diana
doctor în drept, lector universitar
Osmochescu Nicolae
doctor în drept, profesor universitar
Roşca Valentin
doctor în drept, lector universitar
Rusu Serghei
Lector universitar,
Sârcu-Scobioală Diana
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Suceveanu Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zamfir Natalia
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.