Belei Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Şef al Departamentului Drept Procedural

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 B, bir. 17 MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 77 90
E-mail: elenabelei@yahoo.com

DOMENII DE CERCETARE

Drept procesual civil

Executarea actelor judecătoreşti

Întocmirea actelor judecătoreşti civile

Soluţionarea litigiilor de muncă

DISCIPLINE PREDATE

Drept procesual civil

Procedura civilă cu element de extraneitate

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2003

Tema tezei de doctor „Incompatibilităţi legale în procesul exercitării dreptului la muncă"

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2002

Licenţa în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1997

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Şef interimar al Departamentului Drept Procedural, septembrie 2015 - prezent

Şef Catedră Drept Procesual Civil, Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova, iunie 2010 - septembrie 2015

Conferenţiar universitar în cadrul Catedrei Drept Procesual Civil, Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova, august 1997- prezent

Formator naţional în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, septembrie 2007 - prezent

Şef direcţie Tratate şi integrare europeană, Ministerul Justiţiei, Februarie 2008 - februarie 2010

Baroul Asociat de avocaţi „Facultatea de drept" (licenţă suspendată)

Prodecan Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova,  august 2004-august 2006

PUBLICAŢII  

I. Manuale 

1. Drept procesual civil, partea specială. Curs universitar, (coautor) redactor responsabil Al. Conjuhari  //  Chişinău, 2009. - 438 p.

2. Manualul judecătorulor pentru cauze civile, (coautor). Ediţia II, coord. ed.: Mihai Poalelungi, Elena Belei, Diana Sârcu Î.S.F.E.-P. "Tipografia Centrală", Chişinău, 2013. - 1197 p.

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova 

1. Litigiile individuale de muncă generate de refuzul angajării în câmpul muncii // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socio-umane", vol. I, Chişinău, 2000, p. 184-187

2. Aspecte practice ale încheierii contractului individual de muncă. Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1998/1999", Chişinău, 2000, p.47-48

3. Interferenţa integrităţii morale cu exercitarea dreptului la muncă // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova „Probleme actuale ale jurisprudenţei", Seria nouă nr.5, Chişinău, 2001, p. 127-135

4. Repere internaţionale ale libertăţii dreptului la muncă // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova „Probleme actuale ale jurisprudenţei", Seria nouă nr. 5, Chişinău, 2001, p. 136-142

5. Exigenţa profesionalismului pe piaţa forţei de muncă a Republicii Moldova // Analele ştiinţifice ale Univer­sităţii de Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe socio-umanistice", Vol. I, Chişinău, 2002, p.121-125

6. Natura juridică a incompatibilităţilor în dreptul muncii // Revista de drept privat, Chişinău, 2002, nr. 3, p.54-66

7. Revizuirea hotărârilor judecătoreşti civile pentru cazul descoperirii unor înscrisuri probatoare noi  (lit. c) art. 449 CPC RM) // Revista naţională de drept, Chişinău, 2007, nr.4, p. 40

8. Exigenţe faţă de hotărîrea judecătorească // Revista Institutului naţional al justiţiei, (publicaţie  ştiinţifico-practica, informativă şi de drept), Chişinău, 2008, nr.1-2, p.91-96

V. Comunicări ştiinţifice

1. Reformarea instituţiei revizuirii în contextul  apărării drepturilor persoanelor care nu au fost atrase în proces // culegere de materiale ale Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practică „Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european" consacrată memoriei ilustrului jurist, savant şi pedagog Constantin Florea (15 decembrie 2007), Chişinău, 2008, p. 236

2. Asigurarea calităţii actului de justiţie pe calea revizuirii actelor de dispoziţie judecătoreşti irevocabile, (coautor Igor Coban) // Conferinţa internaţională „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului", Chişinău, 14-15 martie 2009

3. Răspunderea disciplinară a executorilor în RM - realităţi şi perspective, publicat în Culegerea de comunicări ale Conferinţei internaţionale „Executarea silită în reglementarea Noului Cod de procedură civilă", Tirgu-Mureş, România, în perioada 30 aug. - 1 sept. 2012

4. Precedentul judiciar în Republica Moldova - provocare sau finalitate, Congresul  internaţional „Reformele legislative, judiciare şi administrative", 13-15 iunie 2013, Universitatea „Lucian Blaga", Sibiu, România

5. Probleme de reglementare şi aplicare a normelor procesuale privind asigurarea acţiunii civile, Conferinta internatională „Institutii ale procesului civil si ale executării silite" organizată la Târgu Mureş, România, în perioada 29-31 august 2013

6. Puterea de lucru judecat a tranzacţiei, Conferinţa internaţională, ştiinţifico-practică „Codul civil al Republicii Moldova: 10 ani - realizări, rezerve şi perspective." 19-20 septembrie, 2013, Chişinău

VII. Alte publicaţii:

1. Belei Elena (coautor), Situaţii de drept  la procedura civilă, Cap. 1; 9; 13; 14; 23, Chişinău, 2005

2. Macinscaia Vera, Visternicean Dumitru, Belei Elena. Seria Suporturi de curs, Institutul naţional de Justiţie. Cartea IV, Chişinău, 2008

3. Elena Belei redactor resp., colectiv de autori, Culegere de teste şi situaţii de caz la disciplina Drept procesual civil (partea generală), Chişinău, 2013

4. Elena Belei redactor resp., colectiv de autori, Culegere de teste şi situații de caz la disciplina Drept procesual civil (partea specială), Chişinău, 2013

5. Elena Belei redactor resp., colectiv de autori, Culegere de teste şi situaţii de caz la disciplina Drept procesual civil (partea generală şi partea specială), Chişinău, 2013

6. Elena Belei redactor resp., colectiv de autori, Proceduri judiciare civile. Culegere de curriculum la masterat, Chişinău, 2013

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

1. Proiectul de Legii nr.155  din 05.07.2012 privind modificarea Codului de procedură civilă

2. Proiectele Regulementelor privind lansarea activităţii Institutului Naţional al Justiţiei

3. Proiecul Legii de modificare a Codului de executare, septembrie - decembrie 2013

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

1. Membru al Consiliului ştiinţific al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova

2. Secretar al seminar ştiinţific de profil Drept privat 12.00.03, iunie 2012 - prezent

3. Membru al Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorului din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii,  aprilie 2013 - prezent

4. Membru al Colegiului disciplinar al executorilor judecătoreşti de pe lîngă Ministerul Justiţiei,  aprilie 2012 - prezent

5. Membru al Colegiului de calificare a judecătorilor, iulie 2007 - decembrie 2012

6. Membru al Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei, august 2006 - iunie 2010

7. Membru al juriului pentru programul Adminstraţie Publică şi Bună Guvernare, Fundaţia Soros Moldova, septembrie 2007 - februarie 2009  

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusă - fluent

Franceză - bine

Engleză -  bine

Cadre didactice
Departamentul Drept Procedural
Belei Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bodean Valeriu
magistru în drept, lector universitar
Botnari Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Bugai Boris
magistru în drept, lector universitar
Ceachir Anatolie
magistru în drept, lector universitar
Chifa Felicia
magistru în drept, lector universitar
Clima Vladislav
magistru în drept, lector unioversitar
Coban Igor
doctor în drept, conferențiar universitar
Creţu Vasile
doctor în drept, conferenţiar universitar
Dolea Igor
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Eni Artiom
Magistru în drept, lector universitar
Gheorghiţă Mihail
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Golubenco Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Gurghiş Ana
magistru în drept, lector universitar
Jimbei Ina
magistru în drept, lector universitar
Josanu Ilona
magistru în drept, lector universitar
Macovei Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Novicov Oxana
magistru în drept, lector universitar
Obadă Dumitru
magistru în drept, lector universitar
Pădure Andrei
doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar
Postica Aureliu
magistru în drept, lector universitar
Purici Svetlana
doctor în drept, Lector universitar
Roman Dumitru
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratulat Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Vîzdoagă Tatiana
Doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.