Coban Igor
doctor în drept, conferențiar universitar

DATE DE CONTACT E-mail: coban.igor@gmail.com

Gradul ştiinţific şi titlul ştiinţific / ştiinţifico-didactic (data obţinerii acestora):

1. grad științific de doctor în drept conferit în baza Hotărârii Comisiei de atestare a CNAA nr. AT-1/5.2 din 13 februarie 2014 și a Deciziei Consiliului științific specializat D 30.12.00.03 - 32 din cadrul Universității de Stat din Moldova din 02 noiembrie 2013,  (Diplomă de doctor în științe Seria DR nr. 1854 eliberată la 17 martie 2014 nr. 0903);

2. titlul științifico-didactic de conferențiar universitar în baza Hotărârii Comisiei de atestare a CNAA nr. AT-2/3.3 din 21 aprilie 2016 şi a recomandării Senatului Universității de Stat din Moldova din 26 ianuarie 2018, (Atestat de conferențiar universitar Seria CU nr. 0159 eliberată la 04 iunie 2016 nr.0640) 

Experienţă profesională, stagii (instituţii în care a activat, postul, perioada, realizările de vârf obţinute):

- 2004 - 2005: avocat-stagiar în Biroul Asociat de Avocaţi „Facultatea de Drept" de pe lângă Universitatea de Stat din Moldova.

- 2005 - 2013: lector (coordonator de proiect) la Asociația Obștească „Clinica Juridică" de pe lângă Facultatea de Drept a  Universității de Stat din Moldova.

- 2005 - 2007: lector la Catedra Drept Civil, Universitatea de Stat din Comrat.

- 2007 - 2008: lector la Catedra Drept Procesual Civil, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.

- 2007 - 2008: lector la Catedra Ştiinţe Juridice, Institutul Internaţional de Management din Moldova.

- 2008 - obţinut licenţa de Avocat nr. 1475 din 10.06.2008.

- 2008 - 2009: membru al Biroului Asociat de Avocaţi „Jurisprudenţa".

- 2009 - 2015: lector superior la Catedra Drept Privat, Universitatea de Studii Europene din Moldova.

- 2009 - prezent (B.I.A.) Cabinetul Avocatului „Coban Igor".

- 2010 - 2014: lector superior la Catedra Drept Procesual Civil, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.

- 2010 - 2014 membru al Comisiei de Licențiere a activității de executor judecătoresc de pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova, din partea Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.

- 2015 - 2016: conferențiar universitar interimar la Catedra Drept Procesual Civil, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.

- 2016 - prezent membru, conferențiar universitar la Departament Drept Procedural, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.

Calificări specifice domeniului, perfecţionări: (instituţiile în care au avut loc cursurile, perioada, tematica).

- 1999 - 2004, licențiat în drept, Facultatea de Drept, Academia de Drept din Moldova.

- 2004 - 2005, masterat la Universitatea de Studii Europene din Moldova.

- 2005-2007, 2012-2013, studii postuniversitare de doctorat, specialitatea 12.00.03 - Drept privat (procesual civil), Universitatea de Stat din Moldova.

- 2005 - Training in the "Techniques of qualified assistance in the process" ABA CEELI, Chisinau, Republic of Moldova.

- 2005 - The paralegal Curriculum Development Workshop, organized by Soros Foundation-Moldova and Human Rights Governance Grants Program.

- 2007 - Study in Poland on the Program of Public Interest Law Institute (PILI) Hungary, during the VIIIth Annual Colloquium on Clinical Legal Education.

- 2014 - seminarul cu genericul "Servicii prestate de executori judecătorești și aplicarea aplicare practică a acestora", organizat de Uniunea Executorilor Judecătorești din Lituania și Uniunea națională a Executorilor Judecătorești din Republica Moldova la 13 noiembrie 2014 în mun. Chișinău, Republica Moldova.

- 2018 - participarea la seminarul cu genericul „Eficientizarea activității avocaților în domeniul protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale justițiabililor prin intermediul utilizării instrumentului excepției de neconsstituționalitate " organizat de Curtea Constituțională a Republicii Moldova în parteneriat cu: International Development Corporation (Ministry of Foreign Affairs of Denmark), Institutul de Reforme Penale și UNDP (Chișinău, 26 februarie 2018)

- 2018 - prezent, studii postdoctorale, Universitatea de Stat din Moldova; Tema tezei de doctor habilitat: Contestarea actelor executorului judecătoresc.   

Domeniul de activitate ştiinţifică: (cu indicarea specialităţii (lor) înguste):

-        drept procesual civil;

-        acte de procedură civilă;

-        executare silită în materie civilă;

Participarea la proiecte de cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic:

- 2009-2013 expert-formator în cadrul Școlilor de Vară orgnizate de Asociația Obștească „Clinica Juridică" de pe lângă Facultatea de Drept a  Universității de Stat din Moldova și Fundația Soros Moldova. 

- 2011 - 2015, formator Institul Național de Justiție al Republicii Moldova, la modulul executarea actelor judecătorești civile.

- 2016 - expert din partea Consiliului Europei asupra rezultatelor desfășurării seminarului de instruire a judecătorilor de diferite grade de jurisdicție din diferite circumscripții și a procurorilor la tema: Jurisprudenţa Curții Europene A Drepturilor Omului (Ctedo) În Materia Securităţii Raporturilor Juridice, organizat de Institutul Național al Justiției al Republici Moldova în colaborarea cu Consiliul Europei în cadrul proiectului: „Susținere în implementarea coerentă a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului în Republica Moldova".

Participări la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale:

-        Conferinţă ştiinţifică internaţională cu genericul „Dreptul privat, ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice: tradiţii, actualitate şi perspective," INJ - Chișinău, 22 aprilie 2013, - tema raportului: Natura juridică și locul revizuirii în sistemul dreptului procesual civil al Republicii Moldova. Autor: Coban Igor. 

-        Conferința internațională „Instituții ale procesului civil și ale executării silite", - Tîrgu Mureș (România), 29-31 august 2013, tema raportului: Subiecții revizuirii potrivit legislației procesual civile a Republicii Moldova. Autor: Coban Igor. 

-        Simpozionul Internațional "Universul Șiințelor" Ediția a V-a din 07 septembrie 2014 de la Iași - România, tema raportului: Repararea prejudiciului cauzat pârâtului prin asigurarea acțiunii potrivit legislației Republicii Moldova. Autor: Coban Igor.  

-        Conferința științifică națională cu participare internațională "Integrare prin cercetare și inovare", 10-11 noiembrie 2015, Chișinău, tema raportului: Avantajele componentei electronice în forma actelor de procedură civilă. Autor: Coban Igor. 

-        Conferința științifică națională cu participare internațională "Integrare prin cercetare și inovare", 10-11 noiembrie 2015, Chișinău, tema raportului: Instanța competentă să examineze cererea de reviyuire pentru temeiurile prevăzute la art. 449 lit. g) și h) CPC. Autor: Coban Igor, Bizian Cristian. 

-        Conferința internațională „Instituții ale procesului civil și ale executării silite", - Tîrgu Mureș (România), 28-30 august 2014, tema raportului: Competențe speciale ale executorului judecătoresc potrivit legislației Republicii Moldova. Autor: Coban Igor. 

-        Conferința internațională „Instituții ale procesului civil și ale executării silite", - Tîrgu Mureș (România), 27-30 august 2015, tema raportului: Particularităţile tranzacţiei de împăcare şi concilierea părţilor în procedura de executare a Republicii Moldova. Autor: Coban Igor, Deleu Iurie. 

-        Conferința internațională „Instituții ale procesului civil și ale executării silite", - Tîrgu Mureș (România), 25-27 august 2016, tema raportului: Contestarea tranzacției potrivit legislației Republicii Moldova. Autor: Coban Igor, Deleu Iurie. 

-        Conferința internațională „Procesul civil și executarea silită. Trecut, prezent, viitor." - Tîrgu Mureș (România), 30 august 2018- 01 septembrie 2018, tema raportului: Perspectivele și particularitățile implementării procedeelor electronice la faza intentării procesului civil. Autor: Coban Igor, Cotorobai Radu. 

-        Conferința internațională „Procesul civil și executarea silită, de la clasic la modern", - Tîrgu Mureș (România), 29 - 31 august 2019, tema raportului: Termenul de contestare a actelor întocmite de executorul judecătoresc potrivit legislaţiei Republicii Moldova. Autor: Coban Igor.

 

Date statistice privind numărul total de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice publicate (monografii, articole în reviste, materiale ale comunicărilor ştiinţifice, brevete de invenţii, certificate de soiri de plante, de rase de animale, de softuri, manuale, lucrări metodice etc.):

 

-        Iulia Sîrcu, Igor Coban. Revizuirea. În: Mihai Poalelungi, Svetlana Filincova, Iulia Sârcu [et.al.]; coord. ed.: Mihai Poalelungi [et. al.] Manualul judecătorului pentru cauze civile. Ediția a II-a, Î.S. F.E.-P. "Tipografia Centrală", Chișinău, 2013 (1,2 c.a.)

-        Coban Igor. Borș Ana. Procedura specială (art.279-343-3 CPC). Coban Igor. Procedura în ordonanță (art. 344-354 CPC). Coban Igor. Revizuirea hotărârilor (art. 446-453 CPC).  În: Modele de acte judecătorești. Procedura civilă. Ediția a III - a. Chișinău 2014.

-        Coban Igor, Crețu Cornel. Importanța și conținutul termenelor în procesul civil. Revista Națională de Drept, octombrie 2013 (0,6 c.a.)

-        Elena Belei redactor responabil, colectiv de autor. Culegere de teste și situații de caz la disciplina Drept procesual civil (partea generală). Chișinău 2013.

-        Elena Belei redactor responabil, colectiv de autor. Culegere de teste și situații de caz la disciplina Drept procesual civil (partea specială). Chișinău 2013.

-        Elena Belei redactor responabil, colectiv de autor. Culegere de teste și situații de caz la disciplina Drept procesual civil (partea generală și partea specială). Chișinău 2013.

-        Elena Belei redactor responabil, colectiv de autor. Proceduri judiciare civile culegere de curriculum la masterat. Chișinău 2013.

-        Igor Coban. Actele de procedură (Capitolul XV). În: Drept Procesual Civil. Partea Generală: Manual. Redactor științific - Elena Belei. Cartea Juridică. Chișinău 2014. 

-        Igor Coban. Competențe speciale ale executorului judecătoresc, potrivit legislației Republicii Moldova. În: Revista Națională de Executare Silită. Editura Universul Juridic. Chișinău. Nr.1/2015.  

-        Igor Coban. Procedura de examinare a cererii de aplicare a măsurii de protecție în cazurile de violență în familie. În: Studia Universitatis Moldaviae. CEP USM. Chișinău. Nr. 11, 2015.  

-        Igor Coban. Actele de procedură (Capitolul XIV). În: Drept Procesual Civil. Partea Generală: Manual. Redactor științific - Elena Belei. Cartea Juridică. Chișinău 2016. 

-        Igor Coban. Procedura Specială (Capitolul VI); Aplicarea măsurilor de protecție în cazurile de violență în familie (Capitolul VII); Procedura în ordonață (proceudra simplificată)  (Capitolul IX); Revizuirea hotărârilor, încheierilor, deciziilor (Capitolul XV). În: Drept Procesual Civil. Partea Specială: Manual. Redactor științific - Elena Belei. Cartea Juridică. Chișinău 2016.

 

Participări în activităţi de expertiză, consultanţă, activităţi editoriale (membru al colegiilor de redacţie ale revistelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale, al unor asociaţii ştiinţifice):

- 2007 - 2008 experizarea și avizarea proeiectului de lege privind modificaea prevederilor Codului de procedură civiă art. 447 lit.b) și art. 449 lit.c) Cod de procedură civilă a Republici Moldova pentru Consiliul Superior al Magistraturii din partea Universității de Stat din Moldova;    

- 2008 expertiza și avizarea Reformării instiuției reprezentării judiciare civile din partea Fundației Soros Moldova;

- 2009 - 2011 membru al Grupului de lucru responsabil pentru reforma procedurii civile, creat de Ministerul Justiției al Republicii Moldova;

-  2013 participant al grupului de lucru al Curții Supreme de Justișie a Republicii Moldova și Departamentul Drept Procedural al Facultății de Drep a Universității de Drept din Moldova la elaborarea Culegerii: "Modelele de acte judecătorești. Procedură civilă" în calitate co-autor/executant.

- 2014 participant al grupului de lucru al Curții Supreme de Justișie a Republicii Moldova și Departamentul Drept Procedural al Facultății de Drep a Universității de Drept din Moldova la elaborarea Culegerii: "Modelele de acte judecătorești. Procedură civilă" în calitate co-autor/executant. 

- 2016-2017 membru al Colegiului Știinific al Curții Spreme de Justiție a Republicii Moldova.

 

Premii, menţiuni, distincţii şi titluri onorifice: DIPLOMA DE MERIT A CURȚII SUPREME DE  JUSTIȚIE A REPUBLICII MOLDOVA ca simbol al prețirii și recunoașterii pentru merite deosebite în elaborarea Culegerii: "Modele de acte judecătorești. Procedura civilă", Ediția a III - a care va contribui la îmbunătățirea calității actului de justiție și la pregătirea profesională a membrilor corpului judecătoresc. (25 februarie 2014, Chișinău)  

 

Antrenarea în managementul cercetării şi educaţiei:

-        2004-2012 membru al comitetului de organizare a Olimpiadei Republicane a Facultăților de Drept din Republica Moldova;

-        2014-2015 responsabil de elaborarea Programului de master: Drept execuţional civil european şi naţional.

 

Alte abilităţi profesionale:

cunoașterea limbilor:

- limba română (excelent), limba rusă (excelent), limba engleză (excelent);

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Procedural
Ababei Eduard
doctor în drept, lector universitar
Belei Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bodean Valeriu
magistru în drept, lector universitar
Botnari Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Bugai Boris
magistru în drept, lector universitar
Ceachir Anatolie
magistru în drept, lector universitar
Chifa Felicia
magistru în drept, lector universitar
Clima Vladislav
magistru în drept, lector unioversitar
Coban Igor
doctor în drept, conferențiar universitar
Creţu Vasile
doctor în drept, conferenţiar universitar
Demcenco Mihail
doctor în drept, conferenţiar universitar
Dolea Igor
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Eni Artiom
Magistru în drept, lector universitar
Țoncu Sanda
doctor în drept, lector universitar
Gheorghiţă Mihail
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Gherasim Silvia
Magistru în drept, lector universitar
Golubenco Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Gurghiş Ana
magistru în drept, lector universitar
Jimbei Ina
magistru în drept, lector universitar
Josanu Ilona
magistru în drept, lector universitar
Macovei Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Novicov Oxana
magistru în drept, lector universitar
Obadă Dumitru
magistru în drept, lector universitar
Pădure Andrei
doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar
Postica Aureliu
magistru în drept, lector universitar
Purici Svetlana
doctor în drept, Lector universitar
Roman Dumitru
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratulat Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Vîzdoagă Tatiana
Doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.