Cerbu Adrian
magistru în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT E-mail: e-mail: acerbul@yahoo.com

 

DOMENII DE CERCETARE

Drept procesual penal, Organele de ocrotire a normelor de drept

DISCIPLINE PREDATE

Ciclul I. Licenţă

Drept procesual penal,

Organele de ocrotire a normelor de drept

Formele de apărare a drepturilor civile

STUDII

Institutul Naţional al Justiţiei, 2007-2009

Doctorat, Universitatea de Stat din Moldova, 2004-2008

Masterat, Universitatea de Stat din Moldova, 2002-2003

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1998-2002

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Judecător, Judecătoria Bălţi, 2012 - prezent

Avocat, Biroul Asociat de Avocaţi de pe lângă Institutul de Reforme Penale (licenţă suspendată).

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2002 - prezent

PUBLICAŢII

I. Manuale

Modele de acte procedurale în procesul penal/Constantin Gurschi, Petru Ursachi, Ghenadie Nicolaev [et.al.] coord.ed.: Mihai Poalelungi; resp. Ed.: Tatiana VIZDOAGĂ; Asociaţia Judecătorilor din Moldova. - Chişinău: Bons Offices, 2014. - 1400 p.

Manualul „Drept procesual penal"/ Igor Dolea, Dumitru Roman, Iurie Sedleţchi, Tatiana Vizdoagă, Vasile Rotaru, Adrian Cerbu, Sergiu Ursu -Chişinău: Cartier, 2009. pag. 35-52, 63-66,76-79, 82-84, 86-91, 94-96, 602-647.

Manualul „Drept procesual penal. Partea Specială"/ Igor Dolea, Dumitru Roman, Iurie Sedleţchi, Tatiana Vizdoagă, Vasile Rotaru, Adrian Cerbu, Sergiu Ursu - Chişinău: Cartdidact, 2006.

Manualul „Drept procesual penal. Partea Generală"/ Igor Dolea, Dumitru Roman, Iurie Sedleţchi, Tatiana Vizdoagă, Vasile Rotaru, Adrian Cerbu, Sergiu Ursu -Chişinău: Cartdidact, 2005.

Manualul „Drept procesual penal"/ Igor Dolea, Dumitru Roman, Iurie Sedleţchi, Tatiana Vizdoagă, Vasile Rotaru, Adrian Cerbu, Sergiu Ursu -Chişinău: Cartier, 2005.

Manualul ,,Organizarea şi activitatea organelor de ocrotire a normelor de drept în Republica Moldova"/ D. Roman, T. Vîzdoagă, A. Cerbu, S. Ursu; Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea de Drept. - Chişinău : Cartdidact, 2004.  

II. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Consideraţiuni generale cu privire la unele temeiuri pentru recursul ordinar", în Revista de ştiinţe penale, Anuar, Anul III, Chişinău, 2007, pag. 211-218.

„Măsuri premergătoare judecării recursului ordinar", în Revista de ştiinţe penale, Anuar, Anul II, Chişinău, 2006, pag. 187-191.

 ,,Titularii dreptului de recurs ordinar în procesul penal şi întinderea acestui drept", în Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Ediţie Jubiliară, Seria „Ştiinţe socioumanistice", Volumul I, Chişinău, 2006.

 ,,Termenul de declarare a recursului ordinar în procesul penal", în Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Ediţie Jubiliară, Seria „Ştiinţe socioumanistice", Volumul I, Chişinău, 2006, (0,37 c.a.)

III. Comunicări ştiinţifice

,,Consideraţiuni privind proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr. 514-XIII din 6 iunie 1995 privind organizarea judecătorească", Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare" Conferinţa ştiinţifica cu participare internaţionala consacrata aniversarii a 65-a a USM, 21-22 septembrie 2011, Rezumatele comunicărilor, Ştiinţe sociale, Volumul I, 2011.

,,Propuneri de lege ferenda privind reglementarea recursului ordinar în Codul de procedură penală al Republicii Moldova", Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare" Conferinţa ştiinţifica cu participare internaţionala consacrata aniversarii a 65-a a USM, 21-22 septembrie 2011, Rezumatele comunicărilor, Ştiinţe sociale, Volumul I, 2011.

 „Concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de judecător şi procuror. Propuneri de lege ferenda", în „Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, promovarea şi cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii academice", Conferinţa Ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor (2010, Chişinău), dedicată aniversării 64 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova.

 „Efectul devolutiv al recursului ordinar", în Revista Naţională de Drept, Ediţie specială, Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Educaţie şi cercetare într-un stat de drept", nr. 10-12/2009, pag. 181-182.

 „Efectul extensiv al recursului şi limitele sale", în „Cercetare şi inovare - perspective de evoluţie şi integrare europeană", Conferinţa Ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor (2009, Chişinău). Conferinţa ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor „Cercetare şi inovare - perspective de evoluţie şi integrare europeană".:Rez. Comunicărilor, 23 sept. 2009. Dedicată aniversării 63 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, Chişinău, USM, 2009, pag. 158-159.

 „Consideraţiuni generale privind neagravarea situaţiei în propriul recurs", în „Cercetare şi inovare - perspective de evoluţie şi integrare europeană", Conferinţa Ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor (2009, Chişinău). Conferinţa ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor „Cercetare şi inovare - perspective de evoluţie şi integrare europeană".:Rez. Comunicărilor, 23 sept. 2009. Dedicată aniversării 63 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, Chişinău, USM, 2009, pag. 182-183.

 „Efectul suspensiv al recursului ordinar", Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere", Rezumatele comunicărilor, Seria Ştiinţe socioumanistice, volumul II, Chişinău, 2006, pag. 263-264.

 „Consideraţiuni generale privind admisibilitatea în principiu a recursului împotriva hotărârilor instanţelor de apel", Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere", Rezumatele comunicărilor, Seria Ştiinţe socioumanistice, volumul II, Chişinău, 2006, pag. 265-266.

,,Unele consideraţiuni privind reglementarea recursului penal în proiectul Codului de Procedură Penală", Conferinţa corpului didactic-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifică a USM  în anii 2000-2002", Rezumatele Comunicărilor, Secţia Socio-umanistice, Centrul Editorial USM, Chişinău,2003.

IV. Comentarii de legi şi alte acte normative 

Articolele 7, 13, 19, 21, 23, 25.Comentariul Codului de procedură penală"/ Igor Dolea, Dumitru Roman, Iurie Sedleţchi, Tatiana Vizdoagă, Valeria Şterbeţ, Vasile Rotaru, Raisa Botezatu, Adrian Cerbu, Sergiu Ursu, Ecaterina Erjîu -Chişinău: Cartier, 2005, pag. 14-18, 26-30, 39-41, 43-45, 47-51, 52-55.

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

Membru al grupului de lucru pentru implementarea acţiunilor 3.2.4 p.2, 3.2.8 p.2 şi 4.1.4 p.4 din Planul de acţiuni pentru implementarea SRSJ (Hot. CSM din 15/07/2014 cu nr.617/20).

Membru al grupului de lucru, constituit de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, privind elaborarea cadrului legislativ care să reglementeze modul de aplicare a testului de integritate faţă de reprezentanţii sectorului justiţiei, precum şi referitor la modul şi procedurile de aplicare a instrumentelor de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a comportamentului corupţional -  septembrie 2012/octombrie 2012 

PARTICIPARE LA CONFERINŢE, ATELIERE DE LUCRU, SEMINARE, STAGII, CURSURI DE INSTRUIRE

Certificat de participare la cursul de instruire la distanţă cu genericul ,,Aplicarea metodologiei activ-participative de formare"(în limba engleză), elaborat în parteneriat cu Programul USAID şi organizat în perioada 05/10/2015-15/11/2015.

Certificate of Achievement is awarded to Adrian Cerbu to commmemorate participation in the 2012 Open World Program, sponsored by The Open World Leadership Center, October 2012.

Certificate of Participation, Trening Courses on Human Traffiching and Irregular Migration for Law Enforcement Officers held on May - June 2010 in Tbilisi, Georgia, European Union, PHDS, bsm PROGRAM.

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 2010 - prezent

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Monitor în cadrul Programului OSCE/ODIHR de Monitorizare a proceselor de judecată - 20.03.2006/ 20.03.2008.

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - bine

Engleza - bine

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Procedural
Belei Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Borş Ana
magistru în drept, lector universitar
Botnari Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Bugai Boris
magistru în drept, lector universitar
Ceachir Anatol
magistru în drept, lector universitar
Chifa Felicia
magistru în drept, lector universitar
Chirilă Mihail
magistru în drept, lector universitar
Coban Igor
doctor în drept, lector superior
Cojuhari Alexandru
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Creţu Vasile
doctor în drept, conferenţiar universitar
Croitor Elena
doctor în drept, lector universitar
Demcenco Mihail
doctor în drept, conferenţiar universitar
Dolea Igor
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Eni Artiom
Magistru în drept, lector universitar
Gheorghiţă Mihail
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Gherasim Silvia
Magistru în drept, lector universitar
Golubenco Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Gribincea Vladislav
magistru în drept, lector universitar
Gurghiş Ana
magistru în drept, lector universitar
Huruba Eugen
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ianusevici Vlad
lector universitar
Jimbei Ina
magistru în drept, lector universitar
Josanu Ilona
magistru în drept, lector universitar
Macovei Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Novicov Oxana
magistru în drept, lector universitar
Pădure Andrei
doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar
Purici Svetlana
Magistru în drept, Lector universitar
Roman Dumitru
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratulat Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Vîzdoagă Tatiana
Doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
Tel.: + 373 69 38 00 68 E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.
Total vizitatori: 785357  | Vizitatori ieri: 0 | azi: 0 | Online: 0