Dolea Igor
doctor habilitat în drept, profesor universitar

DATE DE CONTACT str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 A, bir. 31, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Tel: + 373 22 57 74 56
E-mail: idolea@irp.md

DOMENII DE CERCETARE

Drepturile omului şi justiţia penală

DISCIPLINE  PREDATE                        

Ciclul I licenta

1.       Drept procesual penal  (Partea generala)

2.       Drept procesual penal (Partea speciala)

Ciclul II master

   Protectia  drepturilor  omului  in procesul penal

STUDII

Doctor habilitat în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2009

Tema tezei de doctor habilitat: „Asigurarea drepturilor persoanei în probatoriul penal"

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1996

Tema tezei de doctorat: „Curţile cu juraţii în procesul penal (Considerente cu privire la elaborarea conceptului pentru Republica Moldova)"

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1988

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Judecător al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, 2013 - prezent

Şeful catedrei drept procesual penal şi criminalistică, 1996 - 2013

Profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2010 - prezent

Membru al Consiliului Superior al Magistraturii, 2009 -2013

Director al Institutului de Reforme Penale (IRP), 2002 - 2009

Expert, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa, Misiunea în Republica Moldova, 2006-2011

Expert, Colegiul de Calificare de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii, 2002 - 2006

PUBLICAŢII                                     

I. Manuale

1.      Drept procesual penal, Chişinău: Editura Cartier, 2005. - 980 p. (în colab.)

2.      Drept procesual penal. Partea generală, ed. a 2-a rev. şi adăug., Chisinau: Cartdidact, 2005. 350 p.

3.      Drept procesual penal. Partea specială, ed. a 2-a rev. şi adăug., Chişinău: Cartdidact, 2006. - 335 p.

4.      Manualul OSCE privind observarea proceselor de judecată pentru Republica Moldova, Chişinău, OSCE, 2006. - 240 p.

5.      Medierea Penală. Suport de curs, Institutul Naţional al Justiţiei, Chişinău, 2009

6.      Drept procesual penal, ed. a 3-a rev., Chişinău: Cartea Juridică, 2009 (în colab.)

7.      Combaterea traficului de fiinţe umane (drept material şi drept procesual). Suport de curs, Chişinău, Institutul Naţional al Justiţiei, 2009

8.      Medierea Penală. Ghid pentru ofiţerii de urmărire penală, Chişinău, 2009

9.      Ghid pentru judecători de instrucţie, procurori şi poliţişti privind privind aplicarea legislaţiei privind migraţia ilegală, Chişinău, 2010

10.   Ghid pentru procurori privind procedurile prietenoase copiilor la faza de urmărire penală, Chişinău, 2011. - 120 p.

11.   Ghid pentru poliţişti privind procedurile prietenoase copiilor, Chişinău, 2011. - 124 p.

II. Monografii

1.Curţile cu juraţi în procesul penal (originea, probleme, perspective), Chişinău: Editura Moldpres, 1996. - 120 p.

2. Concepte de bază ale justiţiei penale, Chişinău, 2001. - 410 p.

3. Expertiza judiciară în cauzele privind minorii, Chişinău: Direcţia editorială IRP, 2005. -  130 p.

4. Drepturile persoanei în probatoriul penal. Conceptul promovării elementului privat, Chişinău: Cartea Juridică, 2009. - 416 p.

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

1.      Reforma de drept în Republica Moldova // Revista de filozofie şi drept, 1993, nr. 3, p. 36-39

2.      Garant al democraţiei // Legea şi viaţa, 1991, p. 28-29

3.      Reforma de drept: cum o privesc specialiştii // Legea şi viaţa, 1993, nr. 7, p. 31-34

4.      Dreptul la un process echitabil în lumina Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului şi unele considerente cu privire la justiţia militară // Legea şi viaţa, 2000, nr. 7, p. 35-38

5.      Regula „non reformaţio în pejus" în reglementarea Codului de procedură penală // Analele ştiinţifice ale Facultăţii  de Drept, 1999,  p. 99-102

6.      Efectul devolutiv al apelului în procedura penală // Legea şi viaţa, 1998, nr. 4, p. 23-26

7.      Probleme actuale vizînd repararea prejudiciului cauzat prin infracţiuni // Analele Ştiinţifice ale USM, 2000, p. 143-151

8.      Competenţa judecătorească în materie penală probleme de aplicare a legislaţiei // Legea şi viaţa, 1997, nr. 12, p. 30-32

9.      Dreptul la un proces echitabil şi termenii rezonabili // Legea şi viaţa, 2000, nr. 1, p. 20-22

10.  Unele probleme vizând efectul extensiv al căilor ordinare de atac în procedura penală // Legea şi viaţa, 1997, nr. 9

11.  Dreptul la judecarea cauzei într-un termen rezonabil şi unele probleme de procedură penală // Avocatul poporului, 2000, nr. 5, p. 23-25

12.  Probleme actuale vizând repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune // Analele ştiinţifice ale Facultăţii de Drept, 2000, p. 143-150

13.  Probleme şi perspective privind alternativele detenţiei // Analele ştiinţifice ale Facultăţii de Drept, 2001, p. 295-298

14.  Unele considerente vis-a-vis de problema prezumţiei de nevinovăţiei în probaţiunea penală // Analele ştiinţifice ale USM, 2002, p. 316-319

15.  Imunităţile şi privelegiile martorului în procesul penal // Analele ştiinţifice ale USM, 2002, p. 345-354 

16.  Un nou concept în procedura penală // Revista Naţională de Drept, 2003, nr. 5, p. 4-6

17.  Considerente privind perspectiva utilizării hotărîrilor judecătoreşti ca izvor de drept în procesul penal // Analele ştiinţifice ale USM, p. 269-271

18.  Principiul „egalităţii  armelor" şi dreptul apărării de a administra probe în procesul penal // Analele ştiinţifice ale Facultăţii de Drept, Chişinău, USM, 2004, p. 371-374

19.  Un punct de vedere referitor la implicarea societăţii civile în procesul penal // Revista de Ştiinţe Penale, 2005, p. 71-80

20.  Prezumţiile în probaţiunea penală // Revista de Ştiinţe Penale, 2006, p. 42-61

21.  Consideraţii privind dreptul acuzatului la tăcere în procedura penală // Analele ştiinţifice ale USM, vol. 1, 2006, p. 604-613

22.  Elemente private în procedura penală a Republicii Moldova // Revista de Ştiinţe Penale, 2007, p. 49-60

23.  Referinţa privind interpretarea unor prevederi ale art. 326 Cod de procedură penală // Avocatul Poporului, 2008, nr. 7, p. 21-22

24.  Reflecţii asupra dreptului la apărare şi egalităţii armelor // Revista de Ştiinţe Penale, 2008, 2009

25.Comentariu  aplicativ  a Codului de procedură penală  al Republicii Moldova , Chișinău 2016 Editura Cartea Juridică.

IV. Comunicări ştiinţifice

1.      Sistemul penitenciar din Republica Moldova // Conferinţa internaţională „Prevenirea infracţionalităţii şi metode de lucru cu infractorii", Bucureşti, GRADO, 2001, p. 94-103

2.      Alternatives for imprisonment: problems and perspectives // Conference „Alternatives to imprisonment: pre-trial release and alternative penal sanctions", October 3-4, 2001, Chisinau: IRP, p.10-15

3.      Modele contemporane de alternative în justiţia juvenilă // Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, Chişinău: Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare", 23-24 aprilie 2004, p. 98-99

4.      Realizări şi perspective în reforma sistemului de justiţie juvenilă din Republica Moldova // Forumul  International „Justiţia Juvenilă în Estul şi Sud-Estul Europei", Chişinău: Direcţia editorială a IRP, 14-16 septembrie 2005, p. 23-28

5.      Актуальные проблемы и некоторые достижения в формировании ювенальной юстиции Молдовы // Материалы международной научно-практичной конференции „Delicventna povedenica ditei ta molodi suciasni tehnologii proditiiю", Одесса, 31 марта - 1 апреля 2006, Изд-во Одесского Юридического Института, ч. I

6.      Achievements and perspectives in the reform of juvenile justice system in the Republic of Moldova // Materials of the Forum „Juvenile Justice in Eastern and South Eastern Europe", Chişinău, UNICEF, September 14-16, 2005, p. 24-28

7.      Justiţia juvenilă în Republica Moldova // Conferinţa internaţională „Dezvoltarea alternativei la detenţia copilului în conflict cu legea: medierea, probaţiunea şi munca neremunerată în beneficiul comunităţii", ChiŞinău, UNICEF, 2006, p. 24-28

8.      Аналитический подход к внедрению медиации в Республике Молдова // Международная конференция « Внедрение уголовного правосудия в Украине: основы и перспективы », Киев, 20-21 апреля 2006, p. 73-76

9.      Instituţia investigatiei avocatului - o noua viziune asupra perspectivelor reformarii procedurii penale // Conferinta ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoastere, vol. 2, Chisinau, USM, 2006, p. 261-261

10.      Достижения, проблематика, перспективы внедрения системы ювенальной юстиции в Молдове // Международный научно-практический семинар « Опыт внедрения ювенальной юстиции в странах постсоциалистического режима », Киев Bidрождение, 16-17 января 2007, p. 137-142

11.      Coraportul între jurisprudenâa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale în perspectiva implementării recursului constituţional procesual penal în Republica Moldova // Conferinţa „Rolul Curţii Constituţionale în sistemul protecţiei drepturilor omului şi respectarea CEDO şi jurisprudenţii Curţii Europene a Drepturilor Omului în jurisprudenţa şi legislaţia naţională", Chişinău: Curtea Constituţională, 2007, p. 148-153

12.      Unele prbleme privind asigurarea drepturulor învinuitului în probaţiunea penală // Conferinţa corpului didactico-ştinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002, vol. I, Chişinău, 2003, p. 3-4

V. Comentarii de legi şi alte acte normative

1.      Comentariu la Codul de procedură penală al Republicii Moldova, Chişinău: Cartier, 2005. - 765 p.

VI. Alte publicaţii

1.      Modele de acte procedurale penale, vol. I, Chişinău: Balcancron, 2007, p. 180-230

2.      Apelul penal. Lucrare metodică, Chişinău, USM, 1999. - 25 p.

3.      Recursul penal. Lucrare metodică, Chişinău, USM, 1999. - 25 p.

4.      Mijloacele de probă în procedura penală. Lucrare metodică, USM, 1999

5.      Sistemul şi formele procesului penal. Lucrare metodică, Chişinău, USM, 1999. - 21 p.

6.      Pornirea şi extinderea procesului penal. Lucrare metodică, Chişinău, USM, 2000. - 20 p.

7.      Clasarea procesului în faza judecării. Lucrare metodică, Chişinău USM 2000. - 15 p.

8.      Clasarea procesului în faza de urmărire. Lucrare metodică, Chişinău, USM, 2000. - 150 p.

9.      Executarea sentinţei în procesul penal. Lucrare metodică, Chişinău, USM, 2000. - 20 p.

10.      Justiţia penală şi drepturile omului. Cercetare sociologică. Chişinău: Prut Internaţional,  2003. - 98 p.

11.      Respectarea drepturilor minorilor în locurile de detenţie. Cercetare de monitorizare. Chişinău: UNICEF, 2005. - 100 p.

12.      Inviolabilitatea persoanei în Republica Moldova (aspecte controversate în legislaţie şi practică), Chişinău: Prut Internaţional, 2006

13.      Ghid pentru justitiabili în materie penală (victime şi martori), Chişinău, 2006

14.      Acte internaţionale, naţionale şi bune practici în domeniul detenţiei migranţilor ilegali, Chişinău, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie. Misiunea în Republica Moldova, 2008

15.      Criminal Justice and Human Rights. Sociological Research, Chişinău: Prut Internaţional, 2003. - 98 p.

16.      Situation of Children in Places of Detention. Monitoring Research, Chişinău: Direcţia editorială IRP, 2005

17.      Inviolability of the individual in the Republic of Moldova (controversial aspects in the legislation and practice), Chişinău: Direcţia editorială IRP, 2006. - 102 p.

18.      Studiu privind analiza complexă a cauzelor legislativ instituţionale de condamnare a Republicii Moldova de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO)

19.      Respectarea drepturilor persoanelor aflate în arest preventiv. Raport de monitirizare, Chişinău: Cartea Juridică, 2010

20.  Justiţia penală şi drepturile omului, Chişinău, 2010. - 179 p.

21.  Probaţiunea în Republica Moldova. Raport de monitorizare, Chişinău, 2011. - 100 p.

22.  Raport de monitorizare a activităţilor de probaţiune în Republica Moldova, Chişinău, 2011. - 95 p.

23.  Studiu de fezabilitate privind instanţele specializate în cauzele cu implicarea copiilor în Republica Moldova, Chişinău, 2011. - 155 p.

24.  Fenomenul delincvenţei juvenile în Republica Moldova, Chişinău, 2012. - 114 p.

25.  Securitatea personală în mediul penitenciar, Chişinău, 2012. - 96 p.

26.  Jurisprudenţa CtEDO şi interesele copilului, Chişinău, 2012. - 180 p.

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Română - maternă

Rusa - fluent

Franceza - cunoaştere pasivă (citire, traducere)

Engleza - începător


Cadre didactice
Departamentul Drept Procedural
Ababei Eduard
doctor în drept, lector universitar
Belei Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bodean Valeriu
magistru în drept, lector universitar
Botnari Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Bugai Boris
magistru în drept, lector universitar
Ceachir Anatolie
magistru în drept, lector universitar
Chifa Felicia
magistru în drept, lector universitar
Clima Vladislav
magistru în drept, lector unioversitar
Coban Igor
doctor în drept, conferențiar universitar
Creţu Vasile
doctor în drept, conferenţiar universitar
Demcenco Mihail
doctor în drept, conferenţiar universitar
Dolea Igor
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Eni Artiom
Magistru în drept, lector universitar
Țoncu Sanda
doctor în drept, lector universitar
Gheorghiţă Mihail
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Gherasim Silvia
Magistru în drept, lector universitar
Golubenco Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Gurghiş Ana
magistru în drept, lector universitar
Jimbei Ina
magistru în drept, lector universitar
Josanu Ilona
magistru în drept, lector universitar
Macovei Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Novicov Oxana
magistru în drept, lector universitar
Obadă Dumitru
magistru în drept, lector universitar
Pădure Andrei
doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar
Postica Aureliu
magistru în drept, lector universitar
Purici Svetlana
doctor în drept, Lector universitar
Roman Dumitru
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratulat Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Vîzdoagă Tatiana
Doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.