Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Procedural   /  Colectivul departamentului / Golubenco Gheorghe
Golubenco Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar

DATE DE CONTACT Str. M.Cogâliceanu 65, bloc 2 B, bir.116, MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 77 90
E-mail: golubenco.gheorghe@yahoo.com

 

DOMENII DE CERCETARE

Criminalistică

Exprtiză judiciară

DISCIPLINE PREDATE

Ciclul I. Licenţă

Criminalistică

STUDII

Doctor în drept, Institutul Juridic al MAI a Federaţiei Ruse (Moscova), 1993

Tema tezei de doctor „Asistenţa tehnico-criminalistică a descoperirii furturilor din apartamente în etapa iniţială de cercetare"

Licenţa în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1981

Şcoala specială de criminalistică (Moscova), 1974

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Prof. univ. la departamentul procedural, Universitatea de Stat din Moldova, 2016 - prezent

Conf. univ., catedra Drept penal, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 2006 -2016

Şef catedră Drept procesual penal şi criminalistică, ULIM, 1995-2006

Şef catedră Criminalistică, Academia de poliţie „Ştefan cel Mare", 1992-1995

Şef de subdiviziune a Centrului Criminalistic al MAI RM, 1991-1992

Lector la Şcoala medie specială de poliţie din Chişinău, 1985-1991

Expert criminalist în Secţia Tehnico-Ştiinţifică a MAI RM, 1974-1985

PUBLICAŢII 

I. Manuale

Criminalistică: obiect, sistem, istorie.   Chişinău, 2008, 215 p.

II. Monografii

Expertiza criminalistică: realităţi şi perspective. Bacău, 2009, 156 p.(coauthor: O. Neicuţescu);

Asistenţa tehnico-criminalistică a descoperirii infracţiuilor. Chişinău, 2010, 235 p.(coauthor: V. Colodrovschi);

Cercetarea locului faptei în cazurile de furt din apartamente. Bacău, 2010, 92 p.(coauthor: A.Gugu)

Teoria şi practica diagnosticării falsului în documente. Constanţa, 2014, 190 p.(coauthor: I.Văcaru)

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Proiectul Codului de procedură penală: aspecte criminalistice. În: Avocatul poporului. nr.7-9, Chişinău, 2002

Avocatul - subiect al criminalisticii. În: Avocatul poporului, nr.2, Chişinău, 2003

Reflecţii asupra obiectivelor activităţii de asistenţă tehnico-criminalistică a descoperirii şi cercetării infracţiunilor În: Analele ştiinţifice ale ULIM, seria "Drept" vol.4, 2004 (coautor: V.Colodrovschi

Asistenţa tehnico-criminalistică a descoperirii şi cercetării infracţiunilor: esenţa şi specificul sarcinilor tehnologice situative În: Legea şi viaţa, nr.5, 2003 (coautor V.Colodrovschi)

Scanarea creierului uman - o nouă tehnologie criminalistică de descoperire şi cercetare a infracţiunilor În: Avocatul poporului, nr.6, 2004

Activitatea organizatorică în vederea perfecţionării sistemului de asistenţă tehnico-criminalistică a descoperirii şi cercetării infracţiunilor în R.Moldova În: Analele ştiinţifice ale ULIM, seria "Drept", anul 2004, vol.5

Obiectul şi sistemul criminalisticii: probleme actuale În: Legea şi viaţa, 2005, nr.10

Şcoala sovietică de criminalistică: evoluţie istorică, baze conceptuale. În: Analele ULIM, seria Drept, nr.7, 2007, p.61-67.

Consideraţii cu privire la formarea iniţială şi perfecţionarea continuă a cadrelor de specialişti criminalişti în Republca Moldova. În: Legea şi viaţa nr.8, 2008, p.49-51. (coautor V.Colodrovschi).

Expertiza judiciară: noţiune, conţinut, specific. În: Legea şi viaţa, 2009, nr. 4, p. 50 - 53, (coautor O.Neicuţescu)

Mostrele de comparaţie în expertiza criminalistică: probleme şi soluţii. În: Avocatul poporului, 2009, nr. 4, p. 11-14, (coautor O.Neicuţescu).

Consideraţii privind formarea domeniului ştiinţific al expertizei judiciare în România şi Republica Moldova. În: Revista Studii Juridice Universitare. Nr. 1-2. Chişinău: ULIM, 2009, p. 94-105, (coautor O.Neicuţescu).

Conceptul de urmă al infracţiunii şi locul urmelor biologice în structra teoriei privind urmele infracţiunii. În: Legea şi viaţa, 2011, nr. 8, p. 50 - 53, (coautor S. Adam).

Tehnica criminalistică: exegeză istorico-filozofică în contextul evoluţiei tehnicii generale. În:Legea şi viaţa, 2011, nr. 9, p. 51-54

Noţiunea şi clasificarea microurmelor în criminalistică. În: Legea şi viaţa. Nr.5(245), 2012, p.13-20. (coautor C.Pisarenco)..

Coceptul de document în criminalistica contemporană. În: Legea şi viaţa. Nr.10 (24)0, 2012, p.16-22. (coautor Vacaru I)

 Clasificarea şi caracteristica principalelor obiecte de natură biologică umană În: Legea şi viaţa. Nr.9 (249), 2012, p.12-18 (coautor Adam S.).

IV. Articole în reviste de specialitate străine

Tehnica criminalistică: concept, tendinţe, obiective. // Revista Criminalistica, nr.2, 2004, Bucureşti, 2004, p. 11-13

Expertul criminalist ca subiect al opunerii de rezistenţă justiţiei în aflarea adevărului: aspecte juridico-penale şi criminalistice. // Revistă de criminologie, de criminalistică şi de penologie. Nr.4, 2005. Cluj-Napoca, p.175-178

Consideraţii privind sporira calităţii efectuăii expertizelor judiciare. //  Criminalistica, Revistă de informare, documentare şi opinii. nr.3, Bucureşti, 2008 p. 32-33

Clasificarea criminalistică a infracţiunilor cu violenţă //  Criminalistica. Revistă de informare, documentare şi opinii. Bucureşti, 2009, nr.2, p.74-76

Consideraţii priind conţinutul noţiunii de urmă în crminalistică. //  Criminalistica, nr.1 (73), Bucureşti, februarie, 2011, vol.XI, p.589-591

Reglementarea procesuală a noilor tehnici şi metode aplicate în practica criminalistică a Republicii Moldova şi României. // Criminalistica, nr.6 (78), Bucureşti, decembrie, 2011, vol.XI, p.863-865

 The document as aconcept and charateristics the modern forensics of Romania and the Republic of Moldova. În: Criminalistica. Nr.6 (84), decembrie, 2012. Vol.XIII, p.1181-1185. I.S.S.N. 1454-3117. Bucureşti (România). [online]. http://www. asociatiacriminalistilor.ro.

Consideraţii privind contribuţia metodelor grafoscopice la identificareapersoanelor. În: Criminalistica. Nr.3 (87), iunie, 2013. Vol.XIV, p.1325-1327. I.S.S.N. 1454-3117. Bucureşti (România)

Consideraţii privind contribuţia metodelor grafoscopice la identificareapersoanelor. În: Criminalistica. Nr.3 (87), iunie, 2013. Vol.XIV, p.1325-1327. I.S.S.N. 1454-3117. Bucureşti (România)

Expertiza judiciară: probleme de reglementare în legislaţia Republicii  Moldova şi a României. În: Revista română de criminalistică. Nr.6 (90), decembrie 2013, vol.XIV, p.1495-1497

Consideraţii privind descoperirea şi cercetarea pe urme proaspete a infracţiunilor comise cu violenţă în scop de cupiditate. În: Revista română de criminalistică. Nr.3 (93), iunie 2014, vol.XV, p.1652-1655

V. Comunicări ştiinţifice

Unele probleme de reglementare procesuală a utilizării metodelor şi mijloacelor tehnico - criminalistice în combaterea criminalităţii. În: Stratejia combaterii criminalităţii organizate în Republica Moldova. Rezumatele conferinţei ştiinţifico practice republicane din 23 - 24 mai, Chişinău, 1996

Проблемы развития независимой экспертизы в Молдове. В: Kриминалистические методы исследования доказательств в гражданском, арбитражном и административном процессе. Материалы международной научно - практической конференции. Москва. МГУ,18 - 19 февраля 1997 г. / http:www.kcn.ru / tat - ru/ univers:tet./news/itogoo/s 38.htm

Альтернативное образование - важный фактор демократизации общества. В: Право и высшее образование.Материалы международной научно - практической конференции. Москва. Российский университет дружбы народов, ноябрь,1997 г.

Expertiza judiciară independentă - o necesitate de democratizare a societăţii În:Rezumatele comunicărilor la conferinţa ştiinţifico - didactică anuală a ULIM. Chişinău 18 - 20 martie 1997

Cercetarea la faţa locului: proiecte şi constatări În: Ştiinţa universitară în serviciul progresului uman. Rezumatele conferinţei ştiinţifico - didactice anuale a ULIM.Chişinău, 22 - 23 mai 1998

Narcobusinesul: o dimensiune a crimei organizate În: Criminalitatea organizată şi economia tenebroasă în Republica Moldova. Rezumatele conferinţei ştiinţifico - practice republicane din 26 februarie 1999. Chişinău: ARC (coautor: E.Obreja )

Conceptul de criminalistică în ţările dezvoltate În: Simposia profesorum. Seria "Drept". Chişinău, 2000 (coautor: A.Talmaţchi)

Asistenţa tehnico-criminalistică a descoperirii şi cercetării infracţiunilor: probleme procesuale, căi de rezolvare În: Symposia professorum. Seria  "Drept". Materialele sesiunii ştiinţifice a ULIM din 4-5 mai 2001.Chişinău, 2001

Unele particularităţi de fotografiere a locului faptei  privind catastrofele aeriene şi alte accidente grave În: Symposia professorum. Seria  "Drept". Materialele sesiunii ştiinţifice a ULIM din 4-5 mai 2001.Chişinău, 2001 (coautor N.Mihalachi);

Consideraţii privind noţiunea şi caracterul cunoştineţlor ce fac obiectul de studiu al tehnicii criminalistice În: Symposia Professorum, seria Drept. Chişinău, 2002 (coautor - V. Colodrovschi - 0,5 c.a.);

Tehnica criminalistică şi progresul tehnico-ştiinţific În: Symposia Professorum, seria Drept. Chişinău, 2002, p.160-168,

Principiul contradictorialităţii în ramura expertizei judiciare În: Ştiinţa universitară la începutul mileniului trei.În: Rezumatele comunicărilor simpozionului ştiinţific internaţional din 15.10.2002, Chişinău, ULIM, 2002

Tehnica criminalistică: tendinţe actuale În: Criminalitatea în Republica Moldova: starea, tendinţele, măsurile de prevenire şi de combatere. Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 18-19 aprilie 2003. Chişinău, 2003

Aprecierea raportului de expertiză în cadrul instruirii specializate În: Perfecţionarea continuă a cadrelor din organele afacerilor interne şi optimizarea procesului de instruire profesională. Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 20-21 decembrie 2002. Chişinău, 2003 (Coautor V.Colodrovschi - 0,2 c.a.).

Procedura penală: cod nou, probleme criminalistice vechi În: Symposia Professorum, seria Drept. Chişinău, 2004, p.60-65

Eficacitatea sistemului de asistenţă tehnico-criminalistică: noţiune, conţinut, importanţă În: Symposia Professorum, seria Drept. Chişinău, 2004, p.65-68 (coautor: V.Colodrovschi) 

Reglementarea aplicării metodelor şi mijloacelor tehnico-criminalistice în actele de urmărire prevăzute de noul cod de procedură penală a Republicii Moldova În: Materialele simpozionului internaţional "Investigarea criminalistică a locului faptei", 28-29 octombrie 2003. Bucureşti, 2004

Consideraţii privind structura şi sarcinile unităţilor de expertiză judiciară şi criminalistică din Republica Moldova la etapa actuală În: Materialele simpozionului internaţional "Criminalistica la începutul mileniului trei: constatări, tendinţe, perspective", 25 septembrie 2004. Chişinău, 2004

 Consideraţii privind aprecierea raportului de expertiză şi a constatării tehnico-ştiinţifice în procesul penal al Republicii Moldova În: Materialele simpozionului internaţional "Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului", 27 octombrie 2004. Bucureşti, 2004

Biometria şi paşaportul biometric în activitatea de identificare criminalistică a persoanelor: realităţi şi perspective În:Materialele simpozionului internaţional "Criminalistica la începutul mileniului trei: constatări, tendinţe, perspective", 25 septembrie 2004. Chişinău, 2004, (coautor: M.Trandafir)

 Contribuţia echipei complexe la valorificarea probeilor în procesul penal În: Materialele simpozionului internaţional "Rolul şi contribuţia probelor criminalistice şi medico-legale în stabilirea adevărului", 27 octombrie 2004. Bucureşti, 2004

Prezentarea concluziilor false în expertiza criminalistică: aspecte juridico-penale şi criminalistice În: Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale. Chişinău, 25-26 mai 2005 "Criminalitatea regională: probleme şi perspective de prevenire şi combatere", Academia de Poliţie, Chişinău, 2005

Consideraţii privind clasificarea expertizelor judiciare În: Materialele simpozionului internaţional "Învăţămăntul romănesc de criminalistică şi medicină legală la început de mileniu", 18 februarie 2005. Bucureşti, 2005

Contraexpertiza ca instrument de control asupra calităţii producerii expertizelor În: Materialele conferinţei ştiinţifico-practice "Prevenirea şi combaterea crimelor transnaţionale: probleme teoretice şi practice (terorismul, traficul de fiinţe umane, spălarea banilor, traficul ilicit de droguri şi armament)". 7 octombrie 2005.Chişinău, 2005

Expertiza mijloacelor narcotice şi locul ei în sistemul de clasificare a expertizelor judiciare În: Materialele comunicărilor mesei rotunde din 14 aprilie 2006 desfăşurată la Academia de poliţie.Chişinău (0,3 c.a.);

Sistemul ştiinţei şi a cursului de criminalistică în contextul învăţămăntului specializat: evoluţie şi probleme de dezvoltare În: Materialele Syimpozionului internaţional " Învăţămăntul romănesc de criminalistică" desfăşurat pe 28 aprilie 2006 la Bucureşti..

Tehnica criminalistică de explozie în contextul combaterii terorismului: aspecte teoretice. În:Materialele Sympozionului internaţional „Contribuţia criminalisticii la investigarea actelor teroriste şi a altor evenimente cu consecinţe grave" desfăşurat la Bucureşti pe 23-24 octombrie 2006 (0,3 c.a.)

Unele consideraţii cu privire la locul expertizei judiciare în sistemul organelor de drept  ale Republicii Moldova. În: Symposia Professorum. Seria  "Drept". Materialele sesiunii ştiinţifice a ULIM din 21 octombrie 2006. Chişinău, 2006

Structura serviciului criminalistic al Ministerului Afacerilor Interne: perspective europene În: Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale organizate de către Institutul de stat de relaţii Internaţionale din Moldova cu genericul "Dreptul naţional în contextul proceselor integraţioniste europene".Chişinău.23-24 decembrie 2006

Particularităţi generale de investigare a unor genuri de accidente rutiere. În: Materialele Simpozionului Internaţional cu genericul "Investigarea criminalistică a accidentelor rutiere. Contribuţia mass-media în prevenirea acestora" din 30-31 octombrie 2007. Bucureşti:Luceafărul, 2008, p.124-130

Consideraţii privind mijloacele tehnicii criminalistice aplicate în activitatea de descoperire şi cercetare a infracţiunlor. În: Materialele a VIII conferinţă ştiinţifică anuală cu participare internaţională "Tradiţie şi reformă în dreptul românesc".Iaşi: Venus, 2008, p.287-303.  (coautor A.Badia)

Consideraţii privind noţiunea de loc al faptei. În: Materialele simpozionului internaţional de criminalistică cu genericul „Criminalistica în serviciul justiţiei: constatări, tendinţe şi realizări"din 19-20 septembrie 2009. Chişinău: ULIM, 2006, p. 103-106, (coautor A.Gugu)

Observaţii privind specificul cunoştinţelor criminalistice şi problemele ce persistă în cadrul predării lor studenţilor de la facultăţile de drept din ţară În: Materialele simpozionului internaţional „Criminalistica în serviciul Justiţiei: starea actuală, probleme şi perspective",19-20 septembrie 2008. Chişinău:ULIM, 2009

Caracterul cunoştinţelor criminalistice şi unele observaţii cu privire la predarea lor. În: Materialele Conferinţei Internaţionale „Învăţământul universitar de criminalistică", 19-20 mai 2009, Alba-Iulia, România.0,3 c.a.

Unele tendinţe de dezvoltare ale ştiinţei criminalistica la etapa actuală. Materialele Simpozionului Internaţional "Tendinţe de dezvoltare ale criminalisticii româneşti", 15 aprilie 2010. Bucureşti, 2010 (0,3 c.a.).

Consideraţii privind conţinutul noţiunii de urmă în criminalistică. Materialele Simpozionului Internaţional cu genericul "Valorificarea urmelor şi mijloacelor materiale de probă prin constatări tehnico-ştiinţifce şi expertise criminalistice", Bucureşti, 27.10.2010 (0,3 c.a.)

Etapa alegerii produsului sau serviciului în cadrul investigaţiilor preliminare în cazul operaţiunilor frauduloase de plată electronică. În: Rezumatele comunicărilor Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională din 28-29-sept. 2016 "Integrare prin cercetare şi novare". Chişinău: CEP USM, 2016, p.219-223 (coautor Purice S.)

VI. Membru în asociaţii profesionale

Asociaţia Naţională a Experţilor Judiciari Independenţi, 1997- prezent 

Asociaţia Criminaliştilor din România, 2000-prezent

VII. Alte responsabilităţi profesionale

Membru al Comisiei de Atestare a cadrelor de experţi judiciari din sistemul Ministerului Justiţiei a R.Moldova, 2007-prezent

Membru al colejiului internaţional de redacţie a revistei Criminalistica (România) 2009-prezent

Membru al Seminarului Ştiinţific Specializat 554.04 - Criminalistică, expertiză judiciară, activitate operativă de investigaţie 

VIII. Limbi străine cunoscute

Rusa - fluent 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Procedural
Ababei Eduard
doctor în drept, lector universitar
Belei Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Bodean Valeriu
magistru în drept, lector universitar
Botnari Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Bugai Boris
magistru în drept, lector universitar
Ceachir Anatolie
magistru în drept, lector universitar
Chifa Felicia
magistru în drept, lector universitar
Clima Vladislav
magistru în drept, lector unioversitar
Coban Igor
doctor în drept, conferențiar universitar
Creţu Vasile
doctor în drept, conferenţiar universitar
Demcenco Mihail
doctor în drept, conferenţiar universitar
Dolea Igor
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Eni Artiom
Magistru în drept, lector universitar
Țoncu Sanda
doctor în drept, lector universitar
Gheorghiţă Mihail
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Gherasim Silvia
Magistru în drept, lector universitar
Golubenco Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Gurghiş Ana
magistru în drept, lector universitar
Jimbei Ina
magistru în drept, lector universitar
Josanu Ilona
magistru în drept, lector universitar
Macovei Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Novicov Oxana
magistru în drept, lector universitar
Obadă Dumitru
magistru în drept, lector universitar
Pădure Andrei
doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar
Postica Aureliu
magistru în drept, lector universitar
Purici Svetlana
doctor în drept, Lector universitar
Roman Dumitru
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratulat Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Vîzdoagă Tatiana
Doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.