Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Procedural   /  Colectivul departamentului / Sedleţchi Iurie
Sedleţchi Iurie
doctor în drept, profesor universitar

DATE DE CONTACT str.M.Kogălniceanu 65, bloc. 2, bir.116, MD-2009, Chişinău
Tel: +373( 22) 509127
E-mail: sedletsky52@mail.ru

 

DOMENII DE CERCETARE

Dreptul procesual penal

DISCIPLINE PREDATE

Ciclul I. Licenţă

Dreptul procesual penal

Ciclul II. Masterat.

Dreptul procesual penal

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moscova, 1988

Tema tezei de doctorat: „Sentinţa de achitare în procesul penal"

Conducător ştiinţific: prof. dr. Galchin Boris Afanasievici

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1977

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

8).26.11.2007- pină în prezent: Profesor universitar la catedra ,,Drept procesual penal şi

criminalistică", acum - departamentul ,,Drept procedural" a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova;

7).27.10.1992 - 25.11.2007:  Conferentiar universitar la catedra ,,Drept procesual penal

şi criminalistică" a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova;

 

6).20.03.1991 - 30.11.2001:  Decan al Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova;

 

5).10.08.1990 - 1992:  Lector superior al catedrei ,,Drept procesual penal si criminalistică"

a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova;

 

4).1990 - 1991:  Prodecan al Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova;

3).1985-1990:  Lector, Lector superior  la catedra ,,Teoria dreptului" a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova;

 

2).1981-1985: Doctorand la catedra de ,,Proces penal" a Facultăţii de Drept a Universităţii

de Stat din Moscova ,,M.V.Lomonosov";

 

1).1977-1981:  Lector univeritar la catedra „Drept Procesual Penal şi Criminalistică" a Facultăţii de

Drept a Universitatii de Stat din Moldova;

PUBLICAŢII

Nr.

crt.

Denumirea lucrării

Date bibliografice

Volumul, coli de autor

Coautorii lucrării

1

2

3

4

5

1)

Право обвиняемого на реабилитацию посредством оправдательного приговора.

 

Вестник Московского Университета. Серия 11.-Право.-1984.- № 4. С.67-71 (5 р.); 

0,6 с.a.

 

2)

Оправдательный приговор и прекращение уголовных дел по реабилитирующим основаниям в истории советского уголовно-процессуального законодательства.

 

Редкол. Журн.: Вестник Московского университета. - Сер.11. - Право. - М., 1984. - Деп. В ИНИОН АН СССР, № 17621 от 27.07.1984. (27 c.);

1,6 с.a.

 

3)

Оправдание подсудимого за неустановлением события преступления и презумпция невиновности. 

 

Редкол. Журн. : Вестник Московского университета. Серия 11. - Право. - М., 1984. - Деп. В ИНИОН АН СССР, № 18586 от 29.10 1984. (24 c.);

1,6 с.a.

 

4)

Оправдательный приговор и его общественно-политическое значение.

 

МГУ им.М.В. Ломоносов 1988,(24 c.);

Lucr.metodico-didactică.

1,6 с.a.

 

5)

Общественно-политическое значение оправдательного приговора.

 

В сб.: Роль права, юридической науки и юридического образования в перестройке. Москва, 1989, (4 c.);

0,25 с.a.

 

6)

Culegere de probleme la cursul „Bazele jurisprudenţei".

 

Material didactic pentru învăţători. Colectiv de autori. Chişinău 1989. (Sedleţchi Iu.- capit.X  p.75-82).

0,5 с.a.

Colectiv de autori

7)

Importanţa socială şi politică a sentinţei de achitare.

 

Conferinţa ştiinţifică a corpului didactico-ştiinţific dedicată totalurilor cercetărilor ştiinţifice în cincinalul al XII-lea, Volumul 2. - Chişinău, Universitatea de stat din RSS Moldova -1990, p.77-78.  

0,1 c.a.

 

8)

Bazele statului şi dreptului.

 

Indicaţii metodico-didactice pentru şcoala de cultură generală în perioada de tranziţie, clasa IX (34 ore).- Chişinău, Universitatea de stat, - 1991, (17p.);

Lucrare metodico-didactică.

1,1 c.a.

 

9)

Основы государства и права. Учебно-методические указания на переходный  период для средней общеобразовательной школы, IX класс. (34 часа).

 

Мин-ство науки и образования, - Chişinău, Universitatea de stat, - 1991, (11p.);  Lucrare metodico-didactică.

0,6 c.a.

 

10)

Indicaţii metodice la „Bazele statului şi dreptului".

 

Universitatea de stat din Moldova. - Chişinău, 1992. (19 р.);  Lucrare metodico-didactică.

1,2 c.a.

 

11)

Bazele statului şi dreptului:  Lucrare didactică. Partea 1.

 

- Chişinău: USM, 1993. (83 pag.);  Lucrare metodico-didactică.

5,1 c.a.

G.Avornic, şi alţii 

12)

Bazele statului şi dreptului:  Lucrare didactică. Partea 2.

 

- Chişinău: USM, 1993. (78 pag.); Lucrare metodico-didactică.

4,8 c.a.

G.Avornic, şi alţii 

13)

Bazele statului şi dreptului:  Lucrare didactică. Partea 3.

 

- Chişinău: USM, 1993. (106 pag.);  Lucrare metodico-didactică.

6,6 c.a.

G.Avornic, şi alţii 

14)

Bazele statului şi dreptului:  Lucrare didactică. Partea 4.

 

- Chişinău: USM, 1993. (100 pag.);  Lucrare metodico-didactică.

6,2 c.a.

G.Avornic, şi alţii  

15)

Procuratura ca organ de supraveghere a respectării leglor (Principii fundamentale).

 

Conferinţa ştiinţifică a corpului didactico-ştiinţific. Tezele referatelor. Volumul 2.  Chişinău, USM, 1993. - p. 92;  Articol ştiinţific.

0,6 c.a.

 

16)

Bazele statului şi dreptului Republicii Moldova. (23,8 c.t.);

 

Chişinău,  „Ştiinţa", 1994, - (267 pag).

Manual.

16,6 c.a.

V.Creţu, G.Avornic,

şi alţii

 

 

17)

Rolul expertizei medicale pentru stabilirea stării de ebrietate în combaterea beţiei la volan şi a accidentelor rutiere.

 

În culegerea: Problemele alcoolului şi a altor droguri în Republica Moldova. Materialele conferinţei a 2-a a psihiatrilor-narcologi din R.M. Chiş.,1995. p. 96-101, (6 p.)

0,3 c.a.

T.Vasiliev, Gh.Roşior

18)

Hotărîri privind interpretarea Constituţiei Republicii Moldova (extrase).

 

Chişinău: USM, 2000. - (140 p.);  Lucrare metodico-didactică.

 

 

8,7 c.a.

Barbalat P.

19)

Понятие и основные свойства оправдательного приговора.

 

Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova: Problemele actuale ale jurisprudenţei.  - USM, - 2001. - р.313-323. - (11 p.);

0,7 c.a.

 

20)

Уголовно-процессуальное право Республики Молдова: Методическое пособие для студентов юридических факультетов университетов.

- Chişinău: USM, - 2002. - 60 с.;  Lucrare metodico-didactică.

3,7 c.a.

 

21)

Dreptul procesual penal al Republicii Moldova: Indicaţii metodice pentru studenţii facult.de drept ale inst.de învăţămînt superior.

- Chişinău: Centrul ed.-poligr.al USM, 2002. - 58 p.; Lucrare metodico-didactică.

3,7 c.a.

 

22)

Уголовный процесс Республики Молдова: Учебное пособие.

 

- Chişinău: Centrul ed.-poligr.al USM, 2003. - 109 p.; Lucrare metodico-didactică.

6,8 c.a.

 

23)

Dreptul procesual penal al Republicii Moldova conform Codului de procedură penală al Republicii Moldova din 14 martie 2003.

-Chişinău: Centrul editorial al USM, 2003. - 98 p.; Lucrare metodico-didactică.

6,1 c.a.

 

24)

Уголовный процесс  согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Молдова от 14 марта 2003 г.

 

-Chişinău: Centrul editorial poligrafic al USM, 2003. - 124 p.;

Lucrare metodico-didactică.

7,7 c.a.

 

25)

Drept procesual penal. Ediţia 1.

 

-Chişinău: Cartier, 2005 (F.E.-P. Tipogr. Centrală). - 960 p.;

Manual.

60,0 c.a.

I.Dolea, D. Roman, şi alţii

 

26)

Codul de procedură penală. Comentariu. Ediţia 1.

 

-Chişinău: Cartier, 2005 (F.E.-P. Tipogr. Centrală). - 768 p.;

Lucrare ştiinţifică.

48,0 c.a.

I.Dolea, D. Roman, şi alţii

 

27)

Drept procesual penal: Partea generală. /Univ. de Stat din Moldova.- Ediţia a II-a revizuită şi adăugită.

 

- Ch.: Cartdidact, 2005 (Tipogr.Reclama).-368p.

Manual.

23,0 c.a.

I.Dolea, D. Roman, şi alţii

28)

Cîteva argumente pentru un proces penal contradictorial.

 

 

-Chişinău:  - Revista Naţională de Drept. - 2006, nr.2, p.26-29, (4 p.)

0,25 c.a.

Magherescu D.   

29)

Drept procesual penal: Partea specială. /Univ. de Stat din Moldova. - Ediţia a II-a revizuită şi adăugită.

 

- Ch.: Cartdidact, 2006 (Tipogr.Reclama).-  p.340; Manual.

 

21,2 c.a.

I.Dolea, D. Roman, şi alţii

 

30)

Prevederile internaţionale în legătură cu contractul de transport aerian.

 

-Chişinău:-Revista Naţională de Drept.- 2006, nr.3, p.18-20, (3p.);

0,19 c.a.

Magherescu D.   

31)

Основы политической науки и права: (Проблемы взаимоотношений политики, права и нравственности). В 3-х книгах. Книга I.

- Chişinău: „Tipografia Centrală", 2006, - 608p.;

Monografie.

38,0 c.a.

Волков Э.

32)

Actele premergătoare începerii urmăririi penale în legislaţia procesual penală a României.

-Chişinău:  -  Revista Naţională de Drept. - 2007, nr. 2, p.2-5, (4p.);

0,25 c.a.

Mariţ M.

33)

Tipurile activităţilor operative de investigare

 

-Chişinău: - Revista Naţională de Drept. - 2007, nr.3, p.2-5, (4 p.);

0,25 c.a.

Mariţ M.

34)

Bazele morale de prevenire a corupţiei în sistemul educaţional.

Chişinău: În materialele Conferinţei internaţionale practico-ştiinţifice „Progrese si perspective in reprimarea coruptiei"; Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova - 09.12.2006 - Ch.: "Bons Offices" S.R.L., 2007.-192p.; p.69-72, (4p.);

0,25 c.a.

 

35)

Concordanţa dintre legea procesual penală şi normele morale în contextul integrării europene.

Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice din 22.12.2006 „Dreptul  naţional in contextul proceselor integraţioniste europene", col.red.: V.Beniuc (preş.) - Chişinău:-2006 (Tipogr.USM).- 550p.; p.46-49, (4 p.);  

0,25 c.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36)

Precedentul judiciar şi izvoarele dreptului procesual penal al Republicii Moldova.

 

Chişinău: Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice: „Precedentul judiciar: aspecte teoretice si practice" din 29.09.2007. - Revista Naţională de Drept. - 2007, Ediţie specială, p. 9-10, (2 p.);  

0,25 c.a.

 

37)

Formarea personalităţii infractorului: aspecte etico-morale. 

 

 

Materialele Conferinţei internaţionale: „Cultura juridică şi prevenirea corupţiei" din 01.XI. 2007, Ch.: Transparency Intern. Moldova,(Bons Offices SRL), - (268 p.), p.80-85. (6 p.);

0,37 c.a.

 

 

38)

Mecanismul de garantare juridică a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Chişinău: Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice: „Rolul Curţii Constituţionale în sistemul protecţiei drepturilor omului şi respectarea CEDO şi jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului în jurisprudenţa şi legislaţia naţională" din 13-14.XII.2007,   (11 p.); 

0,68 c.a.

 

39)

Unele consideraţii privind tentativa- aspecte comparative.

 

 

Chişinău: Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice: „Problemele actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european" din 15.XII.2007 - Chişinău:  U.S.E.M.- 2007, (6p.);

0,37 c.a. 

 

40)

Оправдательный приговор в уголовном процессе Республики Молдова и его общественно-политическое значение.

 

- Chişinău: „Pontos",  2008, (Tipogr.Dinamo).

-144 p.  Monografie.

9 c.a.

 

41)

Оказание международной правовой помощи по уголовным делам: некоторые проблемы и перспективы совершенствования в законодательстве Республики Молдова

Научные труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 8. В 3 томах. Том 3.  М.:Изд.Група «Юрист», 2008.с.766. (1032с.) (6 p.); 

0,4 c.a.

Т.Кердивара

 

42)

Modul de reglementare şi elementele legitimării procedurale a noţiunii de „investigator sub acoperire" - studiu comparativ. 

Chişinău: - Revista Naţională de Drept. - 2008, nr. 1, p.2-7, (6 p.);

0,37 c.a.

Mariţ M.

43)

Impactul fenomenului corupţiei asupra calităţii învăţămîntului universitar.

Образование и коррупция. Межд.науч-практич.конф.(2009, Тараклия-Кишинев). редкол.:Смокинэ А., Червенков Н., Кожокарь Е. и др.- Ch.:Pontos, 2009 (Girleanu S.V.).

(9 p.) - 196 p.

 

 

0,65 c.a.

Donciu Anat.

44)

Cooperarea poliţienească şi judiciară în Uniunea Europeană şi în spaţiul Schengen.

Buletinul Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti Seria Ştiinţe Socio-Umane şi Juridice. Vol.LXII, Nr.1/2010. ISSN 1841-6594, p.25 - 36, (12 p.);

0,75 c.a.

 

45)

Права человека (исторические, теоретические и практические аспекты) - Учебное пособие для вузов. Книга II часть первая.

Chişinău: Tipogr. „Totex-Lux" - 2011, (446 р.)

27,88 c.a.

Волков Э., Морошан И.

46)

Manualul judecatorului pentru cauze penale.

Chiş. 2013, coord. ed. : Mihai Poalelungi, Ed.I. (I.S.F.E.-P.  „Tipografia Centrala"). - (1192 р.)

74,5 c.a.

Poalelungi M., Dolea I., Sedleţchi I,  Vîzdoagă T. şi alţii

 

47)

Modele de acte procedurale în procesul penal.

Chişinău: Bons Offices, 2014, coord. ed.: Mihai Poalelungi; resp. ed.: Vîzdoagă T.; Asociaţia  Judecătorilor din Moldova. - (1400 р.)

87,5 c.a.

Gurschi C., Ursache P., Nicolaev G., Sedleţchi I, şi alţii.

 

48)

Fundamentele morale în procesul penal al Republicii Moldova - aspecte generale.

Institutul Transfrontalier de Studii Internaţionale şi Justiţie Penală din Galaţi: Revista Transfrontalieră de Ştiinţe Penale - 2016, nr.1, p.184-190, (7 p.);

0,44 c.a.

 

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Rector al Universităţii de Studii Europene din Moldova, 2001 - pînă în present.

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Limba rusă - foarte bine,  limba franceză - suficient.

 

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Procedural
Belei Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Borş Ana
magistru în drept, lector universitar
Botnari Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Bugai Boris
magistru în drept, lector universitar
Ceachir Anatol
magistru în drept, lector universitar
Chifa Felicia
magistru în drept, lector universitar
Chirilă Mihail
magistru în drept, lector universitar
Coban Igor
doctor în drept, lector superior
Cojuhari Alexandru
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Creţu Vasile
doctor în drept, conferenţiar universitar
Croitor Elena
doctor în drept, lector universitar
Demcenco Mihail
doctor în drept, conferenţiar universitar
Dolea Igor
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Eni Artiom
Magistru în drept, lector universitar
Gheorghiţă Mihail
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Gherasim Silvia
Magistru în drept, lector universitar
Golubenco Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Gribincea Vladislav
magistru în drept, lector universitar
Gurghiş Ana
magistru în drept, lector universitar
Huruba Eugen
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ianusevici Vlad
lector universitar
Jimbei Ina
magistru în drept, lector universitar
Josanu Ilona
magistru în drept, lector universitar
Macovei Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Novicov Oxana
magistru în drept, lector universitar
Pădure Andrei
doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar
Purici Svetlana
Magistru în drept, Lector universitar
Roman Dumitru
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratulat Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Vîzdoagă Tatiana
Doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.