Ursu Sergiu
magistru în drept, lector universitar
Prodecan, Învățământ cu frecvenţă de zi

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2B, birou 19 MD – 2009, Chișinău
Tel: +37322577457
E-mail: ssursus@gmail.com

DOMENII DE CERCETARE

Drept procesual penal

protecția drepturilor persoanei în procesul penal

Controlul judecătoresc al procedurii prejudiciare în procesul penal.

DISCIPLINE PREDATE

Drept Procesual Penal

Organele de ocrotire a normelor de drept

STUDII

Doctorand

Magistru în drept, studii postuniversitare - facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova - 2003

Licenţiat în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2002

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

Sesiune de instruire "Procedura investigării fraudelor vamale" la Universitatea Publică din Navarra, Spania, 20.06.2007 - 20.07.2007

Sesiune de instruire "Procedura investigării fraudelor vamale" la Universitatea Montesquieu Bordeaux 4, Franţa, 20.03.2007 - 20.06.2007

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Prodecan la secția cu frecvență la zi, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, din februarie 2008 - prezent

Lector superior, Catedra Drept Procesual Penal și Criminalistică, Universitatea de Stat din Moldova, septembrie 2002 - prezent

Avocat, 2008 - prezent

Director al „Centrului de Logistică", ONG - Septembrie 2005 pînă în prezent.

PUBLICAŢII

I. Manuale

Manualul judecătorului pentru cauze penale, Chișinău: Tipografia Centrală 2013. - 1192 p. (în colab.)

Drept procesual penal, Chişinău: Cartea Juridică 2009. - 784 p. (în colab.)

Drept procesual penal. Partea Specială,Vol. 2, ed. a 2-a, Chişinău:  Cartdidact 2006. - 335 p. (în colab.)

Drept procesual penal. Partea Generală, vol. 1, ed. a 2-a, Chişinău:  Cartdidact 2005. - 368 p. (în colab.)

Drept procesual penal, I - a ed. Chişinău: Cartier 2005. - 960 p. (în colab.)

Organizarea şi activitatea organelor de ocrotire a normelor de drept în Republica Moldova, Chișinău: Cartdidact 2004. - 220 p. (în colab.)

II. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Contestarea şi verificarea hotărîrilor judecătorului de instrucţie, Studiu comparat, în Revista de ştiinţe penale, Anuar, Anul II, Chişinău, 2006.

Controlul judiciar asupra legalităţii aplicării măsurilor preventive şi a reţinerii, Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Ediţie Jubiliară, Seria „Ştiinţe socioumanistice", Volumul I, Chişinău, 2006.

Aspecte de drept comparat al instituţiei controlului judecătoresc în faza prejudiciară, Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Ediţie Jubiliară, Seria „Ştiinţe socioumanistice", Volumul I, Chişinău, 2006.

III. Articole în reviste de specialitate străine

Garanţii împotriva lipsirii de libertate şi jurisprudenţa Curţii Europene pentru apărarea Drepturilor Omului în cauzele Moldovei, în revista patrulaterului facultăţilor de drept Iaşi - Chişinău - Bălţi - Cahul,  Iaşi, Noiembrie 2007„Dialogi Juridici" nr. 1.

V. Comunicări ştiinţifice

Unele probleme privind realizarea funcției de acuzare în procesul penal la etapa controlului judiciar al urmăririi penale, Materialele Conferinței științifico-practice "Procuratura Republicii Moldova la 20 de ani. Rolul și locul Procuraturii întrun stat de Drept", Chișinău 27 ianuarie 2012, p. 205 - 208, Chișinău: (Tipogr. "Elena - V.I."). 2012. - 294 p.

Problema arestării preventive a bănuitului în procesul penal - Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Învăţămîntul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere", Rezumatele comunicărilor, Ştiinţe socioumanistice, volumul II, Chişinău, 2006.

Controlul judiciar al activităţii operative de investigaţie, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Învăţămîntul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere", Rezumatele comunicărilor, Ştiinţe socioumanistice, volumul II, Chişinău 2006

Controlul judecătoresc al procedurii prejudiciare în procesul penal al Republicii Moldova, Conferinţa corpului didactico-ştiinţific "Bilanţul activităţii ştiinţifică a USM  în anii 2000-2002", Rezumatele Comunicărilor Ştiinţifice, Secţia Socio-umanistice, Centrul Editorial USM, Chişinău 2003

VI. Comentarii de legi şi alte acte normative

Comentariul Codului de procedură penală, Chişinău: Cartier - 2005. (în colab.)

Avizul proiectului Hotărîrii Plenului Curții Supreme de Justiție "Pentru ajustarea hotărîrii Plenului CSJ, nr.7 din 04.07.2005 "Cu privire la Practica asigurării controlului judecătoresc de către judecătorul de instrucție în procesul urmăririi penale" la jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului". 10.12.2010

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

Legea de modificare a Codului de Procedură Penală al Republicii Moldova, din 05.04.2012, în vigoare din 27.10.2012, în cadrul Programului de stat "Reforma în Justiție" susținut de Uniunea Europeană. (în colab.)

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaților din Republica Moldova, 2008 - prezent

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Arbitru la Camera de arbitraj internațional pe lînga "Asociația Internațională a Transportatorilor Auto", Chișinău, 2011 - prezent

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Engleza - fluent

Franceza - fluent

Rusa - fluent

Spaniola - începător

Italiana - începător

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

Premiului Municipal pentru tineret în domeniul Științei, Tehnicii, Literaturii și Artelor, Chișinău 2007

Cadre didactice
Departamentul Drept Procedural
Belei Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Borş Ana
magistru în drept, lector universitar
Botnari Veaceslav
magistru în drept, lector universitar
Bugai Boris
magistru în drept, lector universitar
Ceachir Anatol
magistru în drept, lector universitar
Chifa Felicia
magistru în drept, lector universitar
Chirilă Mihail
magistru în drept, lector universitar
Coban Igor
doctor în drept, lector superior
Cojuhari Alexandru
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Creţu Vasile
doctor în drept, conferenţiar universitar
Croitor Elena
doctor în drept, lector universitar
Demcenco Mihail
doctor în drept, conferenţiar universitar
Dolea Igor
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Eni Artiom
Magistru în drept, lector universitar
Gheorghiţă Mihail
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Gherasim Silvia
Magistru în drept, lector universitar
Golubenco Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Gribincea Vladislav
magistru în drept, lector universitar
Gurghiş Ana
magistru în drept, lector universitar
Huruba Eugen
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ianusevici Vlad
lector universitar
Jimbei Ina
magistru în drept, lector universitar
Josanu Ilona
magistru în drept, lector universitar
Macovei Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Novicov Oxana
magistru în drept, lector universitar
Pădure Andrei
doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar
Purici Svetlana
Magistru în drept, Lector universitar
Roman Dumitru
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratulat Gheorghe
magistru în drept, lector universitar
Vîzdoagă Tatiana
Doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.