Prima   /  Subdiviziuni   /  Departamentul Drept Privat   /  Colectivul departamentului / Calenic Alexandru
Calenic Alexandru
doctorand, lector superior universitar

DATE DE CONTACT str. M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 B, bir. 206, MD-2009, Chişinău
Tel: +373 22 57 78 36
E-mail: avcalenic@mail.ru

 

DOMENII DE CERCETARE

Dreptul afacerilor - teoria dreptului afacerilor, regimul juridic al activității de întreprinzător, statutul juridic comercianților, drept corporativ, regimul juridic întreprinderii ca un complex patrimonial unic

DISCIPLINE PREDATE

Ciclul I. Licenţă

Dreptul afacerilor (la Facultatea de Drept)

Dreptul afacerilor (la Facultatea Științe Economice)

STUDII

Doctorat la AȘM

Tema tezei de doctorat: „Правовой режим предприятия как имущественного комплекса"

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1995

Stagieri în ţară şi în străinătate

- НОУ ВПО «Московская академия экономики и права» (г.Москва), martie-aprilie 2005 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector superior universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2011-2017

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2010-2011

Lector superior, НОУ ВПО «Московская академия экономики и права» (Moscova) 2008-2009

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2006-2008

Lector superior, ТФ НОУ ВПО «Московская академия экономики и права» (Tiraspol) -2008

Lector superior, Universitatea Slavonă (Chișinău), 2000-2006

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 1996-2000

Specialist principal, Departamentul politicii antimonopol, Ministerul de Economii, 1995-1996

PUBLICAŢII

I. Manuale

Торговое право / Под. общ. науч. ред. В.К. Волчинского. - Кишинев, 1999. - 155с. 

Коммерческое право / Славянский университет. - Кишинев: «Business-Elita», 2004. -266c.

Коммерческое (предпринимательское) право: Учебник / Изд. 2-е, перераб. и доп. - Кишинёв: «Elena-VI», 2006. -320c.

Коммерческое (предпринимательское) право: Учебник / А.В. Каленик. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Кишинев, 2008 (Tipografia din Bălţi SRL). - 352 с.

Конкурентное право: учебно-методический комплекс / НОУ ВПО «Московская академия экономики и права». - Москва, 2009. - 31 с.

Инвестиционное право России: теория и практика правового регулирования: учебно-методический комплекс / НОУ ВПО «Московская академия экономики и права». - Москва, 2009. - 37 с. (coautor Дойников И.В.)

Правовое регулирование конкуренции и монополии: учебно-методический комплекс / НОУ ВПО  «Московская академия экономики и права». - Москва, 2009. - 49 с. (coautor Дойников И.В.)

Dreptul afacerilor: suport de curs la specialitatea «Dreptul afacerilor» pentru studenţii Facultăţii de Ştiinţe economice / Alexandru Cuznețov, Vlad Vlaicu. Iurie Mihalache [et al.]; consultant șt.: Nicolae Roșca; Univ. de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Catedra Dreptul Antreprenoriatului. - Ed. a 2-a rev. și adăug. - Chișinău: CEP USM, 2013. 400 p. (în colab. cu A. Cuznețov, V. Vlaicu, Iu. Mihalache si al.)

II. Monografii

Особенности правового режима предприятия как объекта гражданских прав по законодательству Республики Молдова и Украины. В: Гражданское законодательство Республики Молдова и Украины: традиции, современность, перспективы: коллективная монография / Халабуденко О.А, Харитонов Е.О., Харитонова Е.И. [и др.]; под ред. О.А. Халабуденко (науч. ред.), Е.О. Харитонова; Междунар. независимый ун-т Молдовы, Нац. ун-т «Одесская юридическая акад.» Кишинэу: ULIM; Одесса: Б.и., 2012. - 295 p. С. 185-213.

Концептуальные вопросы соотношения гражданского и хозяйственного законодательства: опыт Республики Молдова и Украины. В: Гражданское законодательство Республики Молдова и Украины: традиции, современность, перспективы: коллективная монография / Халабуденко О.А, Харитонов Е.О., Харитонова Е.И. [и др.]; под ред. О.А. Халабуденко (науч. ред.), Е.О. Харитонова; Междунар. независимый ун-т Молдовы, Нац. ун-т «Одесская юридическая акад.» Кишинэу: ULIM; Одесса: Б.и., 2012. - 295 p. С. 47-64.

Participări la conferinţe:

Naţionale:

Conferința științifică națională cu participare internațională «Creșterea impactului cercetării și dezvoltarea capacității de inovare» dedicată aniversării 65 de la fondarea USM, Chişinău, 2011, 21-22 septembrie

Conferința științifică "Integrare prin cercetare și inovare", Chişinău, 2013, 26-28 septembrie

Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională, dedicată aniversării a 80 de ani de la naşterea d-lui Victor Volcinschi, doctor în drept, profesor universitar, cu genericul: „Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice: tradiţii, actualitate şi perspective", Chişinău, 2013, 22 aprilie

Conferință științifică națională cu participare internațională «Integrare prin cercetare și inovare», 28-29 septembrie 2016, Chișinău, USM.

Internaţionale:

1. «Актуальные проблемы национального законодательства в контексте европейской интеграции» - материалы международной научно-практической конференции, посвященной памяти К. Флоря, 15 декабря 2007 г. 

2. Международная научно-практическая конференция Московской государственной юридической академии «Предпринимательское право и методика его преподавания», Москва, 18 апреля 2008 г.

3. Международная научно-практическая конференция «Право на защите прав и свобод человека и гражданина», Москва, МГУ, 4-5 декабря 2008 г. 

4. Научно-практическая конференция «Проблемы совершенствования законодательства об организационно-правовых формах коммерческих организаций», Санкт-Петербург, СПбГУ, 17 апреля 2009 г. 

5. IV Міжнародна цивілістична наукова конференція студентів та аспірантів, Одеса, 2009, 3-4 квітня

6. Розвиток цивільного законодавства: посткодифікаційний період. Міжнародна науково-практична конференціа, присвячена 175-риччю Київського національного університету імени Тараса Шевченка, Київ, 2009, 8-9 жовтня 

7. Перші юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені памʼяті Є.В. Васьковського, Одеса, 2011, 15-16 квітня 

8. Conferinţa internaţională, Ştiinţifico-Practică „Codul civil al Republicii Moldova: 10 ani - realizări, rezerve şi perspective", Chişinău, 2013, 19-20 septembrie 

Publicaţii în ţară şi peste hotare:

Articole

 

1.      К понятию о праве частной собственности // Закон и жизнь. 1996. № 8.

2.      Despre noţiunea de drept de proprietatea privată // Legea şi viaţa. 1996. № 8. (coautor D. Cimil)

3.      О праве собственности юридических лиц // Закон и жизнь. 1997. № 2.

4.      Drept de proprietate a persoanelor juridice // Legea şi viaţa. 1997. № 2.

5.      Гражданский кодекс - основа правового регулирования предпринимательской деятельности в Республике Молдова // Закон и жизнь. 2004. № 8.

6.      Кодекс Наполеона: история и современность. К 200-летию Гражданского кодекса Франции // Закон и жизнь. 2004. № 9.

7.      Codul lui Napoleon: 200 de ani în serviciul omenirii // Legea şi viaţa. 2005. № 1 (coautor I. Dulschi)

8.      Общее понятие о предприятии как имущественном комплексе // Закон и жизнь. 2006. № 1, с. 24.

9.      Проблемы правового регулирования учредительных документов хозяйственных товариществ и обществ // Бизнес-Право. 2006. № 1. С. 25.

10.  О практических проблемах правового статуса обществ с ограниченной ответственностью // Бизнес-Право. 2006. № 3. С. 55.

11.  Свобода договора и обязанность заключить договор при осуществлении предпринимательской деятельности // Бизнес-Право. 2006. № 4. С. 19-23.

12.  К понятию о предприятии в гражданском, предпринимательском и коммерческом праве // Закон и жизнь. 2006. № 5. С. 42-46.

13.  Понятие и подведомственность экономических споров // Закон и жизнь. 2006. № 6. С. 43-47.

14.  Современные проблемы защиты предпринимателей от монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции // Бизнес-Право. 2006. № 7. С. 24-30.

15.  К вопросу о необходимости Предпринимательского кодекса // Бизнес-Право. 2006. № 11. С. 20-28.

16.  Новые принципы регулирования предпринимательской деятельности // Бизнес-Право. 2007. № 7. С. 21-30.

17.  Проблемы квалификации монополистической деятельности // Бизнес-Право. 2007. № 9. С. 41-50.

18.  Проблемы правового положения индивидуального предпринимателя // Бизнес-Право. 2007. № 12. С. 67-77.

19.  Основные положения правового статуса общества с ограниченной ответственностью // Бизнес-Право. 2008. № 5. С. 15-32.

20.  Общество с ограниченной ответственностью: порядок управления // Бизнес-Право. 2008. № 6. С. 55-62.

21.  Государственная регистрация юридических лиц в странах СНГ // www.spinform.ru/cis-gosreg.html

22.  О возможности и необходимости Предпринимательского кодекса для Республики Молдова // www.md.spinform.ru/md-predprinimatelsky-kodeks.html

23.  Обязанность заключения договора при осуществлении предпринимательской деятельности по законодательству Республики Молдова // www.md.spinform.ru/md-dogovor.html

24.  Коммерческое представительство и коммерческая доверенность (комментарий к ст. 258 ГК РМ) // www.md.spinform.ru/md-kommer4eskoe-predstavitelstvo.html

25.  Проблемы правового положения индивидуального предпринимателя // www.md.spinform.ru/md-chastniy-predprinimatel.html

26.  Правовой статус обществ с ограниченной ответственностью в Республике Молдова: общие положения // www.md.spinform.ru/md-ooo2.html

27.  Общество с ограниченной ответственностью: порядок управления // www.md.spinform.ru/md-ooo.html

28.  Правовой режим объединений и групп // Бизнес-Право. 2009. № 2.

29.  Правовое положение государственных и муниципальных предприятий // Бизнес-Право. 2009. № 3.

30.  Основы правового регулирования предпринимательства и предприятий в Республике Молдова: состояние, тенденции развития и проблемы // Предпринимательское право. Москва, 2009. № 2. С. 28-34.

Teze ale comunicărilor 

1. Актуальные проблемы конкурентного права / Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Vol. I. - Chişinău: CEP USM, 2006. С. 339 - 341.

2. Отдельные проблемы правового регулирования предприятий по законодательству Республики Молдова / «Актуальные проблемы национального законодательства в контексте европейской интеграции» - материалы международной научно-практической конференции, посвященной памяти К. Флоря 15 декабря 2007 г.

3. Институт предприятия в системе предпринимательского права / Предпринимательское право и методика его преподавания (Материалы международной научно-практической конференции Московской государственной юридической академии) - Москва: ИД «Юриспруденция», 2008. (- 152 с.) С. 133 -136.

4. Коммерческое, предпринимательское право: некоторые подходы к определению и преподаванию (опыт на базе законодательства Республики Молдова) / Материалы международной научно-практической конференции «Право на защите прав и свобод человека и гражданина», МГУ 4-5 декабря 2008 г. - Москва, 2009.

5. Дисциплины гражданско-правового и предпринимательско-правового циклов: некоторые вопросы разграничения материала и качества преподавания / Подготовка специалистов высшей квалификации в современных условиях развития образования: материалы региональной научно-практической конференции, 25 ноября 2008 г. / отв. ред. В.А. Комогоркин. - Рязань: Алексеева И.А., 2008. С. 88-91.

6. Вопросы правового режима предприятия в предпринимательском праве / Материалы IV Международной цивилистической научной конференции студентов и аспирантов 3-4 апреля 2009 г. в Одесской национальной юридической академии (ОНЮА). - Одесса, 2009.

7. Предприятие как имущественный комплекс: актуальные вопросы правового режима. В: Розвиток цивільного законодавства: посткодифікаційний період. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 175-риччю Київського національного університету імени Тараса Шевченка (Київ, 8-9 жовтня 2009 р.). / Відп. ред. Р.А. Майданик. Київ: Освита, 2010. - 292 c. С. 40-42. 0,34 c.a.

8. Предприятие как имущественный комплекс: проблемные аспекты правового режима. В: Перші юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені памʼяті Є.В. Васьковського. Матеріали мижнародної науково-практичної конференціі. Одеса, 15-16 квітня 2011 р. / Відп. ред. І.С. Канзафарова. Одеса: «Астропринт», 2011. - 392 c. С.192-197. 0,23 c.a.

9. Практические аспекты правового регулирования купли-продажи предприятия как имущественного комплекса. În: Conferința științifică națională cu participare internațională «Creșterea impactului cercetării și dezvoltarea capacității de inovare» dedicată aniversării 65 de la fondarea USM: Științe sociale, Vol.I: Rez. comunicărilor, 21-22 sept. 2011 / resp. de ed.: T.Bulimaga; consiliul șt.: Gh. Ciocanu, M. Revenco, Gh. Avornic [et al.]. Chişinău: CEP USM, 2011. - 575 p. P. 238-242. 0,20 c.a.

10. К вопросу о значении регистрации договора купли-продажи предприятия как единого имущественного комплекса. În: "Integrare prin cercetare și inovare", conf. șt. (2013 ; Chișinău). Conferința științifică "Integrare prin cercetare și inovare", 26-28 sept. 2013 : Rez. ale comunic. : Științe juridice. Științe economice / com. de org.: Gheorghe Ciocanu (președinte) [et al.]. - Chișinău : CEP USM, 2013. - 309 p. P. 88-90. 0,2 c.a.

11. К вопросу о субъективном праве на предприятие как имущественный комплекс / Materialele Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională, dedicată aniversării a 80 de ani de la naşterea d-lui Victor Volcinschi, doctor în drept, profesor universitar, cu genericul: „Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice: tradiţii, actualitate şi perspective". Chișinău, 2014. P. 355-370. 0,6 c.a.

12. К вопросу о понятии предпринимательской деятельности În: «Integrare prin cercetare și inovare», conferință științifică națională cu participare internațională (2016 ; Chișinău). Rezumate ale comunicării, 28-29 sept. / com. org. Gheorghe Ciocanu (președinte) et. al. - Chișinău : CEP USM, 2016 - . - Științe juridice : Vol. 2. - 2016 - 248 p. P. 19-22.

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Franceza - bine

 

 

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Ţurcan Daniela
doctor în drept, lector universitar
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calenic Alexandru
doctorand, lector superior universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, lector universitar
Cebotari Adriana
magistru în drept, lector universitar
Cebotari Serghei
licențiat în drept, lector superior universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cerbu Sabina
magistru în drept, lector universitar
Chelaru Oleg
magistru în drept, lector universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
magistru în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector superior universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Constantinescu Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector superior universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grecu Doina
magistru în drept, lector universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Malanciuc Ion
magistru în drept, lector universitar
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Negru Cristina
Magistru în drept, lector universitar
Păscăluţă Felicia
magistru în drept, lector universitar
Pistriuga Vitalie
magistru în drept, lector universitar
Platon Lilian
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Robu Oxana
doctor în drept, lector universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar
Vasluian Ghenadie
Magistru în drept, lector universitar
Velişco Lilian
Magistru în drept, lector universitar
Volcinschi Victor
doctor în drept, profesor universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
Tel.: + 373 69 38 00 68 E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2018 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.
Total vizitatori: 745602  | Vizitatori ieri: 545 | azi: 360 | Online: 12