Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Privat   /  Colectivul departamentului / Volcinschi Victor
Volcinschi Victor
doctor în drept, profesor universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 A, bir. 21, MD-2009, Chişinău
Tel: 373-22-32-43-46
E-mail: victor.volcinschi@gmail.com

 

DOMENII DE CERCETARE

Dreptul civil-teoria generală a dreptului civil,drepturile reale,succesiunea,drepturile de autor .

Dreptul internaţional privat-reglementarea relaţiilor de căsătorie şi familial,recunoaşterea sau refuzul hotărîrilor judecătoreşti şi arbitrale străine.

DISCIPLINE PREDATE

Ciclul I.Licenţă

Dreptul privat roman,Dreptul familiei,Dreptul proprietăţii intelectuale,Dreptul civil partea I.

Ciclul II.Masterat

Protecţia juridică a mijloacelor de individualizarea produselor şiserviciilor.

Studii

Doctor în drept,Universitatea M.V.Lomonosov,Moscova, 1973.

Tema tezei:Drepturile personale nepatrimoniale ale societaţii comerciale.

Cond.ştiinţific:E.M.Vorojeichin

 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ

Profesor universitar,Departamentul Drept privat,Facultatea de drept, USM,2004.

Şef catedră la catedra Drept al antreprenoriatului,1995-2007.

Şef catedră''Dreptul''Academia de Studii Economice din Republica Moldova 1994-1995.

Prim-vice ministru al Educaţiei şi Ştiinţei,1992-1994.

Şef catedră''Dreptul Civil şi PROCEDURĂ CIVILĂ,1974-1977.

Decanul Facultaţii de Drept a USM,1977-1980.

Doctoratul,Universitatea M.V.Lomonosov,1970-1973

Lector superior ,catedra drept civil şi procedură civilă USM,1969-1970

Lector universitar,catedra Drept civil şi Drept Procesual Civil,1967-1969.

 

Publicaţii

I.Manuale

 Drept privat roman,Chişinău,2014,cap1 şi redactor ştiinţific al manualului. 

Dreptul proprietaţii intelectuale în coautorat cu D.Chiroşca,Chişinău,2001

Drept fiscal în coautorat cu A.Armeanic,Chişinău,2001.

Drept civil,Drepturile reale,Teoria general a obligaţiilor,Chişinău,2005

Drept economic,în coautorat cu E.Cojocaru,Chişinău,2007

II.Monografii

Drepturile reale asupra lucrurilor altuia în coautorat cu A.Cibotaru,Chişinău,2011.

III.Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

  Predarea Dreptului pentru economişti în lumina noilor planuri de studii,Revista''Economie şi finanţe'',1997,nr 5-6.

Unele propuneri pentru proiectul Codului Civil al Republicii Moldova,Revista''Legea si Viaţa'',2004,nr8.

Limitele exercitării dreptului subiectiv asupra brevetului de invenţie,Revista''Legea şi Viaţa'',2004,nr.3

Originalitatea operelor de literatură şi ştiinţă,condiţii a protejobilitaţii în dreptul de autor,Revista ''Legea si viata'',2005,nr 8,în coautorat cu I.Chiroşca.

Măsurile de limitare a practicilor anti-concurenţiale:aspecte teoretice şi practice în coautorat cu O.Bulmaga,Revista''Legea şi viaţa''2013,nr.1.

IV.Comunicări ştiinţifice.

  Apariţia,definirea şi evoluţia conceptului de ordine publică în dreptul intern,Materialele conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională,cu genericul''Integrarea prin cercetare şi inovare'',Chişinău, 28-29.09.2016.

   Dreptul de superficie în lumina analizelor de drept comparat ,Studia Universitatis Moldaviae seria Ştiinţe sociale,2015,nr.3

  Actele de dispoziţie ale debitorului ipotecar privind bunul imobil ipotecar(in coautorat cu A.Tarlapan).

Materialele conferinţei internaţionale cu genericul''Creşterea impactului cercetarii şi dezvoltarea capacitaţii de inovare,consacrată aniversarii a 65 a de la fondarea USM.,Chişinău, Ştiinţe sociale ,Chişinău ,vol.1,2011.

   Recepţionarea unor principii,instituţionale şi norme juridice din Dreptul privat roman în noul Cod civil al Republicii Moldova,Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică,Revista Naţională de Drept,2009,nr.10-12.

   Relaţiile sociale patrimoniale ca obiect al reglementarilor juridice de drept privat,Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională ''Dreptul privat ca factor important în dezvoltarea relaţiior economice:tradiţii,actualitaţi,perspective,Chişinău,2014.

V.Comentarii la legi şi alte acte normative.

    Comentariul Codului civil al Republicii Moldova,art.395-438;440-453,Chişinău,2005.

    Comentariul Codului Penal al Republicii Moldova,art.185118521853,Chişinău,2009.

VI.Alte publicaţii

     Statul juridic al organizaţiilor obşteşti în Republica Moldova''Regulating civil society''

Materialele conferinţei internaţionale de la Braşov(Romania),organizată de fundaţia''Soros"din diferite state,Budapesta,1997.

   Conţinutul şi metodele de instruire a primarilor,Problemele juridice ale autoadministrării locale în lumina''Carţei Europene privind autoadministrarea public locală'',Chişinău,1998.

  Statul juridic al prefectului în proiectul Legii privind autoadministrarea publica locală.

   ECRJ-exponent al combaterii rasismului şi intoleranţei în Europa,Drepturile Omului în Republica Moldova,Chişinău,''Garuda",1999.

VII.Participare la elaborarea proiectului de modificare şi completare a Codului civil al R.M,2013 pînă în present.

       Participarea la elaborarea proiectului Codului civil al R.M 1998-2002.

       Participarea la elaborarea proiectului Codului civil-model pentru ţările CSJ,1994-1996.

VIII.Membru al asociaţiilor profesionale

     Membru al Uniunii juriştiilor din R.M.

IX.Alte responsabilitaţi

     Expert din partea R.M în Comisia Europeană contra rosismului şi intoleranţei în Europa 1996-2013.

  Arbitru al Arbitrajului Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova,1997-pînă în present.

  Membru al Consiliului Superior al Magistraturii 2000-2005.

  Membru al Consiliului Ştiinţifice de pe lîngă Curtea Supremă de Justiţie,2000-2009.

X.Limbi străine

    L.rusă,l.franceză.

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Ţurcan Daniela
doctor în drept, lector universitar
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calenic Alexandru
doctorand, lector superior universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, lector universitar
Cebotari Adriana
magistru în drept, lector universitar
Cebotari Serghei
licențiat în drept, lector superior universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cerbu Sabina
magistru în drept, lector universitar
Chelaru Oleg
magistru în drept, lector universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
magistru în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector superior universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Constantinescu Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector superior universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grecu Doina
magistru în drept, lector universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Malanciuc Ion
magistru în drept, lector universitar
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Negru Cristina
Magistru în drept, lector universitar
Păscăluţă Felicia
magistru în drept, lector universitar
Pistriuga Vitalie
magistru în drept, lector universitar
Platon Lilian
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Robu Oxana
doctor în drept, lector universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar
Vasluian Ghenadie
Magistru în drept, lector universitar
Velişco Lilian
Magistru în drept, lector universitar
Volcinschi Victor
doctor în drept, profesor universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
Tel.: + 373 69 38 00 68 E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2018 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.
Total vizitatori: 776589  | Vizitatori ieri: 588 | azi: 54 | Online: 3