Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Privat   /  Colectivul departamentului / Băieşu Sergiu
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar

DATE DE CONTACT str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, MD-2009, Chişinău
E-mail: baies_sergiu@yahoo.com

DOMENII DE CERCETARE

Dreptul civil - teoria generală a dreptului civil, drepturilre reale, teoria generală a obligaţiilor

DISCIPLINE PREDATE

Ciclul I. Licenţă

Dreptul civil. Întroducere în dreptul civil. Subiectele dreptuuli civil

Dreptul civil. Drepturile reale principale

Dreptul civil. Teoria generală a obliaţiilor

Ciclul II. Masterat.

Principiile fundamentale ale dreptului de proprietate

Teoria generală a dreptuuli civil

STUDII

Doctor în drept, Universitatea Babeş - Bolyai, Cluj-Napoca, 1999

Tema tezei de doctorat: „Structura dreptului de proprietate în Republica Moldova"

Conducător ştiinţific: Prof. dr. Ernest Lupan

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1992

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Decanul Facultăţii de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2012 - 2018

Şef catedră „Dreptul civil", Universitatea de Stat din Moldova, 2010 - 2012

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2000 - prezent

Lector superior universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 1995 - 2000

Lector univeritar, Universitatea de Stat din Moldova, 1992-1995

PUBLICAŢII

I. Manuale

Dreptul afacerilor, Chişinău, 2011. - 571 p. (coautor: Nicolae Roşca)

Drept civil, Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică, Chişinău, 2005. - 420 p. (coautor: Nicolae Roşca)

Drept civil, Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică, ed. a 2-a, Chişinău, 2005. - 420 p. (coautor: Nicolae Roşca)

Drept civil, Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică, ed. a 3-a, Chişinău, 2007. - 450 p. (coautor: Nicolae Roşca)

Drept civil, Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică, ed. a 4-a, Chişinău, 2011. - 390 p. (coautor: Nicolae Roşca)

Suporturi de curs la: dreptul civil, dreptul succesoral, dreptul funciar; dreputl muncii; dreptul familiei, Chişinău, 2008. - 376 p. (în colab.)

Drept civil. Drepturile reale principale, Chişinău, 2005. - 300 p. (coautor: Nicolae Roşca)

Drept civil. Drepturile reale principale. Teoria generală a obligaţiilor, Chişinău, 2005 (în colab.)

II. Monografii

Principiile  fundamentale ale dreptului de proprietate, Editura Arc, Chişinău, 2000. - 346 p. (în colab.)

Prezumţiile în dreptul civil, Chişinău, 2011. - 150 p. (coautor: Elena Arapu)

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Recenzie la manualul (cursul de prelegeri) „Dreptul economic (partea generală)" elaborat de Eugenia Cojocari, doctor habil. în drept, prof. univ. (USM) // Revista Naţională de Drept, 2008, nr.10, p. 77-82. (coautor: Nicolae Roşca)

Comentariu ştiinţifico-practic la art. 1-83 din Legea nr. 135/2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată (în colab.) // Buletinul Judecătoriei Economice şi Serviciului Fiscal de Stat ale Republicii Moldova, 2008, nr. 5, p. 33-36; nr. 6, p. 4-8; nr. 7, p. 16-18; nr. 8, p. 17-19; nr. 9, p. 14-17; nr. 10, p. 17-21; nr. 12, p. 17-20; Buletinul Judecătoriei Economice şi Serviciului Fiscal de Stat ale Republicii Moldova, 2009, nr.1, p. 8-9; nr.2, p. 7-9; nr.4, p. 14-20; nr.5, p. 26; nr.6, p. 18-19; nr.7-8, p. 18-20; nr.9-10, p. 14-17; nr.11-12, p. 24-30; Buletinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor, 2010, nr.1, p.16-26

Protecţia dreptului de proprietate // Analele ştiinţifice ale USM, 2000, nr. 4 (coautor: Nicolae Roşca)

IV. Articole în reviste de specilitate străine

Соотношение норм Гражданского кодекса и норм специальных законов, определяющих статус коммерческого общества, июль 2013 г, № 7, on-line: http://journal.zakon.kz/4578102-sootnoshenie-norm-grazhdanskogo-kodeksa.html

Некоторые аспекты приобретательной давности как способ приобретения права собственности // Российская Академия Юридисеских Наук. Научные труды, том 2, Москва, 2005, стр. 397-402

V. Comunicări ştiinţifice

Prezumţia proprietăţii - efect al posesiunii ca stare de fapt // Conferinţa ştiinţifică internaţională: Învăţământul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere. Rezumatele comunicărilor ştiinţe socio-umanistice, vol. II, Chişinău, 2006, p. 415-417

Importanţa dreptului privat roman pentru instituţia posesiunii în Noul Cod civil al Republicii Moldova // Al XI-lea Colocviu al romaniştilor din Europa Central-Orientală şi din Asia, Craiova, România, 1-3 noiembrie 2007

Buna - credinţă - condiţie de dobândire a dreptului de proprietate asupra fructelor de către posesor // Rezumat al comunicării la Conferinţa ştiinţifică internaţională: Învăţământul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere. Rezumatele comunicărilor ştiinţe socio-umanistice, vol. II, Chişinău, 2006, p.417-419

Unele aspecte teoretico-practice de fundamentare a uzucapiunii ca mijloc de dobândire a dreptului de proprietate: analiza comparată a unor prevederi ale codurilor civile din Republica Moldova, Ucraina şi Federaţia Rusă (în limba rusă) // Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Dezvoltarea legislaţiei civile a statelor CSI în perioada contemporană", Belgorod, Federaţia Rusă, 15-16 noiembrie 2007 

Posesiunea: instituţie utilă şi practică // Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice cu genericul „Codul civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare - probleme, realizări şi perspective", Chişinău, 18-19 septembrie 2008

Fundamentarea teoretică a naturi juridice a posesiunii // Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice cu genericul „Codul civil al Republicii Moldova: 5 ani de aplicare - probleme, realizări şi perspective", Chişinău, 18-19 septembrie 2008;

Aspecte privind coposesiunea în Codul civil // Materialele conferinţei Ştiinţifico-practice „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept" consacrată împlinirii a 50 de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a USM, Chişinău, 16 octombrie 2009, publicată în Revista Naţională de Drept, 2009, nr.11-12, p. 30-32

Privire generală asupra conceptului teoriei subiective ce fundamentează conţinutul posesiunii // Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională, consacrată aniversării a 65-a a USM: Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare, Chişinău, 21-22 septembrie 2011

Unele aspecte privind istoricul posesiunii // Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională, consacrată aniversării a 65-a a USM, „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare", Chişinău, 21-22 septembrie 2011

Роль и значение вещных прав в осуществлении предпринимательской деятельности // Conferinţă ştiinţifică internaţională, Alma-Atî, Kazahstan, 31 mai -1 iunie 2012

Fundamentarea teoretică a includerii instituţiei posesiunii în noul Cod civil al Republicii Moldova // In honorem - Culegere de studii juridice - dedicată ilustrului prof univ. dr. Ernest Lupan, Cluj-Napoca, 2012

Fundamentarea teoretică a includerii instituţiei posesiunii în noul Cod civil al Republicii Moldova // Studii juridice în onoarea prof. univ. dr. Gheorghe Chibac, Chişinău, 2013, p. 31-51

Aspecte teoretice privind posesiunea nemijlocită şi posesiunea mijlocită // Conferinţă internaţională dedicată aniversării de 80 de ani a profesorului universitar Victor Volcinschi, Chişinău, 22 aprilie 2013

Соотношение норм Гражданского кодекса и норм специальных законов, определяющих статус коммерческого общества // Conferinţă ştiinţifică internaţională, Alma-Atî, Kazahstan, 13-14 mai 2013

Precedentul judiciar în Republica Moldova: provocare sau finalitate // Congres Internaţional: reformele legislative, judiciare şi administrative în lumea contemporană, Sibiu, România, 13-15 iunie 2013

Analiza comparată a prevederilor Codului civil al Republicii Moldova şi a Codului civil al României privind posesia // Le collogue internaţional „Le nouveau Cod civil roumain: Vu de l'interior - Vu de l'exterior", Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti, 13-25 octombrie 2013

VI. Comentarii de legi şi alte acte normative

Comentariu ştiinţifico-proactic la Legea nr. 135/2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată, Chişinău, 2009, - 160 p. (în colab.)

Comentariu la Codul civil al Republicii Moldova (art. 303-394), Chişinău,  2006

VII. Alte publicaţii  

Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de drepturile reale // Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile, Chişinău, 2013, p. 843-871 (coautor:  Nicolae Roşca)

Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de dreptul de proprietate // Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile, Chişinău, 2013, p. 803-843 (coautor:  A. Cobăneanu)

Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de drepturile reale // Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile, Chişinău, 2006, p. 524-555 (coautor: Nicolae Roşca)

Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de dreptul de proprietate // Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile, Chişinău, 2006, p. 482-524

Dreptul afacerilor (scheme), Firma Editorial Poligrafică „Tipografia Centrală", Chişinău, 2001, - 163 p. (coautor: Nicolae Roşca)

Drept civil (scheme), Firma editorial-poligrafică „Tipografia Centrală", Chişinău, 2001, 195 p. (coautor: Nicolae Roşca)

Drept privat roman (scheme), Firma editorial-poligrafică „Tipografia Centrală", Chişinău, 2001, - 87 p. (în colab.);

Posesiunea // Ghidul judecătorului în materie civilă şi comercială a Republicii Moldova, Chişinău, 2006, p. 7-19

Uzucapiunea // Ghidul judecătorului în materie civilă şi comercială a Republicii Moldova, Chişinău, 2006, p. 19-32

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

-Legea cu privire la cadastrul bunurilor imobile;

-Legea cu privire la societăţile cu răspundere limitată;

-Codul civil

-Legea cu privire la organizaţiile necomerciale;

-Legea apelor.

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 1993 - prezent

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Membru al Consiliului Ştiinţific de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, 2005 - present

Preşedintele Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat, 2005-2011

Arbitru al Arbitrajului Internaţional de pe lângă camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - bine

Cadre didactice
Departamentul Drept Privat
Bacalu Natalia
magistru în drept, lector universitar
Băieşu Sergiu
doctor în drept, profesor universitar
Bodiul Tatiana
doctor în economie, conferenţiar universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara-Rusnac Aliona
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chibac Gheorghe
doctor în drept, profesor universitar
Chibac Natalia
doctor în drept, lector universitar
Chiroşca Dorian
doctor în drept, conferenţiar universitar
Chiroşca Igor
doctor în drept, lector superior universitar
Chisari-Rurak Aliona
doctor în drept, lector universitar
Cimil Dorin
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector universitar
Cuzneţov Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Țurcan Daniela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Hîncu Victoria
magistru în drept, lector universitar
Josanu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Lungu Adrian
magistru în drept, lector universitar
Macovei Tatiana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Markova Natalia
lector universitar,
Martin Cristina
doctor în drept, lector universitar
Mîţu Gheorghe
doctor în drept, Conferențiar universitar
Păscăluţă Felicia
doctor în drept, lector universitar
Plotnic Olesea
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Roşca Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Sadovei Nicolae
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabuncic Tatiana
Doctor în drept, conferențiar universitar
Tarlapan Artur
magistru în drept, lector universitar
Tretiacov Olga
magistru în drept, lector universitar
Untila Natalia
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.