ANUNȚ

Facultatea de Drept, Departamentul Drept penal al Universității de Stat din Moldova, organizează în zilele de 7-8 decembrie 2023:

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ

„INFRACŢIUNEA – RĂSPUNDEREA PENALĂ – PEDEAPSA. DREPT ŞI CRIMINOLOGIE”,

Ediția a III-a

Obiectivul conferinței este de a oferi o platformă de discuții științifico-practice în domeniul științelor penale (drept penal, criminologie, victimologie, drept execuțional penal, drept procesual penal, criminalistică, drept comparat etc.), în vederea schimbului de opinii și cunoștințe, dar și a căutării de răspunsuri la cele mai actuale întrebări care preocupă atât doctrinarii, cât și practicienii ce aplică legea penală sau se dedică misiunii de prevenire și combatere a criminalității. Deopotrivă, evenimentul își propune să abordeze provocările procesului de implementare a reformei justiției în sfera penală prin prisma obiectivului formulat în Strategia privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025: Asigurarea stabilității și clarității legii penale.

La eveniment sunt așteptați reprezentanți ai mediului academic din Republica Moldova și din alte state, reprezentanți ai autorităților publice, teoreticieni, practicieni, exponenți ai societății civile, experți, tineri cercetători și alte persoane interesate de tematica conferinței.

Subiecte-cheie propuse pentru discuții:

  • analiza deficiențelor/vulnerabilităților ce caracterizează domeniul științelor penale și identificarea măsurilor de remediere a acestora;
  • evaluarea, în baza datelor statistice dezagregate, a fenomenului criminogen raportat la gravitatea faptelor incriminate și a pedepselor stabilite;
  • identificarea, inclusiv prin prisma jurisprudenței, a prevederilor care generează interpretări neuniforme;
  • examinarea celor mai recente modificări și completări operate în legislație.

Limbile de lucru: româna, engleza, rusa.

Lucrările prezentate în cadrul conferinței vor fi publicate într-o culegere separată.

Termene de referință:

  • 20 noiembrie 2023: trimiterea formularului de participare completat către organizatori. Completează aici formularul de participare la conferință.
  • 1 decembrie 2023: recepționarea lucrărilor conferinței, întocmite conform cerințelor de redactare pe adresa de e-mail: conferinta.penal@gmail.com
  • 5-6 decembrie 2023: expedierea programului conferinței către participanți și a link-ului de acces la eveniment.

Conferința se va desfășura în format mixt.

Cu prezența fizică, la adresa: mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu 67, blocul 2 de studii al USM, sala de conferințe 119, „Victor Volcinschi”
Online: link-ul va fi inclus în programul conferinței.

 

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea de Drept

mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu 67

tel: 061112448

conferinta.penal@gmail.com

http://drept.usm.md/conferinte/edIII

*Notă: prezenta conferință este inclusă în Registrul evenimentelor științifice planificate de ANACEC pentru anul 2023/https://conferinte.stiu.md/registrul-evenimentelor

_____________________________________________________________________________________________________________

 

ANNOUNCEMENT

The Faculty of Law, Criminal Law Department of the State University of Moldova is organizing on the 7th and 8th of December 2023:

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

„CRIME – CRIMINAL LIABILITY – PUNISHMENT. LAW AND CRIMINOLOGY,”

3rd Edition

The objective of the conference is to provide a platform for scientific and practical discussions in the field of criminal sciences (criminal law, criminology, victimology, criminal enforcement law, criminal procedural law, forensic science, comparative law etc.) in order to exchange opinions and knowledge and also to seek answers to the latest questions that concern both doctrinaires and practitioners who apply criminal law or are dedicated to the mission of crime prevention and combat. More than that, the upcoming event aims to address the challenges of implementing justice reform in the criminal sphere, in light of the objectives outlined in the Strategy for Ensuring the Independence and Integrity of the Justice Sector for the years 2022-2025: Ensuring Stability and Clarity of Criminal Law.

Representatives from the academic community in the Republic of Moldova and other countries, public authorities, theorists, practitioners, members of civil society, experts, young researchers, and anyone interested in the conference’s topics are expected to attend.

Key topics proposed for discussion:

– Analyzing the deficiencies/vulnerabilities characterizing the field of criminal sciences and identifying measures for their remediation.

– Evaluating the criminogenic phenomenon in relation to the seriousness of the incriminated acts and the established punishments, based on disaggregated statistical data.

– Identifying, including from a jurisprudential perspective, provisions that generate inconsistent interpretations.

– Examining the latest modifications and amendments made in the legislation.

Working languages: Romanian, English, Russian.

The works presented at the conference will be published in a separate collection.

Deadlines:

The conference will be conducted in a hybrid format.

  • For attending in person, at the address: Chisinau, 67 Mihail Kogalniceanu Street, MSU Study Bldg 2, conference room 119, „Victor Volcinschi.”
  • Online: the link will be included in the conference program.
State University of Moldova

Faculty of Law

Chisinau Mun, 67 Mihail Kogalniceanu Street

tel: 061112448

conferinta.penal@gmail.com

http://drept.usm.md/conferinte/edIII

*Note: This conference is included in the Register of scientific events planned by ANACEC for the year 2023/ https://conferinte.stiu.md/registrul-evenimentelor

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Объявление

Юридического факультет, Департамент Уголовного права Молдавского Государственного Университета в период с 7 по 8 декабря  2023 года организовывает:

Международную научную конференцию

Преступление Уголовная ответственность Наказание. Право и Криминология”,

Выпуск III

Первостепенной задачей конференции является предоставление платформы предназначенной для научно-практических дискуссий в области уголовно-правовых наук (уголовное право; криминология; виктимология; исполнительное право; уголовно-процессуальное право; криминалистка и т.д.) в целях обмена мнениями и знаниями, а также в поиске ответов на самые актуальные вопросы, которыми задаются как ученые, так и правоприменители в процессе применения уголовного законодательства, либо в процессе предупреждения и борьбы с преступностью. Кроме того, мероприятие направлено на решение проблем процесса реализации реформы правосудия в уголовной сфере  в соответствии с задачами сформулированных в Стратегии обеспечения независимости и целостности сектора правосудия на 2022-2025 годы: Обеспечение стабильности и ясность уголовного закона.

На конференцию приглашаются представители академической среды Республики Молдова и других государств, представители органов государственной власти, сотрудники правоохранительных органов, представители гражданского общества, эксперты, молодые исследователи и другие лица, для которых тематика конференции представляется актуальной и значимой.

Основные направления исследования, предлагаемые для обсуждения:

–  изучение недостатков/уязвимостей, характеризующих сферу уголовно-правовых наук, и определение мер по их устранению;

–  оценка, на основе дезагрегированных статистических данных, криминогенного явления с учетом тяжести преступных деяний и установленных к ним наказаний;

– изучение наиболее сложных и неоднозначных прецедентов судебной практики, порождающих неединообразное толкование уголовного закона;

–  анализ на предмет уместности и целесообразности изменений и дополнений, внесенных в законодательстве.

 

Языки работы конференции: румынский, английский, русский.

Доклады, представленные на конференции, будут опубликованы в отдельном сборнике.

Сроки:

Конференция пройдет в смешанном формате.

Молдавский Государственный Университет

Юридический факультет

Мун.Кишинэу, ул. Михаил Когэлничану 67

Контактный телефон: 061112448

conferinta.penal@gmail.com

http://drept.usm.md/conferinte/edIII

* Примечание: данная конференция включена в Реестр научных мероприятий, запланированных ANACEC на 2023 год./https://conferinte.stiu.md/registrul-evenimentelor

Published luni, 23 octombrie 2023

Adresa

Contacte

Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved