M. Kogălniceau 67
drept@usm.md

Cursuri

Facultatea de Drept

Licență

Administraţia publică centrală / Administraţia publică locală

Cursul universitar are ca sarcină familiarizarea studenţilor  cu modul de constituire a autorităţilor publice, clasificarea autorităţilor, competentele acestora, formele de activitate, actele, caracterul raporturilor ce se stabilesc între autorităţile administraţiei publice în baza principiilor constituţionale,  răspunderea juridică, etc.

Studiul respectiv este concentrat pe determinarea rolului autorităților publice în satisfacerea intereselor  generale, inclusiv a celor speciale ale populaţiei, exprimate în lege, fiind activitatea care organizează şi execută legea până la fapta materială concretă.

Din punct de vedere juridic, în activitatea acestor instituţii, indiferent la ce nivel s-ar afla, central sau local, se impune aplicarea regimului juridic de drept administrativ ca parte a dreptului public, care asigură coerenţa sistemului administraţiei publice în funcţionalitatea sa.   

Oferind studenţilor cunoştinţe teoretice şi concomitent fiind instruiţi referitor la aplicarea lor în practică prin analiza legislaţiei din domeniu, sinteza generalizărilor practicii naţionale şi internaţionale, se realizează scopul respectivului studiu –  pregătirea specialiştilor competitivi în sfera administraţiei publice.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul IV,  semestrul 7
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              4

Drept administrativ

Dreptul administrativ  este o disciplină studiată la ciclului I a învăţământului universitar care tratează conceptele de administraţie publică, drept administrativ inclusiv elementele sale principale cu ar fi norma şi raporturile juridice administrative, izvoarele dreptului administrativ, cercul de subiecţi ai dreptului administrativ, inclusiv serviciul public şi statutul juridic al funcţionarilor publici, formele şi metodele de realizare a administraţiei publice, răspunderea în dreptul administrativ, precum şi mijloacele de asigurare a legalităţii şi disciplinei în administraţia publică.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5        

Drept constituţional

Dreptul constituţional, fiind o ramură a sistemului de drept şi având la bază ştiinţa dreptului constituţional, este studiat în calitate de disciplină juridică în cadrul Facultăţii de Drept. Această disciplină are ca sarcină familiarizarea şi formarea deprinderilor studenţilor facultăţii de drept în ceea ce priveşte bazele organizării de stat, principiile constituţionale privind statutul juridic al persoanei, sistemul electoral, modul de organizare şi funcţionare a sistemului autorităţilor publice în ţară pentru protecţia şi garantarea drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului.

Cursul universitar de drept constituţional este organizat în vederea realizării obiectivelor de formare profesională: cunoaştere, aplicare, integrare. Nivelul cunoaştere implică acumularea cunoştinţelor teoretice privind obiectul de studiu al disciplinei şi formarea bazei teoretico-conceptuale în domeniul dreptului constituţional. La nivelul de aplicare a cunoştinţelor, studenţii vor căpăta deprinderi şi abilităţi de a argumenta şi generaliza legătura dintre diferite elemente, cum ar fi: principii şi norme, norme şi relaţii. Obiectivele nivelului de integrare implică formarea capacităţii de soluţiona diverse situaţii atipice de problemă, manifestarea atitudinii personale faţă de diferite fenomene prin  aplicarea cunoştinţelor teoretice şi a abilităţilor practice.

Potrivit planului de învăţămînt, disciplina este studiată în anul I, deoarece, fiind ramura fundamentală a sistemului juridic al ţării, dreptul constituţional conţine norme care stabilesc principiile generale obligatorii pentru toate ramurile sistemului juridic naţional.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              6         

Drept constituţional al ţărilor străine

Misiunea disciplinei dreptul constituţional al ţărilor străine este cercetarea comparativă a regimurilor constituţionale ale diferitelor ţări, normele şi instituţiile statului democratic, funcţionarea diverselor instituţii şi raporturile dintre ele, drepturile şi libertăţile omului prin prisma prevederilor constituţionale ale SUA, Marii Britanii, Republicii franceze, Italiei şi Germaniei.

Experienţa ultimilor ani atestă cu vigoare faptul că ne aflăm în faţa unui proces de continuă dezvoltare a dreptului constituţional modern, în raport cu cerinţele democraţiei, dar şi ale racordării tot mai puternice a prevederilor constituţionale la normele internaţionale. Procesul de apropiere dintre dreptul constituţional şi dreptul european, dintre dreptul constituţional al diferitelor state  devine din ce în ce mai vizibil. El se manifestă în deosebi prin receptarea unor principii  şi norme de comportament internaţional pe care statele le-au introdus sau le introduc în constituţiile lor.

Dreptul constituţional al ţărilor străine este  o disciplină juridică studiată în cadrul Facultăţii de Drept. Această disciplină are ca sarcină de a familiariza studenţii  în ceea ce priveşte apariţia primelor documente cu caracter constituţional, cum ar fi, Declaraţia de Independenţă a SUA, Declaraţia franceză a drepturilor omului şi cetăţeanului, care şi în prezent sînt pilonii dreptului constituţional şi au servit drept  exemplu pentru celelalte state la constituirea bazei legislative; structura parlamentului, alegerea şi atribuţiile şefului statului şi guvernului, sistemul judecătoresc, funcţionarea diferitor partide politice în aşa state, cum sînt SUA, Franţa, Germania, Italia şi Marea Britanie.

Scopul şi obiectivele disciplinei rezidă în aprofundarea fundamentelor ştiinţifice ale sistemului constituţional şi ale instituţiilor statului de drept; cunoaşterea şi aprofundarea structurilor şi instituţiilor constituţionale, într-o abordare comparată cu cele similare din alte state democratice.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul II,  semestrul 3
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              4

Drept contravenţional

Dreptul contravenţional  este o disciplină aferentă ciclului I a învăţământului universitar care studiază  principiile şi mecanismele juridice de aplicare a răspunderii contravenţionale, inclusiv modul de constatare a contravenţiilor, sistemul sancţiunilor contravenţionale şi a contravenţiilor în diferite domenii ale vieţii sociale, participanţii şi fazele procedurii de sancţionare contravenţională (procesului contravenţional), constituind un suport important în formarea profesională iniţială în domeniul juridic.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul II, semestrul 3
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              4

Drept financiar

Cursul universitar de Drept financiar, fiind o ramură de sine stătătoare a dreptului din Republica Moldova, este studiat în calitate de disciplină juridică în cadrul Facultăţii de drept. Această disciplină are ca sarcină familiarizarea studenţilor cu procedura de elaborare, adoptare şi executare a bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetelor locale, cu conceptul şi clasificarea creditului, modul de organizare a circulaţiei monetare pe teritoriul Republicii Moldova, organizarea controlului financiar, statutul juridic al organelor cu activitate financiară în Republica Moldova, răspunderea în procesul de execuţie bugetară, etc.Acest curs universitar presupune o echilibrare a planurilor şi programelor de învăţământ, obţinerea unor rezultate adecvate cerinţelor zilei de azi şi tendinţelor dezvoltării social-economice.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul III,  semestrul 5
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              4

Drept fiscal

Disciplina Dreptul fiscal are ca obiect de studiu modul de aplicare a normelor juridice ce reglementează impozitarea persoanelor fizice şi juridice rezidente şi nerezidente, modul de naştere, modificare şi stingere a raporturilor juridice legate de impozitarea persoanelor fizice şi juridice, inclusiv, competenţele organelor statului investite cu atribuţii de administrare fiscală. 

Disciplina Dreptul fiscal formează, consolidează şi dezvoltă cunoştinţe cu privire la normele juridice care reglementează sistemul de impunere a statului şi particularităţile concrete de percepere ale veniturilor fiscale ale statului. Subiectele studiate în cadrul disciplinei Drept fiscal analizează relaţiile juridice fiscale începând cu momentul apariţiei primelor plăţi obligatorii de natură fiscală, evoluţiei istorice a acestora, precum şi reglementările actuale legate de modalităţile de executare a obligaţiilor fiscale, inclusiv silit, de efectuare a controlului fiscal, aplicare a răspunderii juridice pentru încălcarea legislaţiei fiscale, inclusiv analiza impozitelor şi taxelor existente la moment în sistemul fiscal al Republicii Moldova.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul III, semestrul 6
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Drept vamal

Dreptul vamal, fiind o ramură a dreptului Republicii Moldova, este studiat în calitate de disciplină juridică în cadrul Facultăţii de Drept. Această disciplină juridică are ca sarcină familiarizarea studenţilor Facultăţii de Drept cu modul de organizare si funcţionare a sistemului vamal al Republicii Moldova şi a realizarii activitaţii vamale. Concepţia strategică a cursului de Drept vamal, ca o ramură de drept complexă, care prezintă un sistem integru pentru reglementarea relaţilor din sfera activitaţii vamale presupune cunoaşterea principiilor generale de organizare a sistemului vamal, a reglementarii tarifare a activităţii economice externe, taxa vamală, drepturile de import export ,originea marfii, evaluarea vamală, măsurile netarifare de reglementare a activităţii economice externe, procedura de vamuire şi perfectarea actelor vamale, regimurile vamale, destinaţiile vamale si colaborarea internaţională în domeniul vamal.   Cunoaşterea acestora va permite rearea unei concepţii transparente privind Dreptul vamal şi o aplicare practică a cunoştintelor obţinute. Situaţia actuală în reglementarea vamală stă sub semnul inovaţiei şidinamismului .

Ciclul de studii:                      licenţă, anul II, semestrul 4
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              4

Dreptul ecologic / dreptul funciar

Modulul este structurat în două mari părţi: dreptul ecologic şi funciar, ambele privite şi tratate în interconexiune. Obiectul de studiu reprezintă totalitatea normelor de drept, care reglementează raporturile sociale (ecologice) din sfera interacţiunii dintre societate şi natură, în special protecţia elementelor mediului natural, menţinerea echilibrului ecologic, asigurarea securităţii ecologice, precum şi asigurarea utilizării raţionale a resurselor naturale în interesele generaţiilor actuale şi viitoare. Dreptul funciar abordează reglementările legale în materia raporturile sociale din domeniul administrării Fondului funciar, utilizării şi protecţiei terenurilor, precum şi aspecte legate de regimul proprietăţii funciare, circulaţia juridică a terenurilor etc. Direcţia principală de cercetare a Dreptului ecologic o reprezintă cele două forme de interacţiune dintre societate şi natură: economică – utilizarea mediului natural, a resurselor naturale şi consecinţele acesteia, cum ar fi poluarea, degradarea mediului şi epuizarea resurselor naturale; ecologică – protecţia mediului natural şi conservarea unor elemente naturale de importanţă sporită ecologică şi ştiinţifică. De asemenea, Dreptul ecologic are şi alte direcţii de cercetare, cum ar fi: criza ecologică şi căile de depăşire a ei; asigurarea dezvoltării durabile; mecanismul economic de protecţie a mediului; apariţia şi dezvoltarea legislaţiei de mediu ca un factor important în asigurarea ordinii de drept ecologic; căile de armonizare a raporturilor ecologice şi asigurarea calităţii mediului etc. Una dintre direcţiile primordiale de cercetare reprezintă statutul ecologo-juridic al omului, reglementarea drepturilor şi libertăţilor ecologice ale cetăţenilor, inclusiv dreptul la un mediu ambiant sănătos şi nepericolos din punct de vedere ecologic şi mecanismul de apărare a acestora.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul IV, semestrul 6
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

Jurisdicţia constituţională

Jurisdicţia constituţională este o disciplină de învăţământ cu caracter teoretico-practic, care studiază instituţia juridică a supremaţiei constituţiei, instituţia Curţii Constituţionale şi procedurile aplicate de ea în procesul exercitării jurisdicţiei în Republica Moldova. Acest curs oferă studenţilor posibilitatea de a înţelegere esenţa garanţiilor constituţionale a supremaţiei Constituţiei şi a procedurilor de exercitare a jurisdicţiei constituţionale. Studiind această disciplină, studenţii anului terminal vor  avea posibilitatea de a recapitula principalele proceduri constituţionale ce se aplică în Republica Moldova prin intermediul Curţii Constituţionale. Studierea justiţiei constituţionale va contribui la asimilarea multilaterală de către studenţi a noţiunilor şi instituţiilor studiate în cadrul cursului de drept constituţional al Republicii Moldova.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul IV, semestrul 7
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              4

Protecţia naţională a drepturilor omului

Protecţia naţională a drepturilor omului oferă o bună înţelegere a instituţiilor şi mecanismelor de protecţie şi promovare a drepturilor omului la nivel naţional. Acest curs va oferi un studiu amplu a bazelor conceptuale și a problemelor din domeniul drepturilor omului contemporan. Se vor examina originile filosofice ale drepturilor omului, dezbaterile contemporane, evoluţia drepturilor omului, documente-cheie privind protecţia drepturilor omului şi întrebările de aplicare a drepturilor omului. Acest curs va examina drepturile civile, politice, economice, sociale şi culturale, precum şi diverse subiecte tematice în domeniul drepturilor omului. După terminarea acestui curs, studenţii vor cunoaşte diferite aspecte ale instituțiilor şi procedurilor prezentate în literatura de specialitate, dar şi cazuri selectate, având posibilitatea de a descrie şi de a analiza critic realizările şi deficienţele din protecţia naţională a drepturilor omului. 

Ciclul de studii:                      licenţă, anul III,  semestrul 5
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              4

SISTEME JURIDICE COMPARATE

Cursul Sisteme juridice comparate oferă studenţilor cunoș­tin­țe privind identificarea principalelor sisteme de drept, compatibilitatea şi comparabilitatea lor, cunoaşterea tuturor elementelor sistemelor de drept, precum și folosirea metodei comparative în studiul dreptului. Disciplina are ca obiectiv formarea abilității de utilizare a metodei comparate și de identificare a specificului sistemelor de drept.

La predarea disciplinei, se ţine cont de faptul că aceasta este destinată studenţilor anului II, care posedă competenţe praxiologice în domeniu dreptului şi se va pune accentul pe studierea aprofundată a trăsăturilor caracteristice ale sistemelor juridice comparate. Pe parcursul predării disciplinei studenții vor fi familiarizați cu noţiuni şi instituţii ale familiilor de drept, cunoștințe, care vor contribui la o pregătire temeinică în vederea formării de buni specialişti în domeniul dreptului. În acest mod, va fi extinsă viziunea de ansamblu a studenţilor asupra lumii juridice contemporane.

Doctrina juridică a realizat o încadrare  a sistemului național de drept în familii  de drept, fiind identificate următoarele:

 – familia sau sistemul juridic de tradiţie romanică (romano-germanic) – rezultat al receptării dreptului roman în Europa, şi care  se clasifică în sisteme care cunosc o mai puternică influenţă franceză, sistemul germano-elveţiano-italian  şi sistemul ţărilor nordice;

– familia sau sistemul de anglo-saxon (common law) – Marea Britanie, SUA, Australia,  Canada (fără Quebec);

 – sistemului de drept socialist;

– sistemul bazat pe dreptul religios, tradiţional, destul de răspândit în statele musulmane;   

 – sistemul dualist – format din dreptul ebraic, hindus, chinez tradiţional, japonez, care îmbină sistemul de norme tradiţionale cu cele moderne scrise.

Dintre aceste sisteme, prezintă interes sistemele de drept romano-germanic,  anglo-saxon și religios, reunite, de regulă, pe criteriul istoric, care au o acoperire geografică  extinsă.

Obiectivele disciplinei: –  să identifice familiile de drept; – să cunoască mecanismele şi modalităţile prin care s-au format familiile de drept şi  sistemele de drept; – să  distingă  izvoarele  formale  ale  dreptului,  actul  normativ,  obiceiul  juridic, precedentul  judiciar și iavoarele  religioase; –  să descrie şi să analizeze etapele formării marilor sisteme de drept; să clasifice izvoarele dreptului din diferite sisteme de drept; – să argumenteze tendinţele de dezvoltare a sistemelor de drept naţionale din lumea contemporană; – să estimeze interdependenţa dintre familii de drept și distincțiile  dintre ele.

ASPECTE FUNDAMENTALE ALE CERCETARII, SCRIERII SI ARGUMENTARII JURIDICE

Disciplina de studiu Aspecte fundamentale ale cercetarii, scrierii si argumentarii juridice, oferă studenților Facultății de Drept posibilitatea de a-și fundamenta din punct de vederea teoretic și aplicativ capacitățile de cercetare, scriere și argumentare juridică, competențe indispensabile pentru orice specialist format din domeniul dreptului.

Cu accent prioritar pe însușirea abilităților practice de cercetare, scriere și argumentare juridică, necesare studenților de la drept pentru a acumula cunoștințe și experiențe utile activității de cunoaștere și aplicare eficientă a dreptului, materia cursului este direcționată spre consolidarea capacității instituționale de formare a profesioniștilor în domeniul juridic al Republicii Moldova.

Principalele obiective ale cursului:

  • Familiarizarea cu metode diversificate de cercetare, scriere și argumentare juridică;
  • Dezvoltarea capacităților de identificare a surselor de informare, analiză și cercetare;
  • Cunoașterea formulelor practice de scriere juridică aplicabile contextului juridic național;
  • Dezvoltarea capacităților de generalizare, structurare și fundamentare a opiniilor juridice;
  • Formarea abilităților de argumentare persuasivă a opiniilor și soluțiilor juridice;
  • Învățarea și practicarea celor mai eficiente formule practice de argumentare juridică.

Masterat

Administraţia de stat şi relaţiile politice în societate

Autorităţile administraţiei publice şi relaţiile politice în societate ca ştiinţă şi ca obiect de studiu reprezintă o totalitate de teorii, concepţii, idei, dar în acelaşi timp şi un sistem de cunoaştere, care presupune consicutivitate, logica de studiere şi în scopul utilizării lor în activitatea practică deactivitate.

Scopul acestei discipline prevede ca obictive familiarizarea masteranţilor cu principiile şi funcţiile autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale, condiţiile organizatorice şi funcţionale ale activităţii lor, atribuţiile acestor autorităţi, activităţii personalului încadrat în ele, precum şi sistemul de control al activităţii administraţiei publice locale şi centrale.

Cursul Autorităţile administraţiei publice şi relaţiile politice în societate este elaborat în conformitate cu planurile de învăţămînt şi reprezintă o parte componentă a modului disciplinei fundamentale.

Ciclul de studii:                      masterat „Drept public”, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Concepţii actuale în dreptul constituţional

Cursul Concepţii actuale în dreptul constituţional tratează în esenţă problematica doctrinară ce ţine atât de teoria constituţiei, precum şi sistemul instituţional a Republicii Moldova. Analiza acesteia începe cu studiul concepţiilor privind identificarea raporturilor juridice, de drept constituţional şi continuă cu prezentarea concepţiilor privitoare la definirea esenţa şi menirea Constituţiei. În continuare este analizat fenomenul concepţiei puterii de stat, precum şi a formelor metodelor şi mijloacelor de realizare a puterii de stat. La fel cursul analizează elementele şi instituţiile statului întâmpinate în acest proces: Parlamentul – puterea legislativă; Şeful statului şi Guvernul – puterea executivă, puterea judecătorească inclusiv şi Consiliul Superior al Magistraturii.

Analiza este concentrată atât pe determinarea rolului fiecărei instituţii în funcţionarea statului, cât şi pe raporturile dintre acestea şi cetăţeni.

Ciclul de studii:                      masterat „Drept public”, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Contenciosul constituţional

Contenciosul constituţional este o disciplină de învăţământ pentru ciclul II universitar (masterat) cu caracter teoretico-practic, care studiază instituţia juridică a controlului constituţionalităţii legilor ca garanţie a supremaţiei constituţiei în general şi instituţia Curţii Constituţionale şi a procedurilor aplicate de ea în procesul exercitării jurisdicţiei în Republica Moldova la particular. Acest curs oferă masteranzilor posibilitatea de a dobândi abilităţi în înţelegerea şi aplicarea unei proceduri speciale – a jurisdicţiei constituţionale, precum şi în domeniul aplicării şi interpretării Constituţiei Republicii Moldova. Studierea acestei discipline va contribui la asimilarea multilaterală a noţiunilor şi instituţiilor studiate în cadrul cursului de drept constituţional al Republicii Moldova şi va permite masteranzilor de a delimita mecanismele realizării constituţionalităţii în Republica Moldova şi însuşirii valorilor constituţionale actuale ale Republicii Moldova.

Ciclul de studii:                      masterat „Drept public”, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Controlul vamal

Efectuarea controlului vamal în Republica Moldova este instituţia juridică de bază a funcţionalităţii organelor vamale ca organe de ocrotire a normelor de drept din Republica Moldova. În programul de studiu al cursului special nominalizat se relatează formele (etapele) efectuării controlului vamal, cât şi felurile de control vamale înfăptuit de funcţionarii vamali asupra pasagerilor, mărfurilor, încărcăturilor, valorilor, bunurilor materiale, cât şi asupra unităţilor, mijloacelor de transport, asupra altor unităţi motorizate, cât şi altor mijloace de deplasare la trecerea acestora peste frontiera vamală a statului. În cadrul cursului special sunt incluse şi temele teoretico-practice referitor aplicării mijloacelor tehnice şi celor mici de căutare la efectuarea controlului vamal, cât şi a documentelor procedurale speciale întocmite la efectuarea controlului vamal, esenţa juridică a cărora confirmă legalitatea trecerii de facto peste frontiera vamală în situaţiile legale, iar în situaţiile ilegale, la calificarea acţiunilor în conformitate cu legislaţia vamală, contravenţională sau penală a Republicii Moldova.

Ciclul de studii:                      masterat „Drept şi activitate vamală”, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Documentele de procedură în cadrul activităţii vamale

Cursul special pe tema Documentele de procedură vamală în cadrul activităţii vamale este un curs dictat şi formulat nu atât din aspect teoretico-legislativ al normelor juridice vamale, dar din aspectul pragmatic-aplicativ al normelor juridice stipulate în convenţiile, acordurile internaţionale, protocoalele adiţionale la care Republica Moldova este parte, cât şi în special a practicii vamale naţionale şi internaţionale.

În cadrul cursului special se efectuează o vastă analiză juridică a acţiunilor funcţionarilor vamale care verifică întregul set de documente internaţionale şi naţionale, în baza cărora mărfurile, încărcăturile, unităţile, mijloacele de transport, cât şi pasagerii sunt admişi la trecerea peste frontiera vamală a statului. Cursul în cauză este întocmit la nivel de studiu anume pentru masteranzii specialităţii „Drept şi activitate vamală”, cu scopul de a efectua o analiză amplă a tuturor documentelor întocmite pe parcursul înfăptuirii activităţii vamale, efectuând, totodată, şi o clasificare asupra acestora, indicând rolul şi însemnătatea documentelor de procedură vamală pentru fiecare grup luat în parte.

Ciclul de studii:                      masterat „Drept şi activitate vamală”, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Drept contravenţional

În contextul realizării reformelor învăţămîntului juridic din Republica Moldova, disciplina Dreptul contravenţional constituie o parte componentă a planului de învăţămînt universitar la specialitatea Drept. 

Disciplina respectivă urmăreşte scopul familiarizării şi formării deprinderilor masteranzilor Facultăţii de Drept cu mecanismele juridice privind identificarea contravenţiilor şi procedura de sancţionare contravenţională, constituind un suport metodologic pentru persoanele participante la procesul de elaborare şi implementare a standardelor educaţionale privind formarea profesională iniţială în domeniul juridic.

Ciclul de studii:                      masterat „Drept şi activitate vamală”, anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Drept vamal comunitar

Dreptul vamal comunitar este o disciplină de învăţământ universitar cu caracter teoretic-fundamental, care studiază dreptul vamal al Uniunii Europene, cu o analiză ştiinţifică, în detaliu, a reglementărilor vamale şi celor conexe, care alcătuiesc acquis-ul comunitar în domeniul vamal. Tematica este redată sistematic, fiind împărţită în partea generală şi specială, cu însuşirea celor mai importante compartimente ale dreptului vamal comunitar, cum ar fi: conceptul uniunii vamale comunitare, politica vamală, subiecţii dreptului vamal comunitar, aplicarea tarifului vamal, procedura de vămuire a mărfurilor, evaluarea vamală etc. Studierea disciplinei este importantă şi actuală,atît din punct de vedere teoretic,cît şi practic, iar cunoştinţele obţinute fiind necesare implementării în practică a strategiei naţionale de integrare europeană, în special a integrării vamale a Republicii Moldova în spațiul vamal unic al Uniunii Europene.

Ciclul de studii:                      masterat „Drept şi activitate vamală”, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Dreptul ecologic / dreptul funciar

Modulul  este structurat în două mari părţi: dreptul ecologic şi funciar – ambele privite şi tratate în interconexiune. Obiectul de studiu reprezintă totalitatea normelor de drept, care reglementează raporturile sociale (ecologice) din sfera interacţiunii dintre societate şi natură, în special protecţia elementelor mediului natural, menţinerea echilibrului ecologic, asigurarea securităţii ecologice, precum şi asigurarea utilizării raţionale a resurselor naturale în interesele generaţiilor actuale şi viitoare. Dreptul funciar abordează reglementările legale în materia raporturile sociale din domeniul administrării Fondului funciar, utilizării şi protecţiei terenurilor, precum şi aspecte legate de regimul proprietăţii funciare, circulaţia juridică a terenurilor etc. Direcţia principală de cercetarea a Dreptului ecologic reprezintă cele două forme de interacţiune dintre societate şi natură: economică – utilizarea mediului natural, a resurselor naturale şi consecinţele acesteia, cum ar fi poluarea, degradarea mediului şi epuizarea resurselor naturale; ecologică – protecţia mediului natural şi conservarea unor elemente naturale de importanţă sporită ecologică şi ştiinţifică. De asemenea, Dreptul ecologic are şi alte direcţii de cercetare, cum ar fi: criza ecologică şi căile de depăşire a ei; asigurarea dezvoltării durabile; mecanismul economic de protecţie a mediului; apariţia şi dezvoltarea legislaţiei de mediu ca un factor important în asigurarea ordinii de drept ecologic; căile de armonizare a raporturilor ecologice şi asigurarea calităţii mediului etc. Una din direcţiile primordiale de cercetare reprezintă statulu ecologo-juridic al omului, reglementarea drepturilor şi libertăţilor ecologice ale cetăţenilor, inclusiv dreptul la un mediu ambiant sănătos şi nepericolos din punct de vedere ecologic şi mecanismul de apărare a acestora.

Ciclul de studii:                      masterat (120 credite), anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

Evaluarea şi expertiza vamală a mărfurilor

Cursul special în cauză urmăreşte familiarizarea masteranzilor cu tehnologia juridică întreprinsă de funcţionarii vamali cu scopul de a efectua evaluarea obiectelor, bunurilor, valorilor, mărfurilor, încărcăturilor, unităţilor, mijloacelor de transport, a altor mijloace de deplasare prin intermediul cărora se deplasează peste frontiera vamală pasagerii, cetăţeni ai Republicii Moldova sau ai statelor străine. Cursul special prevede şi o familiarizare a întregului spectru de expertize care pot fi numite de funcţionarii vamali ai Republicii Moldova, care îşi îndeplinesc funcţiile obligaţionale, în special în instituţiile vamale amplasate la frontiera de stat a Republicii Moldova. La fel, sunt abordate şi problemele teoretico-practice aplicative de întocmire a documentelor de procedură vamală la efectuarea evaluării, numirea şi efectuarea expertizelor în activitatea vamală, cât şi rolul şi însemnătatea acestor documente.

Ciclul de studii:                      masterat „Drept şi activitate vamală”, anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Organizarea activităţii vamale

Cursul dat este destinat studiului aprofundat al procesului de organizare a activităţii vamale în Republica Moldova, care se prezintă drept unul complex, ce implică anumite forme, cum ar fi: modificarea bazei normative care determină statutul juridic al organelor vamale, locul şi rolul acestora în cadrul organelor statale, implementarea celor mai bune practici existenţă la nivel internaţional şi comunitar în activitatea acestora, perfecţionarea continuă a principiilor şi metodelor de activitate. Scopul disciplinei este de a indica principiile generale, formele, etapele şi condiţiile de organizare a activităţii vamale în Republica Moldova, precum şi familiarizarea masteranzilor cu acele procese interne ce au loc în cadrul organizării activităţii vamale, evidenţierea atât a aspectelor pozitive, cât şi a celor negative în cadrul procesului dat. Studierea disciplinei este importantă şi actuală, mai ales pentru acele persoane, care activează sau vor activa în cadrul autorităţilor publice implicate în procesul de reglementare a activităţii economice externe.

Ciclul de studii:                      masterat „Drept şi activitate vamală”, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Parlamentul – instituţie fundamentală a democraţiei reprezentative

Cursul Parlamentul – instituţie fundamentală a democraţiei reprezentative tratează Parlamentul ca organ legislativ. Analiza acesteia începe cu definirea  ,,Dreptului parlamentar” ca instituţie a dreptului constituţional şi continuă cu prezentarea suveranităţii naţionale şi a mandatului reprezentativ, astfel cum sunt reglementate constituţional. Pornind de la importanţa puterii legislative în cadrul principiului separării puterilor de stat.

Cursul analizează conţinutul mandatului parlamentar şi statutul deputatului. Analiza este concentrată pe determinarea structurii politico-juridice a Parlamentului cât şi privind identificarea şi analiza funcţiilor Parlamentului.

Sunt analizate şi raporturi Parlamentului cu celelalte ramuri ale puterii.

Ciclul de studii:                      masterat „Drept public”, anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Probleme teoretico-practice în răspunderea vamală

Disciplina Probleme teoretico-practice în răspunderea vamală are scopul de a indica principiile generale, formele şi procedura de atragere la răspundere vamală a persoanelor, care comit diferite încălcări ce atentează la activitatea în regim normal a organelor vamale. Menirea disciplinei este familiarizarea masteranzilor cu acele probleme, care apar în cadrul procedurii de atragere a persoanelor la răspundere vamală, dat fiind faptul, că în practică apar de multe ori situaţii dificile cu privire la calificarea corectă a acţiunilor şi inacţiunilor ilegale ale persoanelor în cadrul activităţii vamale, precum şi delimitarea tipurilor de încălcări ale reglementărilor vamale. Studierea disciplinei este importantă şi actuală,atît din punct de vedere teoretic,cît şi practic, mai ales pentru persoanele, care activează sau vor activa în cadrul organelor vamale sau a altor organe statele implicate în procesul de constatare și examinare a diferitor încălcări și infracțiuni comise în domeniul vamal.

Ciclul de studii:                      masterat „Drept şi activitate vamală”, anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Probleme, concepte şi metodologia dreptului electoral

Dreptul electoral ca totalitate de norme juridice care reglementează procesul de organizare şi desfăşurare a alegerilor, reprezintă una din instituţiile juridice fundamentale ale dreptului constituţional, care necesită studii aprofundate în cadrul unui curs universitar special. Studierea acestei discipline are o importanţă practică majoră, deoarece cunoştinţele în domeniul dreptului electoral, în ultimul timp, sânt solicitate frecvent în procesul electoral şi cel de acordare a asistenţei juridice. Pentru campaniile electorale contemporane sânt specifice utilizarea unor resurse financiare şi organizaţionale colosale, însoţite uneori şi de încălcări masive ale agitaţiei electorale. În aceste condiţii apare necesitatea unor jurişti iniţiaţi în particularităţile legislaţiei electorale: aceştia sânt necesari pentru includerea în componenţa organelor electorale, organelor de ocrotire a normelor de drept, şi desigur, în staff-urile  concurenţilor electorali.

Ciclul de studii:                      masterat „Drept public”, anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Protecţia drepturilor fundamentale în justiţia constituţională a Republicii Moldova

Sub raportul garanţiilor constituţionale ale protejării drepturilor fundamentale, disciplina Protecţia drepturilor fundamentale în justiţia constituţională a Republicii Moldova se axează pe analiza cadrului normativ al Republicii Moldova privind interacţiunea şi colaborarea dintre justiţia constituţională, responsabilă de supremaţia Constituţiei, şi contenciosul administrativ, responsabil de supremaţia Legii.

Obiectul principal al disciplinei Protecţia drepturilor fundamentale în justiţia constituţională a Republicii Moldova, este analizat prin integrarea lui în contextul universal al drepturilor omului. Masteranzii au posibilitatea de a releva şi a valorifica  importanţa studierii drepturilor fundamentale ale fiinţei umane, promovate şi protejate de către organismele naţionale; de a dezvolta o gândire juridică profundă, necesară însuşirii şi respectării stricte a legislaţiei; de a implementa în spiritul masterandului conştiinţa şi responsabilitatea de a-si putea îndeplini obligaţiile sale faţă de societate, cât şi de a-şi apăra drepturile sale în viaţa cotidiană în faţa celei mai înalte justiţii cunoscute în sistemul de drept – justiţia constituţională.

Ciclul de studii:                      masterat „Drept public”, anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Regimurile vamale în Republica Moldova

Regimurile vamale în Republica Moldova este un curs special prevăzut pentru programul de studiu de pregătire al masteranzilor atât de cercetare, cât şi de profesionalizare la ciclul II, Masterat, studii juridice superioare, înfăptuite la Universitatea de Stat din Moldova. Cursul special în cauză este unul din instituţiile speciale ale dreptului vamal, oferind atât cunoştinţe teoretice, cât şi practice vizavi de problemele juridice ale dreptului şi activităţii practice vamale naţionale şi internaţionale, ce ţin nu numai de aspectul lor teoretico-ştiinţific legislativ, dar şi de aplicabilitatea lor practică atât pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, cât şi în afara acestuia. În cadrul cursului nominalizat se înfăptuieşte o analiză juridică amplă a normelor de drept ce determină regimurile vamale aplicate în Republica Moldova de destinaţii vamale, delimitându-le între ele atât din punct de vedere ştiinţific doctrinar, cât şi la nivel practic de aplicabilitate.

Ciclul de studii:                      masterat „Drept şi activitate vamală”, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Tehnici şi metode de depistare a infracţiunilor vamale şi efectuarea investigaţiilor operative în acest domeniu

Cursul special în cauză este formulat şi citit masteranzilor, care are drept scop de a familiariza atât lucrătorii practici, cât şi cei care se află în domeniul doctrinar, cu tehnicile şi metodele de depistare atât a infracţiunilor vamale, cât şi a încălcărilor regulilor vamale comise de persoane fizice, pasageri, persoane juridice la trecerea acestora peste frontiera vamală a statului. La fel, cursul prevede şi aplicarea metodologiilor întreprinse de funcţionarii vamale în scopul depistării calificate a infracţiunilor vamale, cât şi a documentării calificate nu numai a infracţiunilor vmale, dar şi a infracţiunilor adiacente, care pot fi depistate în timpul efectuării controlului vamal. Cursul prevede şi expunerea temelor teoretico-practice speciale de aplicare a mecanismelor şi tehnologiilor juridice de acumulare, selectare, aplicare a infracţiunilor speciale necesare la depistarea infracţiunilor vamale, cât şi a altor infracţiuni adiacente.

Ciclul de studii:                      masterat „Drept şi activitate vamală”, anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Teoria actelor administrative şi a altor forme de realizare a administraţiei publice

În ultima perioadă se observă creşterea rolului actelor administrative în reglementarea diferitor raporturi sociale nu numai din domeniul public, dar şi din domeniul economic şi cel al activităţii de întreprinzător, unde se manifestă mai mult iniţiativa privată. 

Tot mai des apar discuţii referitor la valabilitatea şi influenţa actelor administrative asupra persoanelor şi faptelor materiale (cum ar fi bunuri imobile şi mobile etc.).  De asemenea, odată cu creşterea iniţiativei private în prestarea diferitor servicii publice (cum ar fi concesiunea, achiziţiile publice, parteneriatele public-private), creşte rolul contractelor administrative ca formă juridică de realizare a administraţiei publice sau activităţii executive. 

Cunoaşterea profundă a abordărilor ştiinţifice în raport cu mecanismele legale, inclusiv a cerinţelor faţă de actele administrative, a criteriilor de valabilitate şi nevalabilitate ale actelor administrative, precum şi a cerinţelor faţă de contractele administrative (ca varietate de acte juridice cu element de autoritate publică), ar permite specialiştilor în domeniu (judecători, procurori, avocaţi, jurişti ce elaborează proiecte de acte normative etc.) să soluţioneze şi chiar să prevină apariţia diferitor litigii dintre autorităţile publice şi particulari, economisind astfel resurse şi asigurând stabilitatea şi previzibilitatea anumitor categorii de raporturi juridice.  Acesta ar fi unul din scopurile de bază a disciplinei Teoria actelor administrative şi a altor forme de realizare a administraţiei publice.

Ciclul de studii:                      masterat „Drept public”, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5