M. Kogălniceau 67
+373 XX XXX XXX
decanatdrept@gmail.com

Cursuri

Facultatea de Drept

Licență

Arbitrajul comercial internaţional este o instituţie importantă a Dreptului internaţional privat şi a Dreptului comerţului internaţional. Din punct de vedere metodologic, aceasta este separată de restul materiei, constituind o disciplină aparte în procesul didactic. Acest lucru se datorează, particularităţilor distincte, specifice ansamblului de norme ce reglementează institutul respectiv: atât din dreptul procesual civil şi Legea cu privire la arbitrajul comercial internaţional, cât şi din convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

E necesar a menţiona că arbitrajul comercial internaţional reprezintă o modalitate alternativă de soluţionare a litigiilor - alternativă ce apare în raport cu instanţele judecătoreşti.

Cursul se adresează studenţilor ultimului an şi îşi propune formarea unei gândiri juridice moderne, logice, având ca principal obiectiv asimilarea cunoştinţelor de bază, a normelor şi principiilor generale de drept aplicabile arbitrajului comercial internaţional prin corelare cu  domeniul dreptului procesual civil şi a unei operări cu maximă eficienţă a regulilor de drept naţionale şi internaţionale în cadrul arbitrajului comercial internaţional.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul IV, semestrul 7
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              6 

Dreptul internaţional privat este acea ramură a sistemului de drept care cuprinde un ansamblu de norme juridice preponderent conflictuale, care reglementează conflictele de legi, conflictele de jurisdicţii (competenţa internaţională a instanţelor şi autorităţilor forului, inclusiv recunoaşterea şi executarea hotărârilor străine), precum şi condiţia juridică a străinului.

Disciplina prezintă principalele instituţii ale dreptului internaţional privat în lumina reglementărilor raporturilor de drept internaţional privat, făcându-se, în acelaşi timp, şi dese referiri la legislaţia, jurisprudenţa şi doctrina străină. Dreptul internaţional privat are, tradiţional, ca obiect nu numai rezolvarea unor probleme juridice concrete, ci şi căutarea autorităţii competente pentru a statua şi a stabili dreptul aplicabil. 

Studiul disciplinei se axează pe trei niveluri comportamentale, cu divers grad de complexitate: cunoaştere, aplicare, integrare. Nivelul cunoaşterii presupune acumularea cunoştinţelor teoretice. Aplicarea presupune capacitatea de a interpreta corect şi sistemic legislaţia, capacitatea de a depista carenţe şi contradicţii a legislaţiei în vigoare. Integrarea presupune aptitudinile de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice. Nivelul comportamental de integrare constituie finalitatea procesului de instruire.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul IV, semestrul 7
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

Cursul prezintă o introducere elementară în studiul spectrului larg de relaţii internaţionale subiecţii cărora sunt statele şi organizaţiile internaţionale. Sistemul complex se axează pe studiul teoretic al principalelor instituţii astfel ca izvoarele, normele, principiile fundamentale, codificarea, subiecţii, recunoaşterea, neutralitatea, succesiunea statelor, populaţia, teritoriul de stat, răspunderea internaţională, mijloacele de soluţionare paşnică a diferendelor internaţionale. În cadrul cursului studenţii sunt familiarizaţi cu modalităţile realizării activităţii diplomatice ale statelor, încheierii şi executării tratatelor internaţionale, tehnicilor de delimitare a spaţiilor maritime, precum şi cu diverse regimuri juridice aplicabile spaţiului aerian, cosmic şi acvatic. Disciplina vizează de asemenea rezultatele cooperării statelor în domenii sensibile ca protecţia mediului ambiant, prevenirea şi combaterea infracţiunilor internaţionale şi protecţia dimensiunii umane în timpul conflictelor armate.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul II, semestrul 3
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              6 

Scopul disciplinei Dreptul bancar este susceptibil de o dublă accepţiune: lato sensu scopul disciplinei constă în familiarizarea cu structura, modul de formare şi principiile de funcţionare atât a sistemului bancar al Republicii Moldova ca un tot întreg, cât şi a fiecărui nivel al sistemului bancar al Republicii Moldova în particular - respectiv, a Băncii Naţionale a Republicii Moldova şi băncilor comerciale; stricto sensu scopul disciplinei constă în cunoaşterea mecanismului de reglementare a raporturilor juridice bancare şi conţinutului acestor raporturi, prin intermediul examinării regimului juridic aplicabil contractelor bancare.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul IV, semestrul 8
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              4  

Perioada contemporană a generat dezvoltarea, diversificarea şi specializarea fără precedent a producţiei de mărfuri şi a serviciilor. Interdependenţele economice dintre statele lumii s-au aprofundat ca o consecinţă a procesului de globalizare, care se exprimă în mod esenţial prin internaţionalizarea producţiei şi a tehnologiilor, a pieţelor de mărfuri, de servicii şi de capitaluri, creşterea complexităţii şi diversităţii producţiei, comerţului şi desfacerii, dezvoltarea şi sporirea fără precedent a rapidităţii transporturilor şi telecomunicaţiilor, inclusiv prin expansiunea comerţului electronic. Importanţa dreptului comerţului internaţional se relevă prin prisma relaţiei dintre acesta, ca disciplină juridică şi raporturile comerciale şi de cooperare economică internaţională pe care le reglementează.

Cursul Dreptul comerţului internaţional se ţine în limba română şi are drept obiectiv principal ca studenţii să interpreteze termenii utilizaţi în raporturile de comerţ internaţional şi de cooperare economică internaţională, să determine momentul şi locul încheierii contractelor comerciale internaţionale inter absentes, să proiecteze contracte comerciale internaţionale, să argumenteze avantajele pe care le prezintă arbitrajul comercial internaţional ca mijloc alternativ de soluţionare a litigiilor ce apar din contractele comerciale internaţionale

Ciclul de studii:                      licenţă, anul IV, semestrul 8
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              2 

Cursul are drept scop crearea unei viziuni complete şi echilibrate asupra conţinuturilor, în esenţă, a dreptului de la Haga, precum şi dreptului de la Geneva. Sunt abordate noţiunile: combatant, victime ale conflictelor armate, război terestru, război naval, metode şi mijloace de război interzise etc. Un rol deosebit în structura cursului îl ocupă instituţia răspunderii internaţionale pentru încălcări de drept al conflictelor armate. În acest sens, sunt analizate: fundamentul şi angajarea răspunderii internaţionale, tipuri şi forme ale răspunderii internaţionale, răspunderea penală internaţională a persoanelor fizice etc. Suplimentar, este analizată activitatea Comitetului Internaţional al Crucii Roşii care are, printre multe altele, un rol central în vederea promovării cunoştinţelor de drept al conflictelor armate. Evident, aspectul teoretic al cursului este asigurat prin exemplificări practice.  

Ciclul de studii:                      licenţă, anul III, semestrul 5
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              4 

Cursul oferă o iniţiere în domeniul Convenţiei europene a drepturilor omului (Convenţia), referindu-se la aspectul normativ şi instituţional de protecţie a drepturilor omului în cadrul Consiliului Europei. Cursul se referă la geneza, structura Convenţiei, a Protocoalelor sale adiţionale, definirea naturii juridice a Convenţiei şi stabilirea conţinutului dreptului Convenţiei. Obiectivul disciplinei constă în identificarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale conţinute în Convenţie, astfel cum au fost interpretate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea). Cum e să te orientezi în masa jurisprudenţială a Curţii, să cauţi jurisprudenţa relevantă, să citeşti şi să identifici raţionamentele Curţii şi să obţii abilităţi de aplicare a jurisprudenţei cauzelor similare, care sunt efectele hotărârilor Curţii pentru statele reclamate - sunt domeniile de preocupare elementară la care răspund autorii cursului propus.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul III, semestrul 7
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              5 

Dreptul instituţional al Uniunii Europene este o disciplină de învăţământ universitar, care studiază ansamblul normelor juridice care reglementează înfiinţarea Comunităţilor Europene şi a Uniunii Europene, structura instituţiilor Uniunii Europene (UE), organelor şi agenţiilor UE, dar şi modul de organizare şi funcţionare ale acestora. Este o disciplină fundamentală în raport cu celelalte discipline de drept material al UE (dreptul UE al afacerilor, dreptul UE al mediului etc.), iar în perspectiva asocierii cu UE şi pentru disciplinele clasice care studiază dreptul intern în vederea delimitării concrete a competenţelor statale de cele ale UE.

Ca disciplină de învăţământ cursul de Drept instituţional al Uniunii Europene are ca principale obiective introducerea studenţilor în cunoaşterea noţiunilor de bază ale dreptului UE (care fiind un drept supranaţional nu se confundă cu dreptul intern sau cu dreptul internaţional public), în familiarizarea cu terminologia de specialitate şi cu modul de organizare şi funcţionare a UE şi a instituţiilor sale, cu evoluţiile ulterioare şi noile provocări ale construcţiei UE, în general, şi a sistemului său instituţional în particular, la fel cu politica de extindere a UE, dar şi cu relaţiile Republicii Moldova cu UE.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul II, semestrul 4
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

Acest curs prezintă o expunere succintă a unui subiect delicat din cadrul sistemului internaţional de protecţie a drepturilor omului. Tematica cursului pune accent pe mecanismele internaţionale şi naţionale de protecţie a refugiaţilor. Cursul conţine o compilaţie perfectă a subiectelor care se referă la problematica asigurării unei protecţii adecvate a unei asemenea categorii de persoane în cadrul dreptului internaţional. Subiectele sunt expuse într-o ordine coerentă şi logică care oferă pentru început o revizuire sumară a dreptului internaţional public şi dreptului internaţional al drepturilor omului şi interferenţa cu protecţia refugiaţilor. De asemenea, este realizată o analiză a instrumentelor universale şi regionale de protecţie a refugiaţilor. Cursul include o examinare detaliată a procedurii de determinare a statutului de refugiat şi standardelor folosite în cadrul acesteia. O atenţie sporită este acordată posibilităţii utilizăгii cadrului internaţional cu privire la drepturile şi libertăţile fundamentale pentru asigurarea protecţiei refugiaţilor şi a altor categorii de persoane (apatrizi, persoane intern deplasate, etc.) care prezintă interes pentru ICNUR.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul III, semestrul 8
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              5 

Cursul prezintă conţinutul juridic al unei ramuri distincte a dreptului internaţional public - dreptul internaţional al drepturilor omului, în cadrul căruia sunt tratate aspecte referitoare la mecanismele internaţionale normative şi instituţionale universale şi europene de protecţie a drepturilor omului. Disciplina poziţionează în prim plan principiile şi particularităţile, izvoarele şi subiecţii dreptului internaţional al drepturilor omului şi examinează în detalii componentele Cartei internaţionale a drepturilor omului şi alte instrumente internaţionale referitoare la minorităţile naţionale, refugiaţi, drepturile femeii, drepturile copilului, drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, la lupta contra discriminării, sclaviei şi muncii forţate, torturii şi tratamentelor şi pedepselor inumane şi degradante. Valorificarea acestora fiind posibilă printr-o cooperare instituţională din partea statelor, examinată în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, în general, şi Consiliului Europei, în particular.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul III, semestrul 6
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              4 

Masterat

Departe de a fi elucidată şi epuizată, problematica arbitrală - vastă şi complexă, a impus iniţierea şi desfăşurarea unui curs universitar, la nivel de masterat, care să permită cunoaşterea adecvată a acestei instituţii speciale a dreptului.  

Cursul urmăreşte cunoaşterea şi aprofundarea domeniului prin determinarea soluţiei optime pentru rezolvarea diferendelor dintre comercianţi. Sunt decelate normele referitoare la soluţionarea litigiilor în materie comercială. Este accentuat rolul arbitrajului comercial, dispoziţiile specifice, competenţa materială a curţilor de arbitraj, procedura arbitrală desfăşurată în faţa tribunalului arbitral. Masteranzii vor putea înţelege importanţa sentinţei arbitrale (limitele modalităţilor de retractare, precum şi posibilitatea executării acesteia). Nu în ultimul rând îşi propune un orizont nou în privinţa rolului medierii în litigiile de natură comercială şi în privinţa investiţiilor străine.

Unităţile de conţinut sunt formulate astfel încât să stimuleze gândirea independentă a masteranzilor, să le creeze interesul pentru cunoaşterea problemelor juridice, să dezvolte preocuparea pentru studiul individual sistematic.

Ciclul de studii:                       masterat „Drept internaţional", anul I, semestrul 2
Tip de curs:                             opţional
Nr. de credite ECTS:               5 

În perspectiva integrării europene, ajustarea legislaţiei Republicii Moldova la standardele europene a devenit o necesitate imperioasă. Un domeniu de importanţă primordială în acest sens îl reprezintă dreptul contractelor. Contractul constituie instrumentul care asigură libera concurenţă şi care stimulează iniţiativa privată, fiind acea formă juridică care organizează schimbul de valori în societate. De asemenea, contractul este un instrument important prin care se realizează schimbul internaţional de bunuri, servicii şi cunoştinţe într-o lume pe cale de globalizare. Pentru Europa a devenit evident că contractul este condiţia fundamentală a constituirii pieţii interne în Uniunea Europeană.

Dreptul european al contractelor este o materie complexă, care studiază aspectele cele mai relevante privind contractele prin prisma prevederilor legislaţiei pertinente a Uniunii Europene.

Obiectivul cursului îl reprezintă cunoaşterea, înţelegerea, însuşirea, aprofundarea şi pregătirea în vederea aplicării informaţiilor dobândite în domeniul dreptului european al contractelor.

Ciclul de studii:                      masterat „Drept internaţional", anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

Dreptul internaţional economic este un domeniu al dreptului internaţional care reglementează raporturile economice internaţionale între state, organizaţii internaţionale şi actori privaţi (companii multinaţionale etc.). Caracteristic pentru dreptul internaţional economic este o considerare globală a interacţiunii dintre dreptul naţional şi internaţional, dintre normele de drept privat şi public:  raporturile economice internaţionale sunt reglementate de surse varii de drept, în special de acorduri internaţionale, cutuma şi uzanţe internaţionale, legi naţionale şi contracte. Dreptul internaţional economic este un domeniu dinamic, iar multe dintre normele şi principiile sale se găsesc la o etapă emergentă. Dreptul internaţional economic include, între altele, dreptul internaţional al comerţului cu bunuri şi servicii (OMC), dreptul instituţiilor financiare internaţionale (adică, dreptul internaţional financiar) (FMI, BIRD), dreptul internaţional investiţional, soluţionarea disputelor economice internaţionale (de ex. OMC, ICSID). De asemenea, el include materii precum ordinea economică internaţională, integrarea economică regională (de ex. UE) şi sancţiunile economice internaţionale.

Ciclul de studii:                      masterat „Drept internaţional", anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

Scopul disciplinei este de a determina categoriile de participanţi la ostilităţi, precum şi cercetarea statutului lor juridic. Sunt propuse şi dezvoltate mecanismele internaţionale, regionale şi naţionale de protecţie internaţională generală şi specială a victimelor ostilităţilor: bolnavi, răniţi, naufragiaţi, populaţie civilă, prizonieri de război, copii, femei, refugiaţi etc. Sunt analizate situaţiile particulare ale anumitor participanţi la ostilităţi, cum sunt: spioni, mercenari etc. Totodată, ţinând cont de evenimentele recente, se propun reflecţii asupra statutului juridic al noilor participanţi la ostilităţi: organizaţiile neguvernamentale umanitare, angajaţii companiilor militare private de securitate, membrii comisiilor de anchetă (Comisia de stabilire a faptelor, creată în baza Protocolului adiţional I din anul 1977), juriştii, judecătorii, jurnaliştii.

Ciclul de studii:                      masterat „Drepturile omului", anul II, semestrul 3
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

Dreptul afacerilor al Uniunii Europene reprezintă în prezent un corp important de principii, reguli şi norme, înscriindu-se printre ramurile cele mai diversificate ale dreptului, iar legăturile cu alte ramuri de drept sunt evidente. Astfel, este aproape imposibil ca dreptul comercial intern să nu facă trimitere la dreptul afacerilor al Uniunii Europene (UE), iar dreptul concurenţial naţional la dreptul concurenţial al UE.

Obiectivul cursului îl reprezintă cunoaşterea, înţelegerea, însuşirea, aprofundarea şi pregătirea în vederea aplicării informaţiilor dobândite în domeniul dreptului afacerilor al UE (Uniunea vamală, reglementările UE în domeniul vamal, exercitarea dreptului de stabilire şi de prestare a serviciilor, regulile aplicabile în domeniul concurenţei etc.); studiul şi aprofundarea celor patru libertăţi fundamentale: libera circulaţie a persoanelor, a mărfurilor, a serviciilor şi a capitalurilor, la care se adaugă orientarea profesională a cursanţilor pentru ca, la absolvire, să poată participa la concursurile organizate în vederea ocupării unor posturi în domeniu, la nivel naţional şi european.

Ciclul de studii:                      masterat „Drept internaţional", anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

Scopul disciplinei Dreptul comerţului internaţional şi drepturile omului este de a contribui la formarea unor competenţe profesionale ale viitorului jurist prin studierea şi cercetarea noţiunilor de bază ale acestei instituţii de drept, avându-se în vedere procesul de creare a normelor juridice în materie, precum şi acţiunea lor, fapt ce permite studierea problemelor principiale, îmbrăcate în forme juridice. 

Locul cursului Dreptul comerţului internaţional şi drepturile omului în procesul de pregătire profesională a masteranzilor rezidă din faptul că dreptul comerţului internaţional şi drepturile omului este parte componentă a studiilor de masterat şi în virtutea specificului său, prezintă conexiuni cu toate disciplinele juridice. Totodată, această disciplină juridică ocupă un loc important în procesul de pregătire profesională a masteranzilor Facultăţii de Drept, deoarece permite să fie însuşite cunoştinţe necesare atât în domeniul dreptului comerţului internaţional dar şi în domeniul drepturilor omului, fiind de fapt o disciplină de sinteză care permite examinarea aprofundată a acestor două domenii în interdependenţa şi evoluţia acestora. Disciplina respectivă va fi utilă datorită conţinutului complex al său, masteranzilor care îşi propun o carieră profesionistă atât în drepturile omului, cât şi în domeniul reglementării de stat a comerţului internaţional.

Ciclul de studii:                      masterat „Drepturile omului", anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

Dreptul internaţional şi Uniunii Europene al mediului consacră multiple reglementări şi aspecte internaţionale şi  regionale de protecţie a mediului. Din acest punct de vedere, obiectul de cercetare reprezintă nu numai cadrul legal internaţional reprezentat prin multiple convenţii, tratate şi acorduri, dar şi însăşi problemele de mediu la nivel regional şi global şi căile de soluţionare a acestora.

Tehnicitatea normelor sale, caracterul transfrontalier al problemelor ecologice, interesul comun al umanităţii prezente şi viitoare pentru conservarea mediului fac din reglementarea juridică  principalul mijloc de promovare a obiectivelor unui model sociecologic viabil.

Scopul disciplinei este de a contribui la formarea unor competenţe profesionale ale viitorilor jurişti prin studierea şi cercetarea noţiunilor legale ale obiectelor naturii, resurselor naturale, ariilor naturale protejate de stat, caracterizarea la general a politicilor de mediu în cadrul Dreptului internaţional şi Uniunii Europene al mediului, determinarea structurii  instituţiilor juridice abilitate  în domeniu, cunoaşterea regimului juridic al răspunderii internaţionale pentru daune ecologice.

Ciclul de studii:                      masterat „Drept internaţional", anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Dreptul internaţional public, oferă primele contacte cu un nou nivel superior în materie de raporturi juridice amplasate în plan extern, exemplificând posibilitatea existenţei lor fără o jurisdicţie autoritară. Necesitatea unui studiu complex şi profund al cursului respectiv este indispensabilă pentru calificarea juristului contemporan, specialistului în relaţii internaţionale şi drepturile omului.

Dreptul internaţional apără şi dezvoltă valori esenţiale pentru viaţa omenirii cum sunt pacea, securitatea internaţională sau progresul şi libertatea popoarelor şi ale omului. În condiţiile în care relaţiile internaţionale ale Republicii Moldova cunosc o amplă desfăşurare, însuşirea problemelor multiple, complexe şi nu rareori dificile pe care le comportă materia dreptului internaţional prezintă o importanţă de netăgăduit pentru toţi cei interesaţi în cunoaşterea acestei discipline.

Masterandul trebuie să asimileze toate cunoştinţele teoretice necesare pentru cunoaşterea tuturor conceptelor teoretice şi practice, ale specificului relaţiilor internaţionale, ale problematicilor ridicate de raportul stat - stat, stat - persoană juridică, stat - persoană fizică în contextul acestui domeniu specific al dreptului.

Astfel, cursul de drept internaţional public are drept scop final acumularea de cunoştinţe şi formularea de competenţe necesare pentru ca în activitatea sa profesională juristul, să poată satisface toate exigenţele necesare solicitărilor de la locul de muncă.

Ciclul de studii:                      masterat „Drepturile omului", anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

Cursul prezintă o iniţiere în domeniul drepturilor omului, în general, şi al Convenţiei europene a drepturilor omului (Convenţie), în special, pentru toţi justiţiabilii jurişti şi nejurişti. Disciplina presupune aspecte introductive elementare în materia Convenţiei, rolul şi locul pe care îl ocupă în ordinea juridică internaţională şi internă a statelor părţi, de natură să faciliteze comprehensiunea celor 2 componente principale: dreptul material şi dreptul procedural. Dreptul material răspunde preocupărilor legate de conţinutul şi întinderea juridică a drepturilor şi libertăţilor fundamentale incluse în Convenţie şi Protocoalele adiţionale, astfel cum au fost interpretate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) în jurisprudenţa sa constantă. Dreptul procedural familiarizează destinatarii cu procedura în faţa Curţii, modalitatea de sesizare a jurisdicţiei, întocmirea cererii individuale, admisibilitatea, adoptarea hotărârii, precum şi executarea acesteia de către statele părţi.

Ciclul de studii:                      masterat „Drepturile omului", anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              10 

Cursul oferă o introducere detaliată în materia dreptului Uniunii Europene. În cadrul cursului vor fi discutate teoriile integrării europene şi vor fi examinate structura constituţională şi instituţională a Uniunii Europene (UE). Vom dedica o atenţie substanţială divizării competenţelor între instituţiile UE şi între Uniune şi statele sale membre. Alte tematici includ dreptul material al UE cu privire la piaţă internă, relaţiile externe ale UE, evoluţia drepturilor fundamentale în UE, procesul de extindere a UE, crearea spaţiului de libertate, securitate şi justiţie, formarea Zonei Euro şi consecinţele crizei financiare din cadrul Uniunii Economice şi Monetare, dar şi relaţiile Republicii Moldova cu UE din perspectiva obţinerii statutului de stat asociat al UE.

Ciclul de studii:                      masterat „Drept internaţional", anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

Cursul răspunde preocupărilor particulare legate de modalitatea jurisdicţională de prevenire şi combatere a celor mai grave infracţiuni internaţionale. Care este rolul dreptului internaţional penal, principiile realizării răspunderii internaţionale penale, care sunt cele mai grave crime internaţionale pentru care s-a fundamentat necesitatea instituirii jurisdicţiilor internaţionale penale? Aceste răspunsuri facilitează comprehensiunea procesului de instituire a jurisdicţiei internaţionale ad-hoc, prin exemplul Tribunalelor Militare de la Nürnberg şi Tokio, Tribunalelor pentru fosta Iugoslavie şi pentru Ruanda, a practicii şi experienţei lor degajate. Cursul cuprinde activitatea jurisdicţiilor penale naţionale internaţionalizate astfel ca Tribunalul special pentru Sierra Leone, Tribunalul special irakian, Tribunalul kmerilor roşii, Tribunalul special pentru Liban, particularităţile jurisdicţiei internaţionale permanente, competenţa şi organizarea Curţii Internaţionale Penale (CIP), procedura în faţa CIP şi executarea pedepselor stabilite de CIP.

Ciclul de studii:                      masterat „Drept internaţional", anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

Metodele alternative de soluţionare a litigiilor (SAL) sunt metode moderne şi progresiste de soluţionare a litigiilor, o alternativă eficace la modalităţile judiciare statale de reglementare a disputelor. În statele occidentale, în special în Uniunea Europeană şi în Statele Unite ale Americii, aplicarea SAL a s-a popularizat extensiv în ultimele decenii, fiind o soluţie în vederea îmbunătăţirii actului justiţiei şi a creşterii nivelului de încredere a populaţiei în corectitudinea şi profesionalismul actorilor implicaţi în procesul de înfăptuire a justiţiei. Reglementarea extrajudiciară a disputelor reprezintă soluţii durabile şi implică cheltuieli financiare minime faţă de procedura judiciară, producând un impact pozitiv asupra sistemului judiciar, care este decongestionat, eficientizat şi concentrat asupra cauzelor de interes public.

Scopul disciplinei juridice Metode alternative de soluţionare a litigiilor este de a forma competenţele profesionale ale viitorului jurist în domeniul aplicării, utilizării şi dezvoltării metodelor alternative sistemului judecătoreşti, în corespundere cu principiile generale ale dreptului, prin studierea, cercetarea şi integrarea noţiunilor de bază ale dreptului. Obiectivul acestei discipline este de a instrui studenţii privind instituţiile juridice din sistemul SAL; specificul gestionării  metodelor SAL, a tehnicilor şi modalităţilor de organizare a acestora; a tipurilor de comunicare, facilitare, intermediere în cadrul reglementării diferitor categorii de conflicte; privind aplicarea integrată şi sui generis a formelor amiabile de soluţionare a litigiilor în cadrul procedurilor jurisdicţionale şi în exteriorul acestora.

Ciclul de studii:                      masterat „Drepturile omului", anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

Cursul urmăreşte îndeosebi familiarizarea masteranzilor cu principalele reglementări internaţionale, fie regionale sau universale, consacrate protecţiei drepturilor persoanelor aparţiând minorităţlor naţonale şi cu mecanismele de protecţe instituite în virtutea lor. O atenţie particulară va fi atrasă următoarelor instrumente: Declaraţia ONU privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, etnice, religioase şi lingvistice; Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale; şi Carta europeană a limbilor regionale şi minoritare. Cursul îşi propune, de asemenea, clarificarea raporturilor dintre statutul minorităţilor naţionale si aspectele legate de organizarea internă a statelor şi cel al autodeterminării popoarelor. Un spaţiu aparte în cadrul cursului este dedicat analizei cadrului normativ şi instituţional pentru protecţia minorităţilor naţionale din Republica Moldova. 

Ciclul de studii:                      masterat „Drepturile omului", anul II, semestrul 3
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              5 

Prezentul curs include următoarele aspecte principale: standardele internaţionale cu privire la egalitate şi nediscriminare - cadrul ONU, Consiliul Europei şi Uniunea Europeană; conceptele principale: criterii protejate, discriminarea directă, discriminarea indirectă, discriminarea prin asociere; segregare; hărţuire; măsuri afirmative, adaptare rezonabilă, cerinţe ocupaţionale determinante; infracţiuni motivate de ură; domeniile în care este prevăzută interzicerea discriminării: munca, sănătate, educaţie, locuire, acces la servicii; aspectele procedurale specifice examinării cauzelor cu privire la discriminare: probatoriul specific şi sarcina probaţiunii; cadrul legal naţional şi mecanismele de prevenire şi combatere a discriminării în Republica Moldova.

Necesitatea cursului este determinată în primul rând de adoptarea Legii nr. 121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalităţii. Legea respectivă a fost precedată de dezbateri la nivelul societăţii şi în cadrul comunităţii juridice, care au demonstrat lipsa în mare parte a cunoştinţelor speciale cu privire la prevenirea şi combaterea discriminării, chiar dacă Republica Moldova este parte a celor mai importante tratate internaţionale în domeniu. Până în anul 2012 în cadrul Facultăţii de Drept nu a existat un curs special dedicat anti-discriminării. Cursul respectiv va contribui la pregătirea unui cadru de jurişti ce vor înţelege conceptele principale ce ţin de anti-discriminare şi vor fi pregătiţi să aplice corect standardele internaţionale şi naţionale în domeniu.

Ciclul de studii:                      masterat „Drepturile omului", anul I, semestrul 3
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

Disciplina presupune un studiu avansat în domeniul Convenţiei europene a drepturilor omului (Convenţia) şi aplicării jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului (Curte). Cursul include aspectele teoretico-practice de definire şi identificare a obligaţiilor pozitive şi negative ale statelor părţi la Convenţie, a marjei de apreciere a statelor, a principiului subsidiarităţii mecanismului de control stabilit în Convenţie, a principiului proporţionalităţii imixtiunilor autorizate în exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale conţinute în Convenţie şi Protocoalele adiţionale, referitoare la modalitatea în care Curtea face trimitere punctuală la dreptul intern al statelor părţi la Convenţie şi dimpotrivă situaţiile când jurisdicţia degajează noţiuni autonome opozabile statelor părţi. Finalitatea cursului denotă întinderea competenţei contencioase a Curţii la examinarea cererilor individuale cu care este sesizată şi acquis-ul jurisprudenţial pe care îl emană în consecinţă.

Ciclul de studii:                      masterat „Drept internaţional", anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

În legătură cu litigiile privind un raport juridic cu element de extraneitate, prima problemă care poate apărea este aceea de a şti care este instanţa competentă în judecarea acestui litigiu - instanţa Republicii Moldova sau instanţa altei ţări. Având în vedere că problemele pe care le ridică raporturile juridice cu element de extraneitate apar, în general, cu ocazia litigiilor, soluţionarea conflictelor de jurisdicţii prezintă o importanţă deosebită. Importanţa soluţionării conflictelor de jurisdicţii constă în faptul, că anterior soluţionării fondului litigiilor de drept internaţional privat, instanţele trebuie să stabilească competenţa jurisdicţională în dreptul internaţional privat.

Finalitatea cursului presupune aptitudinile de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice referitoare la normele de drept procesual civil, soluţionarea corectă a situaţiilor conflictuale ţinând cont atât de legea materială, cât şi de cea procesuală, manifestarea atitudinilor personale  faţă de diverse fenomene sociale.

Din această perspectivă studiul disciplinei este orientat spre familiarizarea cu modificările şi completările care s-au produs în legislaţia procesual civilă a Republicii Moldova, prezentarea practicii judiciare, inclusiv a Curţii Europene a Drepturilor Omului pentru a fortifica cunoştinţele asimilate, cultivarea spiritului de respect pentru lege şi pentru justiţiabili.

Ciclul de studii:                      masterat „Drept internaţional", anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              5 

Cursul Teoria şi practica negocierilor are ca obiectiv instruirea în domeniul procesului de negociere atât pe calea însuşirii cunoştinţelor teoretice, cât şi prin experimentări practice în scopul posedării şi deţinerii artei de a negocia.

Negocierile sunt contactele între reprezentanţii părţilor interesate cu scopul schimbului de păreri, rezolvarea problemelor de interes comun, reglementarea divergenţelor, dezvoltarea colaborării în diferite domenii, a adoptării şi încheierii tratatelor sau tranzacţiilor comerciale.

În condiţiile actuale creşte rolul negocierilor ca formă a activităţii diplomatice. Pe calea negocierilor se cere să fie găsită rezolvarea problemelor globale în domeniul dezarmării, protecţiei mediului ambiant, soluţionării conflictelor existente şi preîntâmpinării noilor conflicte.

În prezent negocierile sunt considerate o problemă ştiinţifică şi politică de deosebită importanţă, procesul de negociere este recunoscut ca o nouă direcţie de cercetare ştiinţifică, care cuprinde negocierile în cele mai diverse domenii ale comunicării umane. Studierea negocierilor are un caracter complex. Se studiază mai multe aspecte ale negocierilor: istorico-descriptiv, sociologic, psihologic, empiric, tehnologic ş.a.

Ciclul de studii:                      masterat „Drept internaţional", anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              5 

Apariţia în secolul XX a organizaţiilor internaţionale a constituit un pas important în direcţia democratizării vieţii internaţionale, a influenţat sensibil conţinutul politicii internaţionale. Astăzi organizaţiile internaţionale reprezintă o importantă componentă a relaţiilor mondiale, fiind chemate să reglementeze dezvoltarea înţelegerii, colaborării între state, asigurarea păcii şi securităţii internaţionale.

Cunoaşterea principiilor de organizare şi activitate a organizaţiilor internaţionale, precum şi particularităţile ce decurg din calitatea de membru a Republicii Moldova în cadrul organizaţiilor internaţionale constituie scopul acestui curs.

Cursul poate fi împărţit orientativ în două părţi: Partea generală - care cuprinde noţiuni de  bază despre organizaţiile internaţionale, şi anume: istoricul apariţiei, noţiunea şi clasificarea organizaţiilor internaţionale, noţiunea dreptului organizaţiilor internaţionale, argumente în favoarea autonomiei acestei subramuri a dreptului internaţional public, sursele şi principiile ce guvernează subramura dată. Partea specială - va cuprinde nemijlocit studierea organizaţiilor internaţionale cu caracter de universalitate şi organizaţiilor internaţionale regionale în parte, şi anume: ONU, NATO, CoE, UE, AELS, OSA, OUA, LA, CSI etc.

Ciclul de studii:                      masterat „Drept internaţional", anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

Cursul Uniunea Europeană şi drepturile omului, necesitând cunoştinţe de bază anterioare în ceea ce priveşte dreptul Uniunii Europene (UE), are drept scop asigurarea unei înţelegeri şi însuşiri profunde a sistemului de protecţie a drepturilor fundamentale în cadrul UE, cât şi a relaţiei dintre acesta şi sistemele - naţional, cel instituit de Convenţia europeană a drepturilor omului şi sistemul internaţional de protecţie a drepturilor omului. Cursul tratează evoluţia protecţiei drepturilor fundamentale în cadrul UE prin prisma jurisprudenţei, măsurilor politice şi prevederilor Tratatelor, focalizându-se, în special, pe Carta drepturilor fundamentale a UE. Cursul abordează nu doar substanţa şi scopul drepturilor fundamentale ale UE, dar şi mecanismul de implementare a acestora. Deşi cursul este concentrat asupra legislaţiei UE, acesta  face referinţă şi la raportul dintre Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi instanţele naţionale ale statelor membre. Cursul asigură accesul la un larg şir de metode de studiu şi tehnici juridice, precum speţe, expuneri de caz, dezbateri, procese simulate, scrierea de eseuri etc. În acelaşi timp, cursul urmăreşte dezvoltarea capacităţilor analitice şi practice ale masteranzilor, în contextul materiei drepturilor fundamentale ale UE.

Ciclul de studii:                      masterat „Drepturile omului", anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5