M. Kogălniceau 67
drept@usm.md

Cursuri

Facultatea de Drept

Licență
_

Calificarea infracţiunilor

Un rol important în procesul de adaptare a mijloacelor de apărare socială în raport cu modificarea şi evoluţia relaţiilor sociale îl joacă şi teoria calificării infracţiunilor. Calificarea infracţiunilor constituie fundamentul pentru stabilirea pedepsei, liberarea de răspundere şi pedeapsă penală, aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical şi educativ, reprezentând baza aplicării legii penale în practica judiciară. Menirea cursului constă în familiarizarea studenţilor cu instituţiile de bază ale calificării infracţiunilor, baza juridică a calificării în procesul calificării infracţiunilor, calificarea unor forme speciale  ale activităţii infracţionale, calificarea pluralităţii de infracţiuni, precum şi concurenţa normelor penale în procesul calificării infracţiunilor. În formarea specialiştilor în domeniul jurisprudenţei, Calificarea infracţiunilor ocupă un loc determinant, reieşind din faptul  că viitorul specialist capătă abilităţi în vederea analizei, interpretării şi aplicării corecte a normelor de drept penal. 

Ciclul de studii:                      licenţă, anul III, semestrul 5
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              4

Criminologia

Cursul propus este unul de proporţii în învăţământul juridic din Republica Moldova. Scopul său este de a iniţia studenţii în studiul ştiinţific al criminalităţii şi al profilaxiei acesteia prin prisma reacţiei sociale la fenomenul infracţional, fiind accesibil atât celor ce vin în contact pentru prima dată cu ştiinţa criminologică, cât şi specialiştilor în materie. Astfel, cursul Criminologia abordează atât aspectele tradiţionale unei discipline de studiu – definiţii, concepte, clasificări, obiect de studiu, metode şi tehnici de cercetare şi teorii ce explică din perspectivă biologică, psihologică sau sociologică comportamentul infracţional, cât şi – evoluţia principiilor de drept şi a pedepsei, principalele categorii de infracţionalitate – criminalitatea feminină, infracţiunile legate de traficul şi consumul de droguri, criminalitatea organizată, victimologia, prevenirea comportamentului infracţional, instituţii şi strategii actuale de luptă împotriva criminalităţii.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul  IV, semestrul 7
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              4 

Delincvenţa juvenilă

Cursul îşi propune familiarizarea studenţilor cu conceptele ce vizează delincvenţa juvenilă, personalitatea minorului delincvent şi nu în ultimul rând a minorului – victimă a infracţiunii. Unităţile didactice sînt expuse în consecutivitatea şi evoluţia fenomenului delincvent prin prisma teoriilor şi modelelor explicative ale delincvenţei juvenile, stabilind traseul de la cauzele şi factorii delincvenţei juvenile până la politicile de prevenire a acesteia. Deoarece delincvenţei juvenile i se acordă importanţă atît în plan naţional, cât şi internaţional, cursul de faţă îşi propune să reflecte şi reglementările în domeniu atât din sistemul de drept autohton, cât şi cel elaborat de către organismele internaţionale (Organizaţia Naţiunilor Unite, Consiliul Europei). Cadrul delincvenţei juvenile include aspecte de ordin juridic, sociologic, criminologic, psihologic, pedagogic etc.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul II, semestrul 4
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              4

Drept execuţional penal

Cursul studiază normele juridice execuţional-penale ce reglementează modul de executare a pedepselor penale, măsurilor preventive şi a măsurilor de siguranţă, precum şi modul şi condiţiile de aplicare faţă de condamnaţi a mijloacelor de corijare, condiţiile de liberare de la executarea pedepsei şi acordarea ajutorului persoanelor eliberate din locurile de detenţie. Disciplina tratează aceste aspecte atât prin prisma legislaţiei naţionale, cât şi prin vizorul normelor şi regulilor internaţionale în domeniul execuţional-penal. O atenţie deosebită în cadrul Dreptului execuţional penal se acordă executării pedepselor neprivative de libertate, reliefându-se importanţa aplicării acestora şi trăsăturile specifice executării pedepselor neprivative de libertate. Scopul cursului vizează familiarizarea studenţilor cu materia  dreptului execuţional-penal şi crearea abilităţilor studenţilor de estimare  a eficienţei normelor execuţional-penale în raport cu aplicabilitatea lor practică, de determinare a perspectivelor dezvoltării dreptului execuţional-penal în rezultatul schimbării politicii statului în domeniul luptei cu criminalitatea, de apreciere a  rolului organelor şi instituţiilor de executare a pedepselor, măsurilor de siguranţă şi măsurilor preventive în implementarea noilor instituţii de drept execuţional-penal.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul  IV, semestrul 7
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              4

Drept penal (partea generală)

Cursul universitar de Drept penal (partea generală) este consacrat studiului amplu al normelor juridice penale cu caracter declarativ şi determinativ ce alcătuiesc Partea Generală a Codului penal în scopul aplicării lor corecte în practica judiciară.Acest curs  universitar presupune o echilibrare a planurilor şi programelor de învăţământ, obţinerea unor rezultate adecvate cerinţelor zilei de azi şi tendinţelor dezvoltării social-econo­mice.

Disciplina Drept penal (partea generală) se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaştere, aplicare, integrare. Nivelul cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor teoretice, formarea bazei conceptuale în domeniul Dreptului penal (partea generală). Aplicarea presupune formarea abi­lităţilor tipice disciplinei Drept penal (partea generală), dezvoltarea capacităţilor. Integrarea presupune formarea capacităţii de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în situaţii atipice, solu­ţionarea situaţiilor de problemă, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, manifestarea atitudinilor personale faţă de diverse activităţi. Nivelul comportamental de integrare constituie finalitatea procesului de învăţământ la disciplina Drept penal (partea generală), formată prin realizarea obiectivelor de cunoaştere şi aplicare.

Obţinând cunoştinţe teoretice, studenţii şi masteranzii în acelaşi timp sunt instruiţi referitor la aplicarea lor practică prin analiza legii penale şi sinteza practicii judiciare naţionale şi internaţionale. Concomitent cursul universitar Drept penal (partea generală) are drept scop integrarea cunoştinţelor teoretico-practice în rezolvarea situaţiilor de problemă, studiilor de caz, perfecţionării legii penale.

 Organizarea temelor în cadrul cursului: Introducere în studiul dreptului penal; Evoluţia dreptului penal în Moldova; Legea penală; Infracţiunea; Raportul juridic penal; Componenţa infracţiunii; Obiectul infracţiunii; Latura obiectivă a infracţiunii; Subiectul infracţiunii; Latura subiectivă a infracţiunii; Formele infracţiunii intenţionate; Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni; Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei; Participaţia; Răspunderea penală; Liberarea de răspundere penală; Pedeapsa penală; Individualizarea pedepsei penale; Liberarea de pedeapsă penală; Măsurile de siguranţă; Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării; Calificarea infracţiunii.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul II, semestrele 3- 4;
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              10

Drept penal (partea specială)

Scopul cursului rezidă în familia­ri­zarea formabililor cu importanţa şi valorile promovate de partea specială a ştiinţei drep­tului penal, în stimularea gândirii juridico-penale a formabilului, în familiarizarea cu modificările şi completările operate în partea specială a legii penale, în pre­zentarea practicii judiciare relevante în sensul unei bune asimilări a doctrinei penale, precum şi în cultivarea abilităţilor practice la soluţionarea problemelor ce ţin de încadrarea juridică a unei infracţiuni.

Organizarea temelor în cadrul cursului: infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, infracţiuni de război; infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei; infracţiuni contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei; infracţiuni privind viaţa sexuală; infracţiuni contra drepturilor politice, de muncă şi altor drepturi constituţionale ale cetăţenilor; infracţiuni contra patrimoniului; infracţiuni contra familiei şi minorilor; infracţiuni contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale; infracţiuni ecologice; infracţiuni economice; infracţiuni informatice şi infracţiuni în domeniul telecomunicaţiilor; infracţiuni în domeniul transportului; infracţiuni contra securităţii publice şi a ordinii publice; infracţiuni contra justiţiei; infracţiuni contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică; infracţiuni de corupţie în sectorul privat; infracţiuni contra autorităţilor publice şi a securităţii de stat; infracţiuni militare.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul III, semestrele 5-6
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              10 

MĂSURI DE SIGURANȚĂ ÎN DREPTUL PENAL

Combaterea eficientă a fenomenului infracțional nu
poate să aibă loc în exclusivitatea prin intermediul
pedepselor penale. Totodată, chiar și aplicarea unei
pedepse penale ar putea fi insuficientă pentru înlăturarea
consecințelor sau stării de pericol generată de comiterea
unei infracțiuni. În aceste condiții, a fost relevată
necesitatea introducerii între mijloacele de represiune
penală a unor măsuri, în principiu postdelictuale, care să
permită combaterea criminalităţii şi după executarea
pedepsei, sau chiar şi în lipsa aplicării unei pedepse.
Aceste ,,măsuri de siguranță” au un caracter preventiv și,
în același timp, coercitiv. Ele sunt destinate pentru a
preîntâmpina comiterea unor fapte prevăzute de legea
penală, fie de către cel împotriva căruia se iau, fie de
către alte persoane, pentru înlăturarea stărilor de pericol
care le-au generat.
Principalele obiective ale cursului:

Analiză amplă a măsurilor de siguranță din Codul
penal al RM, și anume a:
Combaterea eficientă a fenomenului infracțional nu
poate să aibă loc în exclusivitatea prin intermediul
pedepselor penale. Totodată, chiar și aplicarea unei
pedepse penale ar putea fi insuficientă pentru înlăturarea
consecințelor sau stării de pericol generată de comiterea
unei infracțiuni. În aceste condiții, a fost relevată
necesitatea introducerii între mijloacele de represiune
penală a unor măsuri, în principiu postdelictuale, care să
permită combaterea criminalităţii şi după executarea
pedepsei, sau chiar şi în lipsa aplicării unei pedepse.
Aceste ,,măsuri de siguranță” au un caracter preventiv și,
în același timp, coercitiv. Ele sunt destinate pentru a
preîntâmpina comiterea unor fapte prevăzute de legea
penală, fie de către cel împotriva căruia se iau, fie de
către alte persoane, pentru înlăturarea stărilor de pericol
care le-au generat.
Principalele obiective ale cursului:
Disciplina
MĂSURI DE SIGURANȚĂ
ÎN DREPTUL PENAL
– măsurilor de constrângere cu caracter medical;
– măsurilor de constrângere cu caracter educativ;
– expulzarea;
– confiscarea specială;
– confiscarea extinsă

 

Măsurile de siguranță din Codul penal implică ingerințe în drepturile garantate de
Constituție. De exemplu, confiscarea interferează cu dreptul de proprietate, expulzarea
poate implica o ingerință în dreptul la familie etc. Totuși, existența unor ingerințe în
drepturile fundamentale ale persoanei nu presupune în mod automat încălcarea
dreptului/drepturilor în discuție. Așa stând lucrurile, în cadrul cursului se va pune în
discuție proporționalitatea aplicării acestor măsuri în cauze particulare, invitând la un
exercițiu de punere în balanță a intereselor concurente.
Totodată, cursul invită studenții să propună Parlamentului de lege ferenda instituirea
unor noi măsuri apte să prevină sau să combată cât mai eficient fenomenul
infracționalității

Masterat
90 credite

Categorii (tipuri) de infracţiuni în dreptul penal comparat

Cursul este destinat pentru a fa­miliariza masteranzii cu conceptele şi terminologia asociată anumitor fapte infracţionale în diferite sisteme de drept. Cunoaşterea drep­tului penal al altor state constituie o primă şi indispensabilă etapă în studierea obiectului, metodologiei şi a sarcinilor disciplinei Categorii (tipuri) de infracţiuni în dreptul penal comparat 

Totodată, cursul Categorii (tipuri) de infracţiuni în dreptul penal comparat comportă un caracter informativ privind situaţia şi tendinţele contemporane ale prevederilor normative din statele străine cu referire la varietăţi de exprimare a faptelor infracţionale, acestea influenţând nemijlocit dezvol­tarea sistemului de drept al Republicii Moldova, în special cel аl drep­tului penal.

Cunoaşterea şi fortificarea competenţelor profesionale facilitează înţelegerea conceptelor domeniului şi aplicarea lor adecvată în cerce­tarea unor deosebite probleme care îşi găsesc reflectare în abilităţi de analiză comparativă а unor modalităţi de fapte infracţionale prescrise în legislaţia penală a Republicii Moldova şi а altor state. Sarcinile cursului sunt direcţionate spre a evita erorile ce se comit la compararea unor modalităţi de fapte infracţionale asemănătoare, totodată ţinându-se cont de specificul şi tradiţiile unui sau altui sistem de drept, şi mai ales de cel al prevederilor legale.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (90 credite), anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Criminologie teoretică şi aplicativă

La nivel de masterat cursul Criminologie teoretică şi aplicativă oferă studii şi cercetări în domeniul concepţiilor şi teoriilor clasice ale criminalităţii, teoriilor criminologice contemporane de orientare bioantropologică, psihologică-psihiatrică şi sociologică. Nu în ultimul rând, sunt fundamentate mai multe concepţii filosofice, morale, politice şi religioase din diverse sisteme penale şi sociale de sancţionare, tratamente de resocializare a delincvenţilor, având ca finalitate realizarea protecţiei sociale, prevenirea comiterii de noi infracţiuni, reintegrarea şi reabilitarea socială şi morală a persoanelor condamnate. În paralel, sunt cercetate istoricul, scopul, sarcinile, conceptele etc. victimologiei, accentul fiind pus pe vinovăţia victimei, ca una din verigile sistemului cauzal al infracţiunii. În finalul cursului se propun instituţiile şi strategiile actuale de luptă împotriva criminalităţii, anume ONU cu direcţiile sale prioritare în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii, institutele regionale şi interregionale de criminologie, care organizează şi desfăşoară congrese specializate ale ONU privind prevenirea crimei şi tratamentul delincvenţilor. Un rol deosebit este atribuit preocupărilor criminologice în cadrul Consiliului Europei şi organismelor neguvernamentale, inclusiv a celor care şi-au adus contribuţii importante în lupta împotriva criminalităţii şi care activează cu succes în Republica Moldova.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (90 credite), anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Drept penal internaţional

Disciplina se axează pe stabilirea locului Dreptului penal internaţional în sistemul de drept, raportul Dreptului penal internaţional cu alte ramuri de drept, în particular cu Dreptul internaţional public şi Dreptul penal (naţional). Obiectul de studiu vizează crimele internaţionale – genocidul, crimele contra păcii, crimele de război, crimele contra umanităţii, alte crime cu caracter internaţional, precum şi chestiuni ce ţin de specificul răspunderii în Dreptul penal internaţional. Este supusă examinării problematica subiectului infracţiunilor internaţionale, afirmarea treptată a individului în calitate de subiect al acestui domeniu de drept internaţional.      Disciplina de asemenea este consacrată studierii chestiunilor ce ţin de domeniul justiţiei penale internaţionale, şi în particular: instituirea şi activitatea tribunalelor penale internaţionale ad hoc, specificul tribunalelor penale hibride, a comisiilor de conciliere, apariţia şi activitatea Curţii penale internaţionale, coraportul şi relaţia dintre instanţele justiţiei penale internaţionale şi cele naţionale etc.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (90 credite), anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

Drept penal militar

Cursul de faţă îşi propune scopul principal, care este analiza şi interpretarea esenţei şi conţinutului normativ al infracţiunilor militare prin prisma reglementărilor internaţionale şi naţionale în această materie, punându-se un accent deosebit pe posibilităţile şi necesităţile de incriminare şi dezincriminare a unor infracţiuni militare, pe posibilităţile şi realităţile de penalizare şi depenalizare a unor asemenea fapte. Sarcinile concrete ale acestui curs sunt: a evalua şi elucida esenţa dreptului militar, în special, a dreptului penal militar; a defini infracţiunea militară şi a caracteriza semnelor definitorii şi esenţiale ale acestei instituţii prin prisma legislaţiei şi doctrinei penale a Republicii Moldova, precum şi a unor ţări străine; a interpreta sistemul actual al infracţiunilor militare şi a propune o nouă sistematizare în această ipoteză;  a descrie cauzele care înlătură caracterul penal al faptei în contextul infracţiunilor militare; a analiza complex şi minuţios conţinutul constitutiv al infracţiunilor militare prin intermediul elementelor constitutive, analiză realizată pe baza legislaţiei naţionale, internaţionale şi a unor ţări străine;  a interpreta sub mai multe aspecte formele de manifestare a răspunderii juridice a militarilor, inclusiv sub aspect disciplinar; a interpreta esenţa justiţiei militare în aspect istoric şi sistematic; a desfăşura anumite studii sub aspect criminologic în materia infracţiunilor militare, în special cauzele şi condiţiile criminalităţii violente între militari.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (90 credite), anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Infracţiuni care aduc atingere activităţii de serviciu

Disciplina presupune o continuitate a materiei studiate în Ciclul I – Licenţă, centrată pe formarea unui specialist care să facă faţă exigenţelor înaintate în domeniul de specializare Drept penal şi schimbărilor socio-educaţionale operate în cadrul lui. Obiectul de studiu al disciplinei vizează infracţiunile de corupţie (art.324-326 CP RM), infracţiunile care aduc atingere activităţii de serviciu în sectorul public, dar care nu sunt legate nemijlocit de corupţie (art.327-329, 3301 şi 332 CP RM), infracţiunile de mituire (art.333 şi 334 CP RM) şi infracţiunile care aduc atingere activităţii de serviciu în sectorul privat, dar care nu sunt legate nemijlocit de mituire (art.335 şi 3351 CP RM). Disciplina îşi propune ca finalitate: familiarizarea masterandului cu remanierile legislative în materie de infracţiuni care aduc atingere activităţii de serviciu, dar şi perceperea efectelor produse de fluctuaţia legislativă operate prin Legea nr.245 din 02.12.2011, Legea nr.78 din 12.04.2012 şi Legea nr.38 din 21.03.2013; valorificarea reală a stării actuale a practicii de urmărire penală şi a practicii judiciare privind răspunderea penală pentru infracţiunile care aduc atingere activităţii de serviciu; etalarea deficienţelor tehnico-legislative de care suferă cadrul incriminator în materia infracţiunilor care aduc atingere activităţii de serviciu şi elaborarea unor soluţii de ameliorare a calităţii legii penale.

Ciclul de studii:               master profesional (90 credite), anul I, semestrul 1

Tip de curs:                 fundamental opţional

Nr. de credite ECTS:     5

Infracţiuni economice

Scopul cursului constă în formarea competenţelor profesionale necesare integrării în câmpul muncii, în familia­ri­zarea formabililor cu importanţa şi valorile promovate de partea specială a ştiinţei drep­tului penal în vederea cunoaşterii naturii juridice a infracţiunilor economice, în autoinstruirea şi stimularea utilizării depline a potenţialului intelectual al formabilului în scopul cunoaşterii particularităţilor calificării infracţiunilor economice, în aducerea unei reale contribuţii la formarea abilităţilor practice ale juriştilor, în sensul aplicării corecte a normelor Capitolului X al Părţii Speciale a Codului penal. Organizarea temelor în cadrul cursului: Infracţiuni legate de circulaţia semnelor băneşti, titlurilor de valoare, cardurilor sau altor instrumente de plată false; Infracţiuni legate de activitatea de creditare sau de activitatea de împrumut; Infracţiuni săvârşite în sfera activităţii de întreprinzător; Infracţiuni săvârşite în sfera distribuirii bunurilor; Infracţiuni fiscale; Infracţiuni săvârşite pe piaţa de capital; Infracţiuni săvârşite în sfera concurenţei; Infracţiuni săvârşite în sfera consumului de bunuri, servicii şi lucrări; Infracţiuni săvârşite în sfera activităţii economice externe; Infracţiuni legate de insolvabilitate; Infracţiuni săvârşite în sfera exploatării fondului de locuinţe.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (90 credite), anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              5

Infracţiuni săvârşite în sfera activităţii medicale

Obiectul de studiu al disciplinei vizează infracţiunile săvârşite de lucrătorii medicali în sfera activităţii lor profesionale, făcând parte dintr-un domeniul mai vast al malpraxisului medical, bazele de calificare a malraxisului medical, precum şi cauze care exclud caracterul penal al malpraxisului medical. Disciplina îşi propune ca finalitate: familiarizarea masterandului cu remanierile legislative în materia infracţinilor săvârşite în sfera activităţii medicale; aprecierea reală a situaţiei actuale existente în domeniul contracarării şi combaterii malpraxisului medical; evidenţierea deficienţelor tehnico-legislative de care suferă cadrul incriminator în materia malpraxisului medical, precum şi elaborarea unor soluţii de nivel doctrinar, legislativ şi aplicativ.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (90 credite), anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              5

Respectarea drepturilor omului în dreptul penal

Conform Constituţiei Republicii Moldova, Convenţia europeană a drepturilor omului (în continuare „Convenţia”) constituie o parte integrantă a sistemului legal intern şi respectiv, urmează a fi aplicată direct ca orice altă lege a Republicii Moldova cu deosebirea că Convenţia are prioritate faţă de restul legilor interne care îi contravin.

La examinarea relevanţei Convenţiei pentru justiţia penală trebuie să se ţină cont că drepturile şi libertăţile pe care le garantează stabilesc de asemenea limite fundamentale asupra câmpului de aplicare a dreptului penal. Deopotrivă cu multe alte prevederi ale Convenţiei, conceptelor de „penal” şi „crimă” li se atribuie o semnificaţie autonomă de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO). În acest context, drepturile omului şi respectarea lor la aplicarea legii penale devin pilonul justiţiei penale. De aceea, cunoaşterea de către masteranzi a jurisprudenţei CtEDO, interpretarea Convenţiei va contribui la formarea unor specialişti de înaltă calificare pentru organelle de jurisdicţie penală.

Cursul Respectarea drepturilor omului în dreptul penal prevede o studiere profundă a principiilor directorii de aplicare a Convenţiei de către CtEDO, a drepturilor garantate de Convenţie şi asigurarea respectării lor de către autoritățile statului în dreptul penal naţional.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (90 credite), anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Retorica juridică

În registrul disciplinelor academice Retorica juridică face parte fie din vastul domeniu al știinţelor juridice teoretice, fie din cadrul celor aplicative, fie datorită utilizării termenului judiciar, procedurilor judiciare. Studiul Retoricii juridice are menirea de a extinde cunoştinţele empirico-teoretice ale masteranzilor asupra unor elemente esenţiale ale valorii de discurs a comunicării juridice, cât şi să îmbunătăţească propriul comportament comunicaţional profesional. Masteranzii care au audiat cursul în cauză  vor fi capabili să aplice teoriile  retorice în cadrul diverselor tipuri de activităţi pentru a obţine performanţe la nivelul propriului comportament comunicaţional, în determinarea sensului mesajelor altor subiecţi, atât la nivel interpersonal cât şi profesional. Conţinutul cursului, interdisciplinar în esenţă, este construit pe de o parte din studiul experienţei retorice, pe de altă parte din aplicarea cadrului teoretic la diverse nivele şi forme de comunicare juridică. 

Ciclul de studii:                      masterat profesional (90 credite), anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Victimologie

Cursul Victimologie se constituie drept generalizare a cunoştinţelor acumulate în cadrul studiilor la Ciclul I, la disciplinile cu caracter social şi de drept – Psihologie juridică, Delincvenţă juvenilă, Criminologie, Drept penal, Drept procesual penal, Drept execuţional penal. Masteranzilor li se propune să se familiarizeze cu сonceptele operaţionale ce ţin de personalitatea victimei infracţiunii, rolul acesteia în declanşarea mecanismului atentatului infracţional, tratamentul penal şi procesual-penal, clasificări şi tipologii victimale, urmărind scopul final de elaborare a unei politici eficiente de prevenire şi profilaxie a victimizării. Unităţile didactice de conţinut reflectă consecutivitatea analizei statutului victimei infracţiunii prin prisma prevederilor legislaţiei în vigoare şi a modelelor teoretice de explicare a cauzalităţii victimale. Totodată, obiectul de studiu al disciplinei cuprinde expunerea detaliată a factorilor de risc victimal, a formelor concrete de victimizare, a micromediilor favorizante. Astfel, este pusă în evidenţă problematica violenţei în familie, violenţei în mediul şcolar, suicidului, autovictimizării, finalitatea ţinând de asigurarea protecţiei, reintegrării sociale şi repararea prejudiciului cauzat victimelor infracţiunilor.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (90 credite), anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

Masterat
120 credite

Calificarea infracţiunilor

Un rol important în procesul de adaptare a mijloacelor de apărare socială în raport cu modificarea şi evoluţia relaţiilor sociale îl joacă şi teoria calificării infracţiunilor. Calificarea infracţiunilor constituie fundamentul pentru stabilirea pedepsei, liberarea de răspundere şi pedeapsă penală, aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical şi educativ, reprezentând baza aplicării legii penale în practica judiciară. Menirea cursului consistă în familiarizarea formabililor cu instituţiile de bază ale calificării infracţiunilor, baza juridică a calificării în procesul calificării infracţiunilor, calificarea unor forme speciale  ale activităţii infracţionale, calificarea pluralităţii de infracţiuni, precum şi concurenţa normelor penale în procesul calificării infracţiunilor. În formarea specialiştilor în domeniul jurisprudenţei, Calificarea infracţiunilor ocupă un loc determinant, reieşind din faptul  că viitorul specialist capătă abilităţi în vederea analizei, interpretării şi aplicării corecte a normelor de drept penal. 

Ciclul de studii:                      masterat profesional (120 credite), anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Criminologia

Cursul propus este unul de proporţii în învăţământul juridic din Republica Moldova. Scopul său este de a iniţia masteranzii în studiul ştiinţific al criminalităţii şi al profilaxiei acesteia prin prisma reacţiei sociale la fenomenul infracţional, fiind accesibil atât celor ce vin în contact pentru prima dată cu ştiinţa criminologică, cât şi specialiştilor în materie. Astfel, cursul Criminologia abordează atât aspectele tradiţionale unei discipline de studiu – definiţii, concepte, clasificări, obiect de studiu, metode şi tehnici de cercetare şi teorii ce explică din perspectivă biologică, psihologică sau sociologică comportamentul infracţional, cât şi – evoluţia principiilor de drept şi a pedepsei, principalele categorii de infracţionalitate – criminalitatea feminină, infracţiunile legate de traficul şi consumul de droguri, criminalitatea organizată, victimologia, prevenirea comportamentului infracţional, instituţii şi strategii actuale de luptă împotriva criminalităţii.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (120 credite), anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

Delincvența juvenilă

Cursul îşi propune familiarizarea masteranzilor cu conceptele ce vizează delincvenţa juvenilă, personalitatea minorului delincvent şi nu în ultimul rînd a minorului – victimă a infracţiunii. Unităţile didactice sînt expuse în consecutivitatea şi evoluţia fenomenului delincvent prin prisma teoriilor şi modelelor explicative ale delincvenţei juvenile, stabilind traseul de la cauzele şi factorii delincvenţei juvenile pînă la politicile de prevenire a acesteia. Deoarece delincvenţei juvenile i se acordă importanţă atît în plan naţional, cît şi internaţional, cursul de faţă îşi propune să reflecte şi reglementările în domeniu atît din sistemul de drept autohton, cît şi cel elaborat de către organismele internaţionale (Organizaţia Naţiunilor Unite, Consiliul Europei). Cadrul delincvenţei juvenile include aspecte de ordin juridic, sociologic, criminologic, psihologic, pedagogic etc.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (120 credite), anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              5 

Drept de procedură penală

Cursul Drept de procedură penală contribuie la formarea specialistului în domeniul înfăptuirii justiţiei penale. Obiectul de reglementare juridică a Dreptului de procedură penală îl constituie procesul penal, adică  activitatea organelor de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti cu participarea părţilor în proces şi a altor persoane, desfăşurată în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. Cu această ocazie sunt studiate: Principiile procesului penal; Instanţele judecătoreşti şi competenţa lor; Părţile şi alte persoane participante la procesul penal, atribuţiile şi statutul procesual; Probatoriul, mijloacele de probă şi procedeele probatorii; Măsurile procesuale de constrângere; Măsurile de păstrare a confidenţialităţii; Măsurile de protecţie; Termenele procedurale; Actele procedurale comune şi chestiunile patrimoniale în procesul penal; Urmărirea penală; Controlul judiciar al procedurii prejudiciare; Judecata în primă instanţă; Căile ordinare şi cele extraordinare de atac; Punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti. Parte integrantă a cursului respectiv constituie Procedurile speciale în procesul penal, şi anume: în cauzele privind minorii, aplicării măsurilor de constrângere cu caracter medical, privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei, suspendarea condiţionată a urmăririi penale şi de liberare de răspundere penală, urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante, cauzele privind infracţiunile săvârşite de persoane juridice, repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti, de restabilire a documentelor judiciare dispărute, asistenţa juridică internaţională în materie penală. 

Cursul Drept de procedură penală are ca obiectiv nu numai analiza cadrului naţional de reglementare procesual-penală, dar şi, fapt deosebit de important, a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, ceea ce contribuie la formarea de specialişti cu o largă viziune europeană asupra problemelor respectării drepturilor omului în activitatea jurisdicţională.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (120 credite), anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Drept execuţional penal

Cursul studiază normele juridice execuţional-penale ce reglementează modul de executare a pedepselor penale, măsurilor preventive şi a măsurilor de siguranţă, precum şi modul şi condiţiile de aplicare faţă de condamnaţi a mijloacelor de corijare, condiţiile de liberare de la executarea pedepsei şi acordarea ajutorului persoanelor eliberate din locurile de detenţie. Disciplina tratează aceste aspecte atât prin prisma legislaţiei naţionale, cât şi prin vizorul normelor şi regulilor internaţionale în domeniul execuţional-penal. O atenţie deosebită în cadrul Dreptului execuţional penal se acordă executării pedepselor neprivative de libertate, reliefându-se importanţa aplicării acestora şi trăsăturile specifice executării pedepselor neprivative de libertate. Scopul cursului vizează familiarizarea masteranzilor cu materia  dreptului execuţional-penal şi crearea abilităţilor masteranzilor de estimare  a eficienţei normelor execuţional-penale în raport cu aplicabilitatea lor practică, de determinare a perspectivelor dezvoltării dreptului execuţional-penal în rezultatul schimbării politicii statului în domeniul luptei cu criminalitatea, de apreciere a  rolului organelor şi instituţiilor de executare a pedepselor, măsurilor de siguranţă şi măsurilor preventive în implementarea noilor instituţii de drept execuţional-penal.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (120 credite), anul II, semestrul 3
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Drept penal (partea generală)

Cursul universitar de Drept penal (partea generală) este consacrat studiului amplu al normelor juridice penale cu caracter declarativ şi determinativ ce alcătuiesc Partea Generală a Codului penal în scopul aplicării lor corecte în practica judiciară.Acest curs  universitar presupune o echilibrare a planurilor şi programelor de învăţământ, obţinerea unor rezultate adecvate cerinţelor zilei de azi şi tendinţelor dezvoltării social-econo­mice.

Disciplina Drept penal (partea generală) se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de complexitate: cunoaştere, aplicare, integrare. Nivelul cunoaştere presupune acumularea cunoştinţelor teoretice, formarea bazei conceptuale în domeniul Dreptului penal (partea generală). Aplicarea presupune formarea abi­lităţilor tipice disciplinei Drept penal (partea generală), dezvoltarea capacităţilor. Integrarea presupune formarea capacităţii de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în situaţii atipice, solu­ţionarea situaţiilor de problemă, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, manifestarea atitudinilor personale faţă de diverse activităţi. Nivelul comportamental de integrare constituie finalitatea procesului de învăţământ la disciplina Drept penal (partea generală), formată prin realizarea obiectivelor de cunoaştere şi aplicare.

Obţinînd cunoştinţe teoretice, studenţii şi masteranzii în acelaşi timp sînt instruiţi referitor la aplicarea lor practică prin analiza legii penale şi sinteza practicii judiciare naţionale şi internaţionale. Concomitent cursul universitar Drept penal (partea generală) are drept scop integrarea cunoştinţelor teoretico-practice în rezolvarea situaţiilor de problemă, studiilor de caz, perfecţionării legii penale.

 Organizarea temelor în cadrul cursului: Introducere în studiul dreptului penal; Evoluţia dreptului penal în Moldova; Legea penală; Infracţiunea; Raportul juridic penal; Componenţa infracţiunii; Obiectul infracţiunii; Latura obiectivă a infracţiunii; Subiectul infracţiunii; Latura subiectivă a infracţiunii; Formele  infracţiunii intenţionate; Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni; Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei; Participaţia; Răspunderea penală; Liberarea de răspundere penală; Pedeapsa penală; Individualizarea pedepsei penale; Liberarea de pedeapsă penală; Măsurile de siguranţă; Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării; Calificarea infracţiunii.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (120 credite), anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              10 

Drept penal (partea specială)

Scopul cursului rezidă în familia­ri­zarea formabililor cu importanţa şi valorile promovate de partea specială a ştiinţei drep­tului penal, în stimularea gîndirii juridico-penale a formabilului, în familiarizarea cu modificările şi completările operate în partea specială a legii penale, în pre­zentarea practicii judiciare relevante în sensul unei bune asimilări a doctrinei penale, precum şi în cultivarea abilităţilor practice la soluţionarea problemelor ce ţin de încadrarea juridică a unei infracţiuni.

Organizarea temelor în cadrul cursului: infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, infracţiuni de război; infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei; infracţiuni contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei; infracţiuni privind viaţa sexuală; infracţiuni contra drepturilor politice, de muncă şi altor drepturi constituţionale ale cetăţenilor; infracţiuni contra patrimoniului; infracţiuni contra familiei şi minorilor; infracţiuni contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale; infracţiuni ecologice; infracţiuni economice; infracţiuni informatice şi infracţiuni în domeniul telecomunicaţiilor; infracţiuni în domeniul transportului; infracţiuni contra securităţii publice şi a ordinii publice; infracţiuni contra justiţiei; infracţiuni contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică; infracţiuni de corupţie în sectorul privat; infracţiuni contra autorităţilor publice şi a securităţii de stat; infracţiuni militare.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (120 credite), anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              10 

Drept penal comparat

Cursul Drept penal comparat este destinat pentru a fa­miliariza masteranzii cu specificul evoluţiei dreptului penal în sistemele de drept ale diferitelor state. Totodată, cursul Drept penal comparat are scopul de a informa masteranzii despre situaţia şi tendinţele contemporane ale dreptului penal al statelor străine, ale căror sisteme de drept influenţează nemijlocit dez­vol­tarea sistemului de drept al Republicii Moldova, în special а drep­tului penal.

Necesitatea includerii acestui curs în programul de studii este determinată de mai mulţi factori. În primul rând, este vorba despre momentul reformelor legislative, care determină necesitatea de а studia sistemele de drept ale altor state (pentru a preciza locul ramurii dreptului penal). Actualmente, este una­nim recunoscut faptul că Republica Moldova nu se aliniază la siste­mul de drept socialist, aceasta în virtutea schimbărilor de ordin economic, politic, social etc. intervenite după obţinerea independenţei. În al doilea rând, cunoaşterea dreptului penal al altor state este necesară oricărui jurist, саге tinde să-şi amplifice cunoştinţele fun­da­mentale în domeniul dreptului penal. Pentru а deveni un bun profesio­nist, trebuie să poţi face conexiuni între sistemele de drept contemporane. În acelaşi scop este important de а organiza şi desfăşura conferinţe ştiinţifice şi simpozioane la care să fie pusă în discuţie problematica dreptului comparat, similitudinile şi deosebirile dintre legislaţiile penale ale statelor străine.

Reieşind din numărul de ore rezervate studierii cursului, prioritate vom acorda examinării problemelor părţii generale а Dreptului penal comparat. La baza studiului Dreptului penal comparat а fost pus dreptul penal al: Rusiei, României, SUA, Angliei, Franţei, Germaniei, Spaniei, Italiei, Canadei etc.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (120 credite), anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Drept penal european

Curriculumul la disciplina Drept penal european se prezintă ca un document de politică a educaţiei şi, în acelaşi timp, o nouă modalitate de tratare a dreptului penal care graţie elementului de extranietate, depăşeşte hotarele unei legislaţii naţionale. Din această perspectivă, sunt propuse spre realizare următoatele obiective: identificarea oportunităţii constituirii dreptului penal european, determinarea limitelor dreptului penal european prin prisma principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, realizarea conexiunii dintre instituţiile dreptului penal european. Necesitatea armonizării dreptului penal în Uniunea Europeană ar trebui să contribuie la realizarea unei culturi juridice comune a Uniunii Europene în materie de combatere a  criminalităţii, care se adaugă, dar nu substituie, tradiţiile juridice naţionale, şi are un impact pozitiv asupra încrederii reciproce dintre sistemele judiciare ale statelor member. Pornind de la acest deziderat, este demarat procesul de elaborare a unei  politici penale europeane clare, care să permită Uniunii să determine când, cum şi dacă este necesară recurgerea la măsuri de drept penal în vederea unei mai bune aplicări a politicilor.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (120 credite), anul II, semestrul 3
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

Dreptul constituţional

Dreptul constituţional, fiind o ramură a sistemului de drept şi având la bază ştiinţa dreptului constituţional, este studiat în calitate de disciplină juridică în cadrul Facultăţii de Drept. Dreptul constituţional, având ca izvor principal de drept Constituţia, face parte din categoria disciplinelor fundamentale. dreptul constituţional este ramura principală a dreptului, care prin normele sale consacră şi ocroteşte cele mai importante valori economice, sociale, politice şi culturale. Această disciplină are ca sarcină familiarizarea şi formarea deprinderilor studenţilor facultăţii de drept în ceea ce priveşte bazele organizării de stat, principiile constituţionale privind statutul juridic a persoanei, modul de organizare şi funcţionare a sistemului autorităţilor publice în ţară pentru protecţia şi garantarea drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului. Ca o particularitate a disciplinei Drept constituţional poate fi menţionată aceea că disciplina operează cu noţiuni şi categorii abstracte, cu principii fundamentale de maximă generalitate care guvernează întreaga viaţă socială, economică, culturală, politică şi juridică a societăţii contemporane.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (120 credite), anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Infracţiuni economice

Scopul cursului constă în formarea competenţelor profesionale necesare integrării în câmpul muncii, în familia­ri­zarea formabililor cu importanţa şi valorile promovate de partea specială a ştiinţei drep­tului penal în vederea cunoaşterii naturii juridice a infracţiunilor economice, în autoinstruirea şi stimularea utilizării depline a potenţialului intelectual al formabilului în scopul cunoaşterii particularităţilor calificării infracţiunilor economice, în aducerea unei reale contribuţii la formarea abilităţilor practice ale juriştilor, în sensul aplicării corecte a normelor Capitolului X al Părţii Speciale a Codului penal.

Organizarea temelor în cadrul cursului: Infracţiuni legate de circulaţia semnelor băneşti, titlurilor de valoare, cardurilor sau altor instrumente de plată false; Infracţiuni legate de activitatea de creditare sau de activitatea de împrumut; infracţiuni săvârşite în sfera activităţii de întreprinzător; Infracţiuni săvârşite în sfera distribuirii bunurilor; Infracţiuni fiscale; Infracţiuni săvârşite pe piaţa de capital; Infracţiuni săvârşite în sfera concurenţei; Infracţiuni săvârşite în sfera consumului de bunuri, servicii şi lucrări; Infracţiuni săvârşite în sfera activităţii economice externe; Infracţiuni legate de insolvabilitate; Infracţiuni săvârşite în sfera exploatării fondului de locuinţe.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (120 credite), anul II, semestrul 3
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              5

Infracţiuni săvârşite în sfera activităţii medicale

Obiectul de studiu al disciplinei vizează infracţiunile săvârşite de lucrătorii medicali în sfera activităţii lor profesionale, făcând parte dintr-un domeniul mai vast al malpraxisului medical, bazele de calificare a malpraxisului medical, precum şi cauze care exclud caracterul penal al malpraxisului medical. Disciplina îşi propune ca finalitate: familiarizarea masterandului cu remanierile legislative în materia infracţiunilor săvârşite în sfera activităţii medicale; aprecierea reală a situaţiei actuale existente în domeniul contracarării şi combaterii malpraxisului medical; evidenţierea deficienţelor tehnico-legislative de care suferă cadrul incriminator în materia malpraxisului medical, precum şi elaborarea unor soluţii de nivel doctrinar, legislativ şi aplicativ.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (120 credite), anul II, semestrul 3
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              5 

Respectarea drepturilor omului în dreptul penal

Conform Constituţiei Republicii Moldova, Convenţia europeană a drepturilor omului (în continuare „Convenţia”) constituie o parte integrantă a sistemului legal intern şi respectiv, urmează a fi aplicată direct ca orice altă lege a Republicii Moldova cu deosebirea că Convenţia are prioritate faţă de restul legilor interne care îi contravin.

La examinarea relevanţei Convenţiei pentru justiţia penală trebuie să se ţină cont că drepturile şi libertăţile pe care le garantează stabilesc de asemenea limite fundamentale asupra câmpului de aplicare a dreptului penal. Deopotrivă cu multe alte prevederi ale Convenţiei, conceptelor de „penal” şi „crimă” li se atribuie o semnificaţie autonomă de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO). În acest context, drepturile omului şi respectarea lor la aplicarea legii penale devin pilonul justiţiei penale. De aceea, cunoaşterea de către masteranzi a jurisprudenţei CtEDO, interpretarea Convenţiei va contribui la formarea unor specialişti de înaltă calificare pentru organelle de jurisdicţie penală.

Cursul Respectarea drepturilor omului în dreptul penal prevede o studiere profundă a principiilor directorii de aplicare a Convenţiei de către CtEDO, a drepturilor garantate de Convenţie şi asigurarea respectării lor de către autorităţile statului în dreptul penal naţional.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (120 credite), anul II, semestrul 3
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Retorica juridică

În registrul disciplinelor academice Retorica juridică face parte fie din vastul domeniu al ştiinţelor juridice teoretice, fie din cadrul celor aplicative, fie datorită utilizării termenului judiciar, procedurilor judiciare. Studiul Retoricii juridice are menirea de a extinde cunoştinţele empirico-teoretice ale masteranzilor asupra unor elemente esenţiale ale valorii de discurs a comunicării juridice, cât şi să îmbunătăţească propriul comportament comunicaţional profesional. Masteranzii care au audiat cursul în cauză  vor fi capabili să aplice teoriile  retorice în cadrul diverselor tipuri de activităţi pentru a obţine performanţe la nivelul propriului comportament comunicaţional,  în determinarea sensului mesajelor altor subiecţi, atât la nivel interpersonal cât şi profesional. Conţinutul cursului, interdisciplinar în esenţă, este construit pe de o parte din studiul experienţei retorice, pe de altă parte din aplicarea cadrului teoretic la diverse nivele şi forme de comunicare juridică. 

Ciclul de studii:                      masterat profesional (120 credite), anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

Teoria generală a dreptului

Orice ştiinţă, indiferent de specificul său, trebuie să răspundă unor exigenţe generale, care să-i confere un  statut. În cazul ştiinţelor juridice nu ne putem sustrage acestor cerinţe, în special atunci când este vorba de ştiinţa numită Teoria generală a dreptului. Constituind un sub­sis­tem al sistemului ştiinţelor, ştiinţele juridice elaborează modele explicativ-interpretative şi justificative pri­vi­tor la domeniile cercetate. Astfel, cursul Teoria generală a dreptului va încerca să corespundă acestor exigenţe generale, dar în acelaşi timp şi anumitor obiective specifice propuse de autori.

În cadrul învăţământului juridic universitar Teoria generală a dreptului este o disciplină fundamentală, prezentându-se atât ca una introductivă în studierea dreptului, cât şi în calitate de disciplină de sinteză. Caracterul introductiv al disciplinei este determinat de premisele conceptuale şi metodologice, care asigură iniţierea studenţilor cât şi masteranzilor (nejurişti) în celelalte domenii ale jurisprudenţei, caracterul ei generalizator fiind exprimat la etapa de cercetare a multiplicităţii dreptului în cadrul disciplinelor juridice ramurale, interramurale, auxiliare.

Ciclul de studii:                      masterat profesional (120 credite), anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5