M. Kogălniceau 67
drept@usm.md

Cursuri

Facultatea de Drept

Licență

Întocmirea actelor de procedură penală

Cursul Întocmirea actelor de procedură penală contribuie la formarea şi dezvoltarea abilităţilor practice ale specialistului în domeniul înfăptuirii justiţiei penale. Actele procedurale penale în faza prejudiciară sunt obligatorii şi strict importante pentru desfăşurarea judecăţii. Cauza penală – reprezintă o totalitate de înscrisuri (acte procedurale penale) care confirmă faptul efectuării acţiunilor procesuale penale. Legalitatea, temeinicia şi motivarea actelor procedurale întocmite la fiecare dintre etapele procesului penal prezintă un interes deosebit pentru pregătirea specialistului care va activa în calitate de ofiţer de urmărire penală, procuror, avocat, judecător. Printre principalele obiective se înscrie formarea capacităţii de exprimare scrisă şi orală, într-un limbaj tehnic jurdic, folosind clar  terminologia de specialitate.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul III, semestrul 6
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              4

Întocmirea actelor de procedură civilă

Axându-se exclusiv pe sarcini de nivel 3, acest curs  este menit să faciliteze  oricărui absolvent al facultăţii de drept  muncă deloc uşoară în perfectarea actelor de procedură civilă. Exigenţele de corectitudine din punct de vedere a formei şi conţinutului acestora urmează a fi respectate întocmai  pentru a produce efecte juridice scontate.  Cu cât mai calitativ este întocmită o cerere adresată instanţei de judecată fie pentru a porni un proces civil, fie pentru a-l susţine pe parcursul examinării acestuia, pe atât de justă şi promptă va fi atitudinea instanţei materializată în diverse acte de dispoziţie. De aceea, calitatea înaltă  şi caracterul  legal al  cererilor şi demersurilor  formulate de către cetăţeni în cadrul proceselor civile vor facilita şi lucrul deloc uşor al judecătorilor.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul III, semestrul 6
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              4 

Criminalistica

Disciplina Criminalistica reprezintă o ştiinţă juridică care studiază legităţile de formare a urmelor infracţionale şi elaborează metode şi mijloace destinate administrării probelor în justiţia penală, prin aceasta contribuind la descoperirea şi prevenirea infracţiunilor. La elaborarea metodelor, mijloacelor şi procedeelor noi de combatere a criminalităţii este valorificată experienţa acumulată de-a lungul anilor în prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor prin mijloace, metode şi procedee de activitate performante, puse la dispoziţie de ştiinţa şi tehnica modernă.

Prezenta disciplină asigură crearea aptitudinilor privind aplicarea metodelor şi mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice inerente specialiştilor abilitaţi cu descoperirea faptelor infracţionale şi înfăptuirea justiţiei penale. De asemenea deprinderile create în urma studierii disciplinei în cauză contribuie la formarea complexă şi multilaterală a juristului ca profesie.

Specialiştii care deţin cunoştinţe temeinice în domeniul respectiv se pot afirma  cu succes în domeniul activităţii judiciare, urmăririi penale, acuzării de stat, apărării, securităţii statului, expertizei judiciare şi protejării valorilor sociale de atentate infracţionale.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul IV, semestrul 7
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Drept procesual penal. Parte generală

Cursul Drept procesual penal. Parte generală contribuie la formarea specialistului în domeniul înfăptuirii justiţiei penale. Obiectul de reglementare juridică a Dreptului procesual penal îl constituie procesul penal, adică  activitatea organelor de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti cu participarea părţilor în proces şi a altor persoane, desfăşurată în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.  Cu această ocazie sunt studiate: Principiile procesului penal; Instanţele judecătoreşti şi competenţa lor, părţile şi alte persoane participante la procesul penal, atribuţiile şi statutul procesual; Probatoriul, mijloacele de probă şi procedeele probatorii; Măsurile procesuale de constrîngere; Măsurile de păstrare a confidenţialităţii; Măsurile de protecţie; Termenele procedurale; Actele procedurale comune şi Chestiunile patrimoniale în procesul penal.  

Remarcabil este şi faptul că disciplina îşi propune ca scop nu numai analiza propriu-zisă a legii procesual-penale, dar şi, fapt deosebit de important, a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, ceea ce contribuie la formarea de specialişti cu o largă viziune europeană asupra problemelor legalităţii respectării drepturilor omului în activitatea jurisdicţională.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul III, semestrul 5
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Drept procesual penal. Parte specială

Cursul Drept procesual penal. Parte specială încheie parcursul de formare a specialistului în domeniul justiţiei penale. Aplicînd cunoştinţele şi ablităţile căpătate în cadrul Dreptului procesual penal. Părte Generală sunt studiate fiecare dintre fazele procesului penal sub aspectele declanării, ordinii legale de desfăşurare, organelor şi subiecţilor implicaţi, hotărîrilor adoptate etc. Sistemul disciplinii Drept procesual penal. Parte Specială cuprinde: Urmărirea penală; Controlul judiciar al procedurii prejudiciare; Judecata în primă instanţă; Căile ordinare şi cele extraordinare de atac; Punerea în executare a hotărîrilor judecătoreşti. Parte integrantă constituie şi Procedurile speciale în procesul penal, şi anume, în cauzele privind minorii, aplicării măsurilor de constrîngere cu caracter medical, privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei, suspendarea condiţionată a urmăririi penale şi de liberare de răspundere penală, urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante, cauzele privind infracţiunile săvîrşite de persoane juridice, repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti, de restabilire a documentelor judiciare dispărute, asistenţa juridică internaţională în materie penală.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul III, semestrul 6
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Dreptul procesual civil (partea generală)

Cursul urmăreşte scopul de a cultiva viitorilor jurişti abilităţi de a înţelege şi aplica corect norme de procedură în faţa instanţei de judecată. Familiarizarea cu  sarcinile justiţiei civile, felurile de procedura şi fazele procesuale, izvoarele de drept, precum şi principiile de drept procesual permit studentului de a-şi crea o viziune generală despre rolul şi locul acestei ramuri independente de drept în sistemul dreptului în general. Cursul îşi propune analiza detaliată a fiecărei categorii de subiecţi procesuali: instanţa de judecată ca subiect obligatoriu, părţile şi intervenienţii,  procurorul, reprezentanţii, persoanele care contribuie la înfăptuirea justiţiei. O atenţie deosebită este acordată acţiunii civile şi dreptului la acţiune.  Aspectele general – fundamentale referitoare la procesul de probaţie judiciară şi la mijloacele de probă constituie un reper important pentru a putea utiliza cunoştinţele teoretice în procesul de examinare şi soluţionare practică a cauzelor civile în instanţa de judecată.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul III, semestrul 5
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              6 

Dreptul procesual civil (partea specială)

Cursul este destinat dezvoltării abilităţilor analitice şi de integrare a juriştilor-profesionişti, astfel încât să parcurgă cu maxim randament toate fazele obligatorii ale unui proces civil integru: intentarea procesului, pregătire pricinilor pentru dezbateri judiciare şi dezbaterile judiciare propriu-zise. Consolidarea puterii lucrului judecat este scopul studierii actelor judecătoreşti de dispoziţie, îndeosebi a hotărârilor şi încheierilor. În contextul diversităţii categoriilor de cauze civile se vor studia principalele feluri de procedură: contencios administrativ, procedură specială şi procedură în ordonanţă.  Căile de atac ca mijloace procesuale  prin intermediul cărora se poate solicita verificarea legalităţii şi temeiniciei hotărârilor judecătoreşti şi, în final, remedierea erorilor săvârşite, constituie un compartiment aparte în cadrul cursului. Finalitatea apărării în justiţie este materializată în cadrul executării efective a hotărârilor judecătoreşti care este etapa finală a procesului civil, comportând elemente de coerciţiune în limite admise de lege.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul III, semestrul 6
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              6 

Executarea actelor judecătoreşti cu caracter civil

Importanţa dreptului execuţional-civil o determină rolul acestei ramuri de drept în reglementarea relaţiilor sociale ce apar în cadrul realizării actului justiţiei în pricinile civile îndreptat în direcţia respectării dreptului şi/sau interesului legitim ale persoanei.

Pentru societate, importanţa profesiei de executor judecătoresc este de notorietate, întrucât prin intermediul executorilor procedura de executare silită este aplicată transparent şi eficace, legiuitorul trebuind să instituie însă un ansamblu de mijloace procedurale de natură a face posibilă realizarea efectivă a dreptului, chiar şi în cazurile de opunere a debitorului la îndeplinirea obligaţiilor statuate prin hotărârea judecătorească sau printr-un alt titlu executoriu.  Un loc aparte revine studierii implicării instanţei de judecată ca subiect specific în cadrul procedurii de executare silită.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul IV, semestrul 7
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              6 

Metodica cercetării unor categorii de infracţiuni

Disciplina  Metodica cercetării unor categorii de infracţiuni reprezintă o ştiinţă juridică  care studiază legităţile practicii infracţionale şi de cercetare a faptelor penale, elaborând metode şi procedee  destinate administrării probelor în procesul de investigare a unor categorii de infracţiuni, prin aceasta contribuind la descoperirea şi prevenirea faptelor prejudiciabile prevăzute de legea penală. Studierea acestei disciplini de către studenţii facultăţilor de drept asigură crearea unor aptitudini privind aplicarea metodelor şi mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice absolut necesare specialiştilor abilitaţi cu descoperirea faptelor infracţionale şi înfăptuirea justiţiei penale. De asemenea deprinderile create în urma studierii disciplinei în cauză contribuie la formarea complexă şi multilaterală a juristului ca profesie.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul IV, semestrul 7
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              6

Organizarea profesiilor juridice

Cursul de studiu Organizarea profesiilor juridice contribuie la formarea iniţială a specialistului în domeniul dreptului, cu predilecţie, în domeniul înfăptuirii justiţiei penale. Obiectul disciplinii este studiul organizării şi activităţii organelor de stat şi obşteşti chemate să contribuie la înfăptuirea justiţiei, în general, şi în special contribuie la formarea juristului prin cunoaşterea menirii, structurii, principiilor de organizare şi de funcţionare, interacţiunii cu alte organe a sistemului judecătoresc, Curţii Constituţionale, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiţiei, Procuraturii, organelor de urmărire penală, organelor poliţieneşti, Avocaturii, Notariatului, Arbitrajului, Avocatului Parlamentar şi a organizaţiilor nestatale sau persoanelor fizice care practică activitatea particulară de detectiv şi de pază.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul II, semestrul 3
Tip de curs:                            de bază
Nr. de credite ECTS:              4

Soluționarea conflictelor prin mediere

Cursul Soluționarea conflictelor prin mediere este una dintre disciplinele opționale, care se studiază de către studenţii Facultăţii de Drept. Medierea reprezintă modalitatea de soluţionare alternativă a litigiilor pe cale amiabilă, în cadrul unui proces structurat, flexibil şi confidenţial, cu asistenţa unui sau mai multor mediator. Cursului propus abordează aspectele teoretice și practice din domeniul medierii conflictelor civile, penale și contravenționale. Asimilarea particularităților procedurii de mediere contribuie direct la dezvoltarea competențelor specifice ale programului de formare profesională la specialitatea Drept.

 

Ciclul de studii:                      licenţă, anul II, semestrul 2
Tip de curs:                            opțional
Nr. de credite ECTS:              4

Consolidarea cercetării, scrierii și argumentării juridice

Cursul  Consolidarea cercetării, scrierii și argumentării juridice are scopul de a aborda cercetarea, scrierea și argumentarea juridică într-o manieră care menţine active elementele esenţiale ale teoriei şi practicii juridice, aşa cum există ele în realitate. Dezvoltarea unor abilități practice, dar temeinice de cercetare, scriere și argumentare juridică sunt necesare studenților de la drept pentru o inserție eficientă în activitatea practică ulterioară, demonstrând calități profesionale în domeniul juridic și în sistemul de justiție al Republicii Moldova. Cursul accentuiază, gândirea critică, rigoarea raționamentului, scrierea și argumentarea juridică. Totodată, orice reglementare juridică a relaţiilor dintre oameni semnifică o formula de întemeiere raţională, de cercetare și evaluare, de scriere juridică, urmată de interpretare şi aplicare.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul II, semestrul 2
Tip de curs:                            opțional
Nr. de credite ECTS:              4

Drept execuțional civil

Cursul Drept execuțional civil determină finalitatea efectivă a justiției civile. Este partea a modului alături de Dreptul execuțional penal. Pentru societate, importanţa profesiei de executor judecătoresc este de notorietate, întrucât prin intermediul executorilor procedura de executare silită este aplicată transparent şi eficace, legiuitorul trebuind să instituie însă un ansamblu de mijloace procedurale de natură a face posibilă realizarea efectivă a dreptului, chiar şi în cazurile de opunere a debitorului la îndeplinirea obligaţiilor statuate prin hotărârea judecătorească sau printr-un alt titlu executoriu.  Un loc aparte revine studierii implicării instanţei de judecată ca subiect specific în cadrul procedurii de executare silită.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul IV, semestrul 7
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              6 

Master Proces penal și criminalistică

Activitatea specială de investigaţii și alte activități informative

Disciplina Controlul activităţii speciale de investigaţii contribuie la formarea specialiştilor în domeniul dreptului, fiind o materie propusa masteranzilor de la specializarea Dreptul procesual penal şi Criminalistica. Activitatea specială de investigaţii este obiect de studiu în mod special pentru colaboratorii organelor de stat ce îndeplinesc funcţia de combatere a criminalităţii, dar această activitate este obiect de control al procurorului şi judecătorului de instrucţie. Masteranzii sunt familiarizaţi cu cadrul legislativ şi practica activităţii  speciale de investigaţii din Republica Moldova şi alte state, inclusiv cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului relevantă acestei activităţi. Prezentul curs şi aduce aportul in mod prioritar la formarea specialiştilor la funcţia de procuror, judecător şi avocat, avînd şi obiectivul ridicării nivelului de pregătire profesională in domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului in raport cu activitatea operativa de investigaţii.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              6

Apărarea în cauze penale

Prin menirea sa, apărarea este considerată o adevărată instituţie de interes public, de o egală importanţă cu acuzarea de stat.  Societatea este interesată ca aceste două instituţii să poată participa la realizarea justiţiei represive, asigurându-li-se drepturi şi garanţii egale, adică tot ce poate fi mai util şi mai sănătos pentru a face dreptate. În condiţiile aderării ţării noastre la cele mai importante instrumente europene în materie de drepturi şi libertăţi fundamentale este necesară o nouă conştientizare a rolului şi locului apărării într-un proces contradictorial şi a scopurilor pe care acesta le urmăreşte la urmărirea penală şi în judecată.

Cursul îşi propune ca scop nu numai aplicarea propriu-zisă a legii procesual-penale, dar şi, fapt deosebit de important, a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, ceea ce contribuie la formarea de specialişti cu o largă viziune europeană asupra problemelor legalităţii și a respectării drepturilor omului în activitatea jurisdicţională.

 Destinatarii disciplinei Apărarea în cauze penale sunt sudenții  de la ciclul II Master.        Masteranzilor li se aduc la cunoştinţă problemele cu care se confruntă teoreticienii şi practicienii din domeniul  procedurii penal, li se formează abilități de a cerceta în profunzime şi de a elucida cât mai adecvat starea actuală a proble­ma­ticii privind activitatea apărătorului la diferite faze ale procesului penal.

 

Din această perspectivă, activitățile de instruire sunt orientate spre: cunoaştrea și identificarea  tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului apărării în procesul penal; identificarea și  selectarea corectă din punct de vedere legal a mecanismului pentru a soluţiona problema de ordin practic; simularea situațiilor de aplicare a normelor de deontologie profesională a avocatului apărător/reprezentant; însușirea tehnicilor și tacticii de participare în probatoriul penal al apărătorulu/reprezentantului;  luarea motivată a hotărârilor în vederea elaborării plângerilor, cererilor, cererilor de apel, recurs, a referințelor etc. pe baza legislației procesual-penale și a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului; valori­fi­carea deplină a potenţialului intelectual al formabilului; pre­zentarea prac­ticii judiciare relevante.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              6

Asistenţa juridică internaţională în materie penală

Disciplina Asistenţa juridică înternaţională în materie penală  constituie  un studiu asupra problemelor asistenţei juridice internaţionale în cauzele penale, principiilor şi bazei juridice asistenţei juridice internaţionale ,comisiei rogatorii, extrădării şi transferului persoanelor condamnate.

În acest sens, cursul Asistenţa juridică înternaţională în materie penală contribuie în mod prioritar la formarea specialiştilor la funcţia de procuror, judecător şi avocat, avînd şi obiectivul ridicării nivelului de pregătire profesională in domeniul colaborării interstatale,precum şi a funcţiei de ofiţer de urmărire penală în domeniul combaterii criminalităţii transnaţionale.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Medicina legală reprezintă o ştiinţă medicală care soluţionează probleme de ordin medico-biologic apărute în practica judiciară. Tocmai din considerentele date această disciplină îşi aduce aportul la formarea spectrului de cunoştinţe auxiliare, necesare reprezentantului organului de urmărire penală pentru desfăşurarea corectă a urmăririi în cazurile ce ţin de infracţiuni ce lezează dreptul omului la sănătate, integritate corporală, inviolabilitate sexuală şi viaţă, cât şi pentru asigurarea drepturilor cetăţenilor în cadrul proceselor civile. Posedarea cunoştinţelor de ordin medico-legal va permite specialistului care va activa în calitate de ofiţer de urmărire penală, procuror, avocat, judecător a utiliza din plin toate posibilităţile expertizei medico-legale  şi a interpreta corespunzător rezultatele (concluziile) obţinute. 

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Metodologia cercetării infracțiunilor de corupție

Corupția rămâne unul dintre principalele impedimente în calea dezvoltării și investițiilor, care afectează toate sectoarele societății, în pofida progreselor treptate a politicilor anticorupție. Republica Moldova deține majoritatea componentelor formale ale unei arhitecturi anticorupție solide, inclusiv instituții însărcinate cu politicile și legislația anticorupție, precum și instituții responsabile cu prevenirea și combaterea corupției.

Disciplina „Metodica cercetării infracțiunilor de corupție” este direcționată spre realizarea următoarelor sarcini: perceperea de către masteranzi a importanţei şi valorilor promovate de ştiinţa criminalistică în vederea cercetării naturii juridice a infracțiunilor de corupție,  care aduc atingere activității de serviciu; cunoașterea de către masteranzi a modificărilor şi completărilor din legislaţia în vigoare vizând infracțiunile de corupție care aduc atingere activității de serviciu; autoinstruirea şi stimularea utilizării depline a potenţialului intelectual al masterandului, în scopul cunoaşterii particularităţilor cercetării infracțiunilor de corupție;   aducerea la cunoştinţa masterandului a practicii judiciare relevante în sensul unei mai bune asimilări a practicii judiciare privitoare la infracțiunile de corupție care aduc atingere activității de serviciu; formarea abilităților practice ale masteranzilor, în sensul aplicării corecte a normelor cuprinse în legislația penală și procesuală penală.

 

La fel, în egală măsură, se va analiza experiența națională și internațională privind descoperirea și cercetarea infracțiunilor vizate, modelul și caracteristica criminalistică, situațiile tipice și versiunile criminalistice. Totodată, se pun în valoare aspecte controversate și insuficient reglementate privind particularitățile tactice de efectuare a unor acțiuni de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigații în vederea descoperirii acestui gen de infracțiuni. Toate acestea, divizate pe nivele de cunoaștere, aplicare și integrare vor crea fundamentul teoretic al activității de aplicare a procedeelor tehnice, tactice și metodice adecvate, formând specialistul apt să utilizeze metode eficiente de descoperire, prevenire și de cercetare a infracțiunilor în cauză, intervenind cu soluții normativ argumentate situațiilor practice problematice și formulând propuneri de lege ferenda necesare cadrului normativ lacunar.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Metodologia cercetării infracțiunilor săvârșite cu aplicarea tehnologiilor informaționale

În prezent criminalitatea informatică ocupă un loc important, poate chiar primul în lista priorităţilor criminalistice actuale, fiind un fenomen cu o expansiune fulminantă la nivel atât naţional, cât şi internaţional. Apariția internetului a facilitat migrarea infracțiunilor tradiționale în spațiul virtual, astfel rezultând scheme complexe ale infracțiunilor informatice. În ultimii ani, creșterea numărului de furnizori de servicii internet, accesul la abonamente gratuite și ușurința cu care poți cădea în capcana unui infractor cibernetic au amplificat complexitatea investigațiilor criminalistice în domeniu. Din perspectiva unei asemenea problematici, infracțiunile din mediul respectiv prezintă dificultăți la identificarea subiectului activ sau, dincolo de orice îndoială rezonabilă, a autorului real al infracțiunii în cauză. În prezent, organele de urmărire penală se confruntă cu o adevărată provocare în asigurarea unui spațiu sigur, într-o eră digitală, pentru că infractorii opun rezistență și sunt mereu în pas cu ultimele tehnologii. Inventarea calculatoarelor, a telefoanelor mobile, internetului, a tabletelor și altor gadget-uri, au fost întotdeauna însușite de către infractori cu pași rapizi, care au fost dintotdeauna interesați să le folosească ca instrumente pentru realizarea scopurilor infracționale.

 

În baza celor relatate mai sus, cursul dat are printre sarcinile prioritare elaborarea unei metodici de cercetare criminalistică a infracțiunilor din domeniul informaticii, identificarea procedeelor tehnice și tactice, în vederea aplicării lor adecvate la investigarea acestor categorii de infracțiuni, precum și identificarea soluțiilor pentru o serie de probleme tactico-organizatorice privind cercetarea infracțiunilor informatice. La fel, în egală măsură, se va analiza experiența națională și internațională privind descoperirea și cercetarea infracțiunilor vizate, modelul și caracteristica criminalistică, situațiile tipice și versiunile criminalistice. Totodată, se pun în valoare aspecte controversate și insuficient reglementate privind particularitățile tactice de efectuare a unor acțiuni de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigații în vederea descoperirii acestui gen de infracțiuni.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Teoria și tactica expertizei judiciară

Obiectivul principal al cursului este famializarea aprofundata a masteranzilor  cu sistemul instituţiilor de expertize judiciare, metodologiile existente în efectuarea acestora, esenţa, principiile şi regulile tactice şi procesuale de dispunere a expertizelor, clasificarea lor, precum şi cu modalitatea de evaluare a rezultatelor cercetărilor expertale, respectănd drepturile persoanelor implicate în cauzele cercetate. Totodată, important este ca în cadrul acestui curs masteranzii să cultive anumite deprinderi şi aptitudini profesionale de soluţionare a problemelor specifice prin intermediul specialiştilor experţi. Scopul de bază al cursului dat îl constituie însuşirea eficientă de către masteranzi a materialului prezent: aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi îmbinarea lor cu practica judiciară, cultivarea deprinderilor şi aptitudinilor profesionale.

 

La întocmirea programei s-a ţinut cont de specificul pregătirii masteranzilor pentru organele speciale şi de drept, care nemijlocit în activitatea cotidiană se confruntă cu activităţi criminale de diferite categorii și care, de cele mai multe ori, folosesc tehnici și procedee abile de comitere a acţiunilor ilicite.Unele circumstanţe în procesul cercetării infracţiunilor  pot fi depistate şi dovedite numai cu ajutorul expertizelor  judiciare sau constatărilor tehnico-ştiinţifice, fapt ce invocă necesitatea cunoaşterii de către organele de urmărire penală, procuratură şi judecătoreşi a posibilităţilor contemporane ale expertizei, valorificarea pe deplin și eficient a acestora.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              6

Protecţia drepturilor omului în procesul penal

Psihologia judiciară

Master Proceduri Judiciare Civile

Controlul judiciar în cadrul procesului civil

Cursul urmăreşte studiul aprofundat al instituţiei căilor de atac al hotărârilor judecătoreşti, din punct de vedere practic şi teoretic. În cadrul disciplinei, masteranzii vor obţine cunoştinţe aprofundate privind obiectivele şi particularităţile controlului judiciar în procesul civil, trăsăturile fiecărei căi de atac în parte, precum şi abilităţi privind perfectarea corectă şi motivată a actelor procesuale. În baza analizei practicii judiciare din Republica Moldova şi a jurisprudenţei relevante a Curţii Europene a Drepturilor Omului, masteranzii vor identifica aspectele problematice în aplicarea normelor procesuale, erorile comise de instanţele judecătoreşti la examinarea cauzelor civile, consecinţele acestora, precum şi mijloacele procesuale potrivite în vederea corectării lor. Atenţie deosebită este acordată analizei detaliate a procedurii de declarare şi examinare a apelului, recursului împotriva încheierilor judecătoreşti, recursului împotriva actelor de dispoziţie ale curţilor de apel, revizuirii hotărârilor, precum şi temeiurilor de casare a hotărârilor.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5  

Implicarea instanței de judecată în executarea silită

Procedura şi practica Curţii Europene a Drepturilor Omului

Disciplina este menită să contribuie la familiarizarea studenţilor cu principiile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi drepturile garantate de aceasta, funcţionarea Curţii Europene a Drepturilor Omului şi efectele hotărârilor acesteia, precum şi la crearea deprinderilor de aplicarea acestor cunoştinţe. Studenţii vor soluţiona individual speţe, vor fi implicaţi în simularea unei proceduri în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, vor prezenta rapoarte în faţa colegilor săi cu privire la unele aspecte din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi vor citi o prelegere pentru colegii săi. Disciplina pune accentul pe chestiunile relevante pentru relaţiile de drept privat şi contenciosul administrativ. O atenţie deosebită va fi acordată jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti şi aplicării Convenţiei Europene a Drepturilor Omului în sistemul de drept al Republicii Moldova.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              10

Procedura insolvabilităţii

Cursul Procedura insolvabilităţii îşi are originea în necesitatea studierii unei din cele mai dificile laturi a instituţiei insolvabilităţii şi anume a celei procedurale, fiind dictat în special din necesitatea aprofundării la nivelul masteranzilor a cunoştinţelor teoretice şi practice în materie de desfăşurare a proceselor de insolvabilitate. Astfel cursul dat are menirea de a aduce informaţii cât mai multe şi utile, necesare masteranzilor, în scopul de a-i ajuta să însuşească cât mai temeinic actualul cadrul legislativ în domeniul insolvabilităţii, să înţeleagă raţiunile reglementărilor legale în cadrul desfăşurării actelor de procedură, precum şi să-şi formeze deprinderi în scopul utilizării lor corecte şi eficiente în practică.

În acest scop prin cursul dat se propune de a cimenta cunoştinţele avute şi de a obţine noi cunoştinţe cu privire la procedura de declarare a insolvabilităţii. Dezvoltarea capacităţilor de a interpreta corect şi sistematic legislaţia procesuală în vigoare, şi formarea aptitudinilor în aplicare practică a cunoştinţelor teoretice referitoare la normele cu privire la procedura de declarare a insolvabilităţii, soluţionarea corectă a situaţiilor conflictuale, ţinându-se  atât de legea procesuală, cât şi de legea materială.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

Proceduri necontencioase în cadrul procesului civil

Procedura civilă reprezintă prin esenţă actul de înfăptuire a justiţiei pe cauzele civile. Datorită diversităţii drepturilor şi intrereselor deduse apărării judiciare se conturează mai multe particularităţi procesuale care pot fi identificate în feluri ale procedurii civile.  În acest context anumite categorii a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime pot obţine o apărare judiciară eficientă anume în cadrul procedurilor necontencioase.  Aceste particularităţi determină nu doar natura juridică a interesului dedus judecăţii, dar permit cristalizarea unei instituţii de drept şi proceduri de sine stătătoare în cadrul procesului civil. Disciplina „Proceduri necontencioase în cadrul procesului civil” permite studierea aprofundată şi multiaspectuală a particularităţilor examinării anumitor categorii de cauze civile în cadrul procedurii civile necontencioase: procedura în ordonanță și proceduri speciale.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Probleme de procedură în arbitrajul comercial international

Contenciosul administrativ

Controlul judecatoresc in procedurile de faliment si restructurare

Procedura de verificare a integrității în serviciul public