Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Procedural   /  Cursuri

Cursuri

»  Acte procedurale în procesul penal
Licență

Disciplina Actele procedurale în procesul penal contribuie la formarea şi dezvoltarea abilităţilor practice ale specialistului în domeniul înfăptuirii justiţiei penale. Actele procedurale penale în faza prejudiciară sunt obligatorii şi strict importante pentru desfăşurarea judecăţii. Cauza penală - reprezintă o totalitate de înscrisuri (acte procedurale penale) care confirmă faptul efectuării acţiunilor procesuale penale. Legalitatea, temeinicia şi motivarea actelor procedurale întocmite la fiecare dintre etapele procesului penal prezintă un interes deosebit pentru pregătirea specialistului care va activa în calitate de ofiţer de urmărire penală, procuror, avocat, judecător. Printre principalele obiective se înscrie formarea capacităţii de exprimare scrisă şi orală, într-un limbaj tehnic jurdic, folosind clar  terminologia de specialitate.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul III, semestrul 6
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              4

»  Întocmirea actelor de procedură civilă
Licență

Axându-se exclusiv pe sarcini de nivel 3, acest curs  este menit să faciliteze  oricărui absolvent al facultăţii de drept  muncă deloc uşoară în perfectarea actelor de procedură civilă. Exigenţele de corectitudine din punct de vedere a formei şi conţinutului acestora urmează a fi respectate întocmai  pentru a produce efecte juridice scontate.  Cu cât mai calitativ este întocmită o cerere adresată instanţei de judecată fie pentru a porni un proces civil, fie pentru a-l susţine pe parcursul examinării acestuia, pe atât de justă şi promptă va fi atitudinea instanţei materializată în diverse acte de dispoziţie. De aceea, calitatea înaltă  şi caracterul  legal al  cererilor şi demersurilor  formulate de către cetăţeni în cadrul proceselor civile vor facilita şi lucrul deloc uşor al judecătorilor.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul III, semestrul 6
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              4 

»  Criminalistica
Licență

Disciplina Criminalistica reprezintă o ştiinţă juridică care studiază legităţile de formare a urmelor infracţionale şi elaborează metode şi mijloace destinate administrării probelor în justiţia penală, prin aceasta contribuind la descoperirea şi prevenirea infracţiunilor. La elaborarea metodelor, mijloacelor şi procedeelor noi de combatere a criminalităţii este valorificată experienţa acumulată de-a lungul anilor în prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor prin mijloace, metode şi procedee de activitate performante, puse la dispoziţie de ştiinţa şi tehnica modernă.

Prezenta disciplină asigură crearea aptitudinilor privind aplicarea metodelor şi mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice inerente specialiştilor abilitaţi cu descoperirea faptelor infracţionale şi înfăptuirea justiţiei penale. De asemenea deprinderile create în urma studierii disciplinei în cauză contribuie la formarea complexă şi multilaterală a juristului ca profesie.

Specialiştii care deţin cunoştinţe temeinice în domeniul respectiv se pot afirma  cu succes în domeniul activităţii judiciare, urmăririi penale, acuzării de stat, apărării, securităţii statului, expertizei judiciare şi protejării valorilor sociale de atentate infracţionale.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul IV, semestrul 7
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Drept procesual penal. Parte generală
Licență

Cursul Drept procesual penal. Parte generală contribuie la formarea specialistului în domeniul înfăptuirii justiţiei penale. Obiectul de reglementare juridică a Dreptului procesual penal îl constituie procesul penal, adică  activitatea organelor de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti cu participarea părţilor în proces şi a altor persoane, desfăşurată în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.  Cu această ocazie sunt studiate: Principiile procesului penal; Instanţele judecătoreşti şi competenţa lor, părţile şi alte persoane participante la procesul penal, atribuţiile şi statutul procesual; Probatoriul, mijloacele de probă şi procedeele probatorii; Măsurile procesuale de constrîngere; Măsurile de păstrare a confidenţialităţii; Măsurile de protecţie; Termenele procedurale; Actele procedurale comune şi Chestiunile patrimoniale în procesul penal.  

Remarcabil este şi faptul că disciplina îşi propune ca scop nu numai analiza propriu-zisă a legii procesual-penale, dar şi, fapt deosebit de important, a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, ceea ce contribuie la formarea de specialişti cu o largă viziune europeană asupra problemelor legalităţii respectării drepturilor omului în activitatea jurisdicţională.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul III, semestrul 5
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Drept procesual penal. Parte specială
Licență

Cursul Drept procesual penal. Parte specială încheie parcursul de formare a specialistului în domeniul justiţiei penale. Aplicînd cunoştinţele şi ablităţile căpătate în cadrul Dreptului procesual penal. Părte Generală sunt studiate fiecare dintre fazele procesului penal sub aspectele declanării, ordinii legale de desfăşurare, organelor şi subiecţilor implicaţi, hotărîrilor adoptate etc. Sistemul disciplinii Drept procesual penal. Parte Specială cuprinde: Urmărirea penală; Controlul judiciar al procedurii prejudiciare; Judecata în primă instanţă; Căile ordinare şi cele extraordinare de atac; Punerea în executare a hotărîrilor judecătoreşti. Parte integrantă constituie şi Procedurile speciale în procesul penal, şi anume, în cauzele privind minorii, aplicării măsurilor de constrîngere cu caracter medical, privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei, suspendarea condiţionată a urmăririi penale şi de liberare de răspundere penală, urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante, cauzele privind infracţiunile săvîrşite de persoane juridice, repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti, de restabilire a documentelor judiciare dispărute, asistenţa juridică internaţională în materie penală.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul III, semestrul 6
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Dreptul procesual civil (partea generală)
Licență

Cursul urmăreşte scopul de a cultiva viitorilor jurişti abilităţi de a înţelege şi aplica corect norme de procedură în faţa instanţei de judecată. Familiarizarea cu  sarcinile justiţiei civile, felurile de procedura şi fazele procesuale, izvoarele de drept, precum şi principiile de drept procesual permit studentului de a-şi crea o viziune generală despre rolul şi locul acestei ramuri independente de drept în sistemul dreptului în general. Cursul îşi propune analiza detaliată a fiecărei categorii de subiecţi procesuali: instanţa de judecată ca subiect obligatoriu, părţile şi intervenienţii,  procurorul, reprezentanţii, persoanele care contribuie la înfăptuirea justiţiei. O atenţie deosebită este acordată acţiunii civile şi dreptului la acţiune.  Aspectele general - fundamentale referitoare la procesul de probaţie judiciară şi la mijloacele de probă constituie un reper important pentru a putea utiliza cunoştinţele teoretice în procesul de examinare şi soluţionare practică a cauzelor civile în instanţa de judecată.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul III, semestrul 5
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              6 

»  Dreptul procesual civil (partea specială)
Licență

Cursul este destinat dezvoltării abilităţilor analitice şi de integrare a juriştilor-profesionişti, astfel încât să parcurgă cu maxim randament toate fazele obligatorii ale unui proces civil integru: intentarea procesului, pregătire pricinilor pentru dezbateri judiciare şi dezbaterile judiciare propriu-zise. Consolidarea puterii lucrului judecat este scopul studierii actelor judecătoreşti de dispoziţie, îndeosebi a hotărârilor şi încheierilor. În contextul diversităţii categoriilor de cauze civile se vor studia principalele feluri de procedură: contencios administrativ, procedură specială şi procedură în ordonanţă.  Căile de atac ca mijloace procesuale  prin intermediul cărora se poate solicita verificarea legalităţii şi temeiniciei hotărârilor judecătoreşti şi, în final, remedierea erorilor săvârşite, constituie un compartiment aparte în cadrul cursului. Finalitatea apărării în justiţie este materializată în cadrul executării efective a hotărârilor judecătoreşti care este etapa finală a procesului civil, comportând elemente de coerciţiune în limite admise de lege.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul III, semestrul 6
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              6 

»  Executarea actelor judecătoreşti cu caracter civil
Licență

Importanţa dreptului execuţional-civil o determină rolul acestei ramuri de drept în reglementarea relaţiilor sociale ce apar în cadrul realizării actului justiţiei în pricinile civile îndreptat în direcţia respectării dreptului şi/sau interesului legitim ale persoanei.

Pentru societate, importanţa profesiei de executor judecătoresc este de notorietate, întrucât prin intermediul executorilor procedura de executare silită este aplicată transparent şi eficace, legiuitorul trebuind să instituie însă un ansamblu de mijloace procedurale de natură a face posibilă realizarea efectivă a dreptului, chiar şi în cazurile de opunere a debitorului la îndeplinirea obligaţiilor statuate prin hotărârea judecătorească sau printr-un alt titlu executoriu.  Un loc aparte revine studierii implicării instanţei de judecată ca subiect specific în cadrul procedurii de executare silită.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul IV, semestrul 7
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              6 

»  Formele de apărare a drepturilor civile
Licență

Necesitatea introducerii cursului Formele de apărare a drepturilor civile porneşte de la aceea că, deşi, în majoritatea cazurilor relaţiile civile decurg în conformitate cu esenţa acestora şi limitele stabilite de normele juridice, totuşi nu este exclusă apariţia situaţiilor de conflict. Scopul de bază a cursului dat fiind cunoaşterea modalităţilor la care pot recurge titularii drepturilor încălcate sau contestate în încercarea lor de aşi restabili situaţia anterioară încălcării.

În acest sens cursul dat îşi propune formarea unei viziuni clare asupra structurii şi organizării tuturor organelor jurisdicţionale în spaţiul naţional. Dezvoltarea unor aptitudini clare privind modalitatea apărării diferitor categorii a drepturilor civile, soluţionarea corectă a situaţiilor conflictuale ţinând cont atât de legea procesuală, cât şi de legea materială, pentru a obţine în rezultat instruirea iniţială necesară a viitorilor specialişti în domeniu.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul II, semestrul 2
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              4 

»  Metodica cercetării unor categorii de infracţiuni
Licență

Disciplina  Metodica cercetării unor categorii de infracţiuni reprezintă o ştiinţă juridică  care studiază legităţile practicii infracţionale şi de cercetare a faptelor penale, elaborând metode şi procedee  destinate administrării probelor în procesul de investigare a unor categorii de infracţiuni, prin aceasta contribuind la descoperirea şi prevenirea faptelor prejudiciabile prevăzute de legea penală. Studierea acestei disciplini de către studenţii facultăţilor de drept asigură crearea unor aptitudini privind aplicarea metodelor şi mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice absolut necesare specialiştilor abilitaţi cu descoperirea faptelor infracţionale şi înfăptuirea justiţiei penale. De asemenea deprinderile create în urma studierii disciplinei în cauză contribuie la formarea complexă şi multilaterală a juristului ca profesie.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul IV, semestrul 7
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              6

»  Mijloace tehnico-criminalistice de administrare a probelor în procesul penal
Licență

Disciplina Mijloace tehnico-criminalistice de administrare a probelor în procesul penal contribuie efectiv la formarea unei gândiri criminalistice combinative studenţilor de la facultăţile de drept, altoieşte preferinţă faţă de mijloacele ştiinţifice în lupta cu criminalitatea, deprinderi profesionale de a aplica aceste mijloace, oferă posibilităţi de a cunoaşte experienţa pozitivă de aplicare a mijloacelor tehnico-criminalistice pe plan naţional şi internaţional în activitatea de combatere a criminalităţii.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul IV, semestrul 7
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              6

»  Organizarea profesiilor juridice
Licență

Cursul de studiu Organizarea profesiilor juridice contribuie la formarea iniţială a specialistului în domeniul dreptului, cu predilecţie, în domeniul înfăptuirii justiţiei penale. Obiectul disciplinii este studiul organizării şi activităţii organelor de stat şi obşteşti chemate să contribuie la înfăptuirea justiţiei, în general, şi în special contribuie la formarea juristului prin cunoaşterea menirii, structurii, principiilor de organizare şi de funcţionare, interacţiunii cu alte organe a sistemului judecătoresc, Curţii Constituţionale, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiţiei, Procuraturii, organelor de urmărire penală, organelor poliţieneşti, Avocaturii, Notariatului, Arbitrajului, Avocatului Parlamentar şi a organizaţiilor nestatale sau persoanelor fizice care practică activitatea particulară de detectiv şi de pază.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul II, semestrul 3
Tip de curs:                            de bază
Nr. de credite ECTS:              4

»  Apărarea drepturilor civile în arbitraj
Masterat

Disciplina Apărarea drepturilor civile în arbitraj include studii referitor la metodele alternative de soluţionare a litigiilor, axându-se, în principal, pe arbitraj şi mediere.

Cursul este bazat pe studierea reglementărilor naţionale şi internaţionale ce ţin de arbitraj şi mediere: convenţia de arbitraj, forma, tipurile şi condiţiile de validitate ale acesteia, alegerea şi numirea arbitrilor, compunerea completului de arbitri, sesizarea instituţiei arbitrale şi procedura de soluţionare a litigiilor în arbitraj, hotărârea arbitrală şi procedura de contestare a ei, executarea silită a hotărârilor arbitrale naţionale şi cea de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a hotărârilor arbitrale străine, inclusiv studiul privind procedura arbitrală în faţa Centrului Internaţional pentru Soluţionarea Disputelor Investiţionale, cât şi procedura de soluţionare a litigiilor prin intermediul instituţiei medierii.

Arbitrajul şi medierea sunt căi alternative de soluţionare a litigiilor, alese datorită avantajelor pe care le prezintă. Studiul acestor instituţii sunt importante pentru viitorii jurişti.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Asistenţa juridică internaţională în materie penală
Masterat

Disciplina Asistenţa juridică înternaţională în materie penală  constituie  un studiu asupra problemelor asistenţei juridice internaţionale în cauzele penale, principiilor şi bazei juridice asistenţei juridice internaţionale ,comisiei rogatorii, extrădării şi transferului persoanelor condamnate.

În acest sens, cursul Asistenţa juridică înternaţională în materie penală contribuie în mod prioritar la formarea specialiştilor la funcţia de procuror, judecător şi avocat, avînd şi obiectivul ridicării nivelului de pregătire profesională in domeniul colaborării interstatale,precum şi a funcţiei de ofiţer de urmărire penală în domeniul combaterii criminalităţii transnaţionale.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Controlul activităţii speciale de investigaţii
Masterat

Disciplina Controlul activităţii speciale de investigaţii contribuie la formarea specialiştilor în domeniul dreptului, fiind o materie propusa masteranzilor de la specializarea Dreptul procesual penal şi Criminalistica. Activitatea specială de investigaţii este obiect de studiu în mod special pentru colaboratorii organelor de stat ce îndeplinesc funcţia de combatere a criminalităţii, dar această activitate este obiect de control al procurorului şi judecătorului de instrucţie. Masteranzii sunt familiarizaţi cu cadrul legislativ şi practica activităţii  speciale de investigaţii din Republica Moldova şi alte state, inclusiv cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului relevantă acestei activităţi. Prezentul curs şi aduce aportul in mod prioritar la formarea specialiştilor la funcţia de procuror, judecător şi avocat, avînd şi obiectivul ridicării nivelului de pregătire profesională in domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului in raport cu activitatea operativa de investigaţii.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Controlul judecătoresc al actelor administrative
Masterat

Cursul urmăreşte aplicarea corectă a principiilor şi regulilor de examinare şi de soluţionare a pricinilor de contencios administrativ, fiscal, vamal şi electoral. În contextul diferenţelor procedurale de accedere în instanţa de contencios administrativ, particularităţilor de examinare în fond a  cauzelor civile care rezultă din raporturi juridico-publice, termenelor procedurale şi a impactului hotărârilor judecătoreşti pronunţate în astfel de cauze, masteranzii vor identifica trăsăturile definitorii ale procedurilor de control judecătoresc, elemente care nu sunt specificate în mod expres în Legea contenciosului administrativ. Exercitarea căilor legale de atac şi executarea hotărârilor adoptate în procedura contenciosului administrativ constituie un component important în realizarea sarcinilor controlului judecătoresc al actelor administrative.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

»  Controlul judiciar în cadrul procesului civil
Masterat

Cursul urmăreşte studiul aprofundat al instituţiei căilor de atac al hotărârilor judecătoreşti, din punct de vedere practic şi teoretic. În cadrul disciplinei, masteranzii vor obţine cunoştinţe aprofundate privind obiectivele şi particularităţile controlului judiciar în procesul civil, trăsăturile fiecărei căi de atac în parte, precum şi abilităţi privind perfectarea corectă şi motivată a actelor procesuale. În baza analizei practicii judiciare din Republica Moldova şi a jurisprudenţei relevante a Curţii Europene a Drepturilor Omului, masteranzii vor identifica aspectele problematice în aplicarea normelor procesuale, erorile comise de instanţele judecătoreşti la examinarea cauzelor civile, consecinţele acestora, precum şi mijloacele procesuale potrivite în vederea corectării lor. Atenţie deosebită este acordată analizei detaliate a procedurii de declarare şi examinare a apelului, recursului împotriva încheierilor judecătoreşti, recursului împotriva actelor de dispoziţie ale curţilor de apel, revizuirii hotărârilor, precum şi temeiurilor de casare a hotărârilor.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5  

»  Dreptul procesual penal al Uniunii Europene
Masterat

Cursul masteral Drept procesual penal al Uniunii Europene  îşi propune să examineze principalele instituţii de drept procesual penal din perspectiva reglementărilor Uniunii Europene (UE) şi a exigenţelor acesteia faţă de justiţia penală echitabilă, abordând în măsură egală perspective teoretice şi fundamente normativ-practice vizând drepturile fundamentale ale acuzaţilor şi victimelor infracţiunilor; competenţa instituţiilor UE în vederea asigurării acestora;  administrarea probelor şi cerinţele speciale de admisibilitate a acestora potrivit normelor europene; măsurile speciale de investigaţie; măsurile de constrângere și cele de protecţie; precum şi condiţiile de fond şi procedură ale cooperării în materie penală a ţărilor-membre ale UE, dar şi a UE cu statele terţe. Afară de studiul legislaţiei UE, cursul identifică principalele tendinţe de reformare a domeniului în  materia justiţiei penale, în plan particular sub aspectul instituirii unui procuror european şi adoptării unui Cod de procedură penală european, care să uniformizeze practica în domeniu şi să ofere posibilitatea urmăririi şi judecării la nivel de UE a unor cauze penale concrete.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            opţional
Nr. de credite ECTS:              5

»  Justiţia juvenilă
Masterat

Justiţia juvenilă oferă o descriere detaliată a sistemului de justiţie cu implicarea minorilor aşa cum este promovat în cadrul standardelor internaţionale din domeniu, sunt explorate componentele sistemului de justiţie juvenilă, alternativele la reacţiile tradiţionale în cadrul procesului penal şi programele de prevenire şi reintegrare socială a copiilor în conflict cu legea. Cursul familiarizează cu organizaţiile, procesele şi actorii care fac parte din sistemul de justiţie juvenilă. O atenţie specială este atrasă provocărilor inerente ce apar la instrumentarea cazurilor privind copiii în conflict cu legea mai ales în ceea ce priveşte poliţia. Se oferă o prezentare de ansamblu asupra protecţiei copilului în conflict cu legea, copilului martor sau copilului victimă prin intermediul standardelor internaţionale şi prin prin normele naţionale: care sunt drepturile acestora, care sunt mijloacele prin care li se oferă protecţie, cum se  asigură echilibrul între protecţia societăţii şi protecţia minorului, dacă există standarde comune la nivelul documentelor legale internaţionale şi naţionale privind drepturile minorilor.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Medicina legală
Masterat

Medicina legală reprezintă o ştiinţă medicală care soluţionează probleme de ordin medico-biologic apărute în practica judiciară. Tocmai din considerentele date această disciplină îşi aduce aportul la formarea spectrului de cunoştinţe auxiliare, necesare reprezentantului organului de urmărire penală pentru desfăşurarea corectă a urmăririi în cazurile ce ţin de infracţiuni ce lezează dreptul omului la sănătate, integritate corporală, inviolabilitate sexuală şi viaţă, cât şi pentru asigurarea drepturilor cetăţenilor în cadrul proceselor civile. Posedarea cunoştinţelor de ordin medico-legal va permite specialistului care va activa în calitate de ofiţer de urmărire penală, procuror, avocat, judecător a utiliza din plin toate posibilităţile expertizei medico-legale  şi a interpreta corespunzător rezultatele (concluziile) obţinute. 

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Metodologii contemporane în expertiza judiciară
Masterat

Disciplina Metodologii contemporane în expertiza judiciară reprezintă îmbinarea cunoştinţelor teoretice din tactica şi tehnica criminalistică în practica de dispunere şi efectuare a expertizelor judiciare. Acumulînd cunoştinţe la disciplinele Drept penal, Drept procesual penal şi însuşind cursul de bază Criminalistica la nivel teoretico-informaţional, masteranzii la următoarea etapă  (ciclul II) au posibilitatea reală de a cunoaşte sistemul instituţiilor de expertize din Republica Moldova şi de a aprofunda cunoştinţele respective în vederea pregătirii, efectuării şi evaluării  expertizelor judiciare în cauzele penale, civile sau contravenţionale, metodologiile existente în efectuarea expertizelor judiciare, esenţa, principiile şi regulile tactice şi procesuale de dispunere a expertizelor, clasificarea lor, precum şi cu modalitatea de evaluare a rezultatelor expertizelor, respectănd drepturile persoanelor implicate în cauzele cercetate. Totodată important este ca în cadrul acestui curs masteranzii să cultive anumite deprinderi şi aptitudini profesionale de soluţionare a problemelor specifice prin intermediul specialiştilor experţi. Scopul de bază al  cursului dat îl constituie însuşirea eficientă de către masteranzi a materialului prezent: aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi îmbinarea lor cu practica judiciară, cultivarea deprinderilor şi aptitudinilor profesionale.  

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Probaţiunea şi probele judiciare în procesul civil
Masterat

Probaţiunea şi probele judiciare în procesul civil este o disciplină juridică specială ce are ca scop familiarizarea masteranzilor cu aspectele teoretice şi practice ale instituţiei vizate. Studiul acestui curs va asigura aprofundarea cunoştinţelor despre întrega activitate logico-juridică a participanţilor la procesul civil şi a instanţei de judecată, îndreptată spre aflarea informaţiei veridice despre circumstanţele de fapt importante pentru soluţionarea justă a cauzei. Aptitudinile dobîndite de masteranzi sunt necesare pentru aplicarea corectă a normelor juridice ce reglementează prezentarea, cercetarea și aprecierea probelor. Studiul este fundamentat pe cunoştinţe juridice obţinute în prealabil în urma studierii cursurilor de Drept procesual civil, părţile generală şi specială, pe prevedrile legislației în vigoare precum şi pe jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, practica Curţii Supreme de Justiţie şi a altor instanțe de judecată naţionale.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

»  Procedura şi practica Curţii Europene a Drepturilor Omului
Masterat

Disciplina este menită să contribuie la familiarizarea studenţilor cu principiile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi drepturile garantate de aceasta, funcţionarea Curţii Europene a Drepturilor Omului şi efectele hotărârilor acesteia, precum şi la crearea deprinderilor de aplicarea acestor cunoştinţe. Studenţii vor soluţiona individual speţe, vor fi implicaţi în simularea unei proceduri în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, vor prezenta rapoarte în faţa colegilor săi cu privire la unele aspecte din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi vor citi o prelegere pentru colegii săi. Disciplina pune accentul pe chestiunile relevante pentru relaţiile de drept privat şi contenciosul administrativ. O atenţie deosebită va fi acordată jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti şi aplicării Convenţiei Europene a Drepturilor Omului în sistemul de drept al Republicii Moldova.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              10

»  Procedura civilă cu elemente de extranietate
Masterat

Cursul conţine reglementări de drept procesual civil internaţional, în măsura în care în cadrul examinării şi soluţionării cauzelor civile în instanţele judecătoreşti din Republica Moldova sunt elemente de extraneitate. Principale obiective ale disciplinei de studiu sunt: distingerea aspectelor lex procesualis fori de cazurile de aplicare a legii procesuale străine şi selectarea corectă a instanţei competente în procesele civile cu element de extraneitate.  Un spaţiu aparte  este rezervat modului de colaborare interstatală în materie procesual civilă în baza tratatelor existente şi în temeiul reciprocităţii. Iar procedura de recunoaştere şi încuviinţare a executării hotărârilor judecătoreşti străine pe teritoriul Republicii Moldova suscită cea mai mare atenţie şi interes practic.

Ciclul de studii:                       masterat, anul I, semestrul 2
Tip de curs:                             obligatoriu
Nr. de credite ECTS:               5 

»  Procedura insolvabilităţii
Masterat

Cursul Procedura insolvabilităţii îşi are originea în necesitatea studierii unei din cele mai dificile laturi a instituţiei insolvabilităţii şi anume a celei procedurale, fiind dictat în special din necesitatea aprofundării la nivelul masteranzilor a cunoştinţelor teoretice şi practice în materie de desfăşurare a proceselor de insolvabilitate. Astfel cursul dat are menirea de a aduce informaţii cât mai multe şi utile, necesare masteranzilor, în scopul de a-i ajuta să însuşească cât mai temeinic actualul cadrul legislativ în domeniul insolvabilităţii, să înţeleagă raţiunile reglementărilor legale în cadrul desfăşurării actelor de procedură, precum şi să-şi formeze deprinderi în scopul utilizării lor corecte şi eficiente în practică.

În acest scop prin cursul dat se propune de a cimenta cunoştinţele avute şi de a obţine noi cunoştinţe cu privire la procedura de declarare a insolvabilităţii. Dezvoltarea capacităţilor de a interpreta corect şi sistematic legislaţia procesuală în vigoare, şi formarea aptitudinilor în aplicare practică a cunoştinţelor teoretice referitoare la normele cu privire la procedura de declarare a insolvabilităţii, soluţionarea corectă a situaţiilor conflictuale, ţinându-se  atât de legea procesuală, cât şi de legea materială.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5 

»  Proceduri necontencioase în cadrul procesului civil
Masterat

Procedura civilă reprezintă prin esenţă actul de înfăptuire a justiţiei pe cauzele civile. Datorită diversităţii drepturilor şi intrereselor deduse apărării judiciare se conturează mai multe particularităţi procesuale care pot fi identificate în feluri ale procedurii civile.  În acest context anumite categorii a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime pot obţine o apărare judiciară eficientă anume în cadrul procedurilor necontencioase.  Aceste particularităţi determină nu doar natura juridică a interesului dedus judecăţii, dar permit cristalizarea unei instituţii de drept şi proceduri de sine stătătoare în cadrul procesului civil. Disciplina „Proceduri necontencioase în cadrul procesului civil" permite studierea aprofundată şi multiaspectuală a particularităţilor examinării anumitor categorii de cauze civile în cadrul procedurii civile necontencioase: procedura în ordonanță și proceduri speciale.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Fişa disciplinei Proceduri necontencioase în cadrul procesului civil

»  Protecţia drepturilor omului în procesul penal
Masterat

Reformele în sistemele judiciare din ţările cu democraţii avansate, implicit, au un impact asupra sistemului naţional. În acest context drepturile omului devin pilonul justiţiei penale. Cunoaşterea de către masteranzi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului va contribui la formarea unor specialişti de înaltă calificare în domeniul dat. Cursul Protecţia drepturilor omului în procesul penal oferă o descriere detaliată a drepturilor esenţiale ale omului în justiţia penală. Îndeosebi accentul se pune pe cele mai importante aspecte ca interzicerea torturii, pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante; dreptul la libertate şi siguranţă; dreptul la un proces echitabil; dreptul la respectarea vieţii private şi de familie.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Psihiatria judiciară
Masterat

Disciplina Psihiatria judiciară îşi aduce aportul în formarea cunoştinţelor auxiliare, necesare reprezentanţilor organelor de drept pentru desfăşurarea corectă a proceselor de urmărire penală, judecătoreşti, etc. ce ţin de infracţiunile (acţiunile social-periculoase) comise de persoanele, care în momentul săvârşirii unei fapte prejudiciabile nu puteau să-şi dea seama de acţiunile ori inacţiunile sale sau nu puteau să le dirijeze, să le prevadă urmările din cauza unei boli psihice cronice, a unei tulburări psihice temporare sau a altei stări patologice. Posedarea cunoştinţelor de ordin psihiatrico-legal va permite specialistului care va activa în calitate de ofiţer de urmărire penală, judecător, procuror, avocat să dispună în cazurile necesare de expertiza psihiatrico-legală, utilizând rezultatele acesteia în scopul evaluării corecte a prezenţei/absenţei capacităţii de exerciţiu şi/sau responsabilităţii/iresponsabilităţii persoanelor cu dizabilităţi mintale şi comportamentale.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 2
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

»  Retorica juridică
Masterat

În registrul disciplinelor academice Retorica juridică face parte fie din vastul domeniu al ştiinţelor juridice teoretice, fie din cadrul celor aplicative, datorită utilizării termenului judiciar şi prin raportare procedurilor judiciare. Studiul Retoricii juridice are menirea de a extinde cunoştinţele empirico-teoretice ale masteranzilor asupra unor elemente esenţiale ale valorii de discurs a activităţii specialistului în drept, a calităţii comunicării juridice, cât şi a posibilităţii de îmbunătăţire a propriului comportament comunicaţional profesional. Masteranzii care au audiat cursul în cauză  vor fi capabili să aplice teoriile  retorice în cadrul diverselor tipuri de activităţi pentru a obţine performanţe la nivelul propriului comportament comunicaţional,  în determinarea sensului mesajelor altor subiecţi, la nivel interpersonal şi profesional. Conţinutul cursului, interdisciplinar în esenţă, este construit pe de o parte din studiul experienţei retorice, pe de altă parte din aplicarea cadrului teoretic la diverse nivele şi forme de comunicare juridică. 

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

Fişa disciplinei Retorica juridică

»  Tactica apărării în cauzele penale
Masterat

Prin menirea sa, apărarea este considerată o adevărată instituţie de interes public, de o egală importanţă cu acuzarea de stat.  Societatea este interesată ca aceste două instituţii să poată participa la realizarea justiţiei represive, asigurându-li-se drepturi şi garanţii egale, adică tot ce poate fi mai util şi mai eficient pentru a face dreptate. În condiţiile aderării ţării noastre la cele mai importante instrumente europene în materie de drepturi şi libertăţi fundamentale este necesară o nouă conştientizare a rolului şi locului apărării într-un proces contradictorial şi a scopurilor pe care acesta le urmăreşte la urmărirea penală şi în judecată. Într-o lumină aparte se cer oglindite diferite procedee şi metode, inclusiv cele elaborate de criminalistică, în scopul unei bune realizări a apărării în procedura penală. În acest sens disciplina Tactica apărării în cauzele penale  propune abordarea Dreptul la apărare şi participarea apărătorului în procedura penală prin prisma garanţiilor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi cadrului legal naţional; Aspecte procesuale şi tactice privind apărarea în faza urmăririi penale; Aspecte procesuale şi tactice privind apărarea în faza judecării  cauzei penale şi, Pledoaria. Prezentul curs are  scopul formării competenţelor de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în situaţii concrete, formularea poziţiei,  argumentarea soluţiilor propuse de către avocatul apărător, după caz, reprezentant etc.

Ciclul de studii:                      masterat, anul I, semestrul 1
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              5

 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.