Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Colectivul departamentului / Reniță Gheorghe
Reniță Gheorghe
doctor în drept, lector universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 105
Tel: + 373 22 57 78 35
E-mail: gheorghe.renita@constcourt.md

DOMENII DE CERCETARE

 • Drept penal

 

DISCIPLINE PREDATE

 • Drept penal. Partea Generală (ciclul I – Licenţă)

 

STUDII

 • Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2014
 • Master în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2016

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

 • Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2017-prezent

 

PUBLICAŢII

I. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova 

 • 1) Efectele nulității în cadrul grupurilor de contracte // Analele Științifice ale Universității de Stat din Moldova. Științe socioumanistice. Vol. II. Chișinău: CEP USM, 2014, p. 9-11.
 • 2) Nulitatea contractelor de autor: aspecte teoretice și practice // Intellectus, 2015, nr. 1, p. 17-22.
 • 3) Întoarcerea executării silite: aspecte teoretice și practice // Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2015, nr. 1, p. 43-48; nr. 2, p. 38-42.
 • 4) Riscul contractual: principalele repere conceptuale // Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2015, nr. 3, p. 167-174.
 • 5) Anularea mărcii înregistrate pentru rea-credinţă: probleme şi soluţii // Intellectus, 2015, nr. 3, p. 11-18.
 • 6) Configurații privind transferul dreptului de proprietate prin contractul de vânzare-cumpărare // Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2015, nr. 8, p. 198-205.
 • 7) Impactul juridic al reglementării retractului litigios // Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2015, nr. 4, p. 22-27 (coautor: Dorin Cimil).
 • 8) Este oare posibilă întoarcerea executării silite în ipoteza anulării actelor executorului judecătoresc? // Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2016, nr. 1, p. 50-55 (coautor: Dumitru Visternicean).
 • 9) Delimitarea infracțiunilor prevăzute la art.187 CP RM de infracțiunile prevăzute la art.190 CP RM: examen de practică judiciară // Revista Națională de Drept, 2016, nr. 5, p. 8-16 (coautor: Liubovi Brînza).
 • 10) Controverse legate de aplicarea în practică a art. 291 CP RM // Revista Națională de Drept, 2016, nr. 9, p. 2-12; nr. 10, p. 14-27 (coautor: Liubovi Brînza).
 • 11) Aplicarea interdicției de a părăsi ţara în procedura de executare silită: condiții de drept substanțial și de drept procedural // Revista Națională de Drept, 2016, nr. 11, p. 41-46 (coautor: Dumitru Visternicean).
 • 12) Dreptul la libera circulaţie vs interdicția de a părăsi țara în procedura de executare silită // Revista Națională de Drept, 2016, nr. 12, p. 38-43 (coautor: Dumitru Visternicean).
 • 13) Păstrarea neglijentă a armelor de foc şi a muniţiilor, precum şi transmiterea acestora altor persoane (art.291 CP RM): repere jurisprudenţiale şi propuneri de lege ferenda // Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2016, nr. 8, p. 99-125 (coautor: Liubovi Brînza).
 • 14) Îngrădiri ale dreptului la libera circulaţie în procedura de executare silită // Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2016, nr. 4, p. 53-60; 2017, nr. 1, p. 25-31; nr. 2, p. 44-49 (coautor: Dumitru Visternicean).
 • 15) Tendințe jurisprudențiale privind stabilirea cuantumului proporțiilor mici în cazurile de sustragere a bunurilor // Revista Națională de Drept, 2017, nr. 1, p. 13-21 (coautor: Liubovi Brînza).
 • 16) Înfăptuirea justiției restaurative în cauze penale: propuneri de lege ferenda // Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2017, nr. 3, p. 164-179 (coautor: Liubovi Brînza).
 • 17) Manipularea unui eveniment și pariurile aranjate (art.2421 și 2422 CP RM): infracțiuni de corupție? // Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2017, nr. 3, p. 180-191.
 • 18) Controverse legate de răspunderea penală pentru manipularea unui eveniment și pariurile aranjate săvârșite în cyberspațiu // Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2017, nr. 8, p. 223-245.
 • 19) Interdicția eliberării unor acte debitorului în cadrul procedurii de executare silită privită din perspectiva normelor constituționale // Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2017, nr.8, p.30-46 (coautor: Aurel Băieșu).
 • 20) Huliganismul ce implică acţiuni care încalcă grosolan ordinea publică, însoţite de aplicarea violenţei asupra persoanelor: divergențe jurisprudențiale // Revista Națională de Drept, 2017, nr. 12, p. 9-21; 2018, nr. 1-3, p. 16-31.

II. Comunicări ştiinţifice

 • 1) Conceptul de „pedeapsă” în viziunea lui Immanuel Kant // Sesiunea științifică „Actualitatea gândirii lui Immanuel Kant”, Chișinău, 23 octombrie 2014.
 • 2) Fundamentele pedepsei: origine și actualitate // Conferința științifică internațională „Filosofia și perspectiva umană”, consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, ediția a XII-a, Chișinău, 20 noiembrie 2014.
 • 3) Insolvabilitatea intenționată și insolvabilitate fictivă: propuneri de perfecționare a art. 252 și 253 CP RM // Proceedings: Materialele conferinței științifice internaționale „Rolul științei și educației în implementarea Acordului de asociere la Uniunea Europeană”, 5 februarie 2015, Chișinău: eveniment dedicat aniversării a 60 de ani ai academicianului Valeriu Canțer, Președinte al Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare (CNAA). Iași: Vasiliana ’98, 2015, p. 411-417.
 • 4) Inversarea sarcinii probei privind proveniența ilicită a proprietății pentru persoanele publice // Materialele conferinței științifico-practice internaționale „Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice” (27 februarie 2015, Chișinău). Chișinău: Garamont-Studio, 2015, p. 255-260.
 • 5) Îmbogăţirea ilicită (art. 3302 CP RM) – un nou instrument anticorupţie // Viitorul ne aparţine: Conferință ştiinţifică internaţională a studenţilor şi masteranzilor, ediția a 5-a: Teze. Chișinău: Artpoligraf, 2015, p. 101.
 • 6) Conotaţii teoretico-practice privind provocarea la acte de corupţie // Materialele conferinței științifico-practice internaționale „Teoria şi practica administrării publice” (22 mai 2015, Chișinău). Chișinău: Academia de Administrare Publică, 2015, p. 278-281.
 • 7) Incriminarea îmbogățirii ilicite în legea penală a Republicii Moldova: controverse, probleme și soluții // Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al cercetării și educației: Conferință științifică internațională (5 iunie 2015, Cahul). Vol. I.  Cahul: Tipografia Centrografic, 2015, p. 91-95.
 • 8) Latura obiectivă a infracțiunilor prevăzute la art.3302 CP RM: dificultăți de interpretare // Integrare prin cercetare și inovare. Conferință științifică națională cu participarea internațională (10-11 noiembrie 2015, Chișinău). Rezumate ale comunicărilor. Științe juridice, științe economice. Chișinău: CEP USM, 2015, p. 21-24.
 • 9) Manipularea unui eveniment și pariurile aranjate: locul art.2421 și 2422 în cadrul Părții Speciale a Codului penal al Republicii Moldova // Integrare prin cercetare și inovare. Conferință științifică națională cu participarea internațională (10-11 noiembrie 2015, Chișinău). Rezumate ale comunicărilor. Științe juridice, științe economice. Chișinău: CEP USM, 2015, p. 18-21.
 • 10) Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor din împrumuturile interne sau externe garantate de stat: propuneri de perfecționare a art.240 CP RM // Materialele conferinței științifico-practice internaționale „Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice” (26 februarie 2016, Chișinău). Chișinău: Garamont-Studio, 2015, p. 400-407.
 • 11) Delimitarea infracțiunilor prevăzute la art. 190 CP RM de infracțiunile prevăzute la art. 196 CP RM: conotații teoretice și practice // Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației: Conferință științifică internațională (7 iunie 2016, Cahul). Vol. I. Cahul: Tipografia Centrografic, 2016, p. 151-155 (coautor: Liubovi Brînza).
 • 12) Oportunitatea incriminării faptei de manipulare a unui eveniment (art. 2421 CP RM) // Integrare prin cercetare și inovare. Conferință științifică națională cu participarea internațională (28-29 septembrie 2016, Chișinău). Rezumate ale comunicărilor. Științe juridice. Vol. I. Chișinău: CEP USM, 2016, p. 98-101.
 • 13) Justificarea stabilirii răspunderii penale pentru pariurile aranjate (art. 2422 CP RM) // Integrare prin cercetare și inovare. Conferință științifică națională cu participarea internațională (28-29 septembrie 2016, Chișinău). Rezumate ale comunicărilor. Științe juridice. Vol. I. Chișinău: CEP USM, 2016, p. 94-98.
 • 14) Efectele adoptării Legii Republicii Moldova nr. 291/2016 asupra aplicării răspunderii penale pentru manipularea unui eveniment și pariurile aranjate // Актуальные научные исследования в современном мире: XXV Международная научная конференция (26-27 мая 2017 г., Переяслав-Хмельницкий). Сборник научных трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2017, Вып. 5, ч. 10, р. 95-103 (coautor: Vitalie Stati).
 • 15) Înfăptuirea justiției restaurative în cauze penale: propuneri de lege ferenda // Conferința internațională „Aplicarea pedepselor și discreția judiciară: cazul Republicii Moldova”, 2-3 iunie 2016, Chișinău.
 • 16) Tratamentul sancționator al infracțiunilor de manipulare a unui eveniment și de pariuri aranjate (art.2421 și 2422 CP RM) // Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației: Conferință științifică internațională (7 iunie 2016, Cahul). Vol. I. Cahul: Tipografia Centrografic, 2017, p. 87-93.
 • 17) Manipularea unui eveniment și pariurile aranjate: locul art. 2421 și 2422 din Codul penal în tipologia infracțiunilor economice // Integrare prin cercetare și inovare. Conferință științifică națională cu participarea internațională (9-10 noiembrie 2017, Chișinău). Rezumate ale comunicărilor. Științe juridice. Chișinău: CEP USM, 2017, p. 46-50.
 • 18) Rolul și conținutul mizei în contextual infracțiunii de pariuri aranjate // Sharing the Results of Research towards Closer Global Cooperation among Scientists: Results of the 13 International Conference: Collection of Research Papers (April 24, 2018) / Montreal, Canada: Accent Graphics Communications, 2018, p. 41-44.
 • 19) Noțiunea de „eveniment sportiv” în contextul infracțiunilor de manipulare a unui eveniment și de pariuri aranjate // Актуальные научные исследования в современном мире: XXXVII Международная научная конференция (26-27 мая 2018 г., Переяслав-Хмельницкий) // Журнал. Переяслав-Хмельницкий, 2018, Вып. 5(37), ч. 10, p. 12-21.
 • 20) Conceptul de „pariu” în contextul infracțiunilor de manipulare a unui eveniment și de pariuri aranjate // Studii și cercetări juridice europene: Conferința internațională a doctoranzilor în drept, ediția a X-a, Timișoara, 8 iunie 2018. București: Universul Juridic, 2018, p. 649-664.
 • 21) Organizarea și desfășurarea pariurilor în condiții de legalitate – premisă sine qua non pentru aplicarea răspunderii conform art. 2421 și 2422 din Codul penal al Republicii Moldova // Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, Vol. 4, July 19, 2018, Warsaw, Poland. Warsaw: RS Global Sp. z O.O., p. 3-12.

 

III. Alte publicaţii

 • Inversarea sarcinii probei privind caracterul licit al proprietății pentru funcționarii publici: discriminare sau măsură de combatere a corupției? // Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, Buletin informativ, martie 2015, p. 5.

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

 • Rusa – B2
 • Engleza – B2

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, conferențiar universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînza Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Colțeniuc Anatolie
magistru în drept, asistent universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, conferențiar universitar
Igor HADÎRCA
doctor în drept, conferențiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Maria STRULEA
doctor în drept, conferențiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Savga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratan Andrei
magistru în drept, asistent universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vîrlan Petru
magistru în drept, lector universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.