Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Colectivul departamentului / Bolocan-Holban Augustina
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 105
Tel: + 373 22 59 36 62
E-mail: a.bolocan@gmail.com

DOMENII DE CERCETARE

Drept penal, drept penal comparat, justiția pentru copii, probațiunea

DISCIPLINE PREDATE

Drept penal, partea specială (ciclul I - Licență)

Drept penal, partea generală (ciclul II - Master, 120 credite)

Drept penal comparat (ciclul I - Licență)

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2011

Tema tezei de doctorat: „Aspecte juridice naţionaleşiinternaţionale privind tortura şi tratamentul inuman şi degradant" 

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2006

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2005

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

2017 -prezent -  Președintă a Asociației pentru Justiție Penală Participativă (AJPP), organizație neguvernamentală

2014 - 2017 - consultant național în domeniul justiției pentru copii

2016 - prezent - conferențiar universitar, Departamentul Drept Penal, USM

2015 - mai 2016 - lector superior universitar, Departamentul Drept Penal, USM

2007 - 2015 - lector universitar, Catedra Drept Penal și Criminologie, USM

2010 - noiembrie 2011 - şef al Secţiei Tratate şi Integrare Europeană, Ministerul Justiţiei, șef-adjunct al Direcției Relații Internaționale și Integrare Europeană, Ministerul Justiției

2006 - 2008 - consultant în cadrul Direcţiei Agent Guvernamental, Ministerul Justiţiei

2005 - 2006 - lector la catedra drept public, Academia de Studii Economice

PUBLICAȚII

I. Lucrări metodico-didactice

1.      Dumneanu I., Grosu V., Bolocan-Holban A., Drept penal comparat (suport de curs), CEP USM, Chișinău, 2014 (8 c. a.)

2.      Dumneanu I., Bolocan-Holban A., Ghid metodic. Drept penal comparat (ciclul II master, 120 credite), CEP USM, Chișinău, 2015 (2,5 c. a.)

II. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova/publicații electronice

1.      Bolocan A. Poziţia Consiliului Europei faţă de eutanasie. Revista Naţională de Drept, 2008, nr. 6, p. 34 - 36;

2.      Bolocan A. JurisprudenţaCurţii Europene a Drepturilor Omului ce vizează cazurile contra Republicii Moldova. Jurnalul de studii juridice, 2009, nr. 1 - 2, p. 192 - 202;

3.      Bolocan-Holban A. Reglementarea torturii şi a tratamentului inuman şi degradant prin prisma actelor naţionaleşiinternaţionale. Jurnalul de studii juridice, 2009, nr. 3 - 4, p. 133 - 140; Bolocan-Holban A. Cercetarea legală privind cazurile de tortură sau de tratament inuman şi degradant. Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis". Seria „Ştiinţe Sociale", 2009, nr. 3 (23), p. 116 - 119;

4.      Bolocan-Holban A. Distincţiişi asemănări între termenii prevăzuţi la articolul 3 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor şilibertăţilor fundamentale ale omului (tortură, tratament inuman, tratament degradant). Revista Naţională de Drept, 2009, nr. 10 - 12, p. 150 - 151;

5.      Bolocan-Holban A. Unele recomandări generale ale Comitetului european pentru prevenirea torturii şi a altor tratamente sau pedepse inumane sau degradante. Revista Naţională de Drept, 2010, nr. 4, p. 45-48;

6.      Bolocan-Holban A. Delimitarea torturii de unele infracţiuni adiacente. Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis". Seria „Ştiinţe Sociale", 2010, nr. 3 (33), p. 148 - 151;  
Bolocan-Holban A. Obiectul juridic al componenţei de infracţiune „tortura", prevăzute de art. 3091 din Codul penal al Republicii Moldova. Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis". Seria „Ştiinţe Sociale", 2012, nr. 3 (53), p. 127 - 130.

7.      Bolocan-Holban A., Vidaicu M., Analiza instituţieiresponsabilităţii limitate prin prisma diferitelor sisteme de drept. Revista ştiinţifică a USM „Studia UniversitatisMoldaviae". Seria „Ştiinţe Sociale", 2013, nr. 3 (63), p. 154 - 158;

8.      Bolocan-Holban A., Vidaicu M., Influenţa stării de ebrietate asupra răspunderii penale în dreptul penal comparat. Revista ştiinţifică a USM „Studia UniversitatisMoldaviae". Seria „Ştiinţe Sociale", 2014, nr. 3 (73), p. 142 - 146;

9.      Bolocan-Holban A., Best interests of thechild for children in contact withthelaw. Victimsandwitnesses. Revista ştiinţifică a USM „Studia UniversitatisMoldaviae". Seria „Ştiinţe Sociale", nr.3 (83), p.60 - 66;

10.  Bolocan-Holban A., Importanţaşi rolul intervievatorului în procesul penal al Republicii Moldova, publicaţie online pentru Centrul de Resurse al Centrului Naţional pentru Prevenirea Abuzului faţă de Copii, link: http://amicel.cnpac.org.md/pentru-profesionisti/importanta- si-rolul-intervievatorului-in- procesul-penal- al-republcii- moldova.

11.  Bolocan-Holban A., Copilul - victimă a violenţei în familie în contextul art. 2011 CP RM, publicaţie online pentru Centrul de Resurse al Centrului Naţional pentru Prevenirea Abuzului faţă de Copii, http://amicel.cnpac.org.md/pentru-profesionisti/copilul- victima-a- violentei-in- familie-in-contextul-art- 2011-cp- rm.

12.  Bolocan-Holban A., coautor al Buletinului CNPAC, 2016, editat în cadrul proiectului „Intervievarea structurată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor", implementat în perioada 2014-2016, în RM de CNPAC în parteneriat cu MJ, CSM, PG, IGP.

13.  Bolocan-Holban A., Vidaicu M., „Tendințele politicii penale în Republica Moldova", Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Științe Juridice, Tom LXII, Nr.II-2016.

14.  Bolocan-Holban A., Strulea M., „Importanța și rolul măsurilor de constrângere cu caracter educativ". Revista ştiinţifică a USM „Studia UniversitatisMoldaviae". Seria „Ştiinţe Sociale", nr.3 (103), 2017, p.82-87.

15.  Bolocan-Holban A., „Criminal proceedings involving children in conflict with the law". Revista Institutului Național al Justiției, Nr.2 (41), 2017, p. 41-43.

16.  Bolocan-Holban A., "Raport privind analiza aspectelor vulnerabile ale probațiunii presentințiale în Republica Moldova", Chișinău, 2018;https://ajppmoldova.files.wordpress.com/2018/08/raport-ajpp-2018.pdf 

17.  Bolocan-Holban A., Strulea M., Țurcan A., „Program de prevenire a delincvenței juvenile". Program elaborat în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției, în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire și dejudiciarizare a ca­uzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale și a celor în con­flict cu legea", implementat de Institutul de Reforme Penale (IRP), în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Republica Moldova, Chișinău, 2018;http://irp.md/library/publications/1082-programul-de-prevenire-a-delicvenei-juvenile.html 

III. Materiale ale comunicărilor științifice

1.      Bolocan A. Consideraţii generale privind tortura, tratamentul inuman şi degradant în sensul articolului 3 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Conferinţainternaţionalăştiinţifico-practică, „Reafirmarea drepturilor şilibertăţilor fundamentale la 60 de ani ai Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului", 12 decembrie 2008, p. 55 - 60; 6 p.

2.      Болокан-Холбан А. Проблемыотграниченияпытки (ст. 3091 УК РМ) отдругихсмежныхпреступлений. Cборникматериаловмеждународнойнаучно-практическойконференции „Совершенствованиезаконодательства в современныхусловиях". Санкт-Петербург, 23 - 24 мая 2011, стр. 423 - 425.

3.      Болокан-Холбан А. Расследованиепыток, бесчеловечногоилиунижающегодостоинствообращения.  Международнаянаучно-практическаяконференция „Проблемыборьбы с преступностью и подготовкикадровдляправоохранительныхорганов". Минск, 21 января 2011, стр. 29 - 30(0,12 c. a.);

4.      Bolocan-Holban A., Vidaicu M., Aplicarea pedepsei penale în dreptul penal comparat. Conferinţaştiinţificănaţională cu participare internaţională. Chişinău, 10 - 11 noiembrie 2014, p. 137 - 139. (0Bolocan-Holban A., „Best interests of thechild for children in conflict withthelaw (Age of criminal responsibility)". Conferinţaştiinţificănaţională cu participare internaţională. Chişinău, 28-29 septembrie 2016, pag. 33-35;

5.      Bolocan-Holban A., „Conținutul referatelor presentințiale întocmite în cadrul sistemului național de probațiune". Conferinţaştiinţificănaţională cu participare internaţională. Chişinău, 8-9 noiembrie 2018, pag. 228-231.

 

 

IV. Alte lucrări

1.      Bolocan-Holban A., Moloşag Natalia, DoronceanuOlesea, ş.a. Apărarea victimelor torturii, relelor tratamente sau ale tratamentului degradant. Îndrumar pentru avocaţi, edidat cu sprijinul Asociaţiei Barourilor Americane/Iniţiativa pentru Supremaţia Legii, Chişinău 2013. (1,4 c. a.)

2.      Mihaela Vidaicu, Augustina Bolocan-Holban, curriculum. „Individualizarea răspunderii și pedepsei penale", (ciclul II master, 90 credite), CEP USM, Chişinău 2016.

3.      Bolocan-Holban A., Mihailov-Moraru V., Cerbu A., „Rolul referatului presentințial la aprecierea personalității făptuitorului", Ghid pentru profesioniști din cadrul sistemului de justiție penală, Chișinău, 2018, https://ajppmoldova.files.wordpress.com/2018/08/ghid-rp-ajpp.pdf

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

 Rusa - fluent

 Engleza - fluent

 Franceza - bine 

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, conferențiar universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînza Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Colțeniuc Anatolie
magistru în drept, asistent universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, conferențiar universitar
Igor HADÎRCA
doctor în drept, conferențiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Maria STRULEA
doctor în drept, conferențiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Savga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratan Andrei
magistru în drept, asistent universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vîrlan Petru
magistru în drept, lector universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.