Prima   /  Departamente   /  Departamentul Drept Penal   /  Colectivul departamentului / Botnaru Stela
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Prodecanul Facultății de Drept

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 105
Tel: + 373 22 57 78 35; 0791 16 106
E-mail: stelacorlateanu@gmail.com

DOMENII DE CERCETARE

Realizarea studiilor analitice şi cercetărilor ştiinţifice în materia Dreptului Penal (Partea Generală), în special, în domeniul cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei, a responsabilităţii reduse, iresponsabilităţii, subiectului infracţiunii, a măsurilor de siguranţă, discernămîntului persoanei, ş.a.; Cercetarea din punct de vedere ştiinţific a problemelor abordate în teoria şi practica dreptului penal; Delimitarea conceptului de responsabilitate-iresponsabilitate şi responsabilitate redusă; Infracţiuni săvîrşite sub imperuil stării de responsabilitate redusă

DISCIPLINE PREDATE

Drept penal. Partea Generală (ciclul I - Licenţă)

Drept penal. Partea Generală (masterat - 120 credite)

STUDII

Doctor  în drept, Universitatea "AL. I. Cuza" Iaşi, România, 2000

Tema tezei de doctorat: „Regimul penal şi procesual penal al delincvenţilor minori."

Facultatea de Drept, Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1993

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

USM, Facultatea de Drept, Departamentul Drept Penal

Lector, Universitatea de Stat din Moldova, 1993 - 2003

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2003 - prezent (în baza Hotărîrii Comisiei Superioare de Atestare a Republicii Moldova din 23 octombrie 2003, procesul-verbal nr. 4, a fost conferit titlul didactic de conferenţiar universitar la Caredra Drept penal şi criminologie. Atestatul seria CU nr. 1240, eliberat la 23 octombrie 2003)

PUBLICAŢII

 I. Manuale

Drept penal, Chişinău: Cartier, 2005. - 624 p. (coautori: Grama Mariana, Şavga Alina, Grosu Vladimir)  

Drept penal (partea generală), vol. I, Tipografia centrală, Chişinău, 2012, - 328 p. (coautori: Grama Mariana, Şavga Alina, Grosu Vladimir)

Drept penal (partea generală), vol. II, Tipografia centrală, Chişinău, 2016, - 336 p. (coautori: Grama Mariana, Şavga Alina, Martin Daniel).

II. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova:

Participaţia la infracţiunile săvârşite cu vinovătie dublă. // Revista Naţională de Drept, nr. 5, 2003.

Некоторые проблемы неосторожной формы вины. // Закон и Жизнь, nr. 4, 2003.

Cazul fortuit în practica medicală. // Revista Naţională de Drept, nr. 3, 2003.

Unele reflecţii asupra persoanelor juridice ca subiect al infracţiunii. // Revista Naţională de Drept, nr. 11, 2008, (coautor Buravcenco I.)

Starea de pericol social - condiţie obligatorie pentru luarea măsurilor de constrângere cu caracter medical. // Revista Naţională de Drept, nr. 10 - 12, 2009, (coautor Buravcenco I.)

Conceptul responsabilităţii reduse în legislaţia Republicii Moldova şi a altor state. // Studia Universitatis, Revista Ştiinţifică a USM, nr. 8 (28), Chişinău, 2009, (coautor Buravcenco I.)

Subdezvoltarea psihică-cauză care exclude sau diminuează responsabilitatea persoanei fizice în dreptul penal. // Studia Universitatis, nr. 2, Chişinău, 2013.

Însemnătatea elementului emotiv în structura tripartită a vinovăţiei în dreptul penal substanţial. // Studia Universitatis, nr. 2, Chişinău, 2013.

Controverse şi soluţii în cauzele de pruncucidere şi omor intenţionat privind discernământul diminuat: experienţa instanţelor judecătoreşti din România. // Revista Naţională de Drept, nr. 12, 2013.

Categoriile “capacitate psihică”, “discernământ”, “vinovăţie” şi “responsabilitate” în dreptul penal. // Revista Naţională de Drept, nr. 11, 2013.

О признании расстройства личности в качестве медицинского критерия ограниченной вменяемости. // Revista Naţională de Drept, nr. 3, 2014.

Iresponsabilitatea – cauză care înlătură vinovăţia făptuitorului: definitivarea conceptului. // Revista Naţională de Drept, nr. 2, 2014.

Обзор нормы об ограниченной вменяемости: парадоксы законодательной новеллы. // Revista Naţională de Drept, nr. 6, 2014.

Determinarea discernământului diminuat în cauzele de omor intenţionat: experienţa instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova. // Studia Universitatis, nr. 3 (73), Chişinău, 2014.

Diminuarea sau abolirea discernămîntului ca efect al intoxicaţiei cu alcool sau cu alte substanţe stupefiante: perspectiva juridico-penală. // Studia Universitatis, nr. 3 (73), Chişinău, 2014.

Responsabilitatea redusă în pruncucidere: implicaţii juridico-penale. // Studia Universitatis, nr.3 (73), Chişinău, 2014.

Norma cu privire la responsabilitatea redusă în legea penală a Republicii Moldova // Studia Universitatis Moldaviae, Seria Ştiinţe Sociale, nr. 3 (83), 2015, ISSN 1814-3199, Chişinău, 2015.

Răspunderea penală a persoanei juridice // Studia Universitatis Moldaviae, Seria Ştiinţe Sociale, Nr. 8 (88), 2015, ISSN 1814-3199, Chişinău, 2015, (coautor Buruiană O.).

Extrădarea şi condiţiile ei // Studia Universitatis Moldaviae, Seria Ştiinţe Sociale, Nr. 8(88), 2015, ISSN 1814-3199, Chişinău, 2015, (coautor Digori I.).

III. Comunicări ştiinţifice:

Pedeapsa cu moartea // Materialele Conferinţei corpului didactico-ştiinţific ,,Bilanţul activităţii Ştiinţifice a USM pe anii 1993 - 1994, Centrul Editorial-Poligrafic, Chişinău, 1994.

Legea penală // Rezumatul comunicării. Conferinţa Ştiinţifică Jubiliară Internaţională, Centrul Editorial-Poligrafic, Chişinău, 1996.

Minorul şi legea penală // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific “Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1998 - 1999”

Cauzele care înlătură caracterul social-periculos al infracţiunii. Aspect comparativ // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific “Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1998 - 1999”

Prezentare comparativă privind regimul penal al infractorilor minori în dreptul penal al României şi în dreptul penal al Republicii Moldova. // Analele ştiinţifice ale USM, 2000.

Extrema necesitate- cauză care înlatură caracterul penal al faptei // Analele ştiinţifice ale USM, Seria „Stiinte socioumane”, vol. I, 2001.

Eroarea în dreptul penal // Analele ştiinţifice ale USM, Seria „Stiinte socioumane”, vol. I, 2001.

Răspunderea penală a minorilor. Propuneri de lege ferenda // Conferinţa Ştiinţifico- practică internaţională “Rolul pedepsei în societatea de tranziţie”, Chişinău, 2002, Ed. Universităţii de Criminologie, 2002.

Instituţia legitimei apărări şi rolul ei în lupta împotriva criminalităţii în condiţiile actuale. // Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Probleme actuale ale Ştiinţei dreptului penal şi criminologiei în spatiul postsocialist" din 29 - 30 noiembrie 2002 // Universitatea de Criminologie, 2002.

Noţiunea şi natura juridică a măsurilor de siguranţă. // Analele Facultăţii de Drept, USM, 2002.

Răspunderea penală a persoanelor juridice în dreptul penal al RM. // Analele Stiintifice a USM, Serie nouă, nr. 6, Chişinău, 2002.

Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei. // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific "Bilanţul activităţii ştiinţifice al USM pe anii 2002 - 2003".

Măsurile de siguranţă în dreptul penal. // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific "Bilanţul activităţii ştiinţifice al USM pe anii 2002 - 2003” (0,2 c. a.)

Deosebirile dintre măsurile educative aplicabile minorilor infractori în Republica Moldova şi România // Analele ştiinţifice ale USM, Facultatea de Drept, Serie NOUĂ , Drept privat, Chişinău, nr. 2, 2003.

Importanţa măsurilor de siguranţă în dreptul penal al R.M. // Conferinţa ştiinţifică studenţească, ediţia a 8-a, U.S.M., 2003.

Aspecte de drept comparat legate de răspunderea pentru traficul illicit de fiinţe umane. // Analele ştiinţifice ale USM, 2003.

Răspunderea penală a persoanelor juridice în dreptul belgian. // Analele ştiinţifice ale USM, 2003.

Direcţiile principale ale politicii sociale în lupta împotriva criminalităţii la ora actuală. // Materialele Conferinţei Ştiinţifico-Practice Internaţionale: Criminalitatea în RM: starea actuală, tendinţele, măsurile de prevenire şi de combatere, 18 - 19 aprilie 2003.

Extrădarea. // Conferinţa Ştiinţifică studenţească dedicată anului Ştefan cel Mare şi Sfânt // 28 aprilie – 5 mai 2004, Rezumatele comunicărilor.

Persoana juridica-subiect al infracţiunii. // Conferinţa Ştiinţifică studenţească dedicată anului Ştefan cel Mare şi Sfânt // 28 aprilie – 5 mai 2004, Rezumatele comunicărilor.

Măsurile educative în dreptul penal român. // Analele Ştiinţifice ale USM, 2004. Seria ştiinţe socio-umanistice.

Regimul penal al infractorilor minori. Aspect istoric şi comparativ. // Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul "Probleme de prevenire şi combatere a criminalităţii juvenile, traficului de fiinţe umane şi migraţiunii ilegale", Academia de Poliţie "Ştefan cel Mare" // 23 - 24 aprilie 2004.

Cauzele care exclud caracterul penal al faptei în reglementările Statutului Curţii Criminale Internaţionale. // Analele Facultăţii de Drept, USM, 2004.

Regimul juridic al minorului delincvent în legislaţia penală comparată. // Analele USM, 2004.

Expulzarea şi confiscarea specială – măsuri de siguranţă reglementate în Codul penal al Republicii Moldova. // Analele Facultăţii de Drept, USM, 2004.

О некоторых проблемах возникающих при применении законодательства регулирующего экстрадицию. // Materialele Conferinţei Internaţionale ştiinţifico-practice "Dezvoltarea constituţională a RM la etapa actuală", sub redacţia Gh. Costachi, Tipografia Centrală, Chişinău, 2004.

Правовое регулирование экстрадиции. // Materialele Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-practice "Dezvoltarea constituţională a RM la etapa actuală” sub red. Gh. Costachi, Tipografia Centrală, Chişinău, 2004.

Tangenţele sistemului de învăţămînt cu fenomenul corupţiei // Materialele Conferinţei Naţionale Practico-Ştiinţifice "Progrese şi perspective în reprimarea corupţiei", organizată de Consiliul Europei si CCCEC, Chişinău, 2006.

Măsurile de siguranţă în dreptul penal al Republicii Moldova în raport cu alte sisteme şi perspectivele evoluţiei acestora// Materialele Conferinţei Internaţionale ştiinţifico-practice "Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist European", consacrată memoriei ilustrului jurist, savant şi  pedagog, C. Florea, 15 decembrie 2007.

Particularităţile calificării infracţiunii săvîrşite de o persoană hipnotizată // Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale "Interferenţe universitare-integrare prin cercetare şi inovare", USM, 25 - 26 septembrie, Chişinău, 2012

Responsabilitatea redusă în dreptul penal: concept şi problematică. // Conferinţa ştiinţifică "Integrare prin cercetare şi inovare", USM, 26 - 28 septembrie 2013.

Riscul întemeiat - concepte teoretice şi aspecte aplicative. // Conferinţa Internaţională Jubiliară "Rolul ştiinţei şi educaţiei din Republica Moldova în implementarea acordului de asociere la Uniunea Europeană", Chişinău, 05 februarie 2015, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere", (coautor Polisca C-E).

Problematica aplicării pedepsei cu lichidare a persoanei juridice în dreptul penal. // Conferinţa "160 de ani de învăţământ juridic ieşean", 23 - 25 octombrie 2015, Facultatea de Drept, Universitatea ,, Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România, ( coautor Buravcenco I.).

Modele teoretice de răspundere penală a persoanei juridice. Teorii. // Conferinţa Internaţională a Doctoranzilor şi Studenţilor în Drept, Timişoara, România, 20 mai 2016.

Pedepsele ce pot fi aplicate persoanelor juridice - subiect al infracţiunii. // Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare Internaţională "Integrare prin Cercetare şi Inovare" cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova, 28 - 29 septembrie 2016, (coautor Buravcenco I.)

IV. Articole în reviste de circulaţie internaţională

Cauzele care înlătură sau diminuează discernământul persoanei (psychiatric defences) în sistemul common law abordare juridico-penală // Causes which exclude or diminish the person’s discernment (psychiatric defences) in common law: the approach of criminal law. Studia Universitatis Babeş-Bolyai-Iurisprudentia, nr. 1 / 2014.

Criminal Liability of Legal Entities in the Legislation of Republic of Moldova // International Journal of Social Sciences and Education Research 1 (4), ISSN number is 2149-5939, Istambul, Turcia, decembrie 2015, (coautorat Buravcenco I.)

V. Stagieri în ţară şi în străinătate

Ungaria, Budapesta, 17 - 20 martie 2009. Seminarul anual în baza Proiectului PILI (PUBLIC INTEREST LAW INSTITUTE), Promovarea Reformei Institutului Juridic Superior.

Republica Moldova, Chişinău, 11 aprilie 2013. Seminarul de instruire metodico-didactică,organizat de Comisia de Asigurare a Calităţii a Facultăţii de Drept a USM

VI. Alte lucrări ştiinţifice

Autoreferat al tezei de doctor în drept, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, România, 2000.

Culegere de probleme pentru lecţiile practice la Dreptul penal al RM (partea generală), Chişinău, 1998.

Culegere de probleme la Drept penal, partea generală, Chişinău, 2004 (coautorat Grama M.)

Culegere de probleme la Drept penal, partea generală, Chişinău, Tipografia Centrală, 2012 (coautorat Grama M.)

Curriculum la disciplina Drept penal (Partea generală şi Partea specială). Chişinău, 2013, (coautori: Brînza S., Stati V., Dumneanu L., Eşanu A., Grama M.)

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Conducător al tezelor de doctorat, USM. Dreptul de exercitare a conducerii ştiinţifice a tezelor de doctor, la specialitatea 12.00.08 - Drept penal (Dispoziţie din 5 octombrie 2011, nr. 1286), actualmente, specialitatea 554.01- Drept penal şi execuţional penal, 2011 - prezent.

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - fluent

Engleza - bine

Franceza - slab

PREMII, DISTINCŢII, DECORAŢII

Posesor al Medaliei "Universitatea de Stat din Moldova", decernată cu prilejul celei de-a 60-a aniversare a USM.

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, conferențiar universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînza Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Colțeniuc Anatolie
magistru în drept, asistent universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, conferențiar universitar
Igor HADÎRCA
doctor în drept, conferențiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Maria STRULEA
doctor în drept, conferențiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Savga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratan Andrei
magistru în drept, asistent universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vîrlan Petru
magistru în drept, lector universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.