Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 105
Tel: +373 22-31-00-17; +373 22-59-36-62; +373 069105135
E-mail: bpap.iciobanu@gmail.com

DOMENII DE CERCETARE

Criminologie, Drept Penal, Drept Execuţional, Victimologie

DISCIPLINE PREDATE

Criminologie

Drept penal

STUDII

Doctor în Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2000

Tema tezei de doctorat: „Criminalitatea organizată la nivel transnaţional şi formele ei de manifestare în Republica Moldova"

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1992

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Şeful Biroului, Biroul Asociat de Avocaţi „Avocaţii Publici", 2006- prezent

Director de Proiect, Proiectul Naţional: „Implementarea modelului Avocaţilor Publici în baza Legii cu privire la Asistenţa Juridică Garantată de Stat în Republica Moldova", 2006- prezent

Conducător şi consultant cu dreptul de conducere/consultare ştiinţifică a tezelor de doctor în ştiinţe la specialitatea 12.00.08, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, 2005- prezent

Membru al Consiliului ştiinţific,  Baroul Avocaţilor din Republica Moldova, 2006- prezent

Membru al Comisiei metodice, Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, 2005-2007

Membru al Consiliului metodico-ştiinţific, Procuratura Generală, 2005-2007

Secretar responsabil al Comisiei de Admitere, Facultatea de Drept a  Universităţii de Stat din Moldova, 2003, 2004

Membru, vicepreşedinte şi preşedinte al Comisiilor de Stat pentru susţinerea Examenelor de Stat şi a tezelor de licenţă, 1993-prezent; a tezelor de masterat, 2005-prezent

Membru şi Preşedinte al Comisiilor specializate de evaluare academică şi acreditare (Universitatea Slavonă din Moldova - 2004; Institutul Nistrean de Economie şi Drept - 2004; Universitatea de Criminologie - 2005; Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare" - 2005; Universitatea de Studii Aplicate din Moldova  - 2006; Colegiul de Poliţie „Dimitrie Cantemir"  - 2006)

Membru al Colegiului, Ministerul Justiţiei al RM, 2003-2005

Conferenţiar universitar, Catedra Drept penal şi criminologie a Universitatăţii de Stat din Moldova, 2002 - prezent

Expert,  Institutul de Reforme Penale, 2002 - prezent

Prodecan,  Facultatea de Drept la Universitatea de Stat din Moldova, 1996-2000

Membru al Consiliului profesoral, Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova,  1993-prezent

Anchetator,  Procuratura Militară a mun. Chişinău, Republica Moldova, dec.1992 - iulie 1993

Consultant principal al Secţiei Relaţii Externe, Ministerului de Justiţie al Republicii Moldova, noiem.1992 - dec.1992

Consultant superior în cauzele penale, Judecătoria Supremă a Republicii Moldova, aug.1992 - noiem.1992

PUBLICAŢII

I. Manuale

Criminologie, Chişinău: F.E.-P. „Tipografia Centrală", 2011. -560 p.

Criminologie, vol. III,  Chişinău: ed. Cartdidact, 2006. -296 p.

Криминология, Chişinău, Tipografia Centrală,  2005. -406 p. (coautor: Ig. Zaporojan)

Criminologie, vol. II, Chişinău: ed. Cartdidact,, 2004. -298 p.

Criminologie, vol. I, Chişinău: ed. Museum, 2003. -210 p.

II. Monografii

Criminalitatea organizată la nivel transnaţional şi unele forme de manifestare în Republica Moldova Monografie, Chişinău, ed. Museum, 2001. -158 p.

III. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Prevenirea generală şi specială a criminalităţii // Legea şi Viaţa, 2007, nr.2 (182)

Consiliul Europei şi rolul său în lupta contra criminalităţii // Legea şi Viaţa, 2007, nr.3 (183)

Modelul preventiv de reacţie socială faţă de infracţionism // Revista Naţională de Drept, 2007, nr.3(78)

Prevenirea individuală, primară şi secundară a criminalităţii // Legea şi Viaţa, 2007, nr.4 (184)

Modelul mixt al reacţiei sociale // Revista Naţională de Drept, 2007, nr.5 (80)

Noţiuni şi concepte ale prevenirii criminalităţii // Legea şi Viaţa, 2007, nr.5 (185)

Modele de prevenire a criminalităţii // Legea şi Viaţa, 2007,nr.6 (186)

ONU şi rolul ei în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii // Revista ştiinţifică „Studia Universitatis". Seria ştiinţe sociale, 2007, Anul I, nr.3

Trăsăturile definitorii ale obiectului coruperii pasive // Revista ştiinţifică „Studia Universitas". Seria ştiinţe sociale, Anul I, 2007, nr.3, (coautor: I. Nastas)

Tendinţe moderne în politica penală: tendinţa modernă // Revista Naţională de Drept, 2007, nr.8 (83)

Tendinţe moderne în politica penală: tendinţa neoclasică // Revista Naţională de Drept, 2007, nr.11 (86)

Modelul curativ - cel mai nou model de politică penală // Revista Naţională de Drept, 2008, nr.1 (88)

Modelul represiv de reacţie socială împotriva criminalităţii // Revista Naţională de Drept, 2008,nr.4 (91)

Crima organizată transnaţională - pericol real pentru economia naţionalăi // Revista ştiinţifică „Studia Universitatis", Seria Ştiinţe Sociale, Anul II, 2008, nr.1 (11)

Tehnici şi metode de resocializare a infractorului // Legea şi Viaţa, 2008, nr.6 (198)

Politica penală - etape, obiective şi direcţii de acţiune // Revista ştiinţifică „Studia Universitatis", Seria Ştiinţe Sociale, Anul II, 2008, nr.4 (14), (coautor: Iulian Groza)

Tendinţele criminalităţii în Republica Moldova // Legea şi Viaţa, 2008, nr.9 (201)

Psihologia privării de libertate şi a resocializării condamnaţilor // Legea şi Viaţa, 2008,  nr. 10 (202)

Noul sistem de asistenţă juridică garantată de stat în Republica Moldova -etape şi perspective // Avocatul poporului, 2008, nr.8-9, (coautor: N. Hriptievschi)

Istoria dreptului penal roman şi francez- sursă pentru definitivarea subiectului special al infracţiunilor de corupţie // Revista Naţională de Drept, 2008, nr. 12 (99), (coautor: I. Nastas)

Geneza şi modele de sancţionare a furtului în legislaţia penală a Republicii Moldova // Avocatul poporului, 2008, nr.12, (coautor: V. Hulea)

Evoluţia conceptului de persoană cu funcţie de răspundere în legislaţia penală naţională // Revista Naţională de Drept, 2009, nr. 1 (100), (coautor: I. Nastas)

Cauzele criminalităţii economice în republica Moldova // Revista Naţională de Drept, 2009, nr. 10-12

Preocupările Consiliului Europei în domeniul identificării direcţiilor principale de organizare a luptei contra criminalităţii // Revista de Ştiinţe Penale. Ediţie specială, 2008-2009

PARTICIPARE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGI

Membru al comisiilor privind elaborarea şi modificarea actelor legislative (inclusiv grupul de lucru privind elaborarea noului Cod Penal al Republicii Moldova - 2001 - 2002), 1992-prezent

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 1993 - prezent

MEMBRU ÎN INSTITUŢII NAŢIONALE / INTERNAŢIONALE 

Consiliul ştiinţific al Baroului Avocaţilor din Republica Moldova, 2006-prezent

Consiliul metodico-ştiinţific al Procuraturii Generale, 2005-2007

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Membru al Consiliilor Ştiinţifice Specializate pentru conferirea gradului ştiinţific de doctor în drept (specialitatea: 12.00.08), 2006-prezent

Membru al Colegiului de redacţie a Revistei de Ştiinţe Penale, 2005-prezent

Membru al Seminarului interuniversitar de profil, specialitatea: 12.00.08, 2005-prezent

Conducător şi consultant cu dreptul de conducere / consultare ştiinţifică a tezelor de doctor în ştiinţe la specialitatea 12.00.08 (Dispoziţia nr. D-312-20/12 din 20.08.05 a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare), 2005-prezent

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - fluent

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, conferențiar universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînza Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Colțeniuc Anatolie
magistru în drept, asistent universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, conferențiar universitar
Igor HADÎRCA
doctor în drept, conferențiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Maria STRULEA
doctor în drept, conferențiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Savga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratan Andrei
magistru în drept, asistent universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vîrlan Petru
magistru în drept, lector universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2023 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.