Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar

DATE DE CONTACT Str. M. Kogălniceanu 67, bloc 2, bir. 105

DOMENII DE CERCETARE

DISCIPLINI PREDATE

 • Dreptului penal substanțial și Criminologie în limba engleză la filieră anglofonă; 
 • Drept Penal Partea specială ( grupe ruse); 
 • Malpraxisului medical (Ciclul II, Master) 

 

STUDII

 • Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2005. Tema tezei de doctorat: „Analiza juridico-penală şi criminologică a infracţiunii de pruncucidere" Specialitatea 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative).
 • Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2003. Lista principalelor materii studiate: Probleme contemporane de drept penal; Probleme contemporane de drept procesual penal; Criminologia teoretică și aplicativă; Probleme actuale ale criminalisticii.
 • Licenţiat în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2002. Lista principalelor materii studiate: Dreptul penal; Dreptul civil; Dreptul procesual penal; Dreptul procesual civil.

 

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ:

 • 2007- până în prezent Conferențiar universitar. Universitatea de Stat din Moldova. Adresa: Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Mateevici 60. În rezultatul alegerii prin concurs, începând cu 27.11. 2007 prin Decizia Senatului Universităţii de Stat din Moldova din 27.11.2007 (Ordinul nr. 132-p din 29.12.2007). În baza recomandării Senatului Universităţii de Stat din Moldova din 25 noiembrie 2008. Conform Procesului-verbal nr. 2 din 26 februarie 2009 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare s-a conferit acest titlu. Atestatul seria CU, nr. 0475, eliberat la „26" februarie 2009". 
 • 2011- până în prezent Conducător de doctorat. Universitatea de Stat din Moldova. Adresa: Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Mateevici 60. Abilitarea cu dreptul de a conduce tezele de doctorat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Atestare şi Acreditare cu privire la abilitare cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat, nr.1365 din 22 decembrie 2011 

 

ACTIVITATEA ANALITICĂ ȘI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ:

 

 • Efectuarea studiilor analitice ale practiciii judiciare în materia penală ( în special: delivența juvenilă; malpraxisul medical; infracțiuni contra familiei și minorilor; inclusive în timpul și în locul conflictului armat; 
 • Efectuarea studiilor analitice ale actelor legislative în material penală; 
 • Cercetarea științifică a unor probleme discutabile din Dreptul penal substanțial, în special protecția juridico-penală a drepturilor copiilor nou-născuți; 
 • Organizarea și administrarea activității științifice a studenților în cadrul training-urilor și cercurilor științifice; 
 • Participarea cu rapoartele științifice și analitice la conferințe de nivel internațional și internațional; 
 • Participarea în calitate de expert analitic în cadrul dezbaterilor științifice organizate pentru susținerea tezelor de doctorat în cadrul Departamentului de Drept penal; 
 • Coordonarea activității științifice a doctoranzilor și consultarea acestora în baza dreptului de abilitare în calitate de Conducător de doctorat din 2011 până în prezent. (Hotărârea CNAA din 22 decembrie 2011, nr.1365. Specialitatea 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative) (A se vedea: http://www.cnaa.md/en/person/21317/ ) 
 • Incepând cu anul 1999 până în mai 2018 au fost publicate 136 de studii științifice, didactice și analitice în material Dreptului penal și a Criminologiei. 

 

 

PUBLICAȚII

Note de curs:

(1) Elaborarea și publicarea suporturilor de curs la disciplina Drept penal.Partea Generală (I) și Drept penal. Partea Generală II pentru filiera anglofonă (Ciclu I. Studii de Licență),

(2) Elaborarea și publicarea suporturilor de curs la disciplina Drept penal.Partea Specială (Ciclu I.  Studii de Licență) 

(3) ГЫРЛА Л.Г., ТАБАРЧА Ю.М. Уголовное право Республики Молдова: Часть особенная: С изменениями и дополнениями на 10 октября 2010 года. - Кишинэу: Cartdidact, 2010. Том 1. - 2010. - 712 с.;   

(4) ГЫРЛА Л.Г., ТАБАРЧА Ю.М. Уголовное право Республики Молдова: Часть особенная: С изменениями и дополнениями на 10 октября 2010 года. - Кишинэу: Cartdidact, 2010. Том 2. - 2010. - 592 с. 

(5) Elaborarea și publicarea suporturilor de curs la disciplina "Infracțiuni săvârșite în sfera activității meidcale profesionale" (Ciclu II. Studii de Master): 

(6) GÎRLA LILIA. Malpraxis medical: (Suport de curs cu scheme şi acte normative). - Chişinău; CEP USM, 2011. - 100 p.;   

(7) GÎRLA LILIA. Activitatea medicală profesională în reglementarea legii penale (Curs de prelegeri adnotat cu practica judiciară, scheme şi acte normative). - Chişinău: CEP USM, 2012. - 163 p.);    

(8) GÎRLA LILIA. Malpraxis medical: implicații de drept penal. /Suport de curs adnotat cu glosar, practica judiciară, scheme, și acte normative. -  Chișinău: CEP USM, 2015, 228 p. 

(9) GÎRLA LILIA. Infracțiuni săvârșite în sfera activității medicale: Note de curs. - Chișinău: CEP USM, 2018, 254 p. 

 

 

      Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

 

(10)                   GÎRLA LILIA. Brief course on the Substantive Criminal Law ( GÎRLA LILIA. Brief Course of the Substantive criminal Law (I): Study Guide, Textbook, Case Law and Extracts of International Regulations. - Chishinau: CEP USM, 2013, 185 p.; 

(11)                   GÎRLA LILIA. Brief Course of the Substantive criminal Law (II): Study Guide, Textbook, Case Law and Extracts of International Regulations. - Chishinau: CEP USM, 2014, 172 p. ) 

(12)                   Gîrla Lilia, Șchiopu Cristian. Infracţiunea de pruncucidere în dreptul penal substanţial prin prisma noilor abordări conceptuale şi a deciziilor judecătoreşti. În: Revista Ştiinţifică „STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE". Seria „Ştiinţe Sociale". - Chişinău: CEP USM, 2015, nr.11, p 

(13)                   Gîrla Lilia, Rub Jacob. White-collar crime: definitional issues and classification. În: Revista Națională de Drept, 2015 nr.8(178), p.19-26. 

(14)                   Gîrla Lilia, Rub Jacob. Aspects of upgrading the legal system that handles terrorist offenders and those harmed be terrorist activites. În: Revista Națională de Drept, 2015, nr.11(181), p.5-9. (ISSN 1811-0770) 

(15)                   Gîrla Lilia, Rub Jacob. Psychological portrait of the white-collar offender: decision-making and rational choice. În: Revista Națională de Drept, 2015, nr.9(179), p.25-33. (ISSN 1811-0770). 

(16)                   Gîrla Lilia, Rub Jacob. Side judges to reduce the blindness of justice-fight against crime by changing the punishment system in the states of Moldova and Israel. În: Revista Națională de Drept, 2015, nr.10(180), p.38-45. (ISSN 1811-0770) 

(17)                   Gîrla Lilia, Rub Jacob. Terror attacks: ring around the existence threatens of over a billion people of the world. În: Revista Națională de Drept, 2016, nr.5(187), p.27-30. 

(18)                   Gîrla Lilia. Victima determinării la sinucidere (art.150 CP RM): explicați psihologo-psihiatrice în luarea deciziei definitive de suicid. Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe sociale, 2016, nr.3(93), p.47-57 (ISSN 1814-3199, ISSN online 2345-1017) 

(19)                   Gîrla Lilia, Rahmani Udi. Illegal Tax Planning through actions which are defined criminal according to the Tax Laws. In: Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe sociale, 2016, nr.8(98), p.147-155. (ISSN 1814-3199). CZU: 351.72:343.37  

(20)                   Gîrla Lilia, Rub Jacob. Will it ever be possible and how to profile the terrorist? În: Revista Națională de Drept, 2016, nr.2(184), p.31-35. 

(21)                   Gîrla Lilia, Rub Jacob. Fight against terrorism poses especially challenging questions for democratic countries. În: Revista Națională de Drept, 2016, nr.3(185), p.27-31. 

(22)                   Gîrla Lilia, Rub Jacob. Fight against terrorism by trial. În: Revista Națională de Drept, 2016, nr.4(186), p.9-12. 

(23)                   Gîrla Lilia, Rub Jacob. White-collar crimes in the public and private sectors of the Republic of Moldova. In: Revista Națională de Drept, 2016, nr.10(191), p.13-27. (ISSN 1811-0770).

(24)                   Gîrla Lilia, Rub Jacob. White-collar crime and fraud: the definitional issue. In: Revista Națională de Drept, 2016, nr.11(192), p.28-37.

(25)                   Гырла Лилия. Религиозный экстремизм в современном уголовном праве и криминологической науке. În: Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe sociale, 2017, nr.8(108), p.134-145.

(26)                   Gîrla Lilia, Jeflea Alexe. Identitatea religioasă și intoleranță confesională în practica judiciară penală și extrapenală a Republicii Moldova. In: Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe sociale, 2017, nr.8(108), p.161-176.

(27)                   Gîrla Lilia, Jeflea Alexe. Identitatea religioasă și intoleranță confesională în practica judiciară penală și extrapenală a Republicii Moldova. In: Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe sociale, 2017, nr.8(108), p.161-176.

(28)                   Гырла Лилия, Жефле Алексе. К вопросу о причинности религиозной девиантности и преступности (1.2 с.а.). În: Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe sociale, 2018, nr.3(113), p.70-80.

(29)                   Гырла Лилия. Вопросы криминологического предупреждения и прогнозирования религиозно-обусловленных преступлений: психологический портрет личности, În: Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe sociale, 2018, nr.8(118), p. p.51-64.

 

CONFERINŢE DESFĂŞURATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

(30)                   Gîrla Lilia. Formele Malpraxisului medical comis la etapa de diagnosticare, tratament, profilaxie și reabilitare. În: Conferința științifică internațională jubiliară „Rolul științei și educației din Republica Moldova în implementarea acordului de asociere la Uniunea Europeană": In honorem academicianului Valeriu Canțer, Chișinău, 05 februarie 2015, Universitatea „Constantin Stere": lucrări expuse în cadrul atelierul socio-uman. - Iași: Vasiliana 98, 2015, p.261-265.

(31)                   Gîrla Lilia, Manea Vlad. Existența obligațiilor profesionale medicale - trăsătura indispensabilă a subiectului special în cazurile de malpraxis medical. În: Conferința științifică internațională jubiliară „Rolul științei și educației din Republica Moldova în implementarea acordului de asociere la Uniunea Europeană": In honorem academicianului Valeriu Canțer, Chișinău, 05 februarie 2015, Universitatea „Constantin Stere": lucrări expuse în cadrul atelierul socio-uman. - Iași: Vasiliana 98, 2015, p.276-280.

(32)                   Gîrla Lilia. Încălcarea obligației de tratament ca temei pentru survenirea răspunderii penale în cazurile de malpraxis medical. Conferință științifică internațională „Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al cercetării și educației", 5 iunie 2015 : [în 2 vol.] / com. șt.: Ioan-Aurel Pop [et al.]. - Cahul : US Cahul, 2015 (Tipogr. "Centrografic"), Vol.1, p.74-78.

(33)                   Гырла Лилия. Феномен религиозного экстремизма в уголовном праве и криминологической науке Республики Молдова. „Personalități și evenimente marcante din viața spirituală a spațiului Pruto-Nistrean și a vecinilor săi în sec.XIX-XX". Simpozionul științific internațional / Coordonatori: Moșin Octavian, Gumenâi Ion. - Chișinău: CEP USM, 2017, p.389-400.

 

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

(34)                   Гырла Лилия. Предупреждение правонарушений религиозного характера в законодательстве Республики Молдова. В: Актуальные научные исследования в современном мире: XXXIII Международная научная конференция, 26-27 января 2018, г.Перяслав-Хмельницкий. Сборник научных трудов. Выпуск 1(33), часть 2. - Перяслав-Хмельницкий, 2018, 165 с., с.6-12. (Включен в наукометрические базы Google Scholar, Index Copernicus)

(35)                   Гырла Лилия. Предупреждение религиозной вражды, дифференциации или розни в уголовном кодексе республики Молдова. В: Актуальные научные исследования в современном мире: XXXIII Международная научная конференция, 26-27 января 2018, г.Перяслав-Хмельницкий. Сборник научных трудов. Выпуск 1(33), часть 2. - Перяслав-Хмельницкий, 2018, 165 с., с.13-18. Включен в наукометрические базы Google Scholar, Index Copernicus)

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - excelent

Engleza - excelent

 

 

Cadre didactice
Departamentul Drept Penal
Bolocan-Holban Augustina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnarenco Mihaela
Doctor în drept, conferențiar universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînza Sergiu
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Colțeniuc Anatolie
magistru în drept, asistent universitar
Copeţchi Stanislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Dumneanu Ludmila
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortuna Ghenadie
Doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
Doctor în drept, conferențiar universitar
Grama Mariana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
Doctor în drept, conferențiar universitar
Igor HADÎRCA
doctor în drept, conferențiar universitar
Manea Vladislav
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Maria STRULEA
doctor în drept, conferențiar universitar
Martin Daniel
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
Doctor în drept, lector universitar
Reniță Gheorghe
doctor în drept, lector universitar
Savga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
Stati Vitalie
doctor în drept, conferenţiar universitar
Stratan Andrei
magistru în drept, asistent universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Vîrlan Petru
magistru în drept, lector universitar
Vidaicu Mihaela
Doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.